עין משפט ונר מצוה/סוכה/פרק א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף ב עמוד א[עריכה]

א א מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה א , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרלג סעיף א:

ב ב מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרלג סעיף ח:

ג ג מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרל סעיף ב:

ד ד מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה יט , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרלא סעיף א:

ה ה מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה יד , סמג עשין דרבנן א , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף כו:

ו ו מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ה , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרלג סעיף א:


דף ג עמוד א[עריכה]

ז א מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה א , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרלד סעיף א [ רב אלפס פ"ב דף רמג. ]"

ח ב מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרלד סעיף ד:

ט ג מיי' פ"ו מהל' מזוזה הלכה ב , סמג עשין כב , טור ושו"ע יו"ד סי' רפו סעיף יג:

י ד מיי' פ"יא מהל' רוצח הלכה א , סמג עשין עב:

יא ה מיי' פ"יד מהל' טומאת צרעת הלכה ו , סמג עשין רלט:

יב ו מיי' פ"יב מהל' שמיטה הלכה יב , סמג עשין קנד:

יג ז מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ה , סמג עשין קב [כל הדינים אלו מן אות ד' עד כה המה ברב אלפס עירובין פ"ז דף קטז. ועוד בב"ב פ"א דף קס: ועוד בהלכות מזוזה דף עא.]

דף ג עמוד ב[עריכה]

יד א מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה טז , סמג עשין ח? , טור ושו"ע או"ח סי' שסו סעיף ג:

טו ב מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה יז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שפו סעיף א:

טז ג מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה טז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שסו סעיף ג:

יז ד מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה ח , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שע סעיף א:

יח ה מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה טז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שסו סעיף ג:

יט ו מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה יז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שפו סעיף א:

כ ז מיי' פ"כח מהל' שבת הלכה ב , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שצח סעיף ו:

כא ח ט מיי' פ"א מהל' שכנים הלכה ד , סמג עשין סב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעב סעיף ח:

כב י מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' קעב סעיף א:

כג כ מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' תרלג סעיף ג:

דף ד עמוד א[עריכה]

כד א מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' תרלג סעיף ד:

כה ב מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה יג , וסמג עשין ס"ב , וטוש"ע שם , ומיי' פ"כד מהל' טומאת מת הלכה ג:

כו ג מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה יג , וסמג שם , וטור ושו"ע או"ח סי' תרלג סעיף ב:

כז ד מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' תרלג סעיף ט:

כח ה מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' תרלג סעיף ה:

כט ו מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרלג סעיף ו:

ל ז מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרלג סעיף ז:

לא ח מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' תרלג סעיף י:

דף ד עמוד ב[עריכה]

לב א ב מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' תרל סעיף ו:

דף ה עמוד א[עריכה]

לג א מיי' פ"ט מהל' כלי המקדש הלכה א , סמג עשין קעג:

דף ה עמוד ב[עריכה]

לד א מיי' פ"יד מהל' מאכלות אסורות הלכה ב:

לה ב מיי' פ"טז מהל' טומאת צרעת הלכה ז:

דף ו עמוד א[עריכה]

לו א מיי' פ"טז מהל' טומאת צרעת הלכה ו:

לז ב מיי' פ"ג מהל' טומאת מת הלכה ב:

לח ג מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ב , סמג לאוין רנ:

לט ד מיי' פ"יח מהל' שבת הלכה א:

מ ה מיי' פ"ו מהל' כלים הלכה ב:

מא ו מיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה א , סמג לאוין סט , טור ושו"ע או"ח סי' תריב סעיף א:

מב ז מיי' פ"יא מהל' איסורי ביאה הלכה טז , ומיי' פ"א מהל' מקואות הלכה יב , סמג לאוין קיא ועשין רמח , טור ושו"ע יו"ד סי' קצח סעיף א:

מג ח ט מיי' פ"א מהל' מקואות הלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' קצח סעיף ה:

דף ו עמוד ב[עריכה]

מד א מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ב , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרל סעיף ב:

דף ז עמוד א[עריכה]

מה א מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' תרל סעיף ב:

מו ב מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' תרל סעיף ג:

מז ג מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' תרל סעיף ג וסעיף ב:

מח ד מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ט , טור שם:

מט ה מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' תרל סעיף ט:

דף ז עמוד ב[עריכה]

נ א ב מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' תרל סעיף ז:

נא ג טור ושו"ע או"ח סי' תרל סעיף א:

נב ד מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ז , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרלד סעיף ב:


דף ח עמוד ב[עריכה]

נג א טור ושו"ע או"ח סי' תרלו סעיף ב:

נד ב מיי' פ"ו מהל' מזוזה הלכה ט , סמג עשין כג , טור ושו"ע יו"ד סי' רפו סעיף יב:

נה ג ד ה מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה ט , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרלה:

דף ט עמוד א[עריכה]

נו א מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' תרלו סעיף א:

נז ב מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה טו , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרלח סעיף א:

נח ג מיי' פ"א מהל' ציצית הלכה יא , סמג עשין טו , טור ושו"ע או"ח סי' יא סעיף ה:

דף ט עמוד ב[עריכה]

נט א ב ג מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה יב , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרכו סעיף א:

ס ד ה מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה כב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרכח סעיף א:

דף י עמוד א[עריכה]

סא א מיי' פ"יג מהל' טומאת מת הלכה א:

סב ב ג מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה כב , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרכח סעיף א:

סג ד ה מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה יז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרכט סעיף יט וטור ושו"ע או"ח סי' תרכז סעיף ד:

סד ו מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה טז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרלח סעיף ב:

דף י עמוד ב[עריכה]

סה א מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה יח , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרלד סעיף ג:

סו ב מיי' שם , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרכט סעיף יט:

סז ג מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה כג , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרכז סעיף ב:

דף יא עמוד א[עריכה]

סח א מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה כג , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרכז סעיף ג:

סט ב מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה יב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרכט סעיף יג:

ע ג מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרכו סעיף א:

עא ד מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרכו סעיף ב:

עב ה מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה א והלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרכט סעיף א וסעיף ב:

עג ו מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה יב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרכו סעיף ב:

עד ז מיי' פ"א מהל' ציצית הלכה יד , סמג עשין כו:

דף יא עמוד ב[עריכה]

עה א מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' יא סעיף יג:

דף יב עמוד א[עריכה]

עו א מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה י , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרכט סעיף טו:

עז ב מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרכט סעיף יז:

עח ג מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה טז , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרל סעיף א:

דף יב עמוד ב[עריכה]

עט א מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה ה , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרכט סעיף ג:

פ ב מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תרכט סעיף ד:

דף יג עמוד א[עריכה]

פא א ב מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' תרכט סעיף יד:

פב ג מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה יא [ טור ושו"ע או"ח סי' תרכט סעיף טו ]:

פג ד טור ושו"ע או"ח סי' תעג סעיף ה:

פד ה מיי' פ"יא מהל' פרה הלכה ה:

פה ו ז מיי' פ"יא מהל' פרה הלכה ד:

דף יג עמוד ב[עריכה]

פו א מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' תרכט סעיף טז:

פז ב מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה יב:

פח ג מיי' פ"ה מהל' טומאת אוכלין הלכה ו:

פט ד מיי' פ"ה מהל' טומאת אוכלין הלכה ז:

צ ה ו מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה ג , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרכט סעיף י:

צא ז מיי' פ"ח מהל' כלים הלכה י:

דף יד עמוד א[עריכה]

צב א מיי' פ"ה מהל' טומאת אוכלין הלכה ח:

צג ב ג מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה ז , סמג עשין פח , טור ושו"ע או"ח סי' תרכט סעיף יח:

דף יד עמוד ב[עריכה]

צד א מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' תרכט סעיף יח:

דף טו עמוד א[עריכה]

צה א מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה ח , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרלא סעיף ט:

צו ב ג מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' תרכט סעיף ב , וטור ושו"ע או"ח סי' תרלא סעיף ח:

דף טו עמוד ב[עריכה]

צז א ב מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה טז , וסמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרלא סעיף ח:

צח ג מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרכט סעיף ב:

דף טז עמוד א[עריכה]

צט א מיי' פ"כו מהל' כלים הלכה יג:

ק ב ג מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' תרלה:

קא ד מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ד , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרל סעיף ט:

קב ה מיי' פ"טו מהל' שבת הלכה יא , ומיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה כא , סמג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שעו סעיף א:

דף טז עמוד ב[עריכה]

קג א ב מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ד , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרל סעיף ט:

דף יז עמוד א[עריכה]

קד א מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה כ , טור ושו"ע או"ח סי' תרלב סעיף ב:

קה ב מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה יד , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרלב סעיף א:

קו ג מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה כ , טור ושו"ע או"ח סי' תרלב סעיף ב:

קז ד מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרלב סעיף ג:

דף יז עמוד ב[עריכה]

קח א מיי' פ"כב מהל' כלים הלכה א , ומיי' פ"כג מהל' כלים הלכה ג:

קט ב מיי' פ"כג מהל' כלים הלכה ב:

קי ג מיי' פ"כג מהל' כלים הלכה ד:

קיא ד מיי' פ"כג מהל' כלים הלכה ג:

קיב ה מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה יד , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרלב סעיף א:

דף יח עמוד א[עריכה]

קיג א מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה כ , טור ושו"ע או"ח סי' תרלב סעיף ב:

קיד ב מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה כד , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף כא:

קטו ג מיי' פ"טז מהל' טומאת מת הלכה א , סמג עשין רלא:

קטז ד ה מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ח והלכה ט , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרל סעיף ח:

דף יח עמוד ב[עריכה]

קיז א מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה לה , סמג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסא סעיף ב בהגה"ה:

דף יט עמוד א[עריכה]

קיח א מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה כב , סמג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף יג:

קיט ב ג מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ג , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרלא סעיף ז:

דף יט עמוד ב[עריכה]

קכ א ב מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ז , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרלא סעיף י:

קכא ג מיי' פ"כה מהל' כלים הלכה יג:

קכב ד ה מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה ו , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרכט סעיף ו:

דף כ עמוד א[עריכה]

א [ מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תרכט סעיף ו ]:

קכג ב ג מיי' פ"כג מהל' כלים הלכה א: