עין משפט ונר מצוה/עירובין/פרק א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף ב עמוד א[עריכה]

א א מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה יד , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף כו:

ב ב מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה א , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרלג סעיף א:

ג ג מיי' פ"ד מהל' בית הבחירה הלכה ז , סמ"ג עשין קסג:

ד ד מיי' פ"ד מהל' בית הבחירה הלכה ח:

ה ה מיי' פ"ה מהל' מעשה הקרבנות הלכה ה , סמ"ג עשין קפג:


דף ג עמוד א[עריכה]

ו א מיי' פ"ד מהל' בית הבחירה הלכה ח , סמ"ג עשין קסג:

ז ב מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף כו:

ח ג ד מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה טז , ומיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה יג , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף כו , וטור ושו"ע או"ח סי' תרלג סעיף א:

דף ג עמוד ב[עריכה]

ט א מיי' פ"ז מהל' כלאים הלכה יא , סמג לאוין רפ , טור ושו"ע יו"ד סי' רצו סעיף מב:

י ב מיי' פ"ז מהל' כלאים הלכה יב , וטור ושו"ע יו"ד סי' רצו סעיף מג:

יא ג מיי' פ"ז מהל' כלאים הלכה ג , וטור ושו"ע יו"ד סי' רצו סעיף לג:

יב ד מיי' פ"ח מהל' כלאים הלכה יב , ומיי' פ"יז מהל' שבת הלכה לו , סמג לאוין רפ ועשין דרבנן א , טור ושו"ע או"ח סי' שמט סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' שצו סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' רצו סעיף סח:

דף ד עמוד א[עריכה]

יג א מיי' פ"ב מהל' בית הבחירה הלכה ו:

יד ב מיי' פ"יד מהל' מאכלות אסורות הלכה ב:

טו ג מיי' פ"טז מהל' טומאת צרעת הלכה ז , סמג עשין רלט:

טז ד מיי' פ"טז מהל' טומאת צרעת הלכה ו:

יז ה מיי' פ"ג מהל' טומאת מת הלכה ב , סמג עשין רלח:

יח ו מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ב , סמג לאוין רנ:

דף ד עמוד ב[עריכה]

יט א מיי' פ"יח מהל' שבת הלכה א:

כ ב מיי' פ"ו מהל' כלים הלכה ב:

כא ג מיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הלכה א , סמג לאוין סט , טור ושו"ע או"ח סי' תריב סעיף א:

כב ד מיי' פ"א מהל' מקוואות הלכה יב , סמג עשין רמח , טור ושו"ע יו"ד סי' קצח סעיף א:

כג ה מיי' פ"ד מהל' מקוואות הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רא סעיף א:

כד ו מיי' פ"ב מהל' מקוואות הלכה טו , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קצח סעיף ה:

כה ז מיי' פ"א מהל' מקוואות הלכה יב , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' קצח סעיף א:

כו ח מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף כו:

דף ה עמוד א[עריכה]

כז א מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' שסה סעיף ד:

כח ב מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה ט [ וגם הלכה טו ]:

כט ג טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף כו:

ל ד מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה טז , טוש"ע שם:

לא ה מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה יז , טור ושו"ע או"ח סי' שסה סעיף א:

לב ו ז מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה ז , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף כו:

דף ה עמוד ב[עריכה]

לג א ב ג ד מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה כב , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף יב:

דף ו עמוד א[עריכה]

לד א מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה יז , וטור ושו"ע או"ח סי' שסה סעיף ב:

לה ב מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה ג והלכה יט , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסד סעיף ג:

לו ג טור ושו"ע או"ח סי' שסה סעיף ב:

דף ו עמוד ב[עריכה]

לז א מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה א , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שמה סעיף ז בהג"ה , וטור ושו"ע או"ח סי' שסד סעיף ב:

לח ב ג מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה ג , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שסד סעיף א:

לט ד ה מיי' פ"יד מהל' שבת הלכה י , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שסד סעיף ב:

דף ז עמוד א[עריכה]

מ א ב מיי' פ"ב מהל' טומאת מת הלכה ח , סמג עשין רלא:

מא ג מיי' פ"י מהל' שחיטה הלכה ב והלכה ה , סמג עשין סג , טור ושו"ע יו"ד סי' ל סעיף ב , ובטור ושו"ע יו"ד סי' נד סעיף ד:

מב ד ה מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה ג והלכה י , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסד סעיף א. [ע"ש בכסף משנה ובמגיד משנה]:

דף ז עמוד ב[עריכה]

מג א ב מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה יח , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסה סעיף ג:

דף ח עמוד א[עריכה]

מד א ב ג מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה יח , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסה סעיף ג:

מה ד ה מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה ה , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף כט:

מו ו מיי' פ"כ מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ג:

מז ז מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה יח , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שסד סעיף ד:

דף ח עמוד ב[עריכה]

מח א מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה יט , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסד סעיף ה:

מט ב מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה כ , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף ל:

נ ג מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה יא , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסה סעיף ד:

נא ד מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה כג , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף יד:

דף ט עמוד א[עריכה]

נב א ב מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה כד , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף א:

נג ג ד מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה יא , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסה סעיף ד:

דף ט עמוד ב[עריכה]

נד א מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה כב , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף ט:

דף י עמוד א[עריכה]

נה א מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה יד , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף כו:

דף י עמוד ב[עריכה]

נו א מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה כא , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף לג:

נז ב ג ד מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף לד:

נח ה מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה טז , ומיי' פ"יז מהל' שבת הלכה יד , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שסב סעיף י , וטור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף כו:

דף יא עמוד א[עריכה]

נט א טור א"ח סי' שסג:

ס ב מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה טז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שסב סעיף י , וטור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף כו:

סא ג מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה כ , ומיי' פ"יז מהל' שבת הלכה לה , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שסב סעיף יא:

דף יא עמוד ב[עריכה]

סב א ב מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה יט , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסב סעיף יא:

סג ג מיי' פ"ו מהל' מזוזה הלכה ד , סמג עשין כג , טור ושו"ע יו"ד סי' רפז סעיף ב , [וברב אלפס בהלכות מזוזה דף עו:]

סד ד מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה ב , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף ג וסעיף יד:

דף יב עמוד א[עריכה]

סה א מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה ט , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף כח:

סו ב מיי' פ"טו מהל' שבת הלכה יב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף ב:

סז ג מיי' פ"טו מהל' שבת הלכה יג , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שנה סעיף ג:

סח ד מיי' פ"טו מהל' שבת הלכה יא , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שנו סעיף ב:

דף יב עמוד ב[עריכה]

סט א מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה ט:

ע ב מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה ז , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף כו:

עא ג מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה ח , וטור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף כז:

דף יג עמוד א[עריכה]

עב א ב מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה ד , ומיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ח , ומיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה ט , סמג עשין נד נה , טור ושו"ע יו"ד סי' רעא סעיף ו:

עג ג מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ח , ומיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה ד והלכה יא , סמג שם:

עד ד מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה ב , סמג שם , ועשין כ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלא סעיף ב:

דף יג עמוד ב[עריכה]

עה א מיי' פ"ד מהל' ת"ת הלכה ב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף ט:

עו ב מיי' פ"ו מהל' סוכה הלכה ח , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרלד סעיף ד:

עז ג ד מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה יג , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף יז:

דף יד עמוד א[עריכה]

עח א טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף יח:

(א) [ מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה יג ]:

עט ב מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה כג , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף כד:

פ ג ד מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה כג והלכה כד , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף כא:

פא ה מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה כה , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף כב:

פב ו מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה כה , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף כג:

פג ז [עיין מגיד משנה בפי"ז הלכה יג] , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף יז:

פד ח מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה כו , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף כ:

פה ט מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף יט:

דף יד עמוד ב[עריכה]

פו א מיי' פ"ג מהל' כלים הלכה ב:

פז ב מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף ג:

פח ג מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה כ , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף לא:

פט ד מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה כב , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף י:

צ ה מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה א , סמג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' רד סעיף ז:

דף טו עמוד א[עריכה]

צא א מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה כב , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף יא:

צב ב מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ה , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרל סעיף י:

צג ג מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה כב , ומיי' פ"כז מהל' שבת הלכה ד , ומיי' פ"ז מהל' עירובין הלכה ד , סמג לאוין סה ועשין דרבנן א , טור ושו"ע או"ח סי' שצו סעיף ב:

צד ד מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה כב , טור ושו"ע או"ח סי' שסב סעיף ג:

צה ה מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה יב , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף ג:

צו ו מיי' פ"ו מהל' טומאת מת הלכה ד:

דף טו עמוד ב[עריכה]

צז א מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה ג , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכד סעיף ב:

צח ב ג מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה א והלכה ג , סמג שם:

צט ד ה מיי' פ"ח מהל' גירושין הלכה יא והלכה יב , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קמג סעיף כ וסעיף כא:

ק ו ז מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' שסב סעיף ט:

קא ח ט י מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה טז , סמ"ג עשין מג , טור ושו"ע או"ח סי' תרלא סעיף ח:

דף טז עמוד א[עריכה]

קב א מיי' פ"ז מהל' כלאים הלכה טו , טור ושו"ע יו"ד סי' רצו סעיף מה:

קג ב מיי' שם , וטור ושו"ע יו"ד סי' רצו סעיף מ:

דף טז עמוד ב[עריכה]

קד א ב ג מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה יח , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסב סעיף ה:

קה ד ה מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה יב , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שסב סעיף א:

דף יז עמוד א[עריכה]

קו א מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה יח , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסב סעיף ה:

קז ב מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה יג , וטור ושו"ע או"ח סי' שסב סעיף ב:

קח ג מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה כה , טור ושו"ע או"ח סי' שעד סעיף א:

קט ד מיי' פ"ו מהל' מלכים הלכה יג , סמג עשין קיח:

קי ה מיי' פ"ה מהל' נזקי ממון הלכה ג , טור חו"מ סי' רעד:

קיא ו ז מיי' פ"ו מהל' מלכים הלכה יב:

דף יז עמוד ב[עריכה]

קיב א מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ח , סמ"ג לאוין רלה , טור ושו"ע יו"ד סי' שעד סעיף ג , [וברב אלפס ריש הלכות טומא' דף סג.]

קיג ב ג מיי' פ"ח מהל' טומאת מת הלכה ז , ומיי' פ"ה מהל' נזקי ממון הלכה ג , טור ושו"ע יו"ד סי' שסד סעיף ג , וטור חו"מ סי' רעד:

קיד ד ה מיי' פ"ו מהל' ברכות הלכה ג , ומיי' פ"ו מהל' מלכים הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' קנח סעיף ח:

קטו ו מיי' פ"י מהל' מעשר הלכה יא , ומיי' פ"ו מהל' מלכים הלכה יג:

קטז ז מיי' פ"ו מהל' מלכים הלכה יג , ומיי' פ"א מהל' עירובין הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' שסו סעיף ב:

קיז ח מיי' פ"כז מהל' שבת הלכה א , סמג לאוין סה: