עין משפט ונר מצוה/ברכות/פרק ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

דף כו עמוד א[עריכה]

א ח ט מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה א', סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' פ"ט סעיף א':

ב י מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה ט', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ק"ח סעיף ב':

ג כ מיי' שם, טוש"ע שם סעיף א:

ד ל מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה א', טור ושו"ע או"ח סי' פ"ט סעיף א':

ה מ מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' ק"ח סעיף ב', וטור ושו"ע או"ח סי' רל"ד סעיף ב':

ו נ ס מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' ק"ח סעיף ז':

דף כו עמוד ב[עריכה]

ז א מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה ט"ו, סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' ק"ח סעיף ט':

ח ב מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' ק"ח סעיף י':

ט ג מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה ח', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קי"ד סעיף ה':

י ד מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה ט', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קי"ז סעיף ד':

יא ה מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה י"ד, טור ושו"ע או"ח סי' רצ"ד סעיף א':

יב ו מיי' פ"א מהל' תפלה הלכה ה' והלכה ו, טור ושו"ע או"ח סי' צ"ח סעיף ד' [ רב אלפס ברכות פ"ג דף יד ב ]:

יג ז ח מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה ד', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רל"ג סעיף א':

דף כז עמוד א[עריכה]

יד א מיי' פ"ז מהל' יבום וחליצה הלכה ט"ו, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ה סעיף י"א:

טו ב מיי' פי"ב מהל' גירושין הלכה ט"ו, סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ז סעיף ג':

טז ג מיי' פ"י מהל' נזקי ממון הלכה ב', סמג עשין סו:

יז ד מיי' פ"ו מהל' איסורי מזבח הלכה ט':

יח ה מיי' פ"א מהל' תמידין הלכה ב', סמג עשין קצ:

יט ו ז מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה א', סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' פ"ט סעיף א':

כ ח מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה ד', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רל"ג סעיף א':

כא ט מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה ז', סמג עשין כט, טור ושו"ע או"ח סי' רס"ז סעיף ב':

כב י מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ו', סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' ק"ב סעיף ד':

דף כז עמוד ב[עריכה]

כג א מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ו', סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' צ' סעיף כ"ד [ ובי"ד סימן רמב סעיף טז ]:

כד ב מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ה', סמג עשין יג, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף ט"ז:

כה ג מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ב', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף ב':

כו ד מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ט', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף כ"ד:

כז ה מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' צ' סעיף כ"ה:

כח ו ז טור ושו"ע או"ח סי' רס"ג סעיף י"ד:

כט ח מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה ז', (ופכ"ט מהלכות שבת הל' י"א), סמג עשין כט, טור ושו"ע או"ח סי' רס"ז סעיף ב':

ל ט מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רצ"ג סעיף ג':

לא י מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה ו':

לב כ מיי' פ"א מהל' תפלה הלכה ו', ופ"ג הל' ו ז, ומיי' פ"ט מהל' תפלה הלכה ט', סמג עשין יט, טור או"ח סי' רלה רלו רלז:

דף כח עמוד א[עריכה]

לג א מיי' פ"ד מהל' ת"ת הלכה א', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף ז':

לד ב מיי' פי"ב מהל' איסורי ביאה הלכה כ"ה, סמג לאוין קטז, טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף י':

לה ג מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה ט', ומיי' פ"י מהל' מתנות עניים הלכה י"ח:

לו ד מיי' פ"א מהל' מלכים הלכה ז', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ה סעיף כ"ב בהגהה:

לז ה ו מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה ה', סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' רפ"ו סעיף א':

לח ז מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה י"א, טור ושו"ע או"ח סי' רפ"ו סעיף ד':

לט ח שם סעיף א:

דף כח עמוד ב[עריכה]

לט א ב מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה ט"ז, סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' צ' סעיף י':

מ ג מיי' פ"ו מהל' תפלה הלכה ד', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רפ"ו סעיף ג':

מא ד מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רל"ב סעיף ג':

מב ה מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה כ"ג והלכה כד, סמג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' ק"י סעיף ח':

מג ו טור ושו"ע או"ח סי' א' סעיף א':

מד ז מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה ב', סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' ק"י סעיף א':

מה ח ט מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה י"ב, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קי"ג סעיף ד':

מו י כ מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' קי"ג סעיף ה':

דף כט עמוד א[עריכה]

מז א ב מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה ג', סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ו סעיף א':

מח ג ד ה מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה ג' והלכה ד, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ק"י סעיף א':

מט ו מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה ח', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קי"ד סעיף ה':

נ ז מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה ט', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קי"ז סעיף ד':

נא ה מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה י"ד, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רצ"ד סעיף א':

נב ט מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה ט', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קי"ז סעיף ה':

דף כט עמוד ב[עריכה]

נד א ב מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה י', סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' תכ"ב סעיף א':

נה ג ד מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה ט"ז, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' צ"ח סעיף ג':

נו ה מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה ד', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' פ"ט סעיף א' ובטור ושו"ע או"ח סי' רל"ג סעיף א':

נז ו מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה י"ט, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ק"י סעיף ג':

נח ז מיי' פ"א מהל' דעות הלכה ד', ופ"ב הלכה ג:

נט ח ט מיי' פ"י מהל' ברכות [ע"ש ולא תמצא. והב"י סי' קי תמה על הרמב"ם שהשמיט], סמג עשה יט, טור ושו"ע או"ח סי' ק"י סעיף ד':

דף ל עמוד א[עריכה]

ס א ב טור ושו"ע או"ח סי' ק"י סעיף ז':

סא ג טור ושו"ע או"ח סי' ק"י סעיף ד':

סב ד ה מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה ב' [וספ"ד], טור ושו"ע או"ח סי' ק"י סעיף א' וסעיף ג:

סג ו מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ב', סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' צ"ד סעיף ד':

סד ז מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' צ"ד סעיף ג':

סה ח מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' צ"ד סעיף א':

סו ט י טור ושו"ע או"ח סי' פ"ט סעיף ח':

סז כ טור ושו"ע או"ח סי' רפ"ו סעיף ב':

דף ל עמוד ב[עריכה]

סח א מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה ט"ו, ומיי' פ"י מהל' תפלה הלכה ט', [ טור ושו"ע או"ח סי' ק"א סעיף א' ]:

סט ב מיי' פ"ח מהל' תפלה הלכה ג', סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' צ' סעיף י"ח:

ע ג מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה ט"ו, סמג שם, (טור ושו"ע או"ח סי' ק"א סעיף א'):

עא ד ה מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה י"ב, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ו סעיף ג':

עב ו מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה ט"ו, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ק"ה:

עג ז ח מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה י"א, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תכ"ב סעיף א':