עין משפט ונר מצוה/יבמות/פרק טו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף קיד עמוד ב[עריכה]

א א מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה טו , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף מג וסעיף מח:

ב ב ג מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה ב , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף מח:

ג ד מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה ה , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף נג:

ד ה מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף נא:

ה ו מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה ז , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף נה:

ו ז מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה ג , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף מט:

דף קטו עמוד א[עריכה]

ז א מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה ה , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף נב:

ח ב מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה ו , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף נד:

ט ג מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה יט , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף לג:

י ד מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה יט , ומיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה טו , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף ג:

דף קטו עמוד ב[עריכה]

יא א מיי' פ"ו מהל' שאלה ופקדון הלכה ד , סמג עשין עח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצז:

יב ב מיי' פ"ו מהל' מעשר שני הלכה ח:

יג ג מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה כד , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף יח:

יד ד מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה ט והלכה י , טור ושו"ע אה"ע סי' קלב סעיף ד:

טו ה מיי' פ"כד מהל' מלוה ולוה הלכה ח , סמג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' מט סעיף ז:

דף קטז עמוד א[עריכה]

טז א מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה י , טור ושו"ע אה"ע סי' קלב סעיף ד:

יז ב מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה כה , ומיי' פ"כג מהל' מלוה ולוה הלכה ו , סמג עשין צד , טור ושו"ע אה"ע סי' קכח סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' מג סעיף כ:

יח ג מיי' פ"ו מהל' שאלה ופקדון הלכה ד , סמג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' רצז:

יט ד מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה ד , ומיי' פ"טז מהל' אישות הלכה כו , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף ב , וטור ושו"ע אה"ע סי' קנב סעיף ב:

כ ה מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה א , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף מח:

דף קטז עמוד ב[עריכה]

כא א מיי' פ"יג מהל' גירושין הלכה א , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף מח:

כב ב ג מיי' פ"י מהל' פרה אדומה הלכה ב:

דף קיז עמוד א[עריכה]

כג א מיי' פ"ז מהל' נחלות הלכה א והלכה ב , סמג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפד סעיף ב:

כד ב מיי' פ"ז מהל' נחלות הלכה א והלכה ב , ומיי' פ"טז מהל' אישות הלכה כו , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף מג:

כה ג מיי' פ"ז מהל' נחלות הלכה ב , סמג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפד סעיף ג , וטור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף מג:

כו ד מיי' פ"טז מהל' אישות הלכה לא , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' ק סעיף ז:

כז ה ו מיי' פ"טז מהל' אישות הלכה לא , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף מד , וטור ושו"ע אה"ע סי' ק סעיף ח:

כח ז מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה טז , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף ד:

כט ח טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף ד בהג"ה:

דף קיז עמוד ב[עריכה]

ל א ב ג ד ה ו מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה כ , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף לז:

לא ז ח מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה כג , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף מ:

לב ט מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה כד , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף מג:

לג י מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה כד , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף ט וסעיף מז:

לד כ מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה יט , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף לז:

דף קיח עמוד א[עריכה]

לה א מיי' פ"יב מהל' גירושין הלכה טו , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יז סעיף מה:

לו ב מיי' פ"ט מהל' תרומות הלכה ד:

דף קיח עמוד ב[עריכה]

לז א מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה כא , טור ושו"ע אה"ע סי' מט סעיף א:

לח ב מיי' פ"ד מהל' גזילה ואבידה הלכה ט , סמג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שסה סעיף א:

לט ג מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה כא , טור ושו"ע אה"ע סי' מט סעיף א:

מ ד מיי' פ"כ מהל' מכירה הלכה ב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רכב סעיף ב:

מא ה מיי' פ"ג מהל' יבום הלכה יג , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קנו סעיף יא:

מב ו מיי' פ"ג מהל' יבום הלכה יד , טור ושו"ע אה"ע סי' קנו סעיף יב:

מג ז מיי' פ"ג מהל' יבום הלכה יב , סמג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קנח סעיף ב:

מד ח ט מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קנח סעיף א:

מה י מיי' פ"ד מהל' זכיה הלכה ב , ומיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ב , ומיי' פ"ו מהל' עבדים הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רמג סעיף א , וטור ושו"ע אה"ע סי' קמ סעיף ה:

מו כ מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה כא , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמה סעיף י , וטור ושו"ע אה"ע סי' קמ סעיף ה בהג"ה:

מז ל טור ושו"ע אה"ע סי' קמ סעיף ה: