שושן סודות אות שצד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

סוד היבום:[עריכה]

סוד היבום:

הספיקות הנופלת ביבום. הא'. כי ישבו אחם יחדיו קשה יחדיו למ"ל מדכתב רחמנא ישבו פשיטא שהם בעולם אחד, נמצא כי לא יאמר ישיבה לחי עם המת. וא"ת כי לא לחנם אמרו זה הדרוש כי מטעם גזרות הכתוב נראה כי יחדיו בא להורות שישבו בעיר אחת ואם לא ישבו בעיר אחת אין חייב ליבם, ודבר תימה שיהיה גזירת הכתוב. וכי בעיר אחרת אינו אחיו. הב' אמר רבא יליף אחוה אחוה מבני יעקב מה להלן מאב אחד אף כאן מאב אחד פרט לאחיו מן האם. תימא בכל מקום כתורה לענין כבוד ומורא הם שוים למכה אביו ואמו מות יומת גם לרפאותם לפדותם אם נשבו למה לא יהיו ג"כ אחים מן האם ליבום. הג'. נאמר ערות אחיך לא תגלה ונאמר ערות אביך לא תגלה ולמה תהא זאת מותרת לאחר מיתה ושאר עריות נאסרו וזאת הותרה אחר מיתת הבעל מיד. הד' אם על דרך האמת באת להתיר בעבור להחזיר נפש אחיו ולמה לא חס המקום על שאר הקרובים שמתו בלא בנים, ואם מת הבן יקח אשת האב ויחזור את בנו כמו שעשה יהודא קודם מ"ת וה"ה לכל שאר עריות מאי שנא אח מכל העריות. ואין לומר כי לא יתכן שיחזור את בנו פעמים שהרי אדם הראשון החזיר את בנו כמו שאמרו שת זה הבל ונאמר כי שת לי אלהים זרע אחר וגו' הה' מדוע לא אמר לקין בא אל אשת אחך ויבם אותה כמו שאמר יהודא. וא"ת שלא רצה השם שיצא הבל מאחיו הרוצח והלא בעל תשובה היה. ועוד אדם רשע מקטן היה שקצץ בנטיעות היה והבל חייב מיתה ואל אמונה ואין עול. הו'. אחים מן האם אין אחים ליבום אבל הם אחים לעריות ומ"ש. הז' מי שהוצרך להתגלגל על עבירות שבידו ומת ונשאר לו בן למה לא ייבם היבם את אשתו כדי להמציא מנוחה לאחיו שיתגלגל באשתו ואנו רואים שאין המדה כן אלא כשאין לו בן בלבד נוהגת המדה וזה העני יצטרך לבקש מנוחה ממקום אחר. ודע כי ישבו אחים יחדיו רבו בו הספיקות, ובפירושינו לתורה הארכנו בהן. והספיקות האלו יותרו בהן ע"ד אמת ומקצתם נבלעו בנעימות שאר הסודות בעה"י. ויותר הספק החזק שבהם למה יצטרך להתגלגל ג' פעמים יענישוהו בגילגול הא' ולא יצטרך לג' פעמים. והלא הרבה עונשים יש לו יתברך שמו היודע האמת. הח' ואם אין לאיש אח או לא נשא אשה לעולם אנה יגאל. הט' כשיתגלגל ג' פעמים הנה אין ספק כשיהיה תחיית המתים ויקום האיש ההוא הנה התחבר בגוף השלישי ושני הגופים ההם מה תהא עליהם, א"כ סידור החכמים שסידרו בתפלתן אלהי נשמה שנתת בי ועתיד להחזירה בי לשוא התפלל א"כ כמה גופים למגנים כמה קברי בריקניא. הי'. מחשבת ער ואונן מה היתה, וכי שוטים היו אם כיוונו שלא ליתן זרע לאחיו מה תהא עליהן וכי ימותו בלא זרע וא"ת כי היתה כוונתם לישא אשה אחרת להוליד ממנה בנים לפי שנמשכו לכוונת האלהית נענשו ונתגלגלו בפרץ וזרח. הי"א. מי שלא הטיב מעשיו עד ג"פ מה תהא עליו אם תאבד הנפש ההיא והלא הנפש ההוא הוא עצם השכלי והשכל לא יקבל כליון כי איננו מורכב עד שיכלה ויפסוד ואם תהיה קיימת אנה תהיה ואנה תשכון. לאצילותה לא תשוב כליון לא תשלוט בה א"כ מה תהא עליה. וא"ת שבפעם הרביעית תטהר א"כ מהו שאומר ועל ארבעה לא אשיבנו. הי"ב. תימה כי איך הש"י יתיר לאו וכרת בשעת מצות יבום והוא עונש רב בעבור שכתב מועט והוסיפו לומר שכל המקיים מצות ייבום לשמה נעשה שותף להקב"ה. כתיב הכא ולא יכרת שם אחיו וכתיב התם ולא יכרת כל בשר. וזה פלא איך יתיר לאו וכרת במ"ע, הדרך אחת לה' להחזירה יחזירנו ע"י אשה פנויה ולא באשת אח על הספק הראשון:


ספר שושן סודות
שושן סודות השלם

א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ | נא | נב | נג | נד | נה | נו | נז | נח | נט | ס | סא | סב | סג | סד | סה | סו | סז | סח | סט | ע | עא | עב | עג | עד | עה | עו | עז | עח | עט | פ | פא | פב | פג | פד | פה | פו | פז | פח | פט | צ | צא | צב | צג | צד | צה | צו | צז | צח | צט | ק | קא | קב | קג | קד | קה | קו | קז | קח | קט | קי | קיא | קיב | קיג | קיד | קטו | קטז | קיז | קיח | קיט | קכ | קכא | קכב | קכג | קכד | קכה | קכו | קכז | קכח | קכט | קל | קלא | קלב | קלג | קלד | קלה | קלו | קלז | קלח | קלט | קמ | קמא | קמב | קמג | קמד | קמה | קמו | קמז | קמח | קמט | קנ | קנא | קנב | קנג | קנד | קנה | קנו | קנז | קנח | קנט | קס | קסא | קסב | קסג | קסד | קסה | קסו | קסז | קסח | קסט | קע | קעא | קעב | קעג | קעד | קעה | קעו | קעז | קעח | קעט | קפ | קפא | קפב | קפג | קפד | קפה | קפו | קפז | קפח | קפט | קצ | קצא | קצב | קצג | קצד | קצה | קצו | קצז | קצח | קצט | ר | רא | רב | רג | רד | רה | רו | רז | רח | רט | רי | ריא | ריב | ריג | ריד | רטו | רטז | ריז | ריח | ריט | רכ | רכא | רכב | רכג | רכד | רכה | רכו | רכז | רכח | רכט | רל | רלא | רלב | רלג | רלד | רלה | רלו | רלז | רלח | רלט | רמ | רמא | רמב | רמג | רמד | רמה | רמו | רמז | רמח | רמט | רנ | רנא | רנב | רנג | רנד | רנה | רנו | רנז | רנח | רנט | רס | רסא | רסב | רסג | רסד | רסה | רסו | רסז | רסח | רסט | רע | רעא | רעב | רעג | רעד | רעה | רעו | רעז | רעח | רעט | רפ | רפא | רפב | רפג | רפד | רפה | רפו | רפז | רפח | רפט | רצ | רצא | רצב | רצג | רצד | רצה | רצו | רצז | רצח | רצט | ש | שא | שב | שג | שד | שה | שו | שז | שח | שט | שי | שיא | שיב | שיג | שיד | שטו | שטז | שיז | שיח | שיט | שכ | שכא | שכב | שכג | שכד | שכה | שכו | שכז | שכח | שכט | של | שלא | שלב | שלג | שלד | שלה | שלו | שלז | שלח | שלט | שמ | שמא | שמב | שמג | שמד | שמה | שמו | שמז | שמח | שמט | שנ | שנא | שנב | שנג | שנד | שנה | שנו | שנז | שנח | שנט | שס | שסא | שסב | שסג | שסד | שסה | שסו | שסז | שסח | שסט | שע | שעא | שעב | שעג | שעד | שעה | שעו | שעז | שעח | שעט | שפ | שפא | שפב | שפג | שפד | שפה | שפו | שפז | שפח | שפט | שצ | שצא | שצב | שצג | שצד | שצה | שצו | שצז | שצח | שצט | ת | תא | תב | תג | תד | תה | תו | תז | תח | תט | תי | תיא | תיב | תיג | תיד | תטו | תטז | תיז | תיח | תיט | תכ | תכא | תכב | תכג | תכד | תכה | תכו | תכז | תכח | תכט | תל | תלא | תלב | תלג | תלד | תלה | תלו | תלז | תלח | תלט | תמ | תמא | תמב | תמג | תמד | תמה | תמו | תמז | תמח | תמט | תנ | תנא | תנב | תנג | תנד | תנה | תנו | תנז | תנח | תנט | תס | תסא | תסב | תסג | תסד | תסה | תסו | תסז | תסח | תסט | תע | תעא | תעב | תעג | תעד | תעה | תעו | תעז | תעח | תעט | תפ | תפא | תפב | תפג | תפד | תפה | תפו | תפז | תפח | תפט | תצ | תצא | תצב | תצג | תצד | תצה | תצו | תצז | תצח | תצט | תק | תקא | תקב | תקג | תקד | תקה | תקו | תקז | תקח | תקט | תקי | תקיא | תקיב | תקיג | תקיד | תקטו | תקטז | תקיז | תקיח | תקיט | תקכ | תקכא | תקכב | תקכג | תקכד | תקכה | תקכו | תקכז | תקכח | תקכט | תקל | תקלא | תקלב | תקלג | תקלד | תקלה | תקלו | תקלז | תקלח | תקלט | תקמ | תקמא | תקמב | תקמג | תקמד | תקמה | תקמו | תקמז | תקמח | תקמט | תקנ | תקנא | תקנב | תקנג | תקנד | תקנה | תקנו | תקנז | תקנח | תקנט | תקס | תקסא | תקסב | תקסג | תקסד | תקסה | תקסו | תקסז | תקסח | תקסט | תקע | תקעא | תקעב | תקעג | תקעד | תקעה | תקעו | תקעז | תקעח | תקעט | תקפ | תקפא | תקפב