תולדות תנאים ואמוראים/ח/ר' חזקיה (אמורא בא"י בדור הרביעי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
< תולדות תנאים ואמוראים‏ | ח
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


ר' חזקיה (אמורא בא"י בדור הרביעי)[עריכה]

הוא היה תלמידו המובהק דר' ירמיה‬ כזבחים עה: ר' הונא ור' חזקיה תלמידי דר' ירמיה אמרו, וכשביעית פ"ח ה"ב אתא ר' חזקיה ושאל לר' ירמיה, וביבמות פ"ד ה"א ר' בא בר כהן אמר קומי ר' יוסי שר' ירמיה אמרה א"ל ר' חזקיה לא אמר ר' ירמיה ואיקפד ר' יוסי ואמר שאפילו יהושע שהיה קשור למשה לא אמר כן ואת אמרת כן? ומזה אנו רואין שהיה תלמידו המובהק. וכן מצינו בבבלי סוכה מה:, סנהדרין צז: חזקיה א"ר ירמיה (והוא ר' חזקיה).

‫וכן אמר בשם ר' ירמיה כברכות פ"ה סה"ב ורפ"ו, ופ"ט ה"ב ובכל מקום בירושלמי. ובתנחומא במדבר-כז ר' חזקיה ור' ירמיה בר אבא בשם ר' יוחנן וצ"ל א"ר חזקיה א"ר ירמיה א"ר חייא בר אבא כדמובא שם בהגהות.

ובברכות פ"ג ה"א-כא. ר' חזקיה ור' ירמיה בשם ר' יוחנן וצ"ל בלי וי"ו.

וכן קיבל מר' אבהו כביצה פ"א ה"ב ששאלו ר' מנא מן הן שמע רבי א"ל מן ר' אבהו. וכן אמר בשם ר' אבהו כשבת פי"א ה"ג, יבמות פ"א ה"ב, כתובות פ"א ה"י, פ"ה ה"ו. ובאמת היה מקומו דר' חזקיה בקיסרי במקום ר' אבהו ובאשר נבאר הלאה ‫לכן מצינו בקידושין לג: אמר [רבי] חזקיה אמר לי ר' חנינא בריה דר' אבהו‬ אמר רבי אבהו. וכן הוא בבכורים פ"ג ה"ג.

וכן אמר בשם ר' אחא כירושלמי ריש שבת, ביצה פ"ה ה"ב.

בשם ר' אבא בר ממל כפסחים פ"ח ה"ב. בשם ר' כיני‏[1] ע"ז פ"ג ה"ג. בשם ר' דוסתי חגיגה פ"א ה"ח. בשם ר' זריקן ברכות פ"א ה"א-ה.

בשם רב חסדא שקלים פ"ד ה"ד. וכסוטה פ"ט סהי"א ר' חסידא שאל לר' חזקיה אין זה רב חסדא.

בשם ר' יהודה גרוגרות שקלים פ"ד ה"ב.

בשם ר' יהודה בן פזי שבת ספ"ב.

בשם ר' חנינא‏[2] ברכות פ"ח ה"ו.

בשם ריב"ל כתובות פ"ח ה"א.

בשם ר' יעקב בר אחא ברכות רפ"ה, ב"ק פ"ט ה"ג.

וכן מצינו אותם ביחד כברכות פ"ב ה"ה, פ"ג ה"א-כ:.

וכן קיבל מר' יוסי (חבירו דר' יונה) כקידושין פ"א ה"ו דלמא ר"ה ור' פנחס ור' חזקיה סליקין מישאל בשלמא דר' יוסי למילף מיניה. וכן אמר בשם ר' סימון שקלים פ"א ה"ד.

חבריו ר' אדא בר בימי כברכות פ"ט סה"ב, וכן צ"ל בתענית פ"א ה"ג.

ר' הונא כזבחים עה:, ב"מ רפ"ד.

ר' כהן ירושלמי סוף קידושין ששניהם אמרו בשם רב.

ר' אמי (בבלאי) כברכות פ"ג ה"א-כ:.

ור' מנא היה לו כתלמיד חבר כנדרים פ"ה ה"ה א"ר מנא קשיתיה רומי ר' חזקיה, ובשביעית ספ"ט שאלו ר' מנא. וב"ק פ"ט ה"ג א"ר מנא אזלית לקיסרין ואשכחית לר' חזקיה דדריש, ובנזיר פ"ז ה"א א"ל ר' מנא נהיר את דהוה ר' יעקב בר אחא קאים הכא.

ונראה שירד לבבל בזמן אביי עם כל הנחותי וזה שמצינו שבת לח: קח:, חולין קיא: שאמר בשם אביי, וביבמות פ"ח ה"א ר' חזקיה בשם רבא ונראה שהוא ר' בא, ודכמצינו שבת פ"ז ה"א שאמר בשם ר' בא.

האומרים בשמו מלבד ר' מנא מצינו ר' טביומי כברכות פ"ב ה"א-יב.

ומה שמצינו יבמות פ"ו ה"ו ר' חנינא בר עגיל בשם ר' חזקיה, נראה שצ"ל להיפוך.

  1. ^ עיין מה שכתב בערך רב בינה
  2. ^ נראה שהוא ר' חנינא בר חמא - ויקי עורך