חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (עבודת נשים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (עבודת נשים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (עבודת נשים), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 1038, 1140.


התקנות בוטלו בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (עבודת נשים) (ביטול), התש״ף–2020.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:


הנוסח שולב בחוק עבודת נשים, התשי״ד–1954 (להלן – חוק עבודת נשים) כהוראת שעה לתקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה.
שמירת דינים וזכויות
אין בהוראות תקנות שעת חירום אלה כדי לגרוע מכל זכות או חובה המוטלות על מעסיק או על עובד לפי דין, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת בתקנות שעת חירום אלה.
תחולה
תקנות שעת חירום אלה יחולו לעניין עובדת או עובד שהוצאו לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק, החל מיום י״ט באדר התש״ף (15 במרס 2020) (בתקנות אלה – המועד הקובע) או לאחריו; ניתן לגבי עובדת או עובד כאמור היתר לפי סעיף 9א לחוק עבודת נשים ערב תחילתן של תקנות שעת חירום אלה, יראו את ההיתר כאילו ניתן ביום הוצאת העובדת או העובד לחופשה ללא תשלום או במועד הקובע, לפי המאוחר מביניהם.
הוראת מעבר
מעסיק שהגיש בקשה לקבלת היתר לפי סעיף 9א לחוק עבודת נשים לפני יום תחילתן של תקנות אלה (בסעיף זה – יום התחילה), ובקשתו אינה עומדת בתנאים לקבלת היתר לפי סעיף 9א לחוק עבודת נשים כנוסחו בתקנה 1 לתקנות שעת חירום אלה, יודיע למשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים כי בקשתו אינה עומדת בתנאים כאמור וכי הוא מבקש שבקשתו תידון בהתאם להוראות סעיף 9א לחוק עבודת נשים כנוסחו ערב יום התחילה.


י״ב בניסן התש״ף (6 באפריל 2020)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.