חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי המשפט) (הוראת שעה) (מס' 2)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי המשפט) (הוראת שעה) (מס' 2) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות במערכת בתי המשפט) (הוראת שעה) (מס׳ 2), התשפ״א–2021


ק״ת תשפ״א, 3468, 3776.


הגדרות [תיקון: תשפ״א]
בתקנות אלה –
”אנשי משמר בתי המשפט“ – כהגדרתם בסעיף 106א לחוק בתי המשפט;
”בתי משפט“ – בתי המשפט, בתי הדין לעבודה, ובכלל זה אולמות הדיונים והשטחים הציבוריים בהיכלות בתי המשפט, כגון מזכירויות בתי המשפט ומקומות נוספים המשמשים בבתי המשפט לקבלת קהל;
”ממונה קורונה“ – מי שמונה לפי תקנה 2ב לתקנות אלה;
”עטיית מסכה“ – כהגדרתה בצו בידוד בית;
”מבקר“ – אדם המבקש להיכנס בשערי בית המשפט, לרבות בעלי דין ועורכי דין ולמעט עובדי בתי המשפט.
חובת עטיית מסכה
(א)
לא ישהה מבקר בבית המשפט בלי שהוא עוטה מסכה אם הוא מחויב בעטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית.
(ב)
על אף האמור, בית המשפט רשאי להורות על הסרת המסכה באולם הדיונים במקרים המתאימים, לרבות אם יש בעטיית המסכה כדי להקשות על גביית עדות.
מגבלת כניסה בלא עטיית מסכה [תיקון: תשפ״א]
לא תותר כניסתו של מבקר בלי שהוא עוטה מסכה אם הוא מחויב בעטיית מסכה לפי סעיף 3ה לצו בידוד בית; לגבי מבקר שחלה עליו חובה לעטות מסכה כאמור בהוראות צו בידוד בית ושאינו עוטה מסכה כאמור, יפעלו אנשי משמר בתי המשפט לפי הוראות אלה:
(1)
ביקש מבקר כאמור להגיש לבית המשפט כתבי בי־דין שאין דחיפות בהגשתם, יניח את כתבי בי־הדין בתיבה ייעודית שתוצב בכניסה לבית המשפט; מזכירות בית המשפט תמציא אישור מסירה למגיש לאחר קבלת כתבי בי־הדין לרישום;
(2)
ביקש מבקר כאמור להגיש לבית המשפט כתב בי־דין שלטענתו יש דחיפות בהגשתו, יעבירו אנשי משמר בתי המשפט את כתב בי־הדין למזכירות בית המשפט, בעוד המבקר ממתין מחוץ לבית המשפט וימסרו למגיש בהקדם את אישור המסירה שהפיקה המזכירות;
(3)
ביקש מבקר כאמור להתייצב לדיון שאליו זומן או ללוות קטין או אדם עם מוגבלות לדיון בעניינו, יצרו אנשי משמר בתי המשפט קשר עם השופט או עם הרשם שבפניו נקבע הדיון באמצעות המזכיר הראשי, מנהל המחוז או מי מטעמם, ויקבלו מהשופט או מהרשם הנחיות לגבי כניסתו של המבקר לבית המשפט, בהתחשב במהות הדיון, באפשרות דחיית הדיון ובנחיצות קיום הדיון בנוכחות המבקר;
(4)
הגיע מבקר כאמור למטרה אחרת, לרבות לצורך ליווי של בעל דין שאינו קטין או אדם עם מוגבלות לדיון בעניינו, לא תותר כניסתו אלא באישור נשיא בית המשפט או שופט אחר שהוא מינה לכך.
מינוי ממונה קורונה [תיקון: תשפ״א]
סגן מנהל בתי המשפט, בהתייעצות עם ממונה הביטחון כהגדרתו בסעיף 106א לחוק בתי המשפט, ימנה מקרב אנשי משמר בתי המשפט ממונה קורונה בכל בית משפט או בכל מחוז; ממונה כאמור אחראי על קיום תקנות אלה בבית המשפט או במחוז שבו מונה.
שלטים [תיקון: תשפ״א]
ממונה קורונה או מי מטעמו יציב במקומות בולטים לעין בבתי המשפט, לרבות בכניסה אליהם, שלטים בדבר חובת עטיית מסכה.
תחילה ותוקף [תיקון: תשפ״א]
תחילתן של תקנות אלה ביום ט״ז בתמוז התשפ״א (26 ביוני 2021) בשעה 21:00, ותוקפן עד יום י׳ באלול התשפ״א (19 באוגוסט 2021).


ט״ו בתמוז התשפ״א (25 ביוני 2021)
  • יגאל מרזל
    מנהל בתי המשפט
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.