חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 1022, 1094, 1190, 1334, 1366, 1370, 1438.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק־יסוד: הממשלה, מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:


הגדרות
בתקנות שעת חירום אלה –
”אדם המצוי בבידוד“ – אחד מאלה:
(1)
חוזר;
(2)
מי שהיה במגע הדוק עם חולה;
(3)
מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב־14 הימים האחרונים;
”הוראות המנהל“ – לפי סעיף 20 לפקודת הבריאות העם;
”חוזר“ – אזרח ישראל או תושב ישראל שהגיע לישראל מחוצה לה, למעט מי שהגיע מיהודה והשומרון או מחבל עזה ולא היה במדינה אחרת במהלך 14 הימים האחרונים שלפני הגעתו לישראל;
”חולה“ – חולה עם ממצא מעבדתי חיובי ל־nCoV;
”מגע הדוק“ – כל אחד מאלה:
(1)
חשיפה במוסד רפואי לחולה, ובכלל זה כל אלה: טיפול ישיר בחולה, עבודה יחד עם עובדי בריאות שחלו, ביקור חולה או שהייה בחדר עם חולה, והכול אם בוצעו בלא מיגון לפי הנחיות משרד הבריאות;
(2)
עבודה בסמוך לחולה או שהייה בכיתה עם חולה;
(3)
נסיעה עם חולה בכל אמצעי תחבורה ובמרחק של עד שני מושבים ממקום מושב החולה;
(4)
בני ביתו של חולה;
(5)
כל מגע קרוב עם חולה שמעלה חשש להידבקות;
”המנהל“ – כהגדרתו בפקודת בריאות העם;
”מקום לבידוד מטעם המדינה“ – מקום המיועד לבידוד שהוא בית מלון או אכסניה שנקבעו בידי המדינה ובמימונה;
”הנציג המוסמך“ – גורם מינהלי או רפואי מוסמך מטעם המדינה;
”קופת חולים“ – כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994;
”הרופא המוסמך“ – רופא מחוזי או רופא ראשי של קופת חולים המוסמך להורות על בידוד במקום בידוד מטעם המדינה לפי תקנה 3;
”רופא מחוזי“ – לרבות סגנו.
בידוד של חוזר [תיקון: תש״ף, תש״ף־3, תש״ף־4, תש״ף־6]
(א)
לא ישהה חוזר בבידוד בבית מגוריו או במקום אחר העומד לרשותו לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש״ף–2020 (להלן – צו בידוד בית), אלא אם כן ביצע את כל אלה:
(1)
החוזר פירט לפני הנציג המוסמך, במסגרת התשאול שערך לו הנציג המוסמך, לפי הוראות המנהל, את מקום הבידוד העומד לרשותו ואת תנאיו; הוראות המנהל לעניין תקנה זו יינתנו בשים לב, בין השאר, לגודלו של מקום המגורים, מספר החדרים שבו, מספר הנפשות שגרות בו ומאפייניהן;
(2)
החוזר הראה לנציג המוסמך כי קיים את חובת הדיווח הקבועה בסעיף 3 לצו בידוד בית;
(3)
החוזר חתם בפני הנציג המוסמך על התחייבות להגיע למקום הבידוד שלא בתחבורה ציבורית בהתאם להוראות סעיף 2(ג1) לצו בידוד בית.
(א1)
על אף האמור בצו בידוד בית, הנציג המוסמך רשאי להורות לחוזר לשהות בבידוד מטעם המדינה, אם החוזר לא קיים את אחד התנאים המפורטים בתקנת משנה (א)(2) ו־(3) או אם הנציג המוסמך השתכנע, בשל התשאול שערך לחוזר לפי תקנת משנה (א)(1), כי החוזר אינו יכול לקיים את תנאי הבידוד במלואם בבידוד בבית מגוריו או במקום אחר העומד לרשותו לפי הוראות צו בידוד בית.
(א2)
המנהל רשאי לאשר בקשה של חוזר לשהות במקום בידוד אחר או בתנאי בידוד לא מלאים, מטעמים בריאותיים או הומניטריים או עקב נסיבות אישיות או סיבה אחרת שהמנהל מצא שהיא מוצדקת ובתנאים שיורה המנהל, באישור, לעניין אותו בידוד.
(ב)
חוזר השוהה במקום לבידוד שנקבע לו כאמור בתקנות משנה (א), (א1) או (א2) – ישהה בבידוד באותו המקום במשך 14 ימים (להלן – תקופת הבידוד); השתכנע הנציג המוסמך, לפי הוראות המנהל, כי חוזר השוהה במקום לבידוד מטעם המדינה כאמור בתקנת משנה (א1) יכול להשלים את תנאי הבידוד במלואם בבית מגוריו או במקום אחר העומד לרשותו – יתיר לו להשלים את תקופת הבידוד בבית מגוריו או במקום אחר כאמור, לאחר שקוימה חובת הדיווח הקבועה בסעיף 3 לצו בידוד בית בנוגע למקום הבידוד החדש ושהחוזר חתם בפניו על התחייבות להגיע למקום הבידוד בהתאם להוראות סעיף 2(ג1) לצו בידוד בית.
(ג)
תקנה זו לא תחול אם הודיע המנהל כי אין מקומות פנויים במקום לבידוד מטעם המדינה ולמשך התקופה שהודיע לגביה כאמור.
(ד)
חוזר שחלה לגביו תקנת משנה (א) או (א2) או שהותר לו להשלים את הבידוד בבית מגוריו או במקום אחר – יגיע למקום הבידוד בהתאם להוראות הקבועות לעניין זה בסעיף 2(ג1) לצו בידוד בית.
הפרת חובת בידוד של חוזר [תיקון: תש״ף־4]
(א)
נוכח שוטר כי חוזר הפר את הוראות סעיף 2 לצו בידוד בית, ובכלל זה הוראות סעיף קטן (ג1) לאותו סעיף, יפנה לרופא המחוזי לשם קבלת הוראות בדבר מקום הבידוד מטעם המדינה, ויורה לחוזר לשהות במקום הבידוד בהתאם להוראות כאמור, למשך יתרת תקופת הבידוד.
(ב)
על החלטה לפי תקנת משנה (א) ניתן להגיש השגה לקצין משטרה שהוסמך על ידי המפקח הכללי של המשטרה.
(ג)
החלטה על השגה לפי תקנה זו תינתן, ככל האפשר, בתוך 2 ימי עבודה מיום הגשת ההשגה.
(ד)
החלטה לפי תקנת משנה (א) תעמוד בתוקפה אלא אם כן התקבלה החלטה אחרת בהשגה.
בידוד מטעם המדינה של אדם המצוי בבידוד [תיקון: תש״ף־4, תש״ף־5]
רופא מחוזי או רופא ראשי של קופת חולים רשאי להורות לאדם המצוי בבידוד כי ישהה במקום לבידוד מטעם המדינה אם מצא כי לא ניתן לקיים את תנאי הבידוד בבית מגוריו של אותו אדם או במקום אחר העומד לרשותו, בשים לב בין השאר, לגודלו של מקום המגורים, מספר החדרים בו, מספר הנפשות שגרות בו ומאפייניהן.
מזון ומוצרי ניקיון
המדינה תספק למי שמצוי בבידוד במקום לבידוד מטעם המדינה מזון ומוצרי ניקיון.
השגה [תיקון: תש״ף, תש״ף־4]
(א)
על החלטה לפי תקנת משנה 2(א1) או (ב) ניתן להגיש השגה למנהל; השגה כאמור תוגש בכתב; החלטה לפי תקנת משנה 2(א1) או (ב) תעמוד בתוקפה, אלא אם כן התקבלה החלטה אחרת בהשגה.
(ב)
החלטת המנהל בהשגה תינתן בתוך 2 ימי עבודה מיום הגשת ההשגה.
ביקורת שיפוטית [תיקון: תש״ף, תש״ף־4]
על החלטה לפי תקנה 2(א2), תקנה 2א, תקנה 3 או תקנה 5(ב) ניתן להגיש עתירה מינהלית לבית משפט לעניינים מינהליים.
עונשין [תיקון: תש״ף־5]
חוזר אשר הפר את הוראת הנציג המוסמך לשהות במקום בידוד מטעם המדינה, אדם המצוי בבידוד אשר הפר את הוראת הרופא המוסמך לשהות בבידוד במקום לבידוד מטעם המדינה או חוזר המצוי בבידוד אשר הפר הוראת שוטר לשהות בבידוד מטעם המדינה, דינו – שישה חודשי מאסר או קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל״ז–1977.
סמכויות נלוות [תיקון: תש״ף־4]
(א)
(ב)
סירב אדם למלא אחר הוראות הנציג המוסמך כאמור בתקנה 2 או אחר הוראות הרופא המוסמך כאמור בתקנה 3, רשאי שוטר, לבקשת הנציג המוסמך או הרופא המוסמך, ולאחר שהסביר לאדם את הצורך בשהייה במקום בידוד מטעם המדינה לשם מניעת התפשטות המחלה ואת משמעות סירובו, לעשות שימוש בכוח סביר לשם העברתו למקום בידוד מטעם המדינה; לעניין תקנת משנה זו יראו מי שסירב לדרישת הזדהות כמי שסירב למלא אחר הוראות הנציג המוסמך או הרופא המוסמך כאמור.
(ב1)
סירב אדם למלא אחר ההוראות כאמור בתקנה 2א, רשאי השוטר לבקשת הרופא המחוזי, ולאחר שהסביר לאדם את הצורך בשהייה במקום בידוד מטעם המדינה לשם מניעת התפשטות המחלה ואת משמעות סירובו, לעשות שימוש בכוח סביר לשם העברתו למקום בידוד מטעם המדינה; לעניין תקנת משנה זו יראו מי שסירב לדרישת הזדהות כמי שסירב להוראות כאמור בתקנה 2א.
(ג)
שימוש בכוח כאמור בתקנת משנה (ב) או (ב1) ייערך על ידי בן מינו של האדם, זולת אם בנסיבות העניין לא ניתן לעשות כן ויש בדחיית העברתו למקום בידוד מטעם המדינה סיכון בלתי סביר לבריאות הציבור.
(ד)
אין באמור כדי לגרוע מסמכויות שוטר לפי כל דין.
שמירת דינים
אין בהוראות תקנות שעת חירום אלה כדי לגרוע מהוראות צו בריאות העם (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש״ף–2020.
[תיקון: תש״ף־4]
(בוטלה).
תוקף הסמכויות לפי תקנות 2, ו־3 [תיקון: תש״ף, תש״ף־2, תש״ף־3, תש״ף־4, תש״ף־6]
הסמכויות לפי תקנות 2, ו־3 יעמדו בתוקפן עד יום י׳ בסיוון התש״ף (2 ביוני 2020).


ח׳ בניסן התש״ף (2 באפריל 2020)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.