שולחן ערוך אבן העזר יז נא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך אבן העזר · יז · נא · >>

מקרא לצבע סימון האותיות: חלקת מחוקק בית שמואל ט"ז באר היטב פתחי תשובה באר הגולה

שולחן ערוך

האשה שאמרה: מת בעלי תחת המפולת, אינה נאמנת. וכן אם היה שילוח נחשים ועקרבים ואמרה: נשכו נחש או עקרב ומת, אינה נאמנת, שמא תסמוך דעתה על רוב אנשים שמתו כך בנשיכה: (ולכן דינם כמלחמה, וצריכה שתאמר: מת על מיטתו, או שתאמר קברתיו. ב"י בשם המ"מ):

מפרשים

חלקת מחוקק

(קה) שילוח נחשים ועקרבים:    דוק' כשהיו משולחים ברוב בני אדם אבל אם נשך אחד מהם ובאתה אשתו ואמרה ע"י נשיכת נחש מת בעלי נאמנת כך כתב ר' ירוחם ופשוט הוא (הביאו ב"י ס"ק נ"א):


(קו) ולכן דינם כמלחמה וכו':    או שתאמר קברתיו כלו' למאן דס"ל קברתיו מהני ולהרמב"ם באשה עצמה אף קברתיו לא מהני וסמך הרב על מה שנתבאר למעלה דין אשה וע"א במלחמה סעיף מ"ח ולשון המגיד ואם אמרה באלו מת וקברתיו הרי הוא כאלו אומרת מת במלחמה וכפי השיטות הנזכרו' למעל' ואף שפשוט הוא ראיתי קצת טועים שהרב הכריע כאן דלא כהרמב"ם ע"כ הוכרחתי לכתוב זה:

בית שמואל

(קנו) האשה שאמרה מת בעלי תחת המפולת:    נראה בכה"ג אית לה נמי מיגו דאי בעי' אמרה מת סתם, ואם אמרה קברתיו תלי' בתרי טעמא שכתבתי לעיל לטעם הראשון נאמנת ולטעם השני לא מהני קברתיו דאכתי יש לחוש שמא משקר' הואיל שחזק בלבה שמת אומרת קברתיו ועיין במגיד שכתב בדין זה לא מהני קברתיו, והרב רמ"א כתב אם אמרה קברתיו נאמנ' סותם כטעם הראשון שם:


(קנז) וכן אם היה שילוח נחשים:    היינו ברוב בני אדם, רי"ו:


(קנח) מת על מטתו:    כבר כתבתי בשם המגיד אפילו אמרה מת ע"מ לא מחמת רעבון אינה נאמנת וכשאמרה מת וקברתיו אפילו אמרה מת מחמת רעבון נאמנת ובמגיד הקשה מזה למה במלחמה לא מהני קברתיו ועיין לעיל מ"ש:


באר היטב

(קנה) המפולת:    עיין מ"ש הב"ש. דלכאור' מ"ש כאן סותרים למ"ש ס"ק ק"נ היכ' דיש לה מיגו נאמנת בקברתיו אף לטעם הב' עיין ודו"ק ועיין רלנ"ח סי' קל"ה.


(קנו) נחשים:    דדוק' כשהיו משולחים ברוב בני אדם אבל אם נשך אחד מהם ובאתה אשתו ואמרה ע"י נשיכת נחש מת בעלי נאמנת רי"ו ועיין בה"י.


(קנז) קברתיו:    כתב הח"מ ר"ל למאן דס"ל קברתיו מהני. ולהרמב"ם לא מהני באשה עצמה קברתיו והרמ"א סמך אדלעיל ע"ש. ואפשר לומר דכאן כ"ע מודה דנאמנת אם אמרה קברתיו דיש לה מגו דאי בעי אמרה מת סתם עיין ב"ש ס"ק ק' וס"ק קנ"ו.▲ חזור לראש