חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת מעברים בין קופות חולים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת מעברים בין קופות חולים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת מעברים בין קופות חולים), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 980.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק־יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:


הגדרות
בתקנות שעת חירום אלה –
”חוק ביטוח בריאות ממלכתי“ – חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994;
”מבוטח“ ו”קופת חולים“ – כהגדרתם בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994;
”נסיבות מיוחדות“ – אחד מאלה:
(1)
מעבר דירה של המבוטח ליישוב שבו קופת החולים שבה הוא מבוטח אינה פועלת;
(2)
מצב שבו נדרש מעבר של מבוטח לקופת חולים שבה מבוטח בן זוגו, אם קיים צורך בביצוע טיפול רפואי המצריך ששני בני הזוג יהיו חברים באותה קופת חולים;
(3)
צורך רפואי משמעותי לפי שיקול דעת נציב קבילות הציבור;
”נציב קבילות הציבור“ – נציב כמשמעותו בפרק ט׳ לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.
הגבלת מעברים בין קופות החולים
(א)
על אף האמור בסעיף 5 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, בתקופה שבין יום פרסומן של תקנות שעת חירום אלה (להלן – יום הפרסום) לבין יום ד׳ בתמוז התש״ף (26 ביוני 2020), מספר המבוטחים החדשים שהיו מבוטחים בקופת חולים אחרת שתהיה רשאית כל קופת חולים לקלוט לא יעלה על 700, ואולם אם נציב קבילות הציבור אישר מעבר בשל נסיבות מיוחדות, לא ייספר מעבר זה במסגרת המכסה האמורה.
(ב)
על אף האמור בסעיף 4א לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, בתקופה כאמור בתקנת משנה (א), בקשה לביטול חברות בקופת חולים ורישום בקופת חולים אחרת תוגש לאישור נציב קבילות הציבור; בקשה כאמור שאינה בשל נסיבות מיוחדות תוגש על ידי המבוטח בלבד.
(ג)
מענה לבקשה שהוגשה לפי תקנה זו, יינתן למבוטח בתוך 21 ימים מיום קבלת הבקשה אצל נציב קבילות הציבור.
תחולה
תקנות שעת חירום אלה יחולו על בקשות לביטול חברות בקופת חולים ורישום בקופת חולים אחרת שהוגשו ביום הפרסום או לאחריו.


ו׳ בניסן התש״ף (31 במרס 2020)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.