עין משפט ונר מצוה/יבמות/פרק יב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף קא עמוד א[עריכה]

א ב מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ה , סמג עשין נא ועשה נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף א:

ב ג מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה יח , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף כב:

ג ד מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה טז , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף לה:

ד ה מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה יט , [ טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף יד , ובפירוש סדר חליצה סעיף נד]:

ה ו מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ה , וטור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף א:

ו ז מיי' פ"ב מהל' סנהדרין הלכה ו , סמג עשין צז:

דף קא עמוד ב[עריכה]

ז א מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ו , סמג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף לח:

ח ב מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ה , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף א:

ט ג מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ח , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף מב , ובסדר חליצה סעיף נה:

י ד מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה ח , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קנה סעיף ד:

יא ה מיי' פ"ד מהל' סנהדרין הלכה ג , סמג עשין לד:

יב ו מיי' פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ה:

יג ז מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ב , סמ"ג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף ד:

יד ח מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ה , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף ג:

טו ט מיי' פ"כד מהל' סנהדרין הלכה א , סמג לאוין סג , טור ושו"ע חו"מ סי' טו סעיף ה:

דף קב עמוד א[עריכה]

טז א ב מיי' פ"יא מהל' סנהדרין הלכה יא , טור ושו"ע חו"מ סי' ז סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' רסט סעיף יא:

יז ג מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ה , סמג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף ב , וטור ושו"ע יו"ד סי' רסט סעיף יא:

יח ד ה מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף טז , ועיין בב"י:

יט ו מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה יט , ובפירוש סדר חליצה סעיף סא:

כ ז מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ז:

כא ח מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה טו , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף לג , ובפירוש סדר חליצה סעיף עג:

כב ט מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה כא , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף לו:

כג י מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה כא , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף לז:

דף קב עמוד ב[עריכה]

כד א ב ג מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה כח , סמג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף מד:

כה ד ה מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה יח , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף טו:

כו ו מיי' פ"ב מהל' שקלים הלכה י:

כז ז מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה ב , סמג עשין קסד:

כח ח ט י מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ז , סמג לאוין סט , טור ושו"ע או"ח סי' תריד סעיף ב:

כט כ מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה יט:

דף קג עמוד א[עריכה]

ל א מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ו , טוש"ע אה"ע סימן קסט בפירוש סדר חליצה סעיף סד:

לא ב מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ח , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף מח , [ ובסדר חליצה סעיף יז ]:

לב ג מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה יח , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף כב:

לג ד מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה טז , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף י , וטור ושו"ע אה"ע סי' קסז סעיף ג , ובסימן קסט בפירוש סדר חליצה סעיף כו וסעיף ל:

לד ה מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה טו , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף טו:

לה ו מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה יט , סמ"ג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף כב בהגה"ה:

לו ז מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה יז , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף ל , ובסדר חליצה סעיף נא , ובפירוש סדר חליצה סעיף סג:

לז ח מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה יז , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף לד:

לח ט מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה א , סמג עשין רכז רכח רכט:

דף קג עמוד ב[עריכה]

לט א מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה יח , סמ"ג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף כב:

מ ב מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה יט , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף כב בהגה"ה:

מא ג מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה יט , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף יד , ובסדר חליצה סעיף לט , ובפירוש סדר חליצה סעיף נד:

מב ד מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף כב ובהגה"ה:

מג ה מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה כ:

מד ו מיי' פ"טז מהל' טומאת צרעת הלכה ב , סמג עשין רלט:

מה ז ח מיי' פ"יג מהל' טומאת צרעת הלכה יד , סמג עשין רלח:

מו ט מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה כ , סמ"ג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף כג:

דף קד עמוד א[עריכה]

מז א מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה טז , סמ"ג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף ו , ובסדר חליצה סעיף יא , ובפירוש סדר חליצה סעיף יט , [עי' מ"מ]:

מח ב מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה יז , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף כב , ובפירוש סדר חליצה סעיף נה:

מט ג מיי' פ"ג מהל' עבדים הלכה ט:

נ ד מיי' פ"ד מהל' מחוסרי כפרה הלכה ב:

נא ה מיי' פ"יא מהל' טומאת צרעת הלכה א , סמג עשין רלו:

נב ו מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה יב , סמ"ג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף מג:

נג ז מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה יא , סמג שם:

נד ח מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה יב , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף מג:

דף קד עמוד ב[עריכה]

נה א מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה טז , סמ"ג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף ב , ובסדר חליצה סעיף ד , ובפירוש סדר חליצה סעיף ו:

נו ב מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה יג , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף מג:

נז ג מיי' פ"יז מהל' מעשה הקרבנות הלכה ו:

נח ד ה מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה יד , סמ"ג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף מה:

נט ו מיי' פ"ט מהל' מעשה הקרבנות הלכה יא:

ס ז מיי' פ"יז מהל' פסולי המוקדשין הלכה יח:

סא ח מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה יב , סמ"ג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף מג:

דף קה עמוד א[עריכה]

סב א מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה יב , סמ"ג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף מה:

סג ב מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה יב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף מז:

סד ג מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה יב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף מה:

סה ד מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה י , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף מג:

סו ה מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה יא:

סז ו מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה י , סמ"ג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף מג:

סח ז מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה כג והלכה יח , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף לא וסעיף מ , ובפירוש סדר חליצה סעיף ע עז:

סט ח מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף מ:

ע ט מיי' פ"א מהל' מטמאי משכב ומושב הלכה טז:

עא י מיי' פ"א מהל' מטמאי משכב ומושב הלכה טז , ומיי' פ"ד מהל' יבום הלכה כג , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף מ:

דף קה עמוד ב[עריכה]

עב א מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה טז , סמג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף מג:

עג ב מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ד , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' צה סעיף ב:

עד ג מיי' פ"כה מהל' סנהדרין הלכה ב , סמג לאוין רח , טור ושו"ע חו"מ סי' ח סעיף ד:

עה ד מיי' פ"א מהל' יבום הלכה יז , סמ"ג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסז סעיף ד , וטור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף מג , ובסדר חליצה סעיף יז , ובפירוש סדר חליצה סעיף כו:

דף קו עמוד א[עריכה]

עו א מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה טז , סמ"ג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף מד , ובסדר חליצה סעי' ל , ובפירוש סדר חליצה סעיף מה:

עז ב מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה כד , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף נ:

עח ג מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ז , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף יב , ובסדר חליצה סעיף מו , ובפירוש סדר חליצה סעי' סד:

עט ד מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה כד , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף נא:

פ ה מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף נ:

פא ו מיי' פ"יב מהל' גזילה ואבידה הלכה ז , סמג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רסד סעיף ז:

פב ז מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה א , סמג עשין מא ועשה נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמג סעיף א:

פג ח מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה כה , סמ"ג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף יג בהג"ה , ובסדר חליצה סעי' לא , ובפירוש סדר חליצה סעיף מג , ובהל' חליצה סעיף נג:

פד ט מיי' פ"יד מהל' מעשה הקרבנות הלכה טז:

פה י מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה כ , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלד סעיף ה:

פו כ מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה כט , סמ"ג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף ח:

פז ל מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה י , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קנה סעיף ח:

פח מ נ מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה ט , וסמג וטוש"ע שם , ומיי' פ"ד מהל' יבום הלכה כט , סמ"ג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף נו , ובפירוש סדר חליצה סעיף לה:

דף קו עמוד ב[עריכה]

פט א מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה א , סמג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קסז סעיף א:

צ ב מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ט , וסמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף כט , ובסדר חליצה סעיף מח , ובפירוש סדר חליצה סעיף סה:

צא ג מיי' שם , טוש"ע שם בהלכות חליצה , ובסדר חליצה סעי' מט , ובפירוש סדר חליצה שם:

צב ד מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ח , טוש"ע בהלכות חליצה שם , ובסדר חליצה סעיף מח , ובפירוש סדר חליצה סעיף סז:

צג ה מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה כג , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף לח , ובסדר חליצה סעיף נג , ובפירוש סדר חליצה סעיף עז:

צד ו מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ח , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף מב , ובסדר חליצה סעיף נה , ובפירוש סדר חליצה סעיף פ:

צה ז מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ט , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף מג , ובפירוש סדר חליצה סעיף סה:

צו ח מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף כט , ובסדר חליצה סעיף מז מח , ובפירוש סדר חליצה סעיף סו:

צז ט מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה כט , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף נו , ובפירוש סדר חליצה סעיף פב בהג"ה:

צח י מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה כג , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף לט , ובפירוש סדר חליצה סעיף עו:

צט כ מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה כב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף מא: