עין משפט ונר מצוה/סוכה/פרק ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף מב עמוד ב[עריכה]

א ו מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה יג והלכה טז , סמ"ג עשין מד:

ב ז מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה כא:

ג ח מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה יג:

דף מג עמוד א[עריכה]

ד א מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה יד:

ה ב מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה יז:

ו ג מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה י , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרנב סעיף א:

ז ד מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ו , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרלט סעיף א:

דף מג עמוד ב[עריכה]

ח א מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה כא:

ט ב טור ושו"ע או"ח סי' תכח סעיף א:

י ג מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה כג:

יא ד מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה כב:

דף מד עמוד א[עריכה]

יב א מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה יז והלכה יח , סמ"ג עשין מד , טור ושו"ע או"ח סי' תרנח סעיף ב:

יג ב מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה כב:

דף מד עמוד ב[עריכה]

יד א מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה כ:

טו ב מיי' שם , סמ"ג עשין מד , טור ושו"ע או"ח סי' תרסד סעיף ה:

טז ג ד מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרסד סעיף ב וסעיף ו:

יז ה מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרסד סעיף ד:

יח ו מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה כב , טור ושו"ע או"ח סי' תרסד סעיף ה:

יט ז מיי' פ"א מהל' שמיטה הלכה טז , ומיי' פ"ו מהל' שמיטה הלכה יא:

כ ח מיי' פ"א מהל' שמיטה הלכה ז:

כא ט י מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה יא , סמג עשין ל , טור ושו"ע או"ח סי' רמט סעיף א , [ רב אלפס כאן ובשבת פ"א דף ח. ]:

דף מה עמוד א[עריכה]

כב א מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה כא , סמ"ג עשין מד:

כג ב מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה כג , טור ושו"ע או"ח סי' תרס סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' תרסד סעיף א:

כד ג מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה כב:

כה ד מיי' פ"ב מהל' בית הבחירה הלכה ז:

דף מה עמוד ב[עריכה]

כו א ש"ע א"ח סי' תכט סעיף ב בהג"ה:

כז ב מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה ט , סמ"ג עשין מד , טור ושו"ע או"ח סי' תרנא סעיף ב וסעיף ט , [ רב אלפס לעיל פ"ג דף רנב ]:

כח ג מיי' פ"יא מהל' שבועות הלכה ב , סמג עשין קכג:

כט ד מיי' פ"ו מהל' לולב הלכה ו , ומיי' פ"ז מהל' לולב הלכה טו , סמ"ג עשין מג מד , טור ושו"ע או"ח סי' תרלט סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' תרנח סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' תרסב סעיף א:

דף מו עמוד א[עריכה]

ל א מיי' פ"יא מהל' ברכות הלכה ט , ומיי' פ"ז מהל' לולב הלכה ו , סמג עשין כז ועשין מד , טור ושו"ע או"ח סי' תרנא סעיף ה:

לא ב מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' תרסב סעיף א:

לב ג מיי' פ"יא מהל' ברכות הלכה ח והלכה ט , ומיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה יב , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרמא סעיף א:

לג ד מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה ז , סמג עשין כה , טור ושו"ע או"ח סי' כה סעיף יב:

לד ה מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה יב , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרמג סעיף ג:

לה ו מיי' פ"ג מהל' חנוכה הלכה ד , סמג עשין מד"ס ה , טור ושו"ע או"ח סי' תרעו סעיף א:

לו ז מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרעו סעיף ג:

לז ח מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרעו סעיף ב:

לח ט מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה יב , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרמא סעיף א:

לט י מיי' פ"יא מהל' ברכות הלכה י:

דף מו עמוד ב[עריכה]

מ א מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה כז , סמ"ג עשין מד , טור ושו"ע או"ח סי' תרסה סעיף א:

מא ב מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה טו , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרסז:

מב ג מיי' פ"ח מהל' לולב הלכה י , סמ"ג עשין מד , טור ושו"ע או"ח סי' תרנח סעיף ו:

מג ד ה מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה כז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרסה סעיף א וסעיף ב:

דף מז עמוד א[עריכה]

מד א ב מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה יג , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרסח סעיף א:

מה ג מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה כג , סמג עשין נט , טור ושו"ע או"ח סי' תצ סעיף ז:

מו ד מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה א , סמג עשין מ , טור ושו"ע או"ח סי' תעה סעיף ז:

דף מז עמוד ב[עריכה]

מז א מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה כג , ובהג"מ סוף הל' שביתת עשור , טוא"ח סי' תריט:

מח ב מיי' פ"ג מהל' ביכורים הלכה יב , סמג עשין רכח:

מט ג מיי' פ"ג מהל' ביכורים הלכה יד:

נ ד מיי' פ"ג מהל' ביכורים הלכה יב:

דף מח עמוד א[עריכה]

נא א מיי' פ"י מהל' תמידין ומוספין הלכה יג:

נב ב מיי' פ"י מהל' תמידין ומוספין הלכה ה:

נג ג (מיי' פ"י מהל' תמידין ומוספין הלכה יא):

נד ד מיי' בסדר תפלות , טור ושו"ע או"ח סי' תרסח סעיף א:

נה ה מיי' פ"ג מהל' חנוכה הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תרמד סעיף א:

נו ו מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה יז:

נז ז ח ט מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה יד , סמג עשין כג , טור ושו"ע או"ח סי' תרסו:

נח י מיי' פ"י מהל' תמידין הלכה ו , סמג עשין שם:

דף מח עמוד ב[עריכה]

נט א מיי' פ"י מהל' תמידין הלכה ח:

ס ב מיי' פ"י מהל' תמידין הלכה ט:

סא ג מיי' פ"י מהל' תמידין הלכה י:

סב ד מיי' פ"ז מהל' מעשה הקרבנות הלכה יא:

דף מט עמוד א[עריכה]

סג א מיי' פ"ב מהל' בית הבחירה הלכה יז , סמג עשין קסג:

סד ב מיי' פ"ב מהל' בית הבחירה הלכה יא:

סה ג מיי' פ"ב מהל' בית הבחירה הלכה יב:

דף מט עמוד ב[עריכה]

סו א מיי' פ"ב מהל' מעילה הלכה ט:

סז ב מיי' פ"א מהל' עכו"ם הלכה ג:

סח ג מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף כב:

דף נ עמוד א[עריכה]

סט א מיי' פ"ג מהל' פסולי מוקדשין הלכה כ:

ע ב מיי' פ"י מהל' תמידין הלכה ז:

עא ג מיי' פ"יא מהל' שמירת נפש הלכה יד:

עב ד מיי' פ"ו מהל' איסורי מזבח הלכה י , סמג לאוין שיט: