חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה), התש״ף–2020


קישור למאגר החקיקה הלאומי ק״ת תש״ף, 1022, 1094, 1190, 1334, 1366, 1370, 1438, 1486, 1556; ס״ח תש״ף, 182.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק־יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:


לפי חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה), התש״ף–2020, תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה), התש״ף–2020, בנוסח המפורט להלן, יעמדו בתוקפן עד יום כ״ז באב התש״ף (17 באוגוסט 2020).


הגדרות [תיקון: ס״ח תש״ף]
בתקנות שעת חירום אלה –
”אדם המצוי בבידוד“ – אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, 1940 (להלן – פקודת בריאות העם);
”הוראות המנהל“ – לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם;
”חוזר“ – אזרח ישראל או תושב ישראל שהגיע לישראל מחוצה לה, למעט מי שהגיע מיהודה והשומרון או מחבל עזה ולא היה במדינה אחרת ב־14 הימים האחרונים שלפני הגעתו לישראל;
”חולה“ – (נמחקה);
”חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות“ – חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח–1998;
”מגע הדוק“ – (נמחקה);
”המנהל“ – כהגדרתו בפקודת בריאות העם;
”מקום לבידוד מטעם המדינה“ – מקום המיועד לבידוד שהוא בית מלון או אכסניה שנקבעו בידי המדינה ובמימונה;
”הנציג המוסמך“ – אחד מאלה, הפועל בהתאם להוראות ולהנחיות משרד הבריאות:
(1)
גורם מינהלי או רפואי מוסמך מטעם המדינה;
(2)
עובד רשות האוכלוסין וההגירה;
”קופת חולים“ – כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994;
”הרופא המוסמך“ – רופא מחוזי או רופא ראשי של קופת חולים המוסמך להורות על בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה לפי תקנה 3;
”רופא מחוזי“ – לרבות סגנו.
בידוד של חוזר [תיקון: תש״ף, תש״ף־3, תש״ף־4, תש״ף־6, ס״ח תש״ף]
(א)
חוזר, שחלה עליו חובת בידוד לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, ישהה בבידוד בבית מגוריו או במקום אחר העומד לרשותו לפי צו בידוד בית, ובלבד שביצע את כל אלה:
(1)
החוזר פירט לפני הנציג המוסמך, במסגרת התשאול שערך לו, את מקום הבידוד העומד לרשותו ואת תנאיו, בשים לב, בין השאר, לגודלו של מקום המגורים, מספר החדרים שבו, מספר הנפשות שגרות בו ומאפייניהן;
(2)
החוזר הראה לנציג המוסמך כי קיים את חובת הדיווח הקבועה בסעיף 3 לצו בידוד בית;
(3)
החוזר חתם בפני הנציג המוסמך על התחייבות להגיע למקום הבידוד שלא בתחבורה ציבורית בהתאם להוראות סעיף 2(ג1) לצו בידוד בית.
(א1)
(1)
על אף האמור בתקנת משנה (א), הנציג המוסמך רשאי להורות לחוזר לשהות במקום לבידוד מטעם המדינה, אם החוזר לא קיים את אחד התנאים המפורטים בתקנת משנה (א)(2) ו־(3), ובלבד שניתנה לו שהות לקיימם לאחר שהוסברה לו משמעות אי־קיומם, או אם הנציג המוסמך השתכנע, בתשאול שערך לחוזר לפי תקנת משנה (א)(1), כי לא ניתן לקיים את תנאי הבידוד במלואם בבידוד בבית מגוריו של החוזר או במקום אחר העומד לרשותו לפי הוראות צו בידוד בית.
(2)
על אף האמור בפסקה (1), היה החוזר קטין אשר הורהו או אפוטרופסו אינו חייב בבידוד יחד עמו יחולו הוראות אלה:
(א)
קטין שלא מלאו לו 17 שנים לא ישהה במקום לבידוד מטעם המדינה אלא בליווי הורהו או אפוטרופסו; קטין שמלאו לו 17 שנים יכול שיהיה במקום לבידוד מטעם המדינה גם בליווי קרוב משפחה בגיר אחר, ובלבד שהקטין וכן הורהו או אפוטרופסו נתנו את הסכמתם לכך;
(ב)
הגורם המוסמך רשאי להורות על שהייתו של קטין שמלאו לו 17 שנים במקום לבידוד מטעם המדינה ללא ליווי כאמור בפסקת משנה (א) בנסיבות חריגות, בהסכמת הקטין ולבקשת הורהו או אפוטרופסו, ולאחר שווידא כי אין בשהייתו של הקטין במקום לבידוד כאמור כדי לפגוע בטובתו; המנהל רשאי להורות על תנאים לשהייתו של הקטין במקום לבידוד מטעם המדינה, בשים לב לצורך להבטיח את שלומו ואת טובתו של הקטין;
(3)
על אף האמור בפסקה (1), היה החוזר אדם עם מוגבלות, לא יורה הגורם המוסמך על שהייתו במקום לבידוד מטעם המדינה אלא לאחר שווידא כי המקום לבידוד נגיש עבורו בהתאם להוראות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וניתן בו מענה שתואם את צרכיו של אותו אדם ולאחר ששוכנע כי הבידוד באותו מקום לא יגרום לאותו אדם נזק בשל היותו אדם עם מוגבלות.
(א2)
המנהל רשאי לאשר בקשה של חוזר, ובכלל זה קטין או אדם עם מוגבלות, לשהות במקום בידוד אחר או בתנאי בידוד לא מלאים, מטעמים בריאותיים או הומניטריים, עקב נסיבות אישיות או מסיבה אחרת, אם מצא שהיא מוצדקת ובתנאים שיורה באישור לעניין אותו בידוד.
(ב)
חוזר השוהה במקום לבידוד שנקבע לו כאמור בתקנות משנה (א), (א1) או (א2) – ישהה בבידוד באותו המקום במשך 14 ימים (להלן – תקופת הבידוד); השתכנע הנציג המוסמך, לפי הוראות המנהל, כי חוזר השוהה במקום לבידוד מטעם המדינה כאמור בתקנת משנה (א1) יכול להשלים את תנאי הבידוד במלואם בבית מגוריו או במקום אחר העומד לרשותו, יתיר לו להשלים את תקופת הבידוד כאמור, לאחר שקוימה חובת הדיווח הקבועה בסעיף 3 לצו בידוד בית בנוגע למקום הבידוד החדש והחוזר חתם בפניו על התחייבות להגיע למקום הבידוד בהתאם להוראות סעיף 2(ג1) לצו בידוד בית.
(ג)
תקנה זו לא תחול אם הודיע המנהל כי אין מקומות פנויים במקום לבידוד מטעם המדינה ולמשך התקופה שהודיע לגביה כאמור.
(ד)
חוזר שחלה לגביו תקנת משנה (א) או (א2) או שהותר לו להשלים את הבידוד בבית מגוריו או במקום אחר העומד לרשותו יגיע למקום הבידוד בהתאם להוראות הקבועות לעניין זה בסעיף 2(ג1) לצו בידוד בית.
[תיקון: תש״ף־4, ס״ח תש״ף]
(בוטלה).
בידוד מטעם המדינה של אדם המצוי בבידוד [תיקון: תש״ף־4, תש״ף־5, ס״ח תש״ף]
(א)
רופא מוסמך רשאי להורות לאדם המצוי בבידוד כי ישהה במקום לבידוד מטעם המדינה אם מצא כי לא ניתן לקיים את תנאי הבידוד בבית מגוריו של אותו אדם או במקום אחר העומד לרשותו, בשים לב, בין השאר, לגודלו של מקום המגורים, מספר החדרים בו, מספר הנפשות שגרות בו ומאפייניהן.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רופא מוסמך לא יורה על שהייה של קטין, אשר הורהו או אפוטרופסו אינו חייב בבידוד יחד עמו, במקום לבידוד מטעם המדינה אלא בהתאם להוראות אלה:
(1)
קטין שלא מלאו לו 17 שנים לא ישהה במקום לבידוד מטעם המדינה אלא בליווי הורהו או אפוטרופסו; קטין שמלאו לו 17 שנים יכול שיהיה במקום לבידוד מטעם המדינה גם בליווי קרוב משפחה בגיר אחר, ובלבד שהקטין וכן הורהו או אפוטרופסו נתנו את הסכמתם לכך;
(2)
רופא מוסמך לא יורה על שהייתו של קטין שמלאו לו 17 שנים במקום לבידוד מטעם המדינה ללא ליווי כאמור בפסקה (1), בנסיבות חריגות, בהסכמת הקטין ולבקשת הורהו או אפוטרופסו, ולאחר שווידא כי אין בשהייתו של הקטין במקום לבידוד כאמור כדי לפגוע בטובתו; המנהל רשאי להורות על תנאים לשהייתו של הקטין במקום לבידוד מטעם המדינה, בשים לב לצורך להבטיח את שלומו ואת טובתו של הקטין.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רופא מוסמך לא יורה על שהייתו של אדם עם מוגבלות במקום לבידוד מטעם המדינה אלא לאחר שווידא כי המקום לבידוד נגיש עבורו בהתאם להוראות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות וניתן בו מענה שתואם את צרכיו של אותו אדם ולאחר ששוכנע כי הבידוד באותו מקום לא יגרום לאותו אדם נזק בשל היותו אדם עם מוגבלות.
מזון, מוצרי ניקיון וצרכים רפואיים וסוציאליים [תיקון: ס״ח תש״ף]
(א)
המדינה תספק לאדם המצוי בבידוד במקום לבידוד מטעם המדינה מזון איכותי וטרי ומוצרי ניקיון, ותוודא כי יוכל לקבל תרופות ושירותים רפואיים או סוציאליים שהוא נזקק להם.
(ב)
בכל מקום לבידוד מטעם המדינה ימונה נציג מטעם המדינה שיהיה אחראי לקשר עם המצויים בבידוד, לטיפול בתלונות ולתיאום עם הגורמים הנוגעים בדבר.
השגה [תיקון: תש״ף, תש״ף־4, ס״ח תש״ף]
(א)
על החלטה לפי תקנה 2(א1) או (ב) ניתן להגיש השגה למנהל; השגה כאמור תוגש בכתב; החלטה כאמור תעמוד בתוקפה, אלא אם כן התקבלה החלטה אחרת בהשגה.
(ב)
החלטת המנהל בהשגה תינתן בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ־48 שעות ממועד הגשת ההשגה.
ביקורת שיפוטית [תיקון: תש״ף, תש״ף־4, ס״ח תש״ף]
על החלטה לפי תקנה 2(א2), 3 או 5(ב) ניתן להגיש עתירה מינהלית לבית משפט לעניינים מינהליים.
עונשין [תיקון: תש״ף־5, ס״ח תש״ף]
חוזר שהפר את הוראת הנציג המוסמך לשהות במקום בידוד מטעם המדינה ואדם המצוי בבידוד שהפר את הוראת הרופא המוסמך לשהות בבידוד במקום לבידוד מטעם המדינה, דינם – קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל״ז–1977.
סמכויות נלוות [תיקון: תש״ף־4, ס״ח תש״ף]
(א)
לשם אכיפת תקנות 2 ו־3 יהיו נתונות לנציג המוסמך, לרופא המוסמך ולשוטר הסמכויות המפורטות בתקנה 8 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה), התש״ף–2020, כפי שקוים תוקפן ותוקן נוסחן בחוק.
(ב)
סירב אדם למלא אחר הוראות הנציג המוסמך כאמור בתקנה 2 או אחר הוראות הרופא המוסמך כאמור בתקנה 3, רשאי שוטר, לבקשת הנציג המוסמך או הרופא המוסמך, ולאחר שהסביר לאדם את הצורך בשהייה במקום בידוד מטעם המדינה לשם מניעת התפשטות המחלה ואת משמעות סירובו, לעשות שימוש בכוח סביר לשם העברתו למקום בידוד מטעם המדינה; לעניין תקנת משנה זו, יראו מי שסירב לדרישת הזדהות כמי שסירב למלא אחר הוראות הנציג המוסמך או הרופא המוסמך כאמור.
(ב1)
(בוטלה).
(ג)
שימוש בכוח כאמור בתקנת משנה (ב) ייערך על ידי בן מינו של האדם, זולת אם בנסיבות העניין לא ניתן לעשות כן ויש בדחיית העברתו למקום בידוד מטעם המדינה סיכון בלתי סביר לבריאות הציבור.
(ד)
אין בהוראות תקנה זו כדי לגרוע מסמכויות שוטר לפי כל דין.
שמירת דינים
(תקנה 9 הייתה במקור תקנה 10).
אין בהוראות תקנות שעת חירום אלה כדי לגרוע מהוראות צו בידוד בית.
[תיקון: תש״ף־4]
(בוטלה).
תוקף הסמכויות לפי תקנות 2, ו־3 [תיקון: תש״ף, תש״ף־2, תש״ף־3, תש״ף־4, תש״ף־6, תש״ף־7, תש״ף־8]
הסמכויות לפי תקנות 2, ו־3 יעמדו בתוקפן עד יום י״א בתמוז התש״ף (3 ביולי 2020).


ח׳ בניסן התש״ף (2 באפריל 2020)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.