חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין לחדרי משמר ובתי סוהר צבאיים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות שעת חירום (מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין לחדרי משמר ובתי סוהר צבאיים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין לחדרי משמר ובתי סוהר צבאיים), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 800, 928, 1452.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק־יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:


התקנות פורסמו ביום 20.3.2020 ופקעו בתום שלושה חודשים, ביום 20.6.2020.


הגדרות
בתקנות שעת חירום אלה –
”בית סוהר“ – כמשמעותו בתקנות בתי סוהר צבאיים;
”חדר משמר“ – חדר משמר צבאי כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו–1955;
”כלוא“ – כהגדרתו בתקנות בתי סוהר צבאיים;
הכרזת השר על מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין לחדרי משמר ובתי סוהר [תיקון: תש״ף־2]
(א)
שוכנע שר הביטחון (להלן – השר), לאחר קבלת חוות דעת מטעם חיל הרפואה, כי קיים חשש ממשי להדבקה בנגיף הקורונה (Novel Coronavirus nCoV-2019) (להלן – נגיף הקורונה) בחדרי משמר ובבתי סוהר צבאיים, רשאי הוא, בהמלצת קצין משטרה צבאית ראשי ובהתייעצות עם שר המשפטים, להכריז על סכנת הדבקה בנגיף הקורונה בחדרי משמר ובבתי סוהר צבאיים; הכריז השר כאמור, יחולו תקנות 3 עד 6; הכרזה כאמור תיכנס לתוקף עם נתינתה ותפורסם ברשומות בהקדם האפשרי.
(ב)
הכרזת השר לפי תקנת משנה (א) תהיה לתקופה שלא תעלה על חודש ימים; השר, בהמלצת קצין משטרה צבאית ראשי ובהתייעצות עם שר המשפטים, לאחר קבלת חוות דעת מטעם חיל הרפואה, כי עדיין קיים חשש ממשי להדבקה בנגיף הקורונה בחדרי משמר ובבתי סוהר צבאיים, יהיה רשאי להאריך את ההכרזה לתקופות נוספות שלא יעלו על חודש ימים כל אחת, אם שוכנע כי ממשיכות להתקיים הנסיבות המפורטות באותה תקנת משנה.
היוועצות בעורך דין [תיקון: תש״ף]
(א)
על אף האמור בסעיפים 34 ו־35(א) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ״ו–1996, ובכל דין, הכריז השר כאמור בתקנה 2, לא תתאפשר כניסת עורכי דין לחדרי משמר ולבתי סוהר; אין באמור כדי לגרוע מהוראות כל דין לעניין הגבלת פגישת הכלוא עם עורך דין מטעמים אחרים.
(ב)
כלוא שנמנע ממנו להיפגש עם עורך דין בשל הוראות תקנת משנה (א) יהיה זכאי להיוועץ בעורך דין בשיחה טלפונית לשם קבלת שירות משפטי מקצועי, ביוזמתו או לבקשת עורך דינו, זולת אם חלה הגבלה על פגישתו עם עורך דין לפי כל דין מטעמים אחרים, כאמור בסיפה לתקנת משנה (א).
(ג)
השיחה כאמור בתקנה משנה (ב) ובתקנה 3א תיעשה ביחידות ובתנאים המבטיחים את סודיות השיחה; הוראות סעיף 13(א)(2) לחוק האזנת סתר, התשל״ט–1979, לא יחולו לעניין שיחה לפי פסקה זו.
היוועצות חשוד או עציר שאינו נמצא במקום שחלה לגביו הכרזת השר [תיקון: תש״ף]
אם נבצר מעציר או מאדם החשוד בביצוע עבירה (להלן – חשוד), אשר נמצא במקום שלגביו לא חלה הכרזת השר לפי תקנה 2, להיפגש עם עורך דין למפגש היוועצות מאחר שחלה על החשוד או העציר, לפי העניין, או על עורך הדין חובת בידוד מכוח צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש״ף–2020, או מכוח צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בבית חולים) (הוראת שעה), התש״ף–2020, יתאפשר לחשוד או לעציר להיוועץ בעורך דין בשיחה טלפונית לשם קבלת שירות משפטי מקצועי, ביוזמתו או לבקשת עורך הדין, זולת אם חלה הגבלה על פגישתו עם עורך דין לפי כל דין מטעמים אחרים, כאמור בסיפה לתקנה 3(א).
מניעת כניסת מבקרים
הכריז השר כאמור בתקנה 2, לא תתאפשר קבלת מבקרים.
כניסת מבקרים ועורכי דין במקרים חריגים
על אף האמור בתקנות 3 ו־4, קצין משטרה צבאית רשאי לאפשר, במקרים חריגים, כניסת עורך דין או מבקר לבית סוהר או לחדר משמר אם סבר שיש צורך חיוני בכך; כניסת עורך דין או מבקר כאמור ופגישתו עם הכלוא תיעשה באופן שיהיה בו כדי לצמצם, ככל האפשר, את הסיכון להדבקה כאמור בתקנה 2.
סייגים לתחולת ההגבלה [תיקון: תש״ף־2]
(א)
תקנה 3 לא תחול לעניין כניסת עורך דין לדיון משפטי המתקיים באולם בית דין הסמוך למיתקן כליאה, וכן לעניין כניסת אדם אחר שנוכחותו נחוצה לדיון לפי החלטת בית המשפט.
(ב)
תקנה 4 לא תחול על ביקורי פיקוח לפי תקנה 5 לתקנות בתי סוהר צבאיים, ואולם ביקור כאמור ייערך באופן ובתנאים שיצמצמו את הסיכון להדבקה כאמור בתקנה 2, כפי שייקבע בפקודות הצבא.
(ג)
על אף האמור בתקנה 3, ובלי לגרוע מהאמור בתקנות 3(ב) ו־5, תתאפשר כניסת עורך דין לצורך מתן שירות מקצועי לכלוא, בתקופת ההכרזה, לפי ההוראות האלה:
(1)
סדרי העדיפויות יהיו אלה:
(א)
כלוא לפני הגשת כתב אישום, שקבוע דיון בעניין מעצרו;
(ב)
כלוא לאחר הגשת כתב אישום, ובלבד שקבוע בעניינו דיון פלילי בתוך 14 ימים;
(2)
כניסת עורך דין כאמור ופגישתו עם הכלוא תיעשה בהקדם האפשרי, בשים לב למועד הדיון הקבוע בעניינו ובאופן שיהיה בו כדי לצמצם, ככל האפשר, את הסיכון להדבקה כאמור בתקנה 2, כפי שייקבע בפקודות הצבא.
(ד)
על אף האמור בתקנה 4, תתאפשר כניסת נותן שירות מקצועי הנדרש לפי דין; כניסת נותן שירות כאמור ופגישתו עם הכלוא תיעשה בהתחשב במועד דיון בעניינו, ככל שנקבע, או בהתחשב במועד שנקבע בהחלטה שיפוטית, ובשים לב, בין השאר, לאפשרות לקיים את המפגש בדרך אחרת, באופן שישיג את מטרת המפגש; פגישה כאמור תיעשה באופן שיהיה בו כדי לצמצם, ככל האפשר, את הסיכון להדבקה כאמור בתקנה 2, כפי שייקבע בפקודות הצבא.
ביטול הכרזת השר
שוכנע השר כי הנסיבות שבשלן הכריז על מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין אינן מתקיימות עוד, יבטל את ההכרזה לגבי המדינה כולה או חלק ממנה בלא דיחוי; ביטול ההכרזה כאמור ייכנס לתוקף עם נתינתו ויפורסם ברשומות בהקדם האפשרי.
מסירת הודעה על הכרזת השר
הודעה על הכרזה כאמור בתקנה 2 או על ביטול הכרזה כאמור בתקנה 7 תימסר לפרקליט הצבאי הראשי, למשטרה הצבאית, לסניגוריה הצבאית וללשכת עורכי הדין עם הינתן ההכרזה או עם ביטולה.
תוקף
תוקפן של תקנות שעת חירום אלה לתקופת תוקפן של תקנות שעת חירום (מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי הסוהר), התש״ף–2020, או לתקופה של שלושה חודשים מיום פרסומן, לפי המוקדם מביניהם.


כ״ג באדר התש״ף (19 במרס 2020)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.