עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק יט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דף קל עמוד א[עריכה]

א א מיי' פ"ב מהלכות מילה הלכה ו , סמג עשין כח , טוש"ע א"ח סי' שלא סעיף ו וטוש"ע י"ד סימן רסו סעיף ב:

ב ב טוש"ע י"ד סימן רסה סעיף יב:

ג ג מיי' פכ"ב מהלכות איסורי ביאה הל' יח , סמג לאוין קכד:

דף קל עמוד ב[עריכה]

ד א מיי' פ"ב מהלכות מילה הלכה ו , סמג עשין כח , טוש"ע א"ח סימן שלא סעיף ו , טוש"ע י"ד סימן רסו סעיף ב:

ה ב מיי' פ"ג מהלכות עירובין הלכה יח , סמג עשין דרבנן א , טוש"ע א"ח סימן שעב סעיף א:

ו ג מיי' פ"ה מהלכות עירובין הלכה טו , סמג שם , טוש"ע א"ח סימן שפח:

ז ד מיי' פי"ז מהלכות שבת הלכה יז , סמג שם , טוש"ע א"ח סימן שסג סעיף כו:


דף קלב עמוד ב[עריכה]

ח א מיי' פ"א מהל' מילה הלכה ט ופ"י מהל' טומאת צרעת הלכה ה , סמג עשין סח , טוש"ע י"ד סי' רסו סעיף א:

ט ב מיי' פ"א מהלכות מילה שם , סמג שם , טוש"ע שם סעיף ב:

דף קלג עמוד א[עריכה]

י א מיי' פ"י מהלכות טומאת צרעת הלכה א , סמג לאוין שסב:

יא ב מיי' פ"ג מהלכות ציצית הלכה ו:

יב ג מיי' פ"א מהלכות קרבן פסח הלכה יח , סמג עשין רנג:

יג ד מיי' פ"ב מהלכות מילה הל' ו , סמג עשין כח , טוש"ע א"ח סי' שלא סעיף א , טוש"ע י"ד סי' רסו סעיף ב:

יד ה מיי' שם הל' ז , סמג שם וטוש"ע א"ח שם סעיף ז וטוש"ע י"ד שם סעיף ג:

דף קלג עמוד ב[עריכה]

טו א מיי' פ"ב מהלכות מילה הל' ד ו , טוש"ע א"ח סי' שלא סעיף ב וטוש"ע י"ד סי' רסו סעיף ב:

טז ב מיי' פ"ז מהל' ס"ת הלכה ד ופ"ז מהל' לולב הל' ו , סמג עשין כח ולאוין שסד , טוש"ע א"ח סימן תרנו:

יז ג מיי' פ"א מהלכות דעות הלכה ו:

יח ד מיי' פ"ג מהלכות קידוש החדש הל' ד:

יט ה מיי' פ"ה מהל' תמידין ומוספין הל' ד , סמג עשין קצ:

כ ו מיי' פ"ב מהלכות שגגות הלכה ט:

כא ז מיי' פ"ב מהל' מילה הל' ב , סמג עשין כח , טוש"ע י"ד סי' רסד סעיף ג:

כב ח טוש"ע א"ח סי' ד סעיף כ:

דף קלד עמוד א[עריכה]

כג א מיי' פ"ב מהלכות מילה הל' יוד , סמג עשין כח , טוש"ע י"ד סי' רסו סעיף ו:

כד ב ג מיי' פ"ג מהל' י"ט הלכה יז , סמג לאוין עה , טוש"ע א"ח סי' תקי סעיף ג: [וברב אלפס ביצה פ"ב קצג: ע"ש וברא"ש שם סי' כג]:

כה ד שם סעיף ה:

כו ה טוש"ע י"ד סי' רסד סעיף ג בהג"ה:

כז ו ז מיי' פ"א מהל' מילה הלכה יז , טוש"ע י"ד סי' רסג סעיף א:

דף קלד עמוד ב[עריכה]

כח א מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ח ופ"ב מהל' שבת הלכה יד , סמג עשין כח , טוש"ע א"ח סי' שלא סעיף ט:

כט ב ג מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה כו , טוש"ע א"ח סי' שכח סעיף כב:

ל ד ה מיי' שם , טוש"ע שם סעיף כג:

דף קלה עמוד א[עריכה]

לא א ב ג מיי' פ"א מהל' מילה הלכה יא , סמג עשין כח , טוש"ע א"ח סי' שלא סעי' ה וטוש"ע י"ד סי' רסו סעיף ח וסעיף י:

לב ד מיי' שם הלכה א , סמג שם , טוש"ע יד סי' רסג סעי' ד:

לג ה מיי' וסמג שם ומיי' פי"ד מהל' איסורי ביאה הלכה ה , טוש"ע י"ד סי' רסח סעי' א:

לד ו מיי' פ"א מהל' מילה הלכה יד ופכ"ה מהל' שבת הלכה ו , טוש"ע א"ח סי' של סעי' ז ח וי"ד סי' רס"ו סעי' יא בהג"ה:

דף קלה עמוד ב[עריכה]

לה א מיי' שם הלכה יא , טוש"ע א"ח סי' שלא סעיף ה וי"ד סי' רסו סעיף י:

לו ב מיי' שם הלכה ז , סמג עשין כז , טוש"ע י"ד סי' רסב סעיף ג וסימן רסו סעיף י:

לז ג ד מיי' שם הלכה ד ה , סמג שם , טוש"ע י"ד סי' רסז סעיף א:

לח ה מיי' שם הלכה יג ופ"א מהל' יבום וחליצה הלכה כב ופ"ב מהל' רוצח ושמירת נפש הלכה ו ופ"א מהל' אבל הלכה ו , סמג עשין נא ועשין דרבנן ב , טוש"ע י"ד סי' שמ סעיף ל וסי' שעג סעיף ד וסי' שעח סעיף ו וטוש"ע אה"ע סי' קנו סעיף ד:

לט ו מיי' פ"ד מהל' מאכלות אסורות הלכה ד (ופ"ג מהל' איסורי מזבח הלכה ח) , סמג לאוין עה וקלג עשין קעח:

דף קלו עמוד א[עריכה]

מ א מיי' פ"א מהל' מילה הלכה יד , סמג עשין כא , טוש"ע י"ד סי' רסו סעיף יא בהג"ה:

מא ב ג ד מיי' פ"ב מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ו:

מב ה ו מיי' פ"ב מהל' יום טוב הלכה א , סמג לאוין עה , טוש"ע א"ח סי' תצח סעיף ה:

מג ז מיי' שם הלכה ד , טוש"ע שם סעיף ט:

מד ח ט מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ה , סמג עשין כ , טוש"ע אה"ע סי' קנו סעיף ד:

מה י מיי' פ"ד מהל' מאכלות אסורות הלכה ד , סמג לאוין עה וקלג , טוש"ע י"ד סי' טו סעיף ב:

מו כ מיי' פ"א מהל' אבלות הלכה ז , סמג עשין מד"ס ב , טוש"ע י"ד סי' שעד סעיף ח [ברי"ף כאן ובפ"ג דמו"ק דף רצ: וכן ברא"ש כאן והתם סי' לג]:

דף קלו עמוד ב[עריכה]

מז א מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה כא , סמג עשין נ , טוש"ע אה"ע סי' קסד סעיף ז:

מח ב מיי' פ"א מהל' ערכין הלכה ה:

דף קלז עמוד א[עריכה]

מט א מיי' פ"ו מהל' פרה הלכה ב , סמג עשין רלב:

נ ב ג מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה ח:

נא ד מיי' פ"א מהל' מילה הלכה יב , סמג עשין כח , טוש"ע י"ד סי' רסו סעיף ח:

נב ה מיי' שם הלכה טז , סמג שם , טוש"ע י"ד סי' רסב סעיף ב:

נג ו ז מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ג ה , סמג שם , טוש"ע י"ד סי' רסד סעיף ה ו:

דף קלז עמוד ב[עריכה]

נד א מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ד , סמג עשין כח , טוש"ע י"ד סי' רסד סעיף ד:

נה ב מיי' שם הלכה ג , טוש"ע שם סעי' ה:

נו ג מיי' שם הלכה ה טור וש"ע שם סעיף ו:

נז ד מיי' פ"ג מהל' מילה הלכה א , סמג שם , טוש"ע י"ד סי' רסה סעיף א:

נח ה מיי' שם הלכה ד , סמג שם , טוש"ע י"ד סי' רסח סעיף ה:

נט ו מיי' שם הלכה ה , סמג שם , טוש"ע י"ד סי' רסז סעיף יב: