שולחן ערוך אבן העזר קסט ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך אבן העזר · קסט · ג · >>

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: חלקת מחוקק · בית שמואל · טורי זהב (ט"ז) · באר היטב · פתחי תשובה · באר הגולה

שולחן ערוך

לכתחלה מצוה שיוסיפו שנים על הג', ואפלו השנים הם עמי הארץ.

חלצו בג' חליצתה כשרה (טור). ואלו השנים שמוסיפים, לא יהיו קרובים ופסולים; ודוקא לכתחלה, אבל בדיעבד כשר (ב"י):

מפרשים

בית שמואל

(ד) מצוה ושיוסיפו שנים:    הטעם כדי לפרסם ופרש"י ונ"י לפ"א לפרסם שתהא חלוצה ואסורה לכהן לפ"ז אם היא גרושה כבר אין צריך חמשה אבל לפי' השני צריך ה' כדי דליתי אנשי ולקפצו עליה ובאלו שנים אין קפידא אם נוטלין שכר הרבה ד"מ, וכן אם הם קרוביו קורבה שאין פסול ע"פ הדין אלא מצד חומרא כמ"ש בסי' ס"ח ובנ"י כ' אם הזמינו ג' לב"ד בפי' וקראו שנים למילוי אז אפי' גרים אפי' פסולים כשרים באלו שנים והא דפוסל בש"ס לרב ושמואל שהיו בן גר למילוי שנים היינו דשם כל החמשה היה עושה חיבור א' שאין זה כבודו של ר"ש להקצות מן השלשה וכ"כ בא"ז דאין קפידא בשנים הנוספים אם אינם כשרים והיינו נמי בכה"ג לפי המנהג דאין עושין חיבור א' ואלו שנים יושבין נמשכין מן הג' אז אין קפידא כלל ובזה מיושב מה שהקשה בת"ה סי' רכ"ו על הא"ז מעובדא רב ושמואל בזה ניחא דל"פ כלל הפוסקים ומה שמדייקי' מרמב"ם וטור דס"ל דיש קפידא באלו שנים שאל יהיו קרובים היינו דס"ל כל החמשה יושבין בכנופי' חדא כדמשמע שם שלא כתבו דיושבין רחוק מן הג', גם מה שמדייק הת"ה מן הגמיי' אין מוכרח וגר שאמו מישראל פסול לכתחלה להיות תוך שנים כשעושין כנופי' אחת כמ"ש בש"ס בעובדא רב שמואל בר יהודא ובדיעבד כשר הואיל ואלו שנים רק כדי לפרסם הדבר:

ט"ז

באר היטב

(ו) הג':    לפרסומי מילתא. ובפרק ר"א דמילה מפורש כל חליצה בעשרה. הר"ם מינץ סימן ס"א. וכתב הד"מ באלו שנים אין קפידא אם נוטלין שכר הרבה.

(ז) ופסולים:    ויהיו רחוקים משאר דיינין קצת. ואף הבאים למיחזי יהיו רחוקים קצת מן הדיינים. הר"מ מינץ סי' ס"א וכ"כ הכנה"ג.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש