עין משפט ונר מצוה/עירובין/פרק א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דף ב עמוד א[עריכה]

א א מיי' פי"ז מהלכות שבת הלכה יד , סמג עשין דרבנן א , טוש"ע א"ח סי' שסג סעיף כו:

ב ב מיי' פ"ד מהלכות סוכה הלכה א , סמג עשין מג , טוש"ע א"ח סי' תרלג סעיף א:

ג ג מיי' פ"ד מהלכות בית הבחירה הלכה ז , סמג עשין קסג:

ד ד שם הלכה ח:

ה ה מיי' פ"ה מהל' מעשה הקרבנות הל' ה , סמג עשין קפג:


דף ג עמוד א[עריכה]

ו א מיי' פ"ד מהלכות בית הבחירה הל' ח , סמג עשין קסג:

ז ב מיי' פי"ז מהלכות שבת הלכה טו , טוש"ע א"ח סי' שסג סעיף כו:

ח ג ד מיי' שם הל' טז ופ"ד מהלכות סוכה הלכה יג , סמג עשין מג , טוש"ע א"ח שם וסימן תרלג ס"א:

דף ג עמוד ב[עריכה]

ט א מיי' פ"ז מהלכות כלאים הל' יא , סמג לאוין רפ , טוש"ע י"ד סי' רצו סעיף מב:

י ב מיי' שם הלכה יב וטוש"ע שם סעיף מג:

יא ג מיי' שם הלכה ג וטוש"ע שם סעיף לג:

יב ד מיי' פ"ח שם הל' יב ופי"ז מהל' שבת הל' לו , סמג שם ועשין דרבנן א , טוש"ע א"ח סי' שמט סעיף א וסי' שצו סעיף א וטוש"ע י"ד סי' רצו סעיף סח:

דף ד עמוד א[עריכה]

יג א מיי' פ"ב מהלכות בית הבחירה הל' ו:

יד ב מיי' פי"ד מהלכות מאכלות אסורות הלכה ב:

טו ג מיי' פט"ז מהל' טומאת צרעת הל' ז , סמג עשין רלט:

טז ד שם הלכה ו:

יז ה מיי' פ"ג מהלכות טומאת מת הלכה ב , סמג עשין רלח:

יח ו מיי' פ"ה מהלכות נזירות הלכה ב , סמג לאוין רנ:

דף ד עמוד ב[עריכה]

יט א מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה א:

כ ב מיי' פ"ו מהלכות כלים הלכה ב:

כא ג מיי' פ"ב מהל' שביתת עשור הל' א , סמג לאוין סט , טוש"ע א"ח סי' תריב סעיף א:

כב ד מיי' פ"א מהל' מקוואות הלכה יב , סמג עשין רמח , טוש"ע י"ד סי' קצח סעיף א:

כג ה מיי' פ"ד שם הל' א , סמג שם , טוש"ע שם סי' רא סעיף א:

כד ו מיי' פ"ב שם הלכה טו , סמג שם , טוש"ע י"ד סי' קצח סעיף ה:

כה ז מיי' פ"א שם הלכה יב , סמג שם , טוש"ע שם סעיף א:

כו ח מיי' פי"ז מהל' שבת הל' טז , טוש"ע א"ח סי' שסג סעיף כו:

דף ה עמוד א[עריכה]

כז א מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה יא , טוש"ע א"ח סי' שסה סעיף ד:

כח ב מיי' שם הלכה ט [וגם טו]:

כט ג טוש"ע א"ח סי' שסג סעיף כו:

ל ד מיי' שם הלכה טז , טוש"ע שם:

לא ה מיי' שם הלכה יז , טוש"ע א"ח סי' שסה סעיף א:

לב ו ז מיי' שם הל' ז , סמג עשין דרבנן א , טוש"ע א"ח סי' שסג סעיף כו:

דף ה עמוד ב[עריכה]

לג א ב ג ד מיי' פי"ז מהלכות שבת הלכה כב , טוש"ע א"ח סי' שסג סעיף יב:

דף ו עמוד א[עריכה]

לד א מיי' פי"ז מהל' שבת הלי"ז וטוש"ע א"ח סי' שס"ה ס"ב:

לה ב מיי' פי"ז מהל' שבת הל' ג יט , סמג עשין דרבנן א , טוש"ע א"ח סי' שס"ד ס"ג:

לו ג טוש"ע א"ח סי' שסה סעיף ב:

דף ו עמוד ב[עריכה]

לז א מיי' פי"ד מהל' שבת הלכה א , סמג עשין דרבנן א , טוש"ע א"ח סי' שמה סעיף ז בהג"ה וסי' שסד סעיף ב:

לח ב ג מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה ג , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שסד סעיף א:

לט ד ה מיי' פי"ד שם הלכה י וסמג שם , טוש"ע שם ס"ב:

דף ז עמוד א[עריכה]

מ א ב מיי' פ"ב מהל' טומאת מת הלכה ח , סמג עשין רלא:

מא ג מיי' פ"י מהלכות שחיטה הלכה ב ה , סמג עשין סג , טוש"ע י"ד סי' ל' סעיף ב ובסי' נד סעיף ד:

מב ד ה מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה ג י , סמג עשין א , טוש"ע א"ח סי' שס"ד סעיף א [ע"ש בכ"מ ובמ"מ]:

דף ז עמוד ב[עריכה]

מג א ב מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה יח , סמג עשין דרבנן א , טוש"ע א"ח סי' שסה סעיף ג:

דף ח עמוד א[עריכה]

מד א ב ג מיי' וסמג שם , טוש"ע א"ח שם:

מה ד ה מיי' שם הלכה ה וסמג שם , טוש"ע א"ח סי' שסג סעיף כט:

מו ו מיי' פ"כ מהלכות שאר אבות הטומאות הלכה ג:

מז ז מיי' פי"ז מהלכות שבת הלכה יח וסמג שם , טוש"ע א"ח סי' שסד סעיף ד:

דף ח עמוד ב[עריכה]

מח א מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה יט , סמג עשין דרבנן א , טוש"ע א"ח סי' שסד ס"ה:

מט ב מיי' שם הלכה כ , טוש"ע א"ח סי' שסג סעיף ל:

נ ג מיי' שם הלכה יא , סמג עשין דרבנן א , טוש"ע א"ח סי' שסה סעיף ד:

נא ד מיי' שם הלכה כג , טוש"ע א"ח סי' שסג סעיף יד:

דף ט עמוד א[עריכה]

נב א ב מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה כד , טוש"ע א"ח סי' שסו סעיף כה:

נג ג ד מיי' שם הלכה יא , סמג עשין דרבנן א , טוש"ע א"ח סי' שסה סעיף ד:

דף ט עמוד ב[עריכה]

נד א מיי' פי"ז מהלכו' שבת הלכה כב , טוש"ע א"ח סי' שסג סעיף ט:

דף י עמוד א[עריכה]

נה א מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה יד , סמג עשין דרבנן א , טוש"ע א"ח סי' שסג סעיף כו:

דף י עמוד ב[עריכה]

נו א מיי' פי"ז מהלכות שבת הלכה כא , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שסג סעיף לג:

נז ב ג ד מיי' שם , טוש"ע שם סעיף לד:

נח ה מיי' פט"ז שם הלכה טז ופי"ז הלכה יד שם , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שסב סעיף י וסי' שסג סעיף כו:

דף יא עמוד א[עריכה]

נט א טור א"ח סי' שסג:

ס ב מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה טז , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שסב סעיף י וסי' שסג סעיף כו:

סא ג מיי' פט"ז הלכה כ ופי"ז הלכה לה מהל' שבת , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שסב סעיף יא:

דף יא עמוד ב[עריכה]

סב א ב מיי' פט"ז מהלכות שבת הלכה יט , סמג עשין א , טוש"ע א"ח סי' שסב סעיף יא:

סג ג מיי' פ"ו מהלכות מזוזה הלכה ד , סמג עשין כג , טוש"ע י"ד סי' רפז סעיף ב [וברב אלפס בהלכות מזוזה דף עו:]

סד ד מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה ב , סמג עשין א , טוש"ע א"ח סי' שסג סעיף ג וסעיף יד:

דף יב עמוד א[עריכה]

סה א מיי' פי"ז מהלכות שבת הלכה ט , סמג עשין דרבנן א טור ש"ע א"ח סי' שסג סעיף כח:

סו ב מיי' פט"ו מהלכות שבת הלכה יב , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שסג סעיף ב:

סז ג מיי' שם הלכה יג וסמג שם , טוש"ע א"ח סי' שנה סעיף ג:

סח ד מיי' שם הלכה יא וסמג שם , טוש"ע א"ח סי' שנו סעיף ב:

דף יב עמוד ב[עריכה]

סט א מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה ט:

ע ב מיי' שם הלכה ז וסמג שם , טוש"ע א"ח סי' שסג סעיף כו:

עא ג מיי' שם הלכה ח וטוש"ע שם סעיף כז:

דף יג עמוד א[עריכה]

עב א ב מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה ד ופ"ג מהלכות סוטה הלכה ח ופ"ד שם הלכה ט , סמג עשין נד נה , טוש"ע י"ד סי' רעא סעיף ו:

עג ג מיי' פ"ג מהלכות סוטה הלכה ח ופ"ד הלכה ד והלכה יא , סמג שם:

עד ד מיי' פ"ג מהלכות גירושין הלכה ב , סמג שם ועשין כ , טוש"ע אה"ע סי' קלא סעיף ב

דף יג עמוד ב[עריכה]

עה א מיי' פ"ד מהלכות ת"ת הלכה ב , טוש"ע י"ד סי' רמו סעיף ט:

עו ב מיי' פ"ו מהלכות סוכה הלכה ח , סמג עשין מג , טוש"ע א"ח סי' תרלד סעיף ד:

עז ג ד מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה יג , סמג עשין א , טוש"ע א"ח סי' שסג סעיף יז:

דף יד עמוד א[עריכה]

עח א טוש"ע א"ח שם סעיף יח:

(א) [מיי' שם]

עט ב מיי' שם הלכה כג , טוש"ע שם סעיף כד:

פ ג ד מיי' שם הלכה כד , טוש"ע שם סעיף כא:

פא ה מיי' שם הלכה כה , טוש"ע שם סעי' כב:

פב ו מיי' שם , טוש"ע שם סעיף כג:

פג ז [עיין מ"מ בפי"ז הלכה יג] שם סעיף יז:

פד ח מיי' שם הלכה כו , טוש"ע שם סעיף כ:

פה ט מיי' שם , טוש"ע שם סעיף יט:

דף יד עמוד ב[עריכה]

פו א מיי' פ"ג מהלכות כלים הלכה ב:

פז ב מיי' פי"ז מהלכות שבת הלכה יב , טוש"ע א"ח סי' שסג סעיף ג:

פח ג מיי' שם הלכה כ , טוש"ע שם סעיף לא:

פט ד מיי' שם הלכה כב , טוש"ע שם סעיף י:

צ ה מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה א , סמג עשין כז , טוש"ע א"ח סי' רד סעיף ז:

דף טו עמוד א[עריכה]

צא א מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה כב , סמג עשין א , טוש"ע א"ח סי' שסג סעיף יא:

צב ב מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ה , סמג עשין מג , טוש"ע א"ח סי' תרל סעיף י:

צג ג מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה כב ופכ"ז הלכה ד' ופ"ז מהלכות עירובין הלכה ד' , סמג לאוין סה ועשין דרבנן א , טוש"ע א"ח סי' שצו סעיף ב:

צד ד מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה כב , טוש"ע א"ח סי' שסב סעיף ג:

צה ה מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה יב , סמג עשין דרבנן א , טוש"ע א"ח סי' שסג סעיף ג:

צו ו מיי' פ"ו מהלכות טומאת מת הלכה ד:

דף טו עמוד ב[עריכה]

צז א מיי' פ"ד מהלכות גירושין הלכה ג , סמג עשין נ טור שו"ע אה"ע סי' קכד סעיף ב:

צח ב ג מיי' פ"א שם הלכה א וג , סמג שם:

צט ד ה מיי' שם פ"ח הלכה יא ויב , סמג שם , טוש"ע אה"ע סי' קמג סעיף כ וכא:

ק ו ז מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה טז , טוש"ע א"ח סי' שסב סעיף ט:

קא ח ט י מיי' פ"ה מהלכות סוכה הלכה טז , סמג עשין מג , טוש"ע א"ח סי' תרלא סעיף ח:

דף טז עמוד א[עריכה]

קב א מיי' פ"ז מהל' כלאים הלכה טו , טוש"ע י"ד סי' רצ"ו סעיף מ"ה:

קג ב מיי' שם וטוש"ע שם סעיף מ:

דף טז עמוד ב[עריכה]

קד א ב ג מיי' פט"ז מהל' שבת הל' יח , סמג עשין א , טוש"ע או"ח סי' שסב ס"ה:

קה ד ה מיי' שם הל' יב וסמג שם , טוש"ע או"ח סי' שם סעיף א:

דף יז עמוד א[עריכה]

קו א מיי' פט"ז מהל' שבת הל' יח , סמג עשין א , טוש"ע או"ח סי' שס"ב ס"ה:

קז ב מיי' שם הל' יג וטוש"ע שם ס"ב:

קח ג מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה כה , טוש"ע א"ח סי' שעד סעיף א:

קט ד מיי' פ"ו מהל' מלכים הל' יג , סמג עשין קיח:

קי ה מיי' פ"ה מהל' נזקי ממון הל' ג טוח"מ סי' רעד:

קיא ו ז מיי' פ"ו מהל' מלכים הל' יב:

דף יז עמוד ב[עריכה]

קיב א מיי' פ"ג מהלכות אבל הלכה ח' סמ"ג לאוין רלה , טוש"ע י"ד סי' שעד סעיף ג [וברב אלפס ריש הלכות טומא' דף סג.]

קיג ב ג מיי' פ"ח מה' טומאת מת הלכה ז' ופ"ה מהל' נזקי ממון הלכה ג' , טוש"ע י"ד סי' שסד סעי' ג' וטור חו"מ סי' רעד:

קיד ד ה מיי' פ"ו מהל' ברכות הל' ג ופ"ו מהל' מלכים הלכה יג , טוש"ע או"ח סימן קנח סעיף ח:

קטו ו מיי' פ"י מהלכות מעשר הלכה יא ופ"ו מהל' מלכים שם:

קטז ז מיי' פ"ו מה' מלכי' שם ופ"א מהל' עירובין הל' ג , טוש"ע או"ח סי' שסו סעי' ב:

קיז ח מיי' פכ"ז מהלכות שבת הלכ' א , סמג לאוין סה: