עין משפט ונר מצוה/בבא בתרא/פרק א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף ב עמוד א[עריכה]

א א מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה יד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנז סעיף א:

ב ב מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה טו , טור ושו"ע חו"מ סי' קנז סעיף ד:

ג ג מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה יח , טור שם:

ד ד מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה יח , טור ושו"ע חו"מ סי' קנז סעיף ה:

ה ה ו ז מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה טז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנח סעיף א:

ו ח מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה טז , טור ושו"ע חו"מ סי' קנח סעיף ד:

ז ט מיי' פ"ז מהל' כלאים הלכה יז , סמג לאוין רפ , טור ושו"ע יו"ד סי' רצו סעיף מז:

דף ב עמוד ב[עריכה]

ח א מיי' פ"ג מהל' שכנים הלכה ו ועיין בהגות , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנט סעיף ב , וטור ושו"ע חו"מ סי' קס סעיף א:

דף ג עמוד א[עריכה]

ט א ב ג מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה יד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנז סעיף א:

י ד ה ו מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה י , טור ושו"ע חו"מ סי' קנז סעיף ב:

דף ג עמוד ב[עריכה]

יא א מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה יח , סמ"ג עשין פב , טור ח"מ סי' קנז:

יב ב מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה יג , סמג עשין מד ועשה סא , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף יז:

יג ג ד מיי' פ"יא מהל' תפלה הלכה יב , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קנב , [ וברב אלפס פרק בני העיר דף רסד ]:

יד ה ו מיי' פ"ח מהל' מתנות עניים הלכה יא , סמ"ג עשין קסב , טור ושו"ע יו"ד סי' רנב סעיף א:

טו ז מיי' פ"יא מהל' תפלה הלכה יג , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קנב , [ וברב אלפס פרק בני העיר דף רסד ]:

דף ד עמוד א[עריכה]

טז א ב ג מיי' פ"כו מהל' סנהדרין הלכה א , סמג לאוין רט:

יז ד ה מיי' פ"יב מהל' רוצח הלכה טו:

יח ו מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה טו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנז סעיף ד:

יט ז ח מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה יח , טור ושו"ע חו"מ סי' קנז סעיף ה:

כ ט מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה יז , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קנח סעיף א:

דף ד עמוד ב[עריכה]

כ (א) מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה טז , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף ד]:

כא א ב ג ד מיי' פ"ג מהל' שכנים הלכה ג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנח סעיף ו:

דף ה עמוד א[עריכה]

כב א מיי' פ"ג מהל' שכנים הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנז סעיף י:

כג ב מיי' פ"ג מהל' שכנים הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנז סעיף ח:

כד ג ד מיי' פ"ג מהל' שכנים הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' קנז סעיף י:

כה ה מיי' פ"ג מהל' שכנים הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנז סעיף יא:

דף ה עמוד ב[עריכה]

כו א ב מיי' פ"יד מהל' מלוה הלכה א , סמג עשין פד , טור ושו"ע חו"מ סי' עח סעיף א:

כז ג מיי' פ"יד מהל' מלוה הלכה א , סמג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קח סעיף יז:

כח ד ה מיי' שם , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' עח סעיף א:

דף ו עמוד א[עריכה]

כט א מיי' פ"ו מהל' טוען הלכה ו , ומיי' פ"ז מהל' טוען הלכה ה , סמג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' עט סעיף י:

ל ב מיי' פ"ו מהל' טוען הלכה ג , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' עט סעיף א ובהג"ה:

לא ג ד מיי' פ"ג מהל' שכנים הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנז סעיף י:

לב ה מיי' פ"ח מהל' שכנים הלכה ט , סמג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנג סעיף יט:

לג ו מיי' פ"ח מהל' שכנים הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' קנג סעיף טז:

לד ז ח מיי' פ"ח מהל' שכנים הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' קנג סעיף י:

דף ו עמוד ב[עריכה]

לה א ב ג מיי' פ"ו מהל' שכירות הלכה א , סמג עשין סט , טור ושו"ע חו"מ סי' שיג סעיף א:

לו ד ה ו מיי' פ"ח מהל' שכנים הלכה ז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנג סעיף יז:

לז ז ח מיי' פ"ג מהל' שכנים הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קנט סעיף א:

לח ט מיי' פ"ג מהל' שכנים הלכה ו ועי' בהשגות , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קנט סעיף ב , וטור ושו"ע חו"מ סי' קס סעיף א:

לט י כ מיי' וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קנט סעיף ב:

מ ל מיי' פ"ג מהל' שכנים הלכה ז ועי' בהשגות ובמגיד משנה ובכסף משנה , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קס סעיף ג:

מא מ מיי' פ"ג מהל' שכנים הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' קס סעיף א וסעיף ב:

דף ז עמוד א[עריכה]

מב א ב ג ד מיי' פ"ד מהל' שכנים הלכה ווהלכה ז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קסד סעיף ב ועיין בהג"ה:

מג ה ו מיי' פ"ז מהל' שכנים הלכה ט , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנד סעיף יג:

מד ז טור ושו"ע חו"מ סי' קנד סעיף יג , וטור ושו"ע חו"מ סי' קסד סעיף ב:

מה ח ט מיי' פ"ז מהל' שכנים הלכה י , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנד סעיף כז:

מו י מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה י , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעג סעיף ד:

מז כ מיי' פ"ז מהל' שכנים הלכה י , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנד סעיף כז:

מח ל מיי' פ"כח מהל' מכירה הלכה יד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף יז:

מט מ נ מיי' פ"כח מהל' מכירה הלכה יד , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף יח:

דף ז עמוד ב[עריכה]

נ א מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה יב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעג סעיף ג:

נא ב ג מיי' פ"יז מהל' מלוה הלכה ח , סמג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קח סעיף טז:

נב ד מיי' פ"ה מהל' שכנים הלכה א , סמג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קסא סעיף א:

נג ה מיי' פ"ו מהל' שכנים הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קסג סעיף א:

נד ו ז מיי' פ"ו מהל' שכנים הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' קסג סעיף ב:

נה ח מיי' פ"ו מהל' שכנים הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' קסג סעיף ג:

נו ט מיי' פ"ו מהל' שכנים הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' קסג סעיף ד , וטור ושו"ע יו"ד סי' רמג סעיף ב:

דף ח עמוד א[עריכה]

נז א מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה י , סמג עשין יב , טור ושו"ע חו"מ סי' קסג סעיף ה , וטור ושו"ע יו"ד סי' רמג סעיף ב:

נח ב ג ד מיי' פ"ו מהל' שכנים הלכה ו והלכה ז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קסג סעיף ד:

נט ה ו ז מיי' שם , ומיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה י , סמג עשה פב וסימן יב , טור ושו"ע חו"מ סי' קסג סעיף ד , וטור ושו"ע יו"ד סי' רמג סעיף א וסעיף ב:

ס ח טור ושו"ע יו"ד סי' רנא סעיף יא:

סא ט מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה ט:

סב י מיי' פ"ט מהל' נדרים הלכה יז , סמג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' ריז סעיף לב:

סג כ מיי' פ"ט מהל' מתנות עניים הלכה יב , סמ"ג עשין קסב , טור ושו"ע יו"ד סי' רנו סעיף ה:

סד ל מיי' פ"ו מהל' שכנים הלכה ה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קסג סעיף ב:

סה מ מיי' פ"ו מהל' שכנים הלכה ו , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קסג סעיף ד:

סו נ ס ע מיי' פ"ו מהל' שכנים הלכה ו , ומיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה י , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קסג סעיף ד , וטור ושו"ע יו"ד סי' רמג סעיף ב:

סז פ צ מיי' פ"ז מהל' מתנות עניים הלכה יב , סמ"ג עשין קסב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמח סעיף ג:

סח ק מיי' פ"ח מהל' מתנות עניים הלכה ט , סמג עשין קסג , טור ושו"ע יו"ד סי' רנד סעיף ב:

סט ר מיי' פ"ח מהל' מתנות עניים הלכה י , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רנב סעיף א:

דף ח עמוד ב[עריכה]

ע א ב ג מיי' פ"ט מהל' מתנות עניים הלכה ה , סמ"ג עשין קסב , טור ושו"ע יו"ד סי' רנו סעיף ג:

עא ד ה ו מיי' פ"ט מהל' מתנות עניים הלכה ו והלכה ז , טור ושו"ע יו"ד סי' רנו סעיף ד:

עב ז מיי' פ"יד מהל' מכירה הלכה ט , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף כז וסעיף כח:

עג ח ט מיי' פ"ט מהל' מתנות עניים הלכה ה , סמ"ג עשין קסב , טור ושו"ע יו"ד סי' רנו סעיף ג:

עד י מיי' פ"ז מהל' מתנות עניים הלכה י , סמ"ג עשין קסב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמח סעיף ב:

עה כ מיי' פ"ז מהל' מתנות עניים הלכה י והלכה יא , טור ושו"ע יו"ד סי' רמח סעיף א וסעיף ז:

עו ל מ נ מיי' פ"ט מהל' מתנות עניים הלכה ח והלכה ט , סמ"ג עשין קסב , טור ושו"ע יו"ד סי' רנז סעיף א:

עז ס ע מיי' פ"ט מהל' מתנות עניים הלכה יא , טור ושו"ע יו"ד סי' רנז סעיף ב:

עח פ מיי' פ"ט מהל' מתנות עניים הלכה י , טור ושו"ע יו"ד סי' רנז סעיף א:

דף ט עמוד א[עריכה]

עט א מיי' פ"יד מהל' מכירה הלכה יא , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רלא סעיף כח , וטור ושו"ע יו"ד סי' רנו סעיף ד:

פ ב מיי' פ"ט מהל' מתנות עניים הלכה יא , סמ"ג עשין קסב , טור ושו"ע יו"ד סי' רנז סעיף ב:

פא ג מיי' פ"ז מהל' מתנות עניים הלכה ו , סמ"ג עשין קסב , טור ושו"ע יו"ד סי' רנא סעיף י:

פב ד ה מיי' פ"ז מהל' מתנות עניים הלכה ח , סמ"ג עשין קסב , טור ושו"ע יו"ד סי' רנ סעיף ד:

פג ו מיי' פ"ז מהל' מתנות עניים הלכה ז , טור ושו"ע יו"ד סי' רנ סעיף ג:

פד ז מיי' פ"ז מהל' מתנות עניים הלכה ה , סמ"ג עשין קסב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמט סעיף ב:

פה ח מיי' פ"י מהל' מתנות עניים הלכה ו , סמ"ג עשין קסב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמט סעיף ה:

דף ט עמוד ב[עריכה]

פו א מיי' פ"יא מהל' טומאת צרעת הלכה ב:

פז ב מיי' פ"ד מהל' אבות הטומאה הלכה ב:

פח ג מיי' פ"ה מהל' אבות הטומאה הלכה א:

פט ד מיי' פ"י מהל' מתנות עניים הלכה ד והלכה ה , סמ"ג עשין קסב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמט סעיף ג וסעיף ד:

דף י עמוד א[עריכה]

צ א מיי' פ"י מהל' מתנות עניים הלכה ג , סמ"ג עשין קסב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמז סעיף א:

צא ב מיי' פ"י מהל' מתנות עניים הלכה טו , [ טור ושו"ע או"ח סי' צב סעיף י ] , וטור ושו"ע יו"ד סי' רמט סעיף יד:

דף י עמוד ב[עריכה]

צב א ב מיי' פ"י מהל' מתנות עניים הלכה ח , סמ"ג עשין קסב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמט סעיף ז:

צג ג ד מיי' פ"ח מהל' מתנות עניים הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רנד סעיף ב:

דף יא עמוד א[עריכה]

צד א מיי' פ"א מהל' רוצח ושמירת נפש הלכה טז:

צה ב ג ד מיי' פ"א מהל' שכנים הלכה ד , ומיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעא סעיף ג:

צו ה מיי' פ"א מהל' שכנים הלכה ה , סמ"ג עשין פב:

צז ו מיי' פ"א מהל' שכנים הלכה ד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעא סעיף ג:

צח ז ח מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה ט , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעג סעיף א:

צט ט מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה א , וסמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעא סעיף ג:

ק י כ ל מיי' שם וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קעב סעיף א:

קא מ נ מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעב סעיף ג:

דף יא עמוד ב[עריכה]

קב א ב ג ד מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה ג והלכה ד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעב סעיף ד:

קג ה מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' קעב סעיף ה:

קד ו מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' קעב סעיף ו:

קה ז מיי' פ"ה מהל' שכנים הלכה טו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קסב סעיף ו:

קו ח ט מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה ח , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעב סעיף ט:

קז י מיי' פ"ה מהל' שכנים הלכה טז , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קסב סעיף ז:

קח כ ל מיי' פ"ה מהל' שכנים הלכה טו , טור ושו"ע חו"מ סי' קסב סעיף ה:

דף יב עמוד א[עריכה]

קט א מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה ז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעב סעיף ז:

קי ב מיי' פ"ז מהל' טומאת מת הלכה א , סמג עשין רלח:

קיא ג ד טור ושו"ע חו"מ סי' קסב סעיף ב:

קיב ה מיי' פ"יג מהל' נזקי ממון הלכה כד , סמג עשין סח , טור ושו"ע חו"מ סי' שעז בהג"ה , וטור ושו"ע חו"מ סי' תיז סעיף ב:

קיג ו ז מיי' פ"ה מהל' שכנים הלכה יג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קסב סעיף א:

קיד ח ט מיי' פ"א מהל' שכנים הלכה ד , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קעא סעיף ג:

דף יב עמוד ב[עריכה]

קטו א ב מיי' פ"יב מהל' שכנים הלכה ב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעד סעיף ב:

קטז ג ד ה מיי' פ"יב מהל' שכנים הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' קעד סעיף א:

דף יג עמוד א[עריכה]

קיז א מיי' פ"יב מהל' שכנים הלכה ג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעד סעיף ג:

קיח ב מיי' פ"א מהל' שכנים הלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קעא סעיף ו:

קיט ג ד מיי' פ"ז מהל' עבדים הלכה ז , סמג עשין פו , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף סב:

קכ ה מיי' פ"א מהל' שכנים הלכה ב ועיין בהשגות , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעא סעיף ו:

דף יג עמוד ב[עריכה]

קכא א מיי' פ"א מהל' שכנים הלכה ד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קעא סעיף ג:

קכב ב ג מיי' פ"א מהל' שכנים הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' קעא סעיף י:

קכג ד ה מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קעג סעיף א:

קכד ו ז טור ושו"ע חו"מ סי' קעא סעיף יג:

קכה ח ט מיי' פ"ז מהל' ס"ת הלכה טו , סמג עשין כה , טור ושו"ע יו"ד סי' רעג סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' רפג סעיף א:

דף יד עמוד א[עריכה]

קכו א מיי' פ"ז מהל' ס"ת הלכה טו , סמג עשין כה , (טור ושו"ע יו"ד סי' רעג סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' רפג סעיף א):

קכז ב ג מיי' פ"ט מהל' ס"ת הלכה ב , סמג עשין כה , טור ושו"ע יו"ד סי' רעג סעיף א:

קכח ד מיי' שם וסמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רעח סעיף ב:

קכט ה ו ז מיי' פ"ט מהל' ס"ת הלכה א , וסמג עשין כה , טור ושו"ע יו"ד סי' ערב סעיף א , [וברב אלפס הלכות ספר תורה דף סו]:

דף יד עמוד ב[עריכה]

קל א ב מיי' פ"ז מהל' ס"ת הלכה טו , סמג עשין כה , טור ושו"ע יו"ד סי' רפג סעיף ה:

דף טו עמוד א[עריכה]

קלא א מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה ו ועיין בהשגות , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' תכח סעיף ז , [ וברב אלפס פרק ד' דמגילה דף רע ]: