חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי הסוהר)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות שעת חירום (מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי הסוהר) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי הסוהר), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 752, 894, 1448.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק־יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:


התקנות פורסמו ביום 15.3.2020 ופקעו בתום שלושה חודשים, ביום 15.6.2020.


הגדרות
בתקנות שעת חירום אלה:
”אסיר“ – כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל״ב–1971 (להלן – פקודת בתי הסוהר);
”בית סוהר“ – כמשמעותו בפקודת בתי הסוהר;
”מקום מעצר“ – כמשמעותו בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ״ו–1996 (להלן – חוק המעצרים);
”עצור“ – המוחזק במקום מעצר;
”פקודות נציבות בתי הסוהר“ – כהגדרתן בסעיף 80א(ב) לפקודת בתי הסוהר.
הכרזת השר על מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי סוהר [תיקון: תש״ף־2]
(א)
שוכנע השר לביטחון הפנים (להלן – השר), לאחר קבלת חוות דעת מטעם משרד הבריאות, כי קיים חשש ממשי להדבקה בנגיף הקורונה (Novel Coronavirus 2019-nCoV) (להלן – נגיף הקורונה) במקומות מעצר ובבתי סוהר, רשאי הוא, בהמלצת נציב בתי הסוהר או המפקח הכללי של משטרת ישראל, לפי העניין, ובהתייעצות עם שר המשפטים, להכריז על סכנת הדבקה בנגיף הקורונה במקומות המעצר ובבתי סוהר; הכריז השר כאמור, יחולו תקנות 3 עד 6; הכרזה כאמור תיכנס לתוקף עם נתינתה ותפורסם ברשומות בהקדם האפשרי.
(ב)
הכרזת השר לפי תקנת משנה (א) תהיה לתקופה שלא תעלה על חודש ימים; השר, בהמלצת נציב בתי הסוהר או המפקח הכללי של משטרת ישראל, לפי העניין, ובהתייעצות עם שר המשפטים, לאחר קבלת חוות דעת מטעם משרד הבריאות, יהיה רשאי להאריך את ההכרזה לתקופות נוספות שלא יעלו על חודש ימים כל אחת, אם שוכנע כי ממשיכות להתקיים הנסיבות המפורטות באותה תקנת משנה.
היוועצות עם עורך דין [תיקון: תש״ף]
(א)
על אף האמור בסעיף 45(א) לפקודת בתי הסוהר ובסעיפים 34 ו־35(א) לחוק המעצרים, הכריז השר כאמור בתקנה 2, לא תתאפשר כניסת עורכי דין למקומות מעצר ולבתי הסוהר.
(ב)
אסיר או עצור שנמנע ממנו להיפגש עם עורך דין בשל הוראות תקנת משנה (א) יהיה זכאי להיוועץ בעורך דין בשיחה טלפונית לשם קבלת שירות משפטי מקצועי, ביוזמתו או לבקשת עורך דינו.
(ג)
השיחה כאמור בתקנת משנה (ב) ובתקנה 3א תיעשה ביחידות ובתנאים המבטיחים את סודיות השיחה; הוראות סעיף 13(א)(2) לחוק האזנת סתר, התשל״ט–1979, לא יחולו לעניין שיחה לפי פסקה זו.
(ד)
על אף האמור בתקנת משנה (ב), אסיר שפוט שהוא אסיר ביטחוני אשר נמנע ממנו להיפגש עם עורך דין בשל הוראות תקנת משנה (א), יהיה רשאי לקיים שיחת טלפון עם עורך דינו, ובלבד שדיון משפטי בעניינו צפוי להתקיים בתקופת ההכרזה; שיחת טלפון אחת כאמור תתקיים בסמוך לפני הדיון ושיחה אחת לאחריו; מפקד בית הסוהר שבו שוהה האסיר רשאי להגביל את משך השיחה באופן סביר;
לעניין תקנת משנה זו –
”אסיר ביטחוני“ – מי שהוגדר כאסיר ביטחוני או כפעיל טרור לפי כל דין;
”אסיר שפוט“ – כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר.
(ה)
אין באמור בתקנה זו כדי לגרוע מהוראות כל דין לעניין הגבלת היוועצות אסיר או עצור בעורך דין מטעמים אחרים.
היוועצות חשוד או עצור שנמצא במקום שלגביו לא חלה הכרזת השר [תיקון: תש״ף]
אם נבצר מעצור או מאדם החשוד בביצוע עבירה (להלן – חשוד), אשר נמצא במקום שלגביו לא חלה הכרזת השר לפי תקנה 2, להיפגש עם עורך דין למפגש היוועצות מאחר שחלה על החשוד או העצור, לפי העניין, או על עורך הדין חובת בידוד מכוח צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש״ף–2020, או מכוח צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בבית חולים) (הוראת שעה), התש״ף–2020, יתאפשר לחשוד או לעצור להיוועץ בעורך דין בשיחה טלפונית לשם קבלת שירות משפטי מקצועי, ביוזמתו או לבקשת עורך הדין; אין באמור כדי לגרוע מהוראות כל דין אחר הנוגעות להגבלת היוועצות בעורך דין.
מניעת כניסת מבקרים
כניסת מבקרים ועורכי דין במקרים חריגים [תיקון: תש״ף]
על אף האמור בתקנות 3 ו־4, נציב בתי הסוהר או סוהר בדרגת גונדר שהוא הסמיך לעניין זה, או המפקח הכללי של משטרת ישראל או קצין משטרה בכיר שהוא הסמיך לעניין זה, לפי העניין, רשאי לאפשר, במקרים חריגים, כניסת עורך דין או מבקר לבית הסוהר או מקום מעצר אם סבר שיש צורך חיוני בכך, לרבות בשים לב לגילו של האסיר או העצור; כניסת עורך דין או מבקר כאמור ופגישתו עם האסיר או העצור תיעשה באופן שיהיה בו כדי לצמצם ככל האפשר את הסיכון להדבקה כאמור בתקנה 2.
סייגים לתחולת ההגבלה [תיקון: תש״ף־2]
(א)
תקנות 3 ו־4 לא יחולו לעניין כניסת עורך דין לדיון משפטי המתקיים באולם בית משפט הסמוך למיתקן כליאה, וכן לעניין כניסת אדם אחר שנוכחותו נחוצה לדיון לפי החלטת בית המשפט.
(ב)
תקנה 4 לא תחול על ביקורים של נציגי הצלב האדום הבין־לאומי, ואולם ביקור כאמור ייערך באופן ובתנאים שיצמצמו את הסיכון להדבקה כאמור בתקנה 2, כפי שייקבע בפקודות נציבות בתי הסוהר.
(ג)
תקנה 4 לא תחול על ביקור של מבקר רשמי שמונה לפי סעיף 71 לפקודת בתי הסוהר, ואולם ביקור כאמור ייערך באופן ובתנאים שיצמצמו את הסיכון להדבקה כאמור בתקנה 2, כפי שייקבע בפקודות נציבות בתי הסוהר.
(ד)
על אף האמור בתקנה 3, ובלי לגרוע מהאמור בתקנות 3(ב) ו־5, תתאפשר כניסת עורך דין לצורך מתן שירות מקצועי לעצור או לאסיר, בתקופת ההכרזה, לפי ההוראות האלה:
(1)
סדרי העדיפויות לכניסת עורך דין יהיו אלה:
(א)
עצור לפני הגשת כתב אישום, שקבוע דיון בעניין מעצרו;
(ב)
עצור לאחר הגשת כתב אישום או אסיר, ובלבד שקבוע בעניינו דיון פלילי בתוך 14 ימים;
(2)
כניסת עורך דין כאמור ופגישתו עם האסיר או העצור תיעשה בהקדם האפשרי ובשים לב למועד הדיון הקבוע בעניינו ובאופן שיהיה בו כדי לצמצם, ככל האפשר, את הסיכון להדבקה כאמור בתקנה 2, כפי שייקבע בפקודות נציבות בתי הסוהר.
(ה)
על אף האמור בתקנה 4, תתאפשר כניסת נותן שירות מקצועי הנדרש לפי דין; כניסת נותן שירות כאמור ופגישתו עם האסיר או העצור תיעשה בהתחשב במועד דיון בעניינו, ככל שנקבע, או בהתחשב במועד שנקבע בהחלטה שיפוטית, ובשים לב, בין השאר, לאפשרות לקיים את המפגש בדרך אחרת, באופן שישיג את מטרת המפגש; פגישה כאמור תיעשה באופן שיהיה בו כדי לצמצם, ככל האפשר, את הסיכון להדבקה כאמור בתקנה 2, כפי שייקבע בפקודות נציבות בתי הסוהר.
ביטול הכרזת השר
שוכנע השר כי הנסיבות שבשלן הכריז על מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין אינן מתקיימות עוד, יבטל את ההכרזה לגבי המדינה כולה או חלק ממנה בלא דיחוי; ביטול ההכרזה כאמור ייכנס לתוקף עם נתינתו ויפורסם ברשומות בהקדם האפשרי.
מסירת הודעה על הכרזת השר
הודעה על הכרזה כאמור בתקנה 2 או על ביטול הכרזה כאמור בתקנה 7 תימסר ליועץ המשפטי לממשלה, לשירות בתי הסוהר, למשטרת ישראל, לסניגוריה הציבורית וללשכת עורכי הדין עם הינתן ההכרזה או עם ביטולה.


י״ט באדר התש״ף (15 במרס 2020)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.