עין משפט ונר מצוה/סוטה/פרק ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

דף יט עמוד א[עריכה]

א ב מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה י"ג, סמ"ג עשין נו:

ב ג ד מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ט"ו:

ג ה (מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה י"ז):

דף יט עמוד ב[עריכה]

ד א מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה ד':

ה ב מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה י', ומיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה י':

דף כ עמוד א[עריכה]

ו א מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה ג', סמ"ג עשין נו:

ז ב מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה י', סמ"ג עשין נו:

ח ג מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה ד':

ט ד מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה ו':

י ה מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה ד':

יא ו מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ט"ז:

יב ז מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה כ':

יג ח מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה י"ג, סמ"ג עשין יב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף ו':

יד ט מיי' פ"ח מהל' ערכין הלכה י"ג:

טו י מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה ד', סמג עשין כד, טור ושו"ע יו"ד סי' רע"א סעיף ו':

דף כ עמוד ב[עריכה]

טז א מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ח', ומיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה ט':

יז ב מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ח', ומיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה ד' והלכה יא, סמ"ג עשין נו:

יח ג מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ח', ומיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה י"א:

יט ד מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה א', סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קל"א סעיף ב':

כ ה ו מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה ט"ו, ומיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה ד', סמג לאוין דש ועשין קעד:

כא ז מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ט"ז:

דף כא עמוד א[עריכה]

כב א מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה א', ומיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה כ', סמ"ג עשין יב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף ו':

כג ב מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה כ':

דף כא עמוד ב[עריכה]

כד א מיי' פכ"א מהל' סנהדרין הלכה ז', סמג לאוין רח, טור ושו"ע חו"מ סי' י"ז סעיף ה':

כה ב מיי' פ"ט מהל' מתנות עניים הלכה י"ג, סמג עשין קסה, טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ג סעיף א':

כו ג מיי' פי"ט מהל' אישות הלכה י"ט, סמג עשין מח ועשה צו, טור ושו"ע אה"ע סי' קי"ב סעיף י"ד:

כז ד ה מיי' פי"ב מהל' זכייה ומתנה הלכה ט', טור ושו"ע אה"ע סי' צ"א סעיף ב', וטור ושו"ע חו"מ סי' רמ"ח סעיף א' וסעיף ג:

דף כב עמוד א[עריכה]

כח א מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ד', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף י"ג:

כט ב מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ד', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף י"ד:

דף כב עמוד ב[עריכה]

ל א מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה ה', ומיי' פ"י מהל' תשובה הלכה ה', סמ"ג עשין יב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף כ':

לא ב מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה כ':

לב ג ד ה מיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה י"ד:

דף כג עמוד א[עריכה]

לג א מיי' פי"ב מהל' מעשה הקרבנות הלכה י"ב:

לד ב מיי' פי"ב מהל' מעשה הקרבנות הלכה י':

לה ג מיי' פי"ב מהל' מעשה הקרבנות הלכה ט':

לו ד מיי' פי"ט מהל' איסורי ביאה הלכה א', סמג לאוין קכב, טור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף י"ב:

לז ה מיי' שם, טור ושו"ע אה"ע סי' ז' סעיף י"ג:

לח ו מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה ו', ומיי' פ"ג מהל' אבל הלכה י"א, סמג לאוין רלה, טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ג סעיף ב':

לט ז מיי' שם, סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' שס"ט סעיף א':

מ ח ט מיי' פ"י מהל' מעשה הקרבנות הלכה ג', סמג עשין קפד ועשה קפה:

מא י מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה ו', סמג עשין רלה:

מב כ מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה ח':

מג ל מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה י"ג:

מד נ ס מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ט"ו:

מה ע מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה י"א, סמג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ז סעיף א':

מו פ מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה ז', סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ה סעיף א':

מז צ מיי' פ"ד מהל' עבדים הלכה א והלכה ב:

מח ק מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה א', סמג עשין קב:

מט ר מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה ו':

נ ש מיי' פ"ג מהל' גניבה הלכה י"ב, סמג עשין פא:

נא ת מיי' פי"ב מהל' מעשה הקרבנות הלכה י"ב, ומיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה ט"ו:

נב א* מיי' פ"ה מהל' איסורי מזבח הלכה ה', סמג לאוין שיח ולאו שיט:

נג ב* מיי' פ"ה מהל' איסורי מזבח הלכה ג', סמג שם:

נד ג* ד* מיי' פי"ב מהל' מעשה הקרבנות הלכה י"ב, ומיי' פ"ד מהל' סוטה הלכה ט"ו:

דף כג עמוד ב[עריכה]

נה א מיי' פ"ה מהל' טומאת צרעת הלכה א':

נו ב מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה י"ג:

נז ג מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ט"ו: