עין משפט ונר מצוה/מכות/פרק ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף יג עמוד א[עריכה]

א ה מיי' פ"יט מהל' סנהדרין הלכה א [מן סי' א עד סי' ז] , מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ז:

ב ו מיי' פ"יט מהל' סנהדרין הלכה ד [סי' קנא קנג] , ומיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה ב והלכה ג:

ג ז מיי' פ"יט מהל' סנהדרין הלכה ד [סי' קנז] , ומיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה ב:

ד ח מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה ט:

ה ט מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה ז:

ו י הכל במיי' פי"ט מהל' סנהדרין:

ז כ מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה יט והלכה כד:

ח ל מ מיי' פ"ב מהל' מאכלות אסורות הלכה כא , סמג לאוין קלב:

דף יג עמוד ב[עריכה]

ט א מיי' פ"יח מהל' סנהדרין הלכה א , ומיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ז , סמג לאוין קה:

י ב מיי' פ"יח מהל' סנהדרין הלכה ב:

יא ג מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה א והלכה ג:

יב ד מיי' פ"א מהל' שגגות הלכה ב , סמג עשין ריג:

דף יד עמוד א[עריכה]

יג א מיי' פ"ד מהל' שגגות הלכה א , סמג עשין ריג:

יד ב ג מיי' פ"ד מהל' שגגות הלכה ה:

טו ד מיי' פ"ה מהל' שגגות הלכה ג , סמג עשין ריג:

דף יד עמוד ב[עריכה]

טז א מיי' פ"א מהל' כלי המקדש הלכה ד והלכה ה , סמג לאוין רצב ולאו רצג:

יז ב מיי' פ"י מהל' איסורי ביאה הלכה ה , סמג לאוין קיא , טור ושו"ע יו"ד סי' קצד סעיף יד:

יח ג מיי' פ"יח מהל' פסולי מוקדשין הלכה יג:

יט ד מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה א:

כ ה מיי' פ"יח מהל' פסולי מוקדשין הלכה יב:

כא ו מיי' פ"יח מהל' פסולי מוקדשין הלכה טז:

דף טו עמוד א[עריכה]

כב א מיי' פ"א מהל' נערה הלכה ז , סמג עשין נז , טור ושו"ע אה"ע סי' קעז סעיף ג:

דף טו עמוד ב[עריכה]

כג א מיי' פ"טז מהל' סנהדרין הלכה ד , סמג עשין קה וע"ש בכסף משנה , ובפ' י"ח שם הלכה ב:

כד ב מיי' פ"טז מהל' סנהדרין הלכה ד , ומיי' פ"ה מהל' שבועות הלכה ב וע"ש בכסף משנה:

כה ג מיי' פ"ד מהל' שבועות הלכה כ:

דף טז עמוד א[עריכה]

כו א מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה י , ומיי' פ"יח מהל' פסולי מוקדשין הלכה ט:

כז ב מיי' פ"יח מהל' סנהדרין הלכה א , [ וברב אלפס שבועות סוף פ"ד דף שג. ]:

כח ג מיי' פ"יח מהל' סנהדרין הלכה ב , [ וברב אלפס שם ]:

כט ד מיי' פ"יג מהל' שחיטה הלכה א , סמג עשין סה , טור ושו"ע יו"ד סי' רצב סעיף ו:

ל ה מיי' פ"א מהל' נערה הלכה ז , ועיין בכסף משנה בפט"ז מהלכות סנהדרין הל' ד:

לא ו מיי' פ"ו מהל' שבועות הלכה ח , סמג לאוין רא , טור ושו"ע יו"ד סי' רכח סעיף כג:

לב ז מיי' פ"ו מהל' שבועות הלכה ח , טור ושו"ע יו"ד סי' רכח סעיף כא:

לג ח מיי' פ"טז מהל' סנהדרין הלכה יב , ומיי' פ"יח מהל' סנהדרין הלכה ב , ומיי' פ"ג מהל' גניבה הלכה א , ומיי' פ"א מהל' נערה הלכה יא , ומיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ו , ומיי' פ"ד מהל' חובל הלכה ט , טור ח"מ סי' שנ:

דף טז עמוד ב[עריכה]

לד א מיי' פ"א מהל' מתנות עניים הלכה ב , סמג לאוין רפד:

לה ב מיי' פ"א מהל' מתנות עניים הלכה ג והלכה ה:

לו ג מיי' פ"ו מהל' שבועות הלכה ח , סמג לאוין רמא , טור ושו"ע יו"ד סי' רכח סעיף כא:

לז ד מיי' פ"ב מהל' מאכלות אסורות הלכה יד , סמג לאוין קלב , טור ושו"ע יו"ד סי' פד סעיף ו:

לח ה מיי' פ"ב מהל' מאכלות אסורות הלכה כג , [ וברב אלפס חולין סוף פ"ג וביאור ארוך בזה דף רפב.]:

לט ו מיי' פ"ב מהל' מאכלות אסורות הלכה כד:

מ ז מיי' פ"יז מהל' מאכלות אסורות הלכה לא , ומיי' פ"ד מהל' דעות הלכה א , סמג לאוין קמח , טור ושו"ע או"ח סי' צב סעיף ב בהג"ה , וסי' ג סעיף יז , [ וברב אלפס ברכות פרק ג דף טז ]:

מא ח מיי' פ"יז מהל' מאכלות אסורות הלכה כט , סמג לאוין קמח , טור ושו"ע יו"ד סי' קטז סעיף ו , [וברב אלפס שם]:

מב ט מיי' פ"ב מהל' מאכלות אסורות הלכה כד[1]:

מג י מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה כ:

דף יז עמוד א[עריכה]

מד א מיי' פ"ט מהל' מעשר הלכה ג:

מה ב מיי' פ"ט מהל' מעשר הלכה א:

מו ג מיי' פ"ב מהל' מאכלות אסורות הלכה כא , סמג לאוין קלב , טור ושו"ע יו"ד סי' ק סעיף א:

מז ד ה מיי' פ"יא מהל' מעשה קרבנות הלכה ה , סמג לאוין שכה:

מח ו מיי' פ"ב מהל' מעשר שני הלכה ה , סמג לאוין רסד:

מט ז מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה א , סמג לאוין שכו:

נ ח מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה יא:

נא ט מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה א:

נב י מיי' פ"יג מהל' שחיטה הלכה א , סמג לאוין רסה , טור ושו"ע יו"ד סי' רצב סעיף ו:

נג כ מיי' פ"יג מהל' שחיטה הלכה ב , ומיי' פ"טז מהל' סנהדרין הלכה ד , ומיי' פ"יח מהל' סנהדרין הלכה ב , ומיי' פ"א מהל' נערה הלכה ז , ומיי' פ"א מהל' מתנות עניים הלכה ג:

נד ל מיי' פ"ג מהל' בכורים הלכה ג והלכה ד , סמג לאוין רס:

נה מ מיי' פ"יא מהל' מעשה קרבנות הלכה ד , סמג לאוין שכד:

נו נ מיי' פ"א מהל' בכורות הלכה טז , סמג לאוין שמג:

נז ס מיי' פ"יא מהל' מעשה קרבנות הלכה ה , סמג לאוין שכה:

דף יז עמוד ב[עריכה]

נח א מיי' פ"יא מהל' מעשה קרבנות הלכה א , סמג לאוין שכא:

נט ב מיי' פ"ג מהל' ביכורים הלכה א:

ס ג מיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה ה , סמג לאוין רסד:

סא ד מיי' פ"ד מהל' מעשר שני הלכה ט:

דף יח עמוד א[עריכה]

סב א מיי' פ"יא מהל' מעשה קרבנות הלכה ח , סמג לאוין שכו:

דף יח עמוד ב[עריכה]

סג א מיי' פ"יח מהל' פסולי מוקדשין הלכה ג:

סד ב מיי' פ"יא מהל' מעשה קרבנות הלכה ח , סמג לאוין שכו:

סה ג מיי' פ"יז מהל' מעשה קרבנות הלכה ו:

סו ד ה מיי' פ"ג מהל' בכורים הלכה יב:

דף יט עמוד א[עריכה]

סז א מיי' פ"ג מהל' בכורים הלכה א , סמג עשין קלט:

סח ב מיי' פ"ג מהל' בכורים הלכה ב:

סט ג מיי' פ"ב מהל' מעשר שני הלכה א , סמג עשין קלו:

ע ד מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה ה , ומיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה טז:

דף יט עמוד ב[עריכה]

עא א מיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה א , סמג לאוין רסד:

עב ב מיי' פ"טז מהל' טומאת אוכלין הלכה יא , סמג עשין רמו:

עג ג מיי' פ"ב מהל' מעשר שני הלכה ח , ומיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה ג , סמג עשין קלז:

עד ד ה מיי' פ"ב מהל' מעשר שני הלכה ח , סמג שם:

עה ו מיי' פ"ב מהל' מעשר שני הלכה ו:

דף כ עמוד א[עריכה]

עו א מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה ו:

עז ב מיי' פ"ב מהל' מעשר שני הלכה ה:

עח ג מיי' פ"ב מהל' מעשר שני הלכה ט:

עט ד מיי' פ"יט מהל' סנהדרין הלכה ד [סי' קמג] , ומיי' פ"יב מהל' ע"ז הלכה טו , סמג לאוין סב , טור ושו"ע יו"ד סי' קפ סעיף ט:

פ ה מיי' פ"יט מהל' סנהדרין הלכה ד [סימן קמ] , ומיי' פ"יב מהל' ע"ז הלכה א , סמג לאוין סב , טור ושו"ע יו"ד סי' קפא סעיף ב:

פא ו מיי' פ"יט מהל' סנהדרין הלכה ד [סי' קמא] , ומיי' פ"יב מהל' ע"ז הלכה ז , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קפא סעיף י:

(ו) מיי' פ"יט מהל' סנהדרין הלכה ד [סי' קמב]:

פב ז מיי' פ"יב מהל' ע"ז הלכה יב , סמג לאוין סב , טור ושו"ע יו"ד סי' קפ סעיף ח:

פג ח מיי' פ"יב מהל' ע"ז הלכה א , סמג לאוין סב , טור ושו"ע יו"ד סי' קפא סעיף א:

פד ט מיי' פ"יב מהל' ע"ז הלכה ז , סמג לאוין סב , טור ושו"ע יו"ד סי' קפא סעיף יא:

פה י מיי' וסמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קפא סעיף י:

פו כ מיי' פ"יב מהל' ע"ז הלכה טו , סמג לאוין סב , טור ושו"ע יו"ד סי' קפ סעיף י:

פז ל מ מיי' פ"יב מהל' ע"ז הלכה טו , טור ושו"ע יו"ד סי' קפ סעיף ט:

דף כ עמוד ב[עריכה]

פח א מיי' פ"יב מהל' ע"ז הלכה טו , סמג לאוין סב:

פט ב מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י , סמג לאוין רכ:

צ ג מיי' פ"יב מהל' ע"ז הלכה טו , סמג לאוין סב:

צא ד מיי' שם , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קפ סעיף ט:

צב ה ו מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה ט , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שמ סעיף א:

צג ז מיי' פ"יב מהל' ע"ז הלכה י , סמג לאוין ס , טור ושו"ע או"ח סי' שמ סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' קפב סעיף ו:

צד ח מיי' פ"יב מהל' ע"ז הלכה א , סמג לאוין נא , טור ושו"ע יו"ד סי' קפא סעיף א:

צה ט מיי' פ"יב מהל' ע"ז הלכה א , טור ושו"ע יו"ד סי' קפא סעיף ד:

צו י מיי' שם , סמג לאוין סב , טור ושו"ע יו"ד סי' קפא סעיף ד:

צז כ מיי' פ"יב מהל' ע"ז הלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' קפ סעיף ח:

דף כא עמוד א[עריכה]

צח א מיי' פ"יב מהל' ע"ז הלכה יא , סמג לאוין פא , טור ושו"ע יו"ד סי' קפ סעיף א:

צט ב טור ושו"ע יו"ד סי' קפ סעיף ג:

ק ג מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י , סמג לאוין רנ:

קא ד מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה טז , ומיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ד , סמג לאוין רנ , וסי' רלד‏[2]:

קב ה מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה יג , סמג לאוין רנ:

קג ו מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה ל , סמג לאוין רפג:

דף כא עמוד ב[עריכה]

קד א מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה ל , סמג לאוין רסג:

קה ב ג מיי' פ"א מהל' כלאים הלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רצו סעיף א:

קו ד מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה ג:

דף כב עמוד א[עריכה]

קז א מיי' פ"י מהל' רוצח הלכה ט , סמג עשין עח:

קח ב ג מיי' פ"ו מהל' יסודי התורה הלכה א:

קט ד מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה א , סמג לאוין שסג:

קי ה מיי' פ"ט מהל' כלי המקדש הלכה י:

קיא ו מיי' פ"ב מהל' כלי המקדש הלכה יג:

קיב ז מיי' פ"ז מהל' ע"ז הלכה ב:

קיג ח מיי' פ"ו מהל' מלכים הלכה ח:

קיד ט י מיי' פ"ט מהל' כלאים הלכה יא:

קטו כ מיי' פ"יז מהל' סנהדרין הלכה א , סמג לאוין קצח:

קטז ל מיי' פ"יז מהל' סנהדרין הלכה ב:

דף כב עמוד ב[עריכה]

קיז א מיי' פ"יז מהל' סנהדרין הלכה ב , סמג לאוין קצט:

קיח ב מיי' פ"יז מהל' סנהדרין הלכה ג ועי' בכסף משנה:

קיט ג ד מיי' פ"יז מהל' סנהדרין הלכה ד וע"ש בכסף משנה:

קכ ה מיי' פ"טז מהל' סנהדרין הלכה ח , סמג לאוין קצט:

קכא ו מיי' פ"טז מהל' סנהדרין הלכה ט:

קכב ז מיי' פ"טז מהל' סנהדרין הלכה י:

קכג ח מיי' פ"טז מהל' סנהדרין הלכה ט:

קכד ט מיי' פ"טז מהל' סנהדרין הלכה יא:

קכה י מיי' פ"טז מהל' סנהדרין הלכה יב:

קכו כ מיי' פ"יז מהל' סנהדרין הלכה ה:

דף כג עמוד א[עריכה]

קכז א מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה יד , סמג עשין כא , טור ושו"ע אה"ע סי' קסה סעיף ד , [ וברב אלפס כתובות סמוך לסוף פרק ז דף קא]:

קכח ב מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה טז:

קכט ג מיי' פ"טז מהל' סנהדרין הלכה ח:

קל ד ה מיי' פ"טז מהל' סנהדרין הלכה ט:

קלא ו ז מיי' פ"טז מהל' סנהדרין הלכה יא:

קלב ח מיי' פ"יז מהל' סנהדרין הלכה ו:

קלג ט י כ מיי' פ"יז מהל' סנהדרין הלכה ה:

קלד ל מיי' פ"יז מהל' סנהדרין הלכה ז:

דף כג עמוד ב[עריכה]

קלה א מיי' פ"א מהל' שביתת עשור הלכה ב , סמג לאוין סח , טור ושו"ע או"ח סי' תריא סעיף ב:

דף כד עמוד א[עריכה]

קלו א מיי' פ"ב מהל' מלכים הלכה ה:

קלז ב מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה כא , סמג לאוין קכז , טור ושו"ע אה"ע סי' כא סעיף א:  1. ^ בעין משפט בדפוס כתוב הלכה כ"ה אבל אצלנו זה בהלכה כ"ד -- ויקיעורך
  2. ^ אני מניח שהכוונה אל סמ"ג לאו רלד-רלה -- ויקיעורך