תולדות תנאים ואמוראים/א/ר' אחא (תנא דברייתא)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפושר' אחא (תנא דברייתא)[עריכה]

הוא היה מהתנאים האחרונים שבדור רבי כברכות יג: שאומר משום ר' יהודה (וגרסת התוס' ודק"ס ר' אחאי), ובשבת עט:, מנחות לב: ר' אחא מכשיר משום ר' אחי בר' חנינא ואמרי לה משום ר' יעקב בר' חנינא (בדק"ס ר' אחאי או אחי) ובמכלתא משפטים פ"ה חולק עם ר' חנינא בר אידי, ובשבת לב. חולק עם ר' אלעזר, ובשבת קכז. חולק עם ר' שמעון, ובגיטין ל: חולק עם רא"בי, וברכות נג: מחלוקת ר' זילאי, ר' אחא, ר' זוהמאי, וברכות ב:, קידושין כב., ב"ב עה: ר' אחי ואמרי לה ר' אחא אומר. וב"ב לו: מאן יש אומרים ר' אחא, וכולן המה בריתות, וכן נזכר בברייתא שבת קיט., יומא יט., יבמות קכא:, ב"ב צג., ואפשר שמה שאמרו נדרים ח: א"ר יצחק בר טבא א"ר חייא אריכא דבי ר' אחא, הוא התנא ר' אחא, ובתוספתא שבת ספ"טז וכלים פ"ו ה"ח ר' אחא משום ר"ע. האומרים בשמו מצינו ר"ה פ"ג ה"ט ר' יודה גיזריא בשמו, ובפס' רבתי פ' ביום השמיני ב"ב ר' שמעון בן חלפתא בשמו, ומזה אנו רואין שהיה מהתנאים האחרונים.

ומה שמצינו בכתובות פ"ה ה"יא א"ר אחא וענינו אחריה אמן הוא ט"ס וצ"ל "וענו" אחריה ככתובות סו: וזה ר' אחא הוא האמורא הנודע בשערי הירושלמי והוא יספר מעשה שהיה בזמן הבית, ונזכר ר' אחא בזהר שמות יז:.