עין משפט ונר מצוה/מגילה/פרק ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף יז עמוד א[עריכה]

א א מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה א', סמ"ג עשין מד"ס ד, טור ושו"ע או"ח סי' תר"צ סעיף ו':

ב ב מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' תר"צ סעיף ג' וסעיף ז:

ג ג מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תר"צ סעיף ט':

ד ד מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' תר"צ סעיף ח':

ה ה מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה א', טור ושו"ע או"ח סי' תר"צ סעיף ה':

ו ו מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תר"צ סעיף י"ב:

ז ז מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תר"צ סעיף י"ג:

ח ח מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' תרצ"א סעיף א' וסעיף ב, ועי"ש:

ט ט מיי' פ"ג מהל' חנוכה הלכה ט', סמ"ג עשין מד"ס ה, טור ושו"ע או"ח סי' תכ"ב סעיף ו':

י י מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה י"א, סמ"ג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' ס"ד סעיף א':

יא כ מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה י', וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ס"ב סעיף ב':

דף יז עמוד ב[עריכה]

יב א מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה ח', סמ"ג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' ס"ב סעיף ג':

יג ב מיי' פ"א מהל' תפלה הלכה ד', סמ"ג עשין יט, טור א"ח סימן קיב:

יד ג טור א"ח סי' קיג:

דף יח עמוד א[עריכה]

טו א מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה ד', סמ"ג עשין מד"ס ד, טור ושו"ע או"ח סי' תר"צ סעיף ט':

דף יח עמוד ב[עריכה]

טז א מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה א', טור ושו"ע או"ח סי' תר"צ סעיף ה':

יז ב מיי' פ"ז מהל' יבום וחליצה הלכה ח', סמ"ג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ט סעיף ה':

יח ג ד ה מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה י', סמ"ג עשין מד"ס ד, טור ושו"ע או"ח סי' תר"צ סעיף ג':

יט ו מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה א', טור ושו"ע או"ח סי' תר"צ סעיף ו':

כ ז מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה ב':

כא ח מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' תר"צ סעיף י"ג:

כב ט מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה י"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' רע"ד סעיף ב':

כג י מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' ל"ב סעיף ו':

כד כ מיי' שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ח סעיף ח':

כה ל מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' ל"ב סעיף כ"ט וסעיף לא:

דף יט עמוד א[עריכה]

כו א מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ח סעיף ה':

כז ב מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' תר"צ סעיף ג' :

כח ג מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ח סעיף ה':

כט ד מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' תר"צ סעיף ג' :

ל ה ו מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה י"א, סמ"ג עשין מד"ס ד, טור ושו"ע או"ח סי' תרצ"א סעיף ה' וסעיף ו:

לא ז ח מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' תרצ"א סעיף ח' :

דף יט עמוד ב[עריכה]

לב א מיי' פ"ב מהל' מגילה הלכה ח', סמ"ג עשין מד"ס ד, טור ושו"ע או"ח סי' תרצ"א סעיף ח':

לג ב מיי' פ"ט מהל' ס"ת הלכה י"ד, סמ"ג עשין כה, טור ושו"ע יו"ד סי' רע"ח סעיף א' [ וטור ושו"ע או"ח סי' תרצ"א סעיף ז' ]:

לד ג מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ב', סמ"ג עשין מד"ס ד, טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ט סעיף ב':

לה ד מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה ז':

דף כ עמוד א[עריכה]

לו א טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ז סעיף א':

לז ב מיי' פ"א מהל' מילה הלכה ח', סמ"ג עשין כח, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ב סעיף א':

לח ג מיי' פ"א מהל' מקואות הלכה ו', סמ"ג עשין רמח:

לט ד מיי' פי"א מהל' פרה אדומה הלכה א', סמ"ג עשין רלג:

מ ה מיי' פ"ו מהל' איסורי ביאה הלכה ט', סמ"ג לאוין קיא ועשין רמג, טור י"ד סימן קפג:

דף כ עמוד ב[עריכה]

מא א מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ג', סמ"ג עשין מד"ס ד, טור ושו"ע או"ח סי' תרפ"ז סעיף א':

מב ב מיי' פ"ג מהל' חנוכה הלכה ט':

מג ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ח סעיף א':

מד ד מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה י', סמ"ג עשין מד, טור ושו"ע או"ח סי' תרנ"ב סעיף א':

מה ה מיי' פ"ג מהל' תפלה הלכה ה', סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' רפ"ו סעיף א':

מו י מיי' פ"ד מהל' מעשה הקרבנות הלכה ו', סמ"ג עשין קפג:

מז ז מיי' פ"ב מהל' עבודת יום הכפורים הלכה ז':

מח ח מיי' פי"א מהל' מעשר שני הלכה ד':

מט ט מיי' פ"ב מהל' עבודת יום הכפורים הלכה ז':

נ י מיי' פ"ד מהל' מעשה הקרבנות הלכה ו', וסמג עשין קפג:

נא כ מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה ב', סמ"ג עשין נו:

נב ל מיי' פ"י מהל' רוצח הלכה ה', סמ"ג עשין עח:

נג מ מיי' פי"א מהל' טומאת צרעת הלכה ג', סמ"ג עשין רלו ורלז:

נד נ מיי' פ"ו מהל' תמידין ומוספין הלכה ז', סמ"ג עשין קנט:

נה ס ע מיי' פ"ד מהל' מעשה הקרבנות הלכה ו', סמ"ג עשין קסג:

נו פ מיי' פ"ב מהל' עבודת יום הכפורים הלכה ו':

דף כא עמוד א[עריכה]

נז א מיי' פ"ז מהל' תמידין ומוספין הלכה ו', סמ"ג עשין ר, טור ושו"ע או"ח סי' תפ"ט סעיף א':

נח ב מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה י"ד, סמ"ג עשין רכו: