עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דף לו עמוד ב[עריכה]

א א ב ג מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה ד ה , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' רנג סעיף א:

דף לז עמוד א[עריכה]

ב א מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה י' , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' רנג סעיף ב:

ג ב שם סעיף א בהג"ה:

ד ג מיי' שם הלכה ז , טוש"ע שם סעיף א:

ה ד מיי' שם הלכה ד:

דף לז עמוד ב[עריכה]

ו א ב (מיי' פ"ג מהל' שבת הל' ד') , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סימן רנג סעיף א:

דף לח עמוד א[עריכה]

ז א מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה ד ופ"ו הל' כג , סמג לאוין סה טור וש"ע א"ח סימן שיח סעיף א:

ח ב ג מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה ט , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סימן רנג סעיף א:

דף לח עמוד ב[עריכה]

ט א ב ג ד ה ו ז מיי' פ"ג מהל' שבת הלכה ה ז י , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סימן רנג סעיף ב:

י ח מיי' פט"ז מהל' כלים הלכה יג:

יא ט י מיי' פ"ט מהל' שבת הל' ב ג , טוש"ע א"ח סי' שיח סעיף ג:

יב כ מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה ג , סמג שם , טוש"ע א"ח סימן שכו סעיף ג וסימן רנז סעיף ה ו וסעיף א:

(יב) (כ) [מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה ב]:

דף לט עמוד א[עריכה]

יג א ב מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה ג ופכ"ב הלכה ט , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סימן שיח סעיף ג:

דף לט עמוד ב[עריכה]

יד א ב מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה טז , סמג לאוין עה , טוש"ע או"ח סימן תקיא סעיף ב:

טו ג ד מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה ג , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן שכו סעיף א:

דף מ עמוד א[עריכה]

טז א מיי' פכ"ב מהלכות שבת הלכה ב , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן שכו סעיף א:

יז ב שם סעיף יא:

יח ג מיי' פ"א מהלכות י"ט הלכה טז , סמג לאוין עה טור שו"ע או"ח סימן תקיא סעיף ב:

יט ד מיי' פכ"ב מהלכות שבת הלכה ב , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן שכו סעיף א:

כ ה מיי' שם , טוש"ע שם סעיף יב:

דף מ עמוד ב[עריכה]

כא א מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה ג , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן שכו סעיף ד:

כב ב מיי' שם הלכה ד , טוש"ע שם סעיף ו:

כג ג ד מיי' וסמג שם , טוש"ע או"ח סימן שיח סעיף יד:

כד ה ו מיי' פכ"ב שם הלכה ה ו טור שו"ע שם סעיף יג וטוש"ע יו"ד סימן קה סעיף ב:

כה ז ח ט מיי' פ"ג מהלכות ק"ש הלכה ד ה , טוש"ע או"ח סימן פה סעיף ב:

כו י מיי' פכ"א מהלכות שבת הלכה ג , טוש"ע או"ח סימן שלז סעיף ג:

כז כ מיי' פ"ט מהלכות שבת הלכה ג:

כח ל מ מיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה ה טור שו"ע או"ח סימן שלט סעיף ב:

דף מא עמוד א[עריכה]

כט א מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה כג , טוש"ע או"ח סימן ג סעיף יד וטשו"ע או"ח סימן כג סעיף ד:

ל ב מיי' פ"ה מהלכות מלכים הלכה יב:

לא ג מיי' פ"ד מהלכות דעות הלכה ב:

לב ד מיי' פי"ב מהל' שבת הלכה א ופכ"ב הלכה ו , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן שיח סעיף יב:


דף מב עמוד א[עריכה]

לג א ב מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ז ופי"ב הלכה ב , טוש"ע או"ח סי' שלד סעיף כז:

לד ג מיי' שם פ"א הל' ז , טוש"ע או"ח סי' שח סעיף יח:

לה ד ה מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה ו , טוש"ע או"ח סימן שיח סעיף יב:

לו ו מיי' שם טור שו"ע שם סעיף ט:

דף מב עמוד ב[עריכה]

לז א מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה ו , טוש"ע או"ח סימן שיח סעיף ט:

לח ב מיי' פכ"ה מהלכות שבת הלכה כג ופ"ה הלכה יג , סמג לאוין סה טור שו"ע או"ח סימן רסה סעיף ג:

לט ג מיי' פכ"ה שם , סמג שם טור ושו"ע או"ח סימן שי סעיף ו וסימן שכב סעיף א וסי' תקיג סעיף ד:

דף מג עמוד א[עריכה]

מ א מיי' פכ"ה מהלכות שבת הלכה כג , סמג לאוין סה טור שו"ע או"ח סימן שי סעיף ו:

מא ב מיי' שם הל' כה:

מב ג מיי' שם , טוש"ע או"ח סימן שיג סעיף ז:

מג ד מיי' שם הלכה כד , טוש"ע או"ח סימן שלח סעיף ח וסימן תקכא סעיף ג:

מד ה ו מיי' שם הלכה כה , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן שח סעיף לט:

מה ז מיי' וסמג שם , טוש"ע או"ח סימן שט"ז סעיף ד:

דף מג עמוד ב[עריכה]

מו א מיי' פכ"ה מהלכו' שבת הלכה ו ופכ"ו הלכה כב , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן שיא סעיף ו:

מז ב ג מיי' שם פכ"ו הלכה כא טור שו"ע או"ח שם סעיף א:

דף מד עמוד א[עריכה]

מח א מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה כא , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן שיא סעיף א:

מט ב מיי' פ"ה מהל' שבת הלכה יב ופרק כו הלכה יד , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן רסה סעיף ג וסימן רעט סעיף א:

נ ג מיי' פכ"ה מהלכות שבת הלכה י יא , טוש"ע או"ח סימן רעט סעיף א:

דף מד עמוד ב[עריכה]

נא א מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה י , טוש"ע או"ח סימן שי סעיף ז:

דף מה עמוד א[עריכה]

נב א מיי' פ"ה מהלכות שבת הלכה יז ופ"ד מהלכות י"ט הלכה ה , סמג לאוין סה טור שו"ע או"ח סימן רעז סעיף ד וסימן תקי"ד סעיף ו:

נג ב מיי' פכ"ו מהלכות שבת הלכה יד , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן שי סעיף ב:

דף מה עמוד ב[עריכה]

נד א מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה יד , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן שי סעיף ב:

נה ב ג מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ב , סמג לאוין עה טור שו"ע או"ח סימן תצז סעיף ב וסימן תצח סעיף ג:

דף מו עמוד א[עריכה]

נו א ב מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה יא , טוש"ע או"ח סי' רעט סעיף ז:


דף מז עמוד א[עריכה]

נז א ב מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה יג טור שו"ע או"ח סימן שי סעיף סעיף ח:

נח ג ד מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה כו כח , סמג לאוין סה טור שו"ע או"ח סימן שיג סעיף ו:

דף מז עמוד ב[עריכה]

נט א מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה ו וסמג שם , טוש"ע שם סעיף ו וסעיף ט:

ס ב מיי' שם טור שו"ע שם סעיף ו:

סא ג מיי' שם פ"ה הלכה יג , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן רסה סעיף ד: