חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דיוני הוועדה לעיון בעונש)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דיוני הוועדה לעיון בעונש) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דיוני הוועדה לעיון בעונש), התש״ף–2020


קישור למאגר החקיקה הלאומי ק״ת תש״ף, 906, 1425, 1433; ס״ח תש״ף, 176; ק״ת תש״ף, 1804; ס״ח תש״ף, 261, 362.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק־יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:


בהתאם לסעיף 1(א)(7) לחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), התש״ף–2020, ובהתאם להחלטה בדבר הארכת תוקפו של חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), התש״ף–2020, תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דיוני הוועדה לעיון בעונש), התש״ף–2020, בנוסח שלהלן, הוארך עד יום עד יום כ״ה באב התש״ף (15 באוגוסט 2020). התקנות פקעו ביום 12.8.2020 עם ביטול חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), התש״ף–2020. התקנות הוחלפו בחוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020.


סמכות יושב ראש הוועדה לעיון בעונש [תיקון: ס״ח תש״ף]
(א)
בלי לגרוע מהוראות סעיף 510(ד)(3) לחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו–1955 (להלן – חוק השיפוט הצבאי), יושב ראש הוועדה לעיון בעונש, כמשמעותה בסעיף 509 בחוק השיפוט הצבאי, יהיה רשאי לדון בדן יחיד גם בעניינים המנויים בתוספת.
(ב)
החלטה שיושב ראש הוועדה לעיון בעונש מוסמך לתיתה לפי תקנת משנה (א) או לפי הוראות סעיף 23(ד) לחוק שחרור על־תנאי ממאסר, התשס״א–2001, כפי שהוחל בסעיף 510(ד)(3) לחוק השיפוט הצבאי, יכול שתינתן על יסוד הכתב וללא קיום דיון בעל פה, ובלבד שהחלטה בעניין בקשה של אחד הצדדים תתקבל רק לאחר שניתנה לצד השני הזדמנות להגיב לבקשה בכתב.
דחיית דיוני הוועדה לעיון בעונש במצב חירום מיוחד [תיקון: ס״ח תש״ף]
(א)
פרסם שר המשפטים הודעה בשל מצב חירום מיוחד לגבי דיונים בבתי המשפט לפי תקנה 2 לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ״א–1991, לא יתקיימו בתקופת תוקפה של ההודעה דיונים בוועדה לעיון בעונש.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), הדיונים המפורטים להלן יתקיימו כסדרם בתקופת תוקפה של ההודעה, אלא אם כן הורה יושב ראש הוועדה לעיון בעונש על דחיית הדיון מטעמים שיירשמו:
(1)
(2)
דיון בפסק דין שהביא הפרקליט הצבאי הראשי לעיון הוועדה בהתאם לסעיף 512(א) לחוק השיפוט הצבאי, שדחייתו תביא לכך שלא ניתן יהיה לקיימו במועד שלפני תום מחצית מתקופת המאסר שעל האסיר לשאת;
(3)
(4)
דיון בפסק דין שמצא הפרקליט הצבאי הראשי שיש להביאו בפני הוועדה לעיון בעונש בהתאם לסעיף 512(ג) לחוק השיפוט הצבאי.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי יושב ראש הוועדה לעיון בעונש להורות מיוזמתו, לבקשת האסיר או לבקשת בא כוח הפרקליט הצבאי הראשי, כי בנסיבות העניין יש לקיים דיון בתקופת תוקפה של ההודעה, בשל דחיפות העניין; יושב ראש הוועדה לעיון בעונש ינמק את החלטתו בעניין זה.
(ד)
על דיוני הוועדה לעיון בעונש לפי תקנות משנה (ב) ו־(ג) יחולו הוראות תקנה 3.
[תיקון: תש״ף, תש״ף־2, ס״ח תש״ף]
(בוטלה).
קיום דיון שלא בנוכחות האסיר [תיקון: תש״ף, תש״ף־2, ס״ח תש״ף, ס״ח תש״ף־2]
(א)
על אף האמור בסעיף 511(א) לחוק השיפוט הצבאי, דיון בוועדה לעיון בעונש שלא ניתן לקיימו בנוכחות האסיר, בשל האמור בתקנה 4 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (נוכחות עצורים ואסירים בדיונים בבתי המשפט ובתי הדין), התש״ף–2020 או בשל הכרזה על הגבלה מלאה כאמור בתקנה 4א לתקנות שעת חירום האמורות, כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק, יתקיים בהשתתפות האסיר באמצעי טכנולוגי.
(ב)
על דיון המתקיים ללא נוכחות האסיר לפי תקנת משנה (א), יחולו הוראות אלה:
(1)
הדיון יתקיים בנוכחות סניגורו של האסיר, ואם אינו מיוצג – ימנה לו יושב ראש הוועדה לעיון בעונש סניגור;
(2)
תתאפשר שיחה חסויה בין האסיר לסניגורו בסמוך לפני הדיון, במהלכו ומיד לאחריו, וזאת לשם ייעוץ משפטי בלבד; השיחה תתקיים באופן שיבטיח את סודיותה והוראות סעיף 13(א)(2) לחוק האזנת סתר, התשל״ט–1979, לא יחולו לגביה;
(3)
האמצעי הטכנולוגי האמור בתקנת משנה (א), יאפשר העברת קול ותמונה בזמן אמת, ואם לא ניתן לקיים את הדיון באופן שמאפשר העברת תמונה של האסיר בזמן אמת, והאסיר הסכים לכך – באמצעי המאפשר את העברת קולו בלבד, והכול באופן שימזער ככל האפשר את הפגיעה באסיר בשל כך שהדיון מתקיים שלא בנוכחותו;
(4)
הדיון יתקיים בדרך שתבטיח כי האסיר, הסניגור, בא כוח הפרקליט הצבאי הראשי וחברי הוועדה לעיון בעונש ישמעו זה את זה, וככל האפשר גם יראו זה את זה, במהלך הדיון, והכול בהתאם לאמצעי הטכנולוגי שבאמצעותו יתקיים הדיון;
(5)
היה האסיר אדם עם מוגבלות, יתקיים הדיון, תוך עריכת התאמות הנגישות הנדרשות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע״ג–2013, כנדרש בהתאם לצורכי האסיר כאמור, בשינויים המתחייבים.
[תיקון: ס״ח תש״ף]
(בוטלה).
[תיקון: ס״ח תש״ף]
(בוטלה).
[תיקון: ס״ח תש״ף]
(בוטלה).
דיון חוזר בנוכחות האסיר [תיקון: ס״ח תש״ף]
החליטה הוועדה לעיון בעונש שלא להמתיק עונש או להחליפו בדיון שהתקיים שלא בנוכחות האסיר לפי תקנות שעת חירום אלה, תשוב הוועדה לדון בעניינו של האסיר, בנוכחותו, לאחר שלא תהיה עוד מניעה לעשות כן, אם האסיר ביקש זאת.
[תיקון: ס״ח תש״ף]

תוספת

(תקנה 1(א))

הוראה להגיש, להבהיר או להשלים בקשה או מסמך שהוגשו לוועדה לעיון בעונש.
דחיית מועד הדיון, לרבות בשל חסרונן של חוות דעת שיש להגישן לוועדה לעיון בעונש, וכן שינוי מועד הגשת בקשה או מסמך לוועדה לעיון בעונש.
החלטה בבקשה דחופה שהוגשה בהסכמת הצדדים.
הוראה בעניין סדרי הדין, שאין לגביו הוראות לפי תקנות שעת חירום אלה או הוראות לפי חוק השיפוט הצבאי, שיש בה כדי לפשט או להקל את הדיון בוועדה.


כ״ט באדר התש״ף (25 במרס 2020)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.