חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים לתשלום קנסות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים לתשלום קנסות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים לתשלום קנסות), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 1088, 1180, 1274.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק־יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:


התקנות פורסמו ביום 10.4.2020 ופקעו בתום 34 ימים מיום פרסומן, ביום 14.5.2020.


הגדרות
בתקנות שעת חירום אלה –
”חוק העבירות המינהליות“ – חוק העבירות המינהליות, התשמ״ו–1985;
”חוק העונשין“ – חוק העונשין, התשל״ז–1977;
”המרכז לגביית קנסות“ – המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות כמשמעותו בסעיף 2 לחוק המרכז לגביית קנסות;
”קנס“ – תשלום מהתשלומים המפורטים בתוספת הראשונה;
”התקופה הקובעת“ – התקופה שמיום י״ד באדר התש״ף (10 במרס 2020) עד תום תוקפן של תקנות שעת חירום אלה.
תשלום בשיעורין
נקבע מועד לתשלום קנס או חלק ממנו לפי חיקוק, פסיקה של בית משפט, או החלטה של תובע, והמועד לתשלום חל בתקופה הקובעת, והקנס או חלק מהקנס, לפי העניין, לא שולם לפני תחילתן של תקנות שעת חירום אלה, יידחה המועד לתשלום עד תום תוקפן של תקנות שעת חירום אלה.
דחיית המועד לתשלום
(א)
קנס כאמור בתקנה 2 שמועד תשלומו חל בתקופה שמיום תחילת התקופה הקובעת עד ערב תחילתן של תקנות שעת חירום אלה ובשל אי־תשלומו במועד נוספה לו תוספת פיגור לפי סעיף 67 לחוק העונשין, סעיף 17 לחוק העבירות המינהליות או סעיף 229(ב) לחוק סדר הדין הפלילי, תבוטל תוספת הפיגור.
(ב)
הועבר או יועבר קנס כאמור בתקנת משנה (א) לגבייה במרכז לגביית קנסות, ידחה המרכז את המועד לתשלום בהתאם לתקנה 2, יפחית את תוספת הפיגור שבוטלה לפי תקנת משנה (א) ויקבל את תשלום הקנס כאמור בסעיף 2ב לחוק המרכז לגביית קנסות, אף שלא מתקיימים התנאים שבאותו סעיף, בהתאם למועד לתשלום שנקבע לפי תקנה 2.
מועד לתשלום קנס שקדם לתחילת תוקפן של תקנות שעת החירום
מי ששילם תוספת פיגור על קנס שמועד תשלומו חל בתקופה שמיום תחילת התקופה הקובעת עד ערב תחילתן של תקנות שעת חירום אלה, יהיה זכאי להחזר תוספת הפיגור ששילם, בתוך תקופה שתיקבע בחוק, אם הגיש בקשה לכך לרשות שלה שילם את תוספת הפיגור.
השבה של תוספת פיגור ששולמה
(א)
על אף הוראות תקנה 2, קבע בית המשפט בגזר דין שנתן לפני תחילתן של תקנות שעת חירום אלה כי קנס ישולם לשיעורין לפי סעיף 66(ב) לחוק העונשין, ומועד תשלומו של חלק מהקנס חל בתקופה הקובעת (בתקנה זו – המועד המקורי לתשלום), יידחה המועד המקורי לתשלום בהתאם להוראות תקנה 2 רק אם משלם הקנס שלח הודעה בכתב, לרשות שלה יש לשלם את הקנס, על רצונו בדחיית המועד; שלח משלם הקנס הודעה כאמור תדחה הרשות את המועד המקורי לתשלום בהתאם להוראות תקנה 2 וכן תדחה את שאר המועדים לתשלום יתרת הקנס, בהתאמה.
(ב)
על אף הוראות תקנת משנה (א), הועבר קנס כאמור באותה תקנת משנה לגבייה באמצעות המרכז לגביית קנסות, תוגש ההודעה לפי תקנת משנה (א) למרכז לגביית קנסות; הוגשה הודעה כאמור ידחה המרכז לגביית קנסות את המועד המקורי לתשלום ואת שאר המועדים לתשלום יתרת הקנס, בהתאם לאמור בתקנת משנה (א), ואם הועמד כל הקנס לפירעון מיידי בהתאם להוראות גזר הדין בשל אי תשלום חלק מהקנס במועד המקורי לתשלום, יקבע המרכז לגביית קנסות, מחדש, את המועד המקורי לתשלום ואת שאר המועדים לתשלום יתרת הקנס, בהתאם לאמור בתקנת משנה (א).
דחיית מועד להגשת בקשה לביטול קנס או להישפט
נקבע בחוק מועד להגשת בקשה לביטול קנס או בקשה להישפט על עבירה, והמועד האמור חל בתקופה הקובעת, יידחה המועד להגשת הבקשה עד תום תוקפן של תקנות שעת חירום אלה.
דחיית מועד ביצוע של מאסר במקום קנס [תיקון: תש״ף]
(א)
נתן בית המשפט צו מאסר לביצוע מאסר במקום קנס, שהוטל לפי סעיף 71 לחוק העונשין או סעיף 19 לחוק העבירות המינהליות, וביום תחילתן של תקנות שעת חירום אלה טרם החל המאסר לפי הצו, יידחה מועד תחילת ביצוע המאסר עד תום התקופה הקובעת.
(ב)
הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו לעניין צו מאסר לביצוע מאסר במקום קנס, לגבי חייב שהוא אסיר שפוט כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר, התשל״ב–1971, והוא צפוי להשתחרר לפני תום התקופה הקובעת ואשר סכום הקנס שבשלו הוטל עליו מאסר במקום קנס, עומד על 50,000 שקלים חדשים או יותר.
סייג לתחולה
הוראות תקנות שעת חירום אלה לא יחולו על הקנסות המפורטים בתוספת השנייה.
שמירת דינים
אין בהוראות תקנות שעת חירום אלה כדי לגרוע מסמכות הקבועה לפי כל דין להאריך תקופה לתשלום קנס או להפחית תוספת פיגור.
תוקף [תיקון: תש״ף־2]
תוקפן של תקנות שעת חירום אלה 34 ימים.

תוספת ראשונה

(ההגדרה ”קנס“ בתקנה 1)

קנס שהטיל בית משפט לפי כל דין, אשר על תשלומו חל המועד הקבוע בסעיף 66 לחוק העונשין;
קנס מינהלי שהוטל לפי חוק העבירות המינהליות;
קנס שהוטל בשל עבירות קנס מכוח סעיף 221 לחוק סדר הדין הפלילי או מכוח כל דין אחר;
סכום התחייבות להימנע מביצוע עבירה לפי סעיף 76 לחוק העונשין;
תשלום שנכלל בהסדר מכוח סעיף 67ג(א)(1) לחוק סדר הדין הפלילי;

תוספת שנייה

(תקנה 8)

[תיקון: תש״ף]
(נמחקה);
קנס שהטיל בית משפט מכוח תקנות שעת חירום שהתקינה הממשלה לשם התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה החדש, וכן קנס שהטיל בית משפט מכוח סעיף 218 לחוק העונשין;
קנס שהטיל בית משפט מכוח סעיפים 6 ו־7 לפקודת ביזיון בית משפט;
קנס שהטיל בית משפט בשל הפרעה לדיון מכוח סעיף 72 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד–1984.


ט״ז בניסן התש״ף (10 באפריל 2020)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.