חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (צווי סגירה מינהליים) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (צווי סגירה מינהליים) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (צווי סגירה מינהליים) (הוראת שעה), התש״ף–2020


הגדרות
בחוק זה –
”הגורם האחראי על המקום“ – מעסיק, מנהל, מחזיק, מפעיל או גורם אחר שיש לו יכולת שליטה על הפעלת מקום הפתוח לציבור;
”גורם מוסמך“ – כל אחד מאלה:
(1)
שוטר;
(2)
מפקח שהוא עובד מדינה ונתונות לו סמכויות פיקוח לפי כל דין וכן פקח שמינה מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים לפי סעיף 58 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ״ח–1998;
(3)
עובד רשות מקומית שהוסמך עד יום ט״ו בסיוון התש״ף (7 ביוני 2020) לפי סעיף 5(ב) לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1985;
(4)
(5)
(6)
”גורם מורשה“ – כל אחד מאלה:
(1)
ראש הרשות המקומית שבתחומה נמצא המקום;
(2)
קצין משטרה בדרגת סגן־ניצב ומעלה;
(3)
רופא מחוזי;
”מקום הפתוח לציבור“, ”מקום“ – מקום תחום הפתוח לציבור שתקנות 3א1 או 5 לחוק הגבלת פעילות חלות עליו;
”נגיף הקורונה“ – נגיף הקורונה החדש 2019 (Novel Coronavirus 2019-nCoV);
”צו סגירה מינהלי“ – צו כאמור בסעיף 2;
”רופא מחוזי“ – כהגדרתו בפקודת בריאות העם, 1940, או סגנו.
צו סגירה מינהלי
(א)
ראה גורם מורשה, על יסוד דין וחשבון שהגיש לו גורם מוסמך, כי התקיים אחד מהמפורטים להלן לגבי מקום הפתוח לציבור, רשאי הוא לצוות בכתב על הגורם האחראי על המקום ועל כל מי שמועסק בשירותו, מנימוקים שיירשמו בצו, להפסיק את העיסוק או את הפעילות במקום או חלק מהם או לסגור את החצרים או חלק מהם:
(1)
המקום פתוח לציבור בניגוד להוראות שלפיהן חל איסור לפתוח את המקום לפי תקנה 5(א) לחוק הגבלת פעילות;
(2)
מספר השוהים במקום חורג במידה ניכרת מההוראות בעניין זה לפי תקנות 3א1 או 5(ב) לחוק הגבלת פעילות;
(3)
הגורם האחראי על המקום הפר במידה ניכרת את אחריותו לכך שהעובדים במקום העבודה יקיימו את החובה לעטות מסכה לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, 1940.
(ב)
בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), ראה גורם מורשה שהוא רופא מחוזי או גורם מורשה שהוא ראש הרשות המקומית, כי הגורם האחראי על המקום הפר הפרה מהותית או הפר כמה הפרות, לגבי מקום, של הוראה מההוראות לפי חוק הגבלת פעילות או של הוראה לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, 1940, וכי בשל כך קיים חשש משמעותי להדבקה בנגיף הקורונה, רשאי הוא לצוות כאמור בסעיף קטן (א); גורם מורשה שהוא ראש הרשות המקומית רשאי לצוות כאמור רק בהמלצת רופא מחוזי.
(ג)
לא יצווה הגורם המורשה על צו סגירה מינהלי כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), אלא אם כן יש לו יסוד סביר להניח כי בנסיבות העניין שימוש באמצעי שפגיעתו פחותה לא ימנע את המשך ההפרה האמורה בסעיפים קטנים אלה; אין באמור כדי לגרוע מהאפשרות להורות על צו סגירה מינהלי גם אם לא ננקטו אמצעי אכיפה אחרים, בהתחשב בחומרת ההפרה.
(ד)
תקופת תוקפו של צו סגירה מינהלי תהיה כמפורט בו, ובלבד שלא תעלה על שבעה ימים מיום נתינתו, אלא אם כן בוטל קודם לכן בהחלטה בעיון חוזר לפי סעיף קטן (ו), בהשגה לפי סעיף 8 או בהחלטת בית משפט בעתירה לפי סעיף 9.
(ה)
נתן גורם מורשה צו סגירה מינהלי ומצא כי לא תוקן ליקוי שבשלו ניתן הצו עד תום תקופת תוקפו של הצו, רשאי הוא להאריך ולחזור ולהאריך את תוקפו לתקופה כמפורט בו שלא תעלה על שבעה ימים, ובלבד שתקופת תוקפו הכוללת של הצו לא תעלה על 14 ימים מיום נתינתו; הוארך הצו, יעמוד בתוקפו אלא אם כן בוטל קודם לכן בהחלטה בעיון חוזר לפי סעיף קטן (ו), בהשגה לפי סעיף 8 או בהחלטת בית משפט בעתירה לפי סעיף 9.
(ו)
מי שנפגע מצו סגירה מינהלי או מהחלטה על הארכת תוקפו לפי סעיף זה, רשאי לפנות לגורם המורשה בבקשה לעיון חוזר בצו שנתן, אם נתגלו עובדות חדשות, נשתנו הנסיבות או תוקנו הליקויים שפורטו בצו.
שיקול הדעת בהחלטה על מתן צו סגירה מינהלי
בבואו לתת צו סגירה מינהלי, ישקול הגורם המורשה בין השאר את אלה:
(1)
מידת הסכנה או הנזק לציבור או לאדם שעשויים להיגרם כתוצאה מהמשך הפעילות או העיסוק במקום;
(2)
ביצוע עבירות או הפרות קודמות של הוראה מההוראות לפי חוק הגבלת פעילות או לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, 1940, במקום, לרבות עבירות או הפרות שניתנה בשלהן התראה או אזהרה;
(3)
האפשרות לתקן את הליקוי בתוך זמן סביר בלא צורך בהוצאת צו;
(4)
(5)
ידיעת הגורם האחראי על המקום על ביצוע עבירות או הפרות של הוראה מההוראות לפי חוק הגבלת פעילות או לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, 1940, במקום, או על הכוונה לבצע עבירה או הפרה כאמור;
(6)
חיוניות המקום לציבור;
(7)
לעניין היקף הצו ומשך תוקפו – גם את מידת הפגיעה שתיגרם לגורם האחראי על המקום מהוצאת הצו.
תוכנו של צו סגירה מינהלי
גורם מורשה הנותן צו סגירה מינהלי יפרט בצו את כל אלה:
(1)
פרטים מזהים לעניין המקום, לרבות כתובתו או מיקום המקרקעין שבהם חל הצו;
(2)
משך תוקפו של הצו;
(3)
תיאור העובדות שעל פיהן הוחלט לתת את הצו;
(4)
פרטים בדבר הזכות לבקש עיון חוזר לפי סעיף 2(ו) מהגורם המורשה שנתן אותו, לרבות פרטים בדבר אופן ההתקשרות עם הגורם המורשה נותן הצו;
(5)
פרטים בדבר זכות ההשגה לפי סעיף 8, לרבות פרטים בדבר אופן ההתקשרות עם הגורם הדן בהשגה, וכן פרטים בדבר בית המשפט שאליו ניתן לעתור לפי סעיף 9.
המצאה של צו סגירה מינהלי
גורם מורשה או מי מטעמו ימציא את צו הסגירה המינהלי בדרך של מסירה למי שאחראי באותה העת על המקום, ועותק של צו הסגירה המינהלי יוצג במקום שעליו הוא חל, ובלבד שהגורם המורשה או מי מטעמו ישלח בתוך 48 שעות גם לגורם האחראי על המקום הודעה בדואר רשום על מתן צו הסגירה.
מועד הסגירה לפי צו סגירה מינהלי
(א)
ניתן צו סגירה מינהלי, ייסגר המקום לציבור כאמור בסעיף 2 בתוך 24 שעות ממועד מתן הצו.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), הגורם המורשה נותן הצו רשאי להורות בצו על סגירת המקום לאלתר אם מצא כי הופרה לגבי המקום הפרה חמורה של הוראה מההוראות לפי חוק הגבלת פעילות או לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, 1940, וכי קיים בשל כך חשש משמעותי להדבקה בנגיף הקורונה; הוראה על סגירת המקום לאלתר בצו לפי סעיף 2(ב) של גורם מורשה שהוא ראש הרשות המקומית הטעונה המלצת רופא מחוזי, לא תינתן אלא לאחר קבלת המלצה כאמור.
יידוע גורמים מורשים אחרים
ניתן צו סגירה מינהלי לפי פרק זה, יודיע על כך הגורם המורשה נותן הצו לגורמים המורשים האחרים מיד לאחר שניתן.
השגה
(א)
מי שנפגע מצו סגירה מינהלי או מהחלטה על הארכת תוקפו לפי סעיף 2, רשאי להגיש השגה כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
על החלטה של גורם מורשה שהוא ראש הרשות המקומית שניתנה לפי סעיף 2(א) – לרופא מחוזי;
(2)
על החלטה של גורם מורשה שהוא ראש הרשות המקומית שניתנה בהמלצת רופא מחוזי לפי סעיף 2(ב) – לראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או סגנו;
(3)
על החלטה של גורם מורשה שהוא קצין משטרה בדרגת סגן־ניצב ומעלה – למפקד משטרת המחוז;
(4)
על החלטה של גורם מורשה שהוא רופא מחוזי – לראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או סגנו.
(ב)
החלטה בהשגה תהיה מנומקת ותינתן בתוך זמן סביר שלא יעלה על 48 שעות ממועד הגשתה.
עתירה על החלטה בהשגה
על החלטה שניתנה בהשגה לפי סעיף 8 ניתן לעתור לבית משפט השלום, הנמצא באזור השיפוט שבו ניתנה ההחלטה בהשגה (בסעיף זה – בית המשפט); הוגשה עתירה כאמור, יקיים בית המשפט ביקורת שיפוטית על ההחלטה שניתנה בהשגה.
ביצוע של צו סגירה מינהלי
ניתן צו סגירה מינהלי והגורם האחראי על המקום הפר את האמור בצו, רשאי הגורם המוסמך לנקוט פעולות הדרושות באופן סביר לביצוע הצו; משטרת ישראל רשאית לסייע לגורם המוסמך, לפי בקשתו, ולעשות שימוש בכוח סביר לשם כך.
הנחיות להפעלת סמכויות הגורם המורשה והגורם המוסמך
לא יפעיל גורם מורשה את סמכותו ולא יגיש גורם מוסמך דין וחשבון, לפי סעיף 2, אלא בהתאם למדיניות פיקוח ואכיפה כללית בהתחשב, בין השאר, בצורך באכיפה לפי אמות מידה שוויוניות, בשים לב לצורך בקביעת תנאים לאכיפה כלפי אוכלוסיות מיוחדות, ובכלל זה אנשים עם מוגבלויות וקטינים; מדיניות כאמור תיקבע על ידי משטרת ישראל בהתייעצות עם משרד הבריאות, או על ידי גורם ממשלתי ייעודי שתקבע הממשלה.
ביצוע
ראש הממשלה ממונה על ביצועו של חוק זה.
תוקף
חוק זה יעמוד בתוקפו עד תום תקופת תוקפו של חוק הגבלת פעילות.


התקבל בכנסת ביום ט׳ בתמוז התש״ף (1 ביולי 2020).
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
  • ראובן ריבלין
    נשיא המדינה
  • יריב לוין
    יושב ראש הכנסת
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.