שושן סודות אות תקנד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

אות תקנד - סוד שבת שבתון הנאמר אצל יוה"כ:

סוד שם יום הכפורים:

דע כי בראשונה נביא הספיקות הנופלת בסוד היום הזה ואלו הם. א'. למה אצל יום הכפורים כתיב אך וכן אצל סוכות יותר משאר המועדים. ב'. למה נבחר היום הזה להיות בעשור לחודש ולא בט' ולא בי"א. הג'. למה נבחר להיות בחודש השביעי ולא בששי ולא בשמיני. ד'. למה אמר הזה ולא הספיק לו לומר בחודש השביעי כמו שאמר אצל ר"ה. ה'. למה קראו כפורים בלשון רבים ולא קראו יום כפור בלשון יחיד. הו'. למה אמר הוא ולמה לא אמר אצל ר"ה וסוכות. הח'. ועניתם את נפשותיכם. למה לא אמר ותצומו לשון המבואר. וא"ת כדי לכלול שאר העינויים, א"כ למה על אכילה ושתיה לבד יתחייב כרת ולא על שאר ענויים, והא השאר מכח ענוי, לפיכך לא יתחייב בכולן כרת ממה דכתיב וכל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה וגומר. הט'. למה יעניש ויזהיר על העינוי ולא יזהיר על הוידוי והתשובה והחרטה. הי'. למה כתיב נפשותיכם, אם כוונת הכתוב בכאן הגוף כמו ברזל באה נפשו ניחא. אך אם כוונתם בנפש המשכלת, מה עינוי שייך בה אדרבה כי העינוי לה תועלת בהחלש הכוחות הגופניות גבר השכל. הי"א. אשה לה'. תימא למה לא כתיב כל מלאכת עבודה לא תעשו כמו שכתוב גבי ג' רגלים ור"ה. וזה הספק יפול ג"כ בשבת. הי"ב. וכל מלאכה לא תעשו תימה. למה לא אמר אחר אשה לה' ריח ניחוח כמו שאמר גבי העומר ושתי הלחם וזה התימא ג"כ על ג' רגלים ור"ה. הי"ג. בעצם היום הזה. למה לא אמר אצל ג' רגלים ושבת ור"ה בעצם היום הזה והלא בכולם יש בהם תוספת מחול על הקודש כדילפינין מן תשבתו שבתכם, וילמוד כן לכל יו"ט שעל עצמו של יום חייב ולא על התוספות. הי"ד. יום כפורים הוא. למה הוצרך לכתוב פעם אחרת והלא כבר אמר יום הכפורים הוא ובו קאי ולמה יכפול לכתוב כן. וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יוה"כ הוא לכפר עליכם וגו'. הט"ו. לכפר עליכם. משמע שהיום יהיה מוכן לכפר ולא הש"י. ובאחרי מות אומר כי ביום הזה יכפר משמע הש"י הוא יכפר ולא יום הכפורים. ויותר קשה לפני ה' אלהיכם משמע שיום הכפורים הוא מכפר לפני ה' ולא ה' בעצמו. הט"ז. כי כל הנפש. קשה הי"ל לומר וכל הנפש, כי מלת כי לא תקשור על מה שלמעלה בכל ד' לשונותיה. הי"ז. וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה. קשיא לי טובא, מאחר שבטל הצום והעבודה והמלאכה הוא בכרת, לערבינהו יחד ויאמר ככה - כי כל נפש אשר לא תעונה ואשר תעשה כל מלאכה ונכרתה, או והאבדתי. למה יביאום בשני פסוקים. ועוד קשה אם כרת והאבדון הוא אחד, יכתוב או כרת בשניהם או אבדון בשניהם. ועוד למה במלאכה אמר מקרב עמיה ואצל ענוי מעמיה. הי"ח. כל מלאכה לא תעשו קשה למה נשנה אם בעבור חוקת עולם וכו' ליערבינהו, תרי קראי למה לי. הי"ט. חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. קשה למה איצטריך קרא, והלא חובת הגוף הוא ונוהג בכל מושבות. וא"ת בעבור שנלוה אל הקרבנות אצטריך, והא חדש שנלוה אל הקרבנות ונוהג בכ"מ. הכ'. שבת שבתון הוא לכם. קשה למה לא אמר יום כפורים הוא לכם, א"ת בעבור תשבתו שבתכם, א"כ יאמר מערב עד ערב יום כפורים הוא לכם וכבר ידעת שיום כפורים אסור במלאכה ובענוי ויהיה באסור מערב עד ערב. הכ"א. בתשעה לחודש. קשה למה לא אמר כפשוטו ויתענו בט' ועשירי. וא"ת שא"כ היה לו לכתוב ועניתם את נפשותיכם בערב בט' לחודש מערב עד ערב ש"מ כי בט' לחודש לאו תענית הוא, וי"ל יהיה זה כמו נר אלהים טרם יכבה בעבור זה עשה ה' לי ורבים כמו הם ויתענו תשיעי ועשירי בלי תוספות. ואין כאן הכנות נפשיות ויאכלו בין שני הימים. הכ"ב. בערב מערב וכו'. קשה לי מערב למה לי, לימא בט' לחודש בערב עד ערב תשבתו שבתכם. או יאמר בט' לחודש מערב עד ערב תשבתו שבתכם בערב למה לי. הכ"ג. קשה, למדו מזה הפסוק תוספת מחול על הקודש. וכך הוא הלימוד ועניתם את נפשותיכם בתשעה. יכול בט' ממש ת"ל בערב. אי בערב יכול בערב ממש ת"ל בתשעה. הא כיצד, מוסיף מחול על הקודש. אין לי אלא בכניסתו ביציאתו מניין, ת"ל עד ערב. אין לי יוה"כ, ימים טובים מניין ת"ל תשבתו. אין לי אלא יו"ט שבתות מנין, ת"ל שבתכם. קשה, לישתוק משבתכם וילמוד שבת וי"ה מק"ו מיו"ט. הכ"ד אך בעשור לחודש וגו'. קשה לי למה גבי פסח ילפינן אך מיעוט ולא יהא באסור אלא עד חצי יום. וא"ת עד ערב למה לי א"כ לשתוק מאך. ודע זה:


<< · שושן סודות אות · תקנד · >>