סמ"ג עשה קסה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · סמ"ג · עשה · קסה · >>


מצות עשה קסה - לשמור המקדש וללכת סביבו

מצות עשה שיהו הכהנים והלוים שומרים את המקדש, שנאמר "וגם את אחיך מטה לוי שבט אביך הקרב אתך וילוו עליך וישרתוך ואתה ובניך אתך לפני אהל העדות(במדבר יח, ב). ואומר "ונלוו עליך ושמרו את משמרתך ואת משמרת וגו׳ ושמרתם את משמרת הקדש" (במדבר יח, ד-ה). וכתיב "והחונים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה משה ואהרן ובניו שומרי משמרת הקדש למשמרת בני ישראל(במדבר ג, לח).

מפרש בתמיד (דף כו.) ג׳ שמורים כתוב במקרא ללמדך שבג׳ מקומות היו כהנים שומרים בבית המקדש. ושנינו בתמיד [שם דף כ״ה] שאותן המקומות היו בית אבטינס ובית הניצוץ ובית המוקד. בית אבטינס ובית הניצוץ היו עליות בצד שערי העזרה והרובים שומרים שם, הם נערים שלא הגיעו לחינוך עבודה, ילד תרגומו רביא. בית המוקד כיפה בית גדול היה מוקף רובדין של אבן, וזקני בית אב ישנים שם אחר שפשטו בגדי קדש והניחום כנגד ראשיהם וישנים בבגדי עצמן ומפתחות העזרה בידם, ופרחי כהונה שהגיעו לעבוד עבודה איש כסותו בארץ והם השומרין. [שם]

אירע באחד קרי יוצא והולך במסיבה ההולכת תחת הבירה שהמחילות לא נתקדשו והנרות דולקין מכאן ומכאן עד שמגיע לבית הטבילה [שם דף כ״ו] ומדורה גדולה היתה שם ובית הכסא של כבוד. ירד וטבל ועלה ונסתפג ונתחמם כנגד המדורה, בא וישב לו אצל אחיו הכהנים עד שהשערים נפתחים ויוצא והולך לו. שאע״פ שטבול יום אין נכנס לעזרת נשים, שהיא מחנה לוייה, לזה הקלו שישהו שם עד הבקר מפני שנטמא בפני׳ אי נמי דרך השערים המשתמשין כניסה ויציאה החמירו יותר.

אף בבית אבטינס ובית הניצוץ ובית המוקד היו גם לוים שומרים, וטפלים לכהנים כמו שנאמר יילוו עליו וישרתוך. במקום שהיו עליות, היו הכהנים שומרים מלמעלה ולוים מלמטה. ובבית המוקד היה כהן מבפנים ובן לוי מבחוץ, כדמפרש בתמיד. [בדף כ״ז] במדות [דף ל״ד] שנינו שהלוים שומרים בכ״א מקומות לבדם: על חמשה שערי הר הבית, ועל ארבע פינותיו מתוכו, ועל ד׳ פינות העזרה מבחוץ שאסור לישב בעזרה, ועל ה׳ שער העזרה חוץ לעזרה, ובשני השערים האחרים היו כהנים ולוים שומרים כאשר בארנו. [שם] ועוד היו הלוים לבדם שומרים בלשכת הקרבן ובלשכת הפרכת ואחורי בית הכפורת.

ומעמידין ממונה על כל המשמרות השומרים, ואיש הר הבית היה נקרא, והיה מחזיר על כל משמר ומשמר כל הלילה ואבוקות דולקות לפניו. וכל משמר שאינו עומד ואומר לו "איש הר הבית, שלום עליך" ניכר שהוא ישן וחובטו במקלו ורשות היה לו לשרוף את כסותו.

ובתמיד [דף כ״ו] מפרש כי קודם שיעלה עמוד השחר סמוך לו בא ממונה לבית המוקד ודפק עליהן והם פתחו לו. [שם דף כ״ח] נטל הממונה מפתח ופתח שער הקטן שבין המוקד ובין העזרה ונכנס לעזרה ונכנסים אחריו הכהנים ואבוקות של אור בידן. ונחלקו לשתי כיתות, כת הולכת באכסדרא למזרח וכת הולכת באכסדרא למערב. היו בודקין והולכין עד שמגיעין למקום עושה חביתין. שהיו במזרח בצד שער ניקנור, אלו ואלו אומרים שלום הכל שלום, והעמידו עושה חביתין לעשות חביתין פי׳ להחם חמין לרביכה של מנחת כהן גדול הנעשית במחבת, שנאמר מורבכת תביאנה מלמד שנעשית ברותחין כל צרכה [מבואר במ״ע קפ״ו].