חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל), התשפ״א–2021


ק״ת תשפ״א, 3062, 3136.


בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4 ו־7א לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020 (להלן – החוק), ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 4(ד)(2)(א) לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: הגדרות ופרשנות

הגדרות ופרשנות
בתקנות אלה –
”ועדת השגות“ – ועדת השגות לפי סעיף 7א(ה) לחוק;
”ועדת חריגים“ – ועדת חריגים לפי סעיף 7א(ג) לחוק;
”מוסדות לאומיים“ – הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ההסתדרות הציונית העולמית וקרן היסוד;
”נציג זר“ – אדם המחזיק בדרכון חוץ דיפלומטי, דרכון שירות חוץ, דרכון של מדינת חוץ ובו אשרה דיפלומטית או אשרת שירות, או דרכון של מדינת חוץ ותעודה מאת משרד החוץ המעידה על כך שנושא הדרכון רשום במשרד החוץ כאיש סגל דיפלומטי או קונסולרי;
”שליח ישראלי“ – אדם המחזיק בדרכון דיפלומטי ישראלי, או דרכון שירות ישראלי, בליווי מכתב מהמנהל הכללי של משרד החוץ המאשר כי אותו נוסע נדרש לצאת מישראל אל אחת המדינות המנויות בתוספת לצורך מילוי תפקידו;
”תושב קבע“ – מי שבידו אשרה ורישיון לישיבת קבע לפי חוק הכניסה לישראל;

פרק ב׳: יציאה מישראל

איסור יציאה מישראל
(א)
לא יצא אדם מישראל אל המדינות המפורטות בתוספת, אלא אם כן מתקיים בו אחד מאלה:
(1)
הוא אינו אזרח ישראלי ואינו תושב קבע;
(2)
הוא יוצא מישראל למקום מגורים קבוע מחוצה לה, ובלבד שהציג הצהרה ומסמכים המעידים על כך לוועדת החריגים ויש לו אסמכתה על הצגה כאמור;
(3)
הוא יוצא לצורך הומניטרי חריג או לצורך חיוני חריג באישור ועדת חריגים, ובכלל אלה, יציאה לצורך רפואי חיוני שאינו סובל דיחוי לו או לאדם אחר התלוי בו; לגבי קטין הנזקק לטיפול רפואי חיוני שאינו סובל דיחוי – ועדת החריגים תאשר את יציאתם של שני הורי הקטין או הורה ובן משפחה מדרגה ראשונה אחר, לצורך ליוויו וסיוע לו, אם הדבר נדרש ולצורך השתתפות בהלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה;
(4)
הוא נציג זר;
(5)
הוא שליח ישראלי;
(6)
הוא איש צוות בכלי טיס, היוצא מישראל במסגרת מילוי תפקידו כאמור, ובידו תעודת איש צוות; לעניין זה, ”תעודת איש צוות“ – כמשמעותה בחלק ז׳ לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ״א–1981;
(7)
ספורטאי מקצועי כהגדרתו בתקנות הגבלת הפעילות, לצורך השתתפות בתחרות, ומלווהו הנדרש לשם השתתפות בתחרות, שהמנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי מדובר באדם כאמור, ובלבד שוועדת החריגים השתכנעה שיציאתם מישראל חיונית;
(8)
לצורך חיוני הנוגע ליחסי החוץ של ישראל או לצורך חיוני הנוגע לביטחון המדינה, באישור המנהל הכללי של משרד החוץ, משרד הביטחון, או משרד ראש הממשלה, לפי העניין;
(9)
שליח רשמי של אחד המוסדות הלאומיים, שמשרד העלייה והקליטה מסר לוועדת החריגים את שמו מבעוד מועד וקיבל את אישורה של ועדת החריגים.
(ב)
תקנה זו לא תחול על מי שיוצא מישראל למדינות המפורטות בתוספת אם הוא שוהה באותה מדינה עד 12 שעות בשטח שדה תעופה של אותה מדינה ובו בלבד.
דרכי עבודת ועדת חריגים, פנייה לוועדת חריגים וועדת השגות
(א)
פנייה לוועדת חריגים ולוועדת השגות תתבצע באמצעות טופס מקוון שיהיה זמין בשפה העברית, האנגלית והערבית באתרים של משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות, משרד החוץ ורשות האוכלוסין וההגירה; לפנייה יצורפו אסמכתאות ואישורים להוכחת התקיימות תנאי או צורך כאמור בתקנה 2(א)(2), (3), (7) ו־(9), במבקש.
(ב)
קישור לטופס המקוון יפורסם באתרים של משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות, משרד החוץ ורשות האוכלוסין וההגירה.
(ג)
יפורסמו דרכי פנייה נוספות למי שאינו מסוגל למלא טופס מקוון, ובכלל זה כתובת להגשת פנייה כאמור.
(ד)
ועדת חריגים או ועדת השגות תוכל לדרוש ממגיש בקשה הצגת אישורים או מסמכים נוספים להוכחת האמור בפנייתו ולצורך הכרעה בפנייה.

פרק ג׳: הוראות כלליות

תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״א באייר התשפ״א (3 במאי 2021).
תוקף
תוקפן של תקנות אלה עד יום ה׳ בסיוון התשפ״א (16 במאי 2021).

תוספת

אוקראינה;
אתיופיה;
ברזיל;
דרום אפריקה;
הודו;
מקסיקו;
טורקיה.


י״ח באייר התשפ״א (30 באפריל 2021)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.