חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה) (מס' 2)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה) (מס' 2) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה) (מס׳ 2), התשפ״א–2021


ק״ת תשפ״א, 2818; 2867.


בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 7א(א)(1), ו־23 עד 25 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020 (להלן – החוק), לאחר שהממשלה שוכנעה באמור בסעיף 7א(1) ו־(2) ושקלה את האמור בסעיף 7א(ב)(3) לחוק, ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 4(ד)(2)(א) לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה:


תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה) (מס׳ 2), התשפ״א–2021 פקעו ביום 12.4.2021.


תוכן עניינים

פרק א׳: הגדרות ופרשנות

הגדרות ופרשנות
בתקנות אלה –
”ועדת השגות“ – ועדת השגות לפי סעיף 7א(ה) לחוק;
”ועדת חריגים“ – ועדת חריגים לפי סעיף 7א(ג) לחוק;
”נציג זר“ – אדם המחזיק בדרכון חוץ דיפלומטי, דרכון שירות חוץ, דרכון של מדינת חוץ ובו אשרה דיפלומטית או אשרת שירות, או דרכון של מדינת חוץ ותעודה מאת משרד החוץ המעידה על כך שנושא הדרכון רשום במשרד החוץ כאיש סגל דיפלומטי או קונסולרי;
”שליח ישראלי“ – אדם המחזיק בדרכון דיפלומטי ישראלי, או דרכון שירות ישראלי, בליווי מכתב מהמנהל הכללי של משרד החוץ המאשר כי אותו נוסע נדרש לעבור בתחנת גבול שהיא מעבר יבשתי לצורך מילוי תפקידו;
”תושב קבע“ – מי שבידו אשרה ורישיון לישיבת קבע לפי חוק הכניסה לישראל;
”תחנת גבול“ – תחנת גבול המנויה בצו הכניסה לישראל (תחנות גבול), התשמ״ז–1987;

פרק ב׳: יציאה וכניסה לישראל

איסור יציאה מישראל ממעבר גבול יבשתי
(א)
לא יצא אדם מישראל דרך תחנת גבול ”טאבה“, אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:
(1)
הוא אינו אזרח ישראלי ואינו תושב קבע;
(2)
הוא יוצא מישראל למקום מגורים קבוע מחוצה לה, ובלבד שהציג הצהרה ומסמכים המעידים על כך לוועדת החריגים ויש לו אסמכתה על הצגה כאמור;
(3)
הוא מחלים;
(4)
הוא יוצא לצורך הומניטרי חריג או צורך חיוני חריג באישור ועדת חריגים;
(5)
הוא נציג זר;
(6)
הוא שליח ישראלי.
(ב)
לא יצא אדם מישראל דרך תחנת גבול ”טאבה“, אלא אם כן בידו אישור תשלום אגרת נוסע יוצא לפי תקנה 2 לתקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי המעבר היבשתיים), התשנ״ה–1994, ליום שבו הוא מבקש לצאת את הארץ.
הגבלת הנכנסים לישראל
(א)
לא ייכנס אדם לישראל דרך תחנת גבול שהיא מעבר יבשתי אלא לפי תקנה זו.
(ב)
תתאפשר כניסה דרך תחנת גבול ”מעבר נהר הירדן“ ותחנת גבול ”טאבה“ בכפוף לעמידת תהליכי כניסת הנכנסים לישראל בתחנת הגבול, בדרישות תקנות הגבלת הפעילות ותקנות חובת ביצוע בדיקה.
דרכי עבודת ועדת חריגים, פנייה לוועדת חריגים ולוועדת השגות
(א)
פנייה לוועדת חריגים ולוועדת השגות תתבצע באמצעות טופס מקוון שיהיה זמין בשפה העברית, האנגלית והערבית באתרים של משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות, משרד החוץ ורשות האוכלוסין וההגירה; לפנייה יצורפו אסמכתאות ואישורים להוכחת התקיימות תנאי או צורך כאמור בתקנה 2(2) או 2(4), במבקש.
(ב)
קישור לטופס המקוון יפורסם באתרים של משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות, משרד החוץ, רשות האוכלוסין וההגירה.
(ג)
יפורסמו דרכי פנייה נוספות למי שאינו מסוגל למלא טופס מקוון, ובכלל זאת כתובת להגשת פנייה כאמור.
(ד)
ועדת חריגים או ועדת השגות תוכל לדרוש ממגיש בקשה הצגת אישורים או מסמכים נוספים להוכחת האמור בפנייתו ולצורך הכרעה בפנייה.

פרק ג׳: הוראות כלליות

תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום י״ז בניסן התשפ״א (30 במרס 2021).
תוקף
תוקפן של תקנות אלה עד יום ל׳ בניסן התשפ״א (12 באפריל 2021).


י״ג בניסן התשפ״א (26 במרס 2021)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.