תולדות תנאים ואמוראים/א/ר' אחא (גדול הדור בדור הרביעי לאמוראי א"י)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפושר' אחא (גדול הדור בדור הרביעי לאמוראי א"י)[עריכה]

הוא היה מלוד כמפורש סנהדרין פ"א ה"ב ג: ר' ירמיה בעי מר"ז ולוד לאו מיהודה היא? א"ל אין. ומ"מ אין מעברין בה א"ל שהן גסי רוח ומעוטי תורה, הפך אפוי וחמי ר' אחא ור' יודה בן פזי א"ל איטה עבדתני מבזה רבנן.

וקיבל מכל גדולי הדור, כדמצינו שאמר בשם ר' אבא (בא) כשבת רפ"ו רפ"כ, שקלים פ"ד ה"א, מגילה פ"ד הי"א, ויק"ר פ"י-ה.

בשם ר' אבא בר כהנא ככתובות פ"ו ה"א, תנחומא עקב-ג.

בשם ר' אבהו כשבת פ"ג ה"ג, ומה שמצינו ברכות ס. א"ר אבהו היינו דר' אחא בבר נמחק בפסקי תוס' תיבת ר' אחא.

בשם ר' אילה כשבת פ"ז ה"ב כז:, ביצה פ"א ה"ב.

בשם ר' אלכסנדרי תנחומא לך-א.

בשם ר' אלעזר כברכות פ"ג ה"ד, סוטה פ"ג ה"ז, מגילה יח..

בשם ר' הושעיא עירובין פ"א ה"א ב. סוכה רפ"א, ומה שמצינו ברכות ג: ר' אושעיא בשמו כבר נמחק שם תיבת ר' אושעיא.

בשם ר' זירא עירובין פ"א ה"ד, ובשבת פ"ו ה"ב-כ: ר' אחא ור"ז הוו מטיילין וכו'.

בשם חילפיי קה"ר פ"א-ג.

בשם ר' חיננא תרומות פ"א ה"א ג., ריש עירובין, שם פ"א ה"י, ספ"ד.

בשם ר' חנינא תנחומא לך-ד, חקת-כה, ובדמאי פ"ג ה"ד ר' חנינא מתריס קבל ר' אחא.

בשם ר' חסדיי עירובין פ"א ה"ח-ה., ובספ"ד.

בשם ר' יהושע בן לוי ברכות פ"ב ה"ד-טו..

בשם ר' יחונן מע"ש פ"ב ה"ג.

בשם ר' יוסי ברכות פ"ד רה"ד והוא רב יוסף כברכות כט:.

בשם ר' יוסי ב"ר חנינא תנחומא חוקת-כד, ובפסחים מו. מדקדק בדברי ר"י בר' חנינא.

בשם ר' יסא תרומות פ"א ה"א ב..

בשם כהנא עירובין רפ"א, פ"א ה"ו, חולין צג:.

בשם ר' לוי עירובין פ"א ה"א ג., ברכות ס:.

בשם ר' מיישא איש בכורים, איכ"ר פ' זנח.

שאל לר' סימון ויק"ר פ"כא-ה.

בשם רב ירושלמי ריש עירובין, וריש סוכה, תענית פ"ב סה"א.

בשם רש"בל עירובין פ"א סה"ו, ושם רפ"א ג: א"ר אחא כף ר"ל לר' יוחנן.

בשם ר' שמואל בר נחמני ברכות פ"א ה"א ו., תנחומא אמור-יב, והמאמר הזה בויק"ר פ"כז-ד ושם בשם ר"א בר חלפתא, ובקה"ר פ"ג-טו בשם ר' חלפתא.

בשם ר' תנחום בר חייא ברכות פ"ג ה"ד, שבת פ"א ה"י, שקלים פ"ד ה"ב.

וכפי הנראה היה דיין בעירו כב"ב פ"ח ה"א שר' ינאי קפודקאי בא לדין לפני ר"ה ור' יהודה בן פזי ור' אחא, וביומא פ"ו ה"ד שאחר תפלת מוסף ביוהכ"פ היה מכריז שילכו לבתיהם להאכיל התינוקות. וכן היה לו תלמידים הרבה כעירובין פ"א ה"ז תני ר' שיין קומי ר' אחא קם ר' יושוע דרומאי עם תלמידי דר' אחא, והאמת כן כי כל גדולי דור הרביעי אע"פ שלא היו תלמידיו, קבלו ממנו כר' יונה ור' יוסי, כברכות פ"ב סה"ד שאמר ר' יונה בשמו, ובשבת פ"ו ה"ט ר' יונה ור' יוסי סלקו למבקריה לר' אחא דהוה תשיש, וב"ב פ"ב רה"ג כשכעס ר' אחא על ר' אבדומי אחוי דר' יוסי על ר' יוסי לפייסו, ובשביעית פ"ו ה"א אמר ר' יוסי שאלית לר' אחא, וברכות פ"א ה"ב, פ"ג הס"ג ר' יוסי ור' אחא הוה יתבין וכו', ובתרומות פ"ב ה"ד ר' יונה ור' יוסי אמרין - א"ל ר' אחא כן ר' אילא רבכון הוה אמר, ובתרומות פ"ב ה"ג, שבת פ"ג ה"א, עירובין רפ"א ב. מחלוקת ר' יוסי ור' אחא, ובשבת פ"יד ה"ד ר' יונה הוה ליה צמרומין אייתון ליה מן זכרותה דדורי ושתי, ר' אחא לא שתי.

ר' בנימין בר גידל היה כמו חבירו כמע"ש פ"ה ה"ג, יבמות רפ"א-ב..

האומרים בשמו[עריכה]

ר' אבא אבוה דר' אבא בר מרי בשמו ברכות פ"ט ה"ג, וצ"ל כבפאה פ"א ה"א ג: אבוה דר' אבא מרי.

ר' אבין בשמו תנחומא וירא-ט, תולדות-כד.

ר' בון בר כהן בשמו מע"ש פ"ד ה"ו.

ר' אלעזר בצראה בשמו איב"ר פ"ד-כג.

ר' אלעזר בר ביסנא בשמו ב"ר פ"יח-א.

ר' ביסנא בשמו יבמות פ"ג ה"י, ד"ר פ"ד-ו.

ר' גרשון בשמו נדרים פ"ג ה"ח.

ר' דוסא ממלחיי בשמו סוטה פ"ג ה"ז.

ר' הונא בשמו ברכות פ"ה ה"ב-נז:, רו"ר פ"א-ד, תנחומא ויקרא-א.

ר"ה הכהן בר אבין בשמו פסקתא רבתי כה.

ר' חגי בשמו ד"ר פ"ד-ו.

ר' חזקיה שבת רפ"א.

ר' חלקיה בשמו עירובין רפ"א-ב., שקלים פ"ב ה"ג.

ר' חייא בר אדא בשמו ברכות פ"ו סה"א.

ר' יהודה בר טיטוס בשמו ברכות פ"ג ה"ד.

ר' יהודה בר סיננא בשמו מ' איכה פ' כל עמה נאנחים.

ר' יודן בשמו ברכות פ"ט ה"א נו., שאלו ריש פתיחתא דאיכה-ה.

ר' יהשוע דסכנין בשמו ריש פתיחתא דאיכה-ה.

ר' יוסי בן יעקב בר אידי בשמו מד' תהלים פ"פא-ד.

ר' יעקב בר אביי בשמו סוכה פ"ב סה"ג (ומגילה פ"א ה"ט יא. בר אביה) מו"ק פ"ג ה"א-ט:, סנהדרין פ"י ה"ב, תנחומא אחרי-ט. ובמ"ד פ"כ-כו בר איבו.

ר' נחמן בשמו ריש פתיחתא דאיכה-ה.

ר' נחמיה בשמו ריש פתיחתא דאיכה-ה.

נתן החבר בשמו תנחומא תולדות-כב.

ר' רדיפא בשמו כתובות פ"ו ה"א.

ר' שיין קמיה שבת ספ"ג עירובין פ"א ה"ו.

ר' שמואל בר ינא בשמו תענית פ"ב ה"א.

שמואל הזקן תני קומי סנהדרין פ"ב ה"ג.

ר' שמעון בר כרסנא בשמו עירובין פ"א ה"ז.

ר' תנחום בשמו איכ"ר פ"ד כג.

ר' תפראי בשמו ב"ר פ"ח-יא.

אם נזכר ר' אחא בבבלי[עריכה]

אחרי עיון רב נראה שלא נזכר בשום מקום בבבלי, ומה שמצינו ברכות מז. תלמידי דרב הוו יתבי בסעודתא על רב אחא אמרו אתא גברא רבה דמברך לן, א"א לומר שהוא זה ר' אחא דירושלמי שהיה מאוחר הרבה ולא היה בבלי ולא בבבל אך נראה יותר גרסת דק"ס אתא "רב" או שהוא רב אחא ברדלא שהיה מתלמידיו הגדולים דרב כמבואר בערכו.

ובסנהדרין כ: א"ל אביי לרב אחא, באמת גרסת דק"ס לרב יוסף, ונראה יותר שהיה כתוב לרבא ונעשה מזה רב אחא.

ומה שמצינו ברכות ס. כי נפיק (מבית המרחץ) מאי אומר א"ר אחא מודה אני - שהצלתני מן האור הוא ר' אחא התנא כאשר אמר שם ר' אבהו היינו דר' אחא, וידוע שר' אחא כמו תלמידו דר' אבהו כדלעיל, וכן הוא שם גרסת דק"ס תחת דא"ר אחא הנכנס להקיז דם גרס ת"ר, וקרוב מאוד לומר ששתי הגרסאות אמת שהיה כתוב ת"ר ר' אחא אומר, וכדמסיים שם כי קאי מאי אומר א"ר אחא ברוך רופא חנם, והוא ר' אחא התנא, וסתם רב אחא בעל פלוגתיה דרבינא הוא רב אחא בר רבא כמבואר בערכו.

מקראיו הפרטים[עריכה]

מצינו שהיה כהן או לוי כמע"ש פ"ה ה"ג ר' אחא לא נסיב מעשר, ובסה"ד מביא זה על רב אחא בעל פלוגתיה דרבינא ושגג בזה כי בימיהם כבר נחרבו ישיבות א"י.

חמיו מצינו שהיה ר' תחליפא כברכות פ"א ה"א-ו.

ופטירתו נזכר ע"ז פ"ג ה"א כד דמך ר' אחא איתחזי כוכביי באמצע היום.

ועליו נוכל לומר שהוא אחד מראשי מייסדי הש"ס ירושלמי כי הוא נזכר כמה מאות פעמים בירושלמי.