חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 938, 1220.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק־יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:


תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), התש״ף–2020 הוחלפו על ידי חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש״ף–2020.


הגדרות
בתקנות שעת חירום אלה –
”הכנסה“ – הכנסה מקצבת פרישה כהגדרתה בסעיף 175(ד) לחוק הביטוח הלאומי;
זכאות למענק הסתגלות מיוחד [תיקון: תש״ף]
מי שבמהלך התקופה שמיום ה׳ באדר התש״ף (1 במרס 2020) עד יום ח׳ בסיוון התש״ף (31 במאי 2020) (בסעיף זה – התקופה הקובעת) מתקיימים לגביו התנאים כמפורט להלן, יהיה זכאי למענק הסתגלות מיוחד לפי תקנות 3 עד 4א, לפי העניין:
(1)
מלאו לו 67 שנים או יותר;
(2)
הוא תושב ישראל לעניין חוק הביטוח הלאומי;
(3)
במהלך התקופה הקובעת הוא פוטר מעבודתו או הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת מעסיקו לתקופה רצופה של 30 ימים לפחות (בתקנות שעת חירום אלה – הפסקת עבודה);
(4)
הוא היה עובד שכיר בתקופה של שלושה חודשים רצופים שבתכוף לפני החודש שבו חל מועד הפסקת עבודתו.
מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מרס 2020
(א)
מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מרס 2020 ישולם למי שמועד הפסקת עבודתו חל בתקופה שמיום ה׳ באדר התש״ף (1 במרס 2020) עד יום ו׳ בניסן התש״ף (31 במרס 2020) והיה מחוסר עבודה מיום הפסקת עבודתו עד יום ו׳ בניסן התש״ף (31 במרס 2020).
(ב)
סכום המענק לפי תקנה זו ייקבע בהתאם להכנסתו של הזכאי בעד חודש מרס 2020, כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
זכאי שהכנסתו אינה עולה על 2,000 שקלים חדשים – 2,000 שקלים חדשים;
(2)
זכאי שהכנסתו עולה על 2,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 4,000 שקלים חדשים – 1,500 שקלים חדשים;
(3)
זכאי שהכנסתו עולה על 4,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,000 שקלים חדשים – 1,000 שקלים חדשים.
מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש אפריל 2020 [תיקון: תש״ף]
(א)
מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש אפריל 2020 ישולם למי שמתקיים לגביו אחד מאלה:
(1)
הוא זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מרס 2020 לפי תקנה 3 והיה מחוסר עבודה גם במהלך כל התקופה שמיום ז׳ בניסן התש״ף (1 באפריל 2020) עד יום ו׳ באייר התש״ף (30 באפריל 2020);
(2)
עבודתו הופסקה במהלך התקופה האמורה בפסקה (1) והוא היה מחוסר עבודה מיום הפסקת עבודתו עד יום ו׳ באייר התש״ף (30 באפריל 2020).
(ב)
סכום המענק לפי תקנה זו ייקבע בהתאם להכנסתו של הזכאי בעד חודש אפריל 2020, כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
מי שהכנסתו אינה עולה על 2,000 שקלים חדשים – 4,000 שקלים חדשים;
(2)
מי שהכנסתו עולה על 2,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 3,000 שקלים חדשים – 3,000 שקלים חדשים;
(3)
מי שהכנסתו עולה על 3,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 4,000 שקלים חדשים – 2,000 שקלים חדשים;
(4)
מי שהכנסתו עולה על 4,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,000 שקלים חדשים – 1,000 שקלים חדשים.
מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מאי 2020 [תיקון: תש״ף]
(א)
מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מאי 2020 ישולם למי שמתקיים לגביו אחד מאלה:
(1)
הוא זכאי למענק הסתגלות מיוחד בעד חודש אפריל 2020 לפי תקנה 4 והיה מחוסר עבודה גם במהלך כל התקופה שמיום ז׳ באייר התש״ף (1 במאי 2020) עד יום ח׳ בסיוון התש״ף (31 במאי 2020);
(2)
עבודתו הופסקה במהלך התקופה האמורה בפסקה (1) והוא היה מחוסר עבודה מיום הפסקת עבודתו עד יום ח׳ בסיוון התש״ף (31 במאי 2020).
(ב)
סכום המענק לפי תקנה זו ייקבע בהתאם להכנסתו של הזכאי בעד חודש מאי 2020, כמפורט להלן, לפי העניין:
(1)
מי שהכנסתו אינה עולה על 2,000 שקלים חדשים – 4,000 שקלים חדשים;
(2)
מי שהכנסתו עולה על 2,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 3,000 שקלים חדשים – 3,000 שקלים חדשים;
(3)
מי שהכנסתו עולה על 3,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 4,000 שקלים חדשים – 2,000 שקלים חדשים;
(4)
מי שהכנסתו עולה על 4,000 שקלים חדשים ואינה עולה על 5,000 שקלים חדשים – 1,000 שקלים חדשים.
בקשה למענק הסתגלות מיוחד
(א)
בקשה לקבלת מענק הסתגלות מיוחד (בסעיף זה – בקשה למענק), תכלול את כל הפרטים שלהלן לגבי מגיש הבקשה:
(1)
שם ושם משפחה;
(2)
מספר זהות ותאריך הנפקת תעודת הזהות;
(3)
תאריך לידה;
(4)
מספר טלפון;
(5)
כתובת מגורים, וכתובת הדואר האלקטרוני אם ישנה;
(6)
מועד הפסקת העבודה וסיבתה;
(7)
תקופת ההעסקה שבתכוף לפני יום הפסקת העבודה ופרטי המעסיק;
(8)
ההכנסה בחודש שלגביו מתבקש המענק;
(9)
פרטי חשבון בנק;
(10)
הצהרה על נכונות הפרטים המופיעים בבקשה למענק, חתומה בידי המבקש;
(11)
התחייבות להודיע על כל שינוי בפרטי הבקשה למענק;
(12)
פרטים נוספים הדרושים לצורך הוכחת התקיימות התנאים הדרושים לשם הזכאות למענק.
(ב)
בקשה למענק תוגש באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי, בדואר או באופן ידני אם הדבר מתאפשר לפי דין, או בפקסימיליה, ואם באפשרות המוסד לקבל את הבקשה גם בדרך של שיחה טלפונית – יכול שתוגש באמצעות שיחה כאמור; המוסד לביטוח לאומי יודיע באתר האינטרנט שלו על האפשרות להגיש בקשה למענק באמצעות שיחה טלפונית.
(ג)
המוסד רשאי להורות כי בקשה למענק תכלול פרטים נוספים על הפרטים המנויים בסעיף קטן (א) הנוגעים לעניין והנדרשים בטופס תביעה לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה), התשנ״ח–1998.
תשלום המענק [תיקון: תש״ף]
מענק הסתגלות מיוחד לפי תקנות 3 עד 4א ישולם על ידי המוסד לביטוח לאומי ויחולו עליו הוראות סעיף 315 לחוק הביטוח הלאומי.
שמירת הזכאות להטבות נלוות למקבלי המענק [תיקון: תש״ף]
לעניין תקנות שעת חירום אלה וכל דין אחר, יראו מענק הסתגלות מיוחד לפי תקנות 3 עד 4א כהכנסה לפי סעיף 9 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ״א–1980; ואולם מבוטח שהשתלמה לו גמלת הבטחת הכנסה ערב תחילתן של תקנות שעת חירום אלה, ובשל תשלום מענק ההסתגלות המיוחד חדלה להשתלם לו גמלת הבטחת הכנסה בעד החודש שבעדו שולם לו המענק, יוסיף להיות זכאי להטבות הניתנות לפי כל דין וכן להטבות הניתנות על ידי גוף ציבורי לפי הסכם או נוהג למי שמשתלמת לו גמלת הבטחת הכנסה; לעניין זה, ”גוף ציבורי“ ו”גמלת הבטחת הכנסה“, כהגדרתן בסעיף 251א לחוק הביטוח הלאומי.


ב׳ בניסן התש״ף (27 במרס 2020)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.