עין משפט ונר מצוה/בבא בתרא/פרק א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

דף ב עמוד א[עריכה]

א א מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה י"ד, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קנ"ז סעיף א':

ב ב מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה ט"ו, טור ושו"ע חו"מ סי' קנ"ז סעיף ד':

ג ג מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה י"ח, טור שם:

ד ד מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה י"ח, טור ושו"ע חו"מ סי' קנ"ז סעיף ה':

ה ה ו ז מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה ט"ז, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קנ"ח סעיף א':

ו ח מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה ט"ז, טור ושו"ע חו"מ סי' קנ"ח סעיף ד':

ז ט מיי' פ"ז מהל' כלאים הלכה י"ז, סמג לאוין רפ, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ו סעיף מ"ז:

דף ב עמוד ב[עריכה]

ח א מיי' פ"ג מהל' שכנים הלכה ו' ועיין בהגות, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קנ"ט סעיף ב', וטור ושו"ע חו"מ סי' ק"ס סעיף א':

דף ג עמוד א[עריכה]

ט א ב ג מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה י"ד, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קנ"ז סעיף א':

י ד ה ו מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה י', טור ושו"ע חו"מ סי' קנ"ז סעיף ב':

דף ג עמוד ב[עריכה]

יא א מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה י"ח, סמ"ג עשין פב, טור ח"מ סי' קנז:

יב ב מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה י"ג, סמג עשין מד ועשה סא, טור ושו"ע או"ח סי' שס"ג סעיף י"ז:

יג ג ד מיי' פי"א מהל' תפלה הלכה י"ב, סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' קנ"ב, [ וברב אלפס פרק בני העיר דף רסד ]:

יד ה ו מיי' פ"ח מהל' מתנות עניים הלכה י"א, סמ"ג עשין קסב, טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ב סעיף א':

טו ז מיי' פי"א מהל' תפלה הלכה י"ג, סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' קנ"ב, [ וברב אלפס פרק בני העיר דף רסד ]:

דף ד עמוד א[עריכה]

טז א ב ג מיי' פכ"ו מהל' סנהדרין הלכה א', סמג לאוין רט:

יז ד ה מיי' פי"ב מהל' רוצח הלכה ט"ו:

יח ו מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה ט"ו, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קנ"ז סעיף ד':

יט ז ח מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה י"ח, טור ושו"ע חו"מ סי' קנ"ז סעיף ה':

כ ט מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה י"ז, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' קנ"ח סעיף א':

דף ד עמוד ב[עריכה]

כ (א) מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה ט"ז, טור ושו"ע חו"מ סי' קנ"ה סעיף ד']:

כא א ב ג ד מיי' פ"ג מהל' שכנים הלכה ג', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קנ"ח סעיף ו':

דף ה עמוד א[עריכה]

כב א מיי' פ"ג מהל' שכנים הלכה א', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קנ"ז סעיף י':

כג ב מיי' פ"ג מהל' שכנים הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' קנ"ז סעיף ח':

כד ג ד מיי' פ"ג מהל' שכנים הלכה א', טור ושו"ע חו"מ סי' קנ"ז סעיף י':

כה ה מיי' פ"ג מהל' שכנים הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' קנ"ז סעיף י"א:

דף ה עמוד ב[עריכה]

כו א ב מיי' פי"ד מהל' מלוה הלכה א', סמג עשין פד, טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ח סעיף א':

כז ג מיי' פי"ד מהל' מלוה הלכה א', סמג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ק"ח סעיף י"ז:

כח ד ה מיי' שם, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ח סעיף א':

דף ו עמוד א[עריכה]

כט א מיי' פ"ו מהל' טוען הלכה ו', ומיי' פ"ז מהל' טוען הלכה ה', סמג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ט סעיף י':

ל ב מיי' פ"ו מהל' טוען הלכה ג', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ט סעיף א' ובהג"ה:

לא ג ד מיי' פ"ג מהל' שכנים הלכה א', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קנ"ז סעיף י':

לב ה מיי' פ"ח מהל' שכנים הלכה ט', סמג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קנ"ג סעיף י"ט:

לג ו מיי' פ"ח מהל' שכנים הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' קנ"ג סעיף ט"ז:

לד ז ח מיי' פ"ח מהל' שכנים הלכה ו', טור ושו"ע חו"מ סי' קנ"ג סעיף י':

דף ו עמוד ב[עריכה]

לה א ב ג מיי' פ"ו מהל' שכירות הלכה א', סמג עשין סט, טור ושו"ע חו"מ סי' שי"ג סעיף א':

לו ד ה ו מיי' פ"ח מהל' שכנים הלכה ז', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קנ"ג סעיף י"ז:

לז ז ח מיי' פ"ג מהל' שכנים הלכה ה', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' קנ"ט סעיף א':

לח ט מיי' פ"ג מהל' שכנים הלכה ו' ועי' בהשגות, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' קנ"ט סעיף ב', וטור ושו"ע חו"מ סי' ק"ס סעיף א':

לט י כ מיי' וסמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' קנ"ט סעיף ב':

מ ל מיי' פ"ג מהל' שכנים הלכה ז' ועי' בהשגות ובמגיד משנה ובכסף משנה, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' ק"ס סעיף ג':

מא מ מיי' פ"ג מהל' שכנים הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' ק"ס סעיף א' וסעיף ב:

דף ז עמוד א[עריכה]

מב א ב ג ד מיי' פ"ד מהל' שכנים הלכה ו'והלכה ז, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קס"ד סעיף ב' ועיין בהג"ה:

מג ה ו מיי' פ"ז מהל' שכנים הלכה ט', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קנ"ד סעיף י"ג:

מד ז טור ושו"ע חו"מ סי' קנ"ד סעיף י"ג, וטור ושו"ע חו"מ סי' קס"ד סעיף ב':

מה ח ט מיי' פ"ז מהל' שכנים הלכה י', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קנ"ד סעיף כ"ז:

מו י מיי' פכ"ד מהל' מכירה הלכה י', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קע"ג סעיף ד':

מז כ מיי' פ"ז מהל' שכנים הלכה י', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קנ"ד סעיף כ"ז:

מח ל מיי' פכ"ח מהל' מכירה הלכה י"ד, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' רי"ח סעיף י"ז:

מט מ נ מיי' פכ"ח מהל' מכירה הלכה י"ד, טור ושו"ע חו"מ סי' רי"ח סעיף י"ח:

דף ז עמוד ב[עריכה]

נ א מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה י"ב, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קע"ג סעיף ג':

נא ב ג מיי' פי"ז מהל' מלוה הלכה ח', סמג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ק"ח סעיף ט"ז:

נב ד מיי' פ"ה מהל' שכנים הלכה א', סמג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קס"א סעיף א':

נג ה מיי' פ"ו מהל' שכנים הלכה א', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' קס"ג סעיף א':

נד ו ז מיי' פ"ו מהל' שכנים הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' קס"ג סעיף ב':

נה ח מיי' פ"ו מהל' שכנים הלכה ד', טור ושו"ע חו"מ סי' קס"ג סעיף ג':

נו ט מיי' פ"ו מהל' שכנים הלכה ו', טור ושו"ע חו"מ סי' קס"ג סעיף ד', וטור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ג סעיף ב':

דף ח עמוד א[עריכה]

נז א מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה י', סמג עשין יב, טור ושו"ע חו"מ סי' קס"ג סעיף ה', וטור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ג סעיף ב':

נח ב ג ד מיי' פ"ו מהל' שכנים הלכה ו' והלכה ז, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קס"ג סעיף ד':

נט ה ו ז מיי' שם, ומיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה י', סמג עשה פב וסימן יב, טור ושו"ע חו"מ סי' קס"ג סעיף ד', וטור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ג סעיף א' וסעיף ב:

ס ח טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"א סעיף י"א:

סא ט מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה ט':

סב י מיי' פ"ט מהל' נדרים הלכה י"ז, סמג לאוין רמב, טור ושו"ע יו"ד סי' רי"ז סעיף ל"ב:

סג כ מיי' פ"ט מהל' מתנות עניים הלכה י"ב, סמ"ג עשין קסב, טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ו סעיף ה':

סד ל מיי' פ"ו מהל' שכנים הלכה ה', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קס"ג סעיף ב':

סה מ מיי' פ"ו מהל' שכנים הלכה ו', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' קס"ג סעיף ד':

סו נ ס ע מיי' פ"ו מהל' שכנים הלכה ו', ומיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה י', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' קס"ג סעיף ד', וטור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ג סעיף ב':

סז פ צ מיי' פ"ז מהל' מתנות עניים הלכה י"ב, סמ"ג עשין קסב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ח סעיף ג':

סח ק מיי' פ"ח מהל' מתנות עניים הלכה ט', סמג עשין קסג, טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ד סעיף ב':

סט ר מיי' פ"ח מהל' מתנות עניים הלכה י', סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ב סעיף א':

דף ח עמוד ב[עריכה]

ע א ב ג מיי' פ"ט מהל' מתנות עניים הלכה ה', סמ"ג עשין קסב, טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ו סעיף ג':

עא ד ה ו מיי' פ"ט מהל' מתנות עניים הלכה ו' והלכה ז, טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ו סעיף ד':

עב ז מיי' פי"ד מהל' מכירה הלכה ט', סמג לאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף כ"ז וסעיף כח:

עג ח ט מיי' פ"ט מהל' מתנות עניים הלכה ה', סמ"ג עשין קסב, טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ו סעיף ג':

עד י מיי' פ"ז מהל' מתנות עניים הלכה י', סמ"ג עשין קסב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ח סעיף ב':

עה כ מיי' פ"ז מהל' מתנות עניים הלכה י' והלכה יא, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ח סעיף א' וסעיף ז:

עו ל מ נ מיי' פ"ט מהל' מתנות עניים הלכה ח' והלכה ט, סמ"ג עשין קסב, טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ז סעיף א':

עז ס ע מיי' פ"ט מהל' מתנות עניים הלכה י"א, טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ז סעיף ב':

עח פ מיי' פ"ט מהל' מתנות עניים הלכה י', טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ז סעיף א':

דף ט עמוד א[עריכה]

עט א מיי' פי"ד מהל' מכירה הלכה י"א, סמג לאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף כ"ח, וטור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ו סעיף ד':

פ ב מיי' פ"ט מהל' מתנות עניים הלכה י"א, סמ"ג עשין קסב, טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ז סעיף ב':

פא ג מיי' פ"ז מהל' מתנות עניים הלכה ו', סמ"ג עשין קסב, טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"א סעיף י':

פב ד ה מיי' פ"ז מהל' מתנות עניים הלכה ח', סמ"ג עשין קסב, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"נ סעיף ד':

פג ו מיי' פ"ז מהל' מתנות עניים הלכה ז', טור ושו"ע יו"ד סי' ר"נ סעיף ג':

פד ז מיי' פ"ז מהל' מתנות עניים הלכה ה', סמ"ג עשין קסב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ט סעיף ב':

פה ח מיי' פ"י מהל' מתנות עניים הלכה ו', סמ"ג עשין קסב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ט סעיף ה':

דף ט עמוד ב[עריכה]

פו א מיי' פי"א מהל' טומאת צרעת הלכה ב':

פז ב מיי' פ"ד מהל' אבות הטומאה הלכה ב':

פח ג מיי' פ"ה מהל' אבות הטומאה הלכה א':

פט ד מיי' פ"י מהל' מתנות עניים הלכה ד' והלכה ה, סמ"ג עשין קסב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ט סעיף ג' וסעיף ד:

דף י עמוד א[עריכה]

צ א מיי' פ"י מהל' מתנות עניים הלכה ג', סמ"ג עשין קסב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ז סעיף א':

צא ב מיי' פ"י מהל' מתנות עניים הלכה ט"ו, [ טור ושו"ע או"ח סי' צ"ב סעיף י' ], וטור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ט סעיף י"ד:

דף י עמוד ב[עריכה]

צב א ב מיי' פ"י מהל' מתנות עניים הלכה ח', סמ"ג עשין קסב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ט סעיף ז':

צג ג ד מיי' פ"ח מהל' מתנות עניים הלכה ט', סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ד סעיף ב':

דף יא עמוד א[עריכה]

צד א מיי' פ"א מהל' רוצח ושמירת נפש הלכה ט"ז:

צה ב ג ד מיי' פ"א מהל' שכנים הלכה ד', ומיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה א', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קע"א סעיף ג':

צו ה מיי' פ"א מהל' שכנים הלכה ה', סמ"ג עשין פב:

צז ו מיי' פ"א מהל' שכנים הלכה ד', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קע"א סעיף ג':

צח ז ח מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה ט', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קע"ג סעיף א':

צט ט מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה א', וסמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קע"א סעיף ג':

ק י כ ל מיי' שם וסמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' קע"ב סעיף א':

קא מ נ מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה ב', טור ושו"ע חו"מ סי' קע"ב סעיף ג':

דף יא עמוד ב[עריכה]

קב א ב ג ד מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה ג' והלכה ד, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קע"ב סעיף ד':

קג ה מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' קע"ב סעיף ה':

קד ו מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה ו', טור ושו"ע חו"מ סי' קע"ב סעיף ו':

קה ז מיי' פ"ה מהל' שכנים הלכה ט"ו, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קס"ב סעיף ו':

קו ח ט מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה ח', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קע"ב סעיף ט':

קז י מיי' פ"ה מהל' שכנים הלכה ט"ז, סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' קס"ב סעיף ז':

קח כ ל מיי' פ"ה מהל' שכנים הלכה ט"ו, טור ושו"ע חו"מ סי' קס"ב סעיף ה':

דף יב עמוד א[עריכה]

קט א מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה ז', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קע"ב סעיף ז':

קי ב מיי' פ"ז מהל' טומאת מת הלכה א', סמג עשין רלח:

קיא ג ד טור ושו"ע חו"מ סי' קס"ב סעיף ב':

קיב ה מיי' פי"ג מהל' נזקי ממון הלכה כ"ד, סמג עשין סח, טור ושו"ע חו"מ סי' שע"ז בהג"ה, וטור ושו"ע חו"מ סי' תי"ז סעיף ב':

קיג ו ז מיי' פ"ה מהל' שכנים הלכה י"ג, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קס"ב סעיף א':

קיד ח ט מיי' פ"א מהל' שכנים הלכה ד', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' קע"א סעיף ג':

דף יב עמוד ב[עריכה]

קטו א ב מיי' פי"ב מהל' שכנים הלכה ב', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קע"ד סעיף ב':

קטז ג ד ה מיי' פי"ב מהל' שכנים הלכה א', טור ושו"ע חו"מ סי' קע"ד סעיף א':

דף יג עמוד א[עריכה]

קיז א מיי' פי"ב מהל' שכנים הלכה ג', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קע"ד סעיף ג':

קיח ב מיי' פ"א מהל' שכנים הלכה ב', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' קע"א סעיף ו':

קיט ג ד מיי' פ"ז מהל' עבדים הלכה ז', סמג עשין פו, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ס"ב:

קכ ה מיי' פ"א מהל' שכנים הלכה ב' ועיין בהשגות, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קע"א סעיף ו':

דף יג עמוד ב[עריכה]

קכא א מיי' פ"א מהל' שכנים הלכה ד', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קע"א סעיף ג':

קכב ב ג מיי' פ"א מהל' שכנים הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' קע"א סעיף י':

קכג ד ה מיי' פ"ב מהל' שכנים הלכה ט', סמג שם, טור ושו"ע חו"מ סי' קע"ג סעיף א':

קכד ו ז טור ושו"ע חו"מ סי' קע"א סעיף י"ג:

קכה ח ט מיי' פ"ז מהל' ס"ת הלכה ט"ו, סמג עשין כה, טור ושו"ע יו"ד סי' רע"ג סעיף א', וטור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ג סעיף א':

דף יד עמוד א[עריכה]

קכו א מיי' פ"ז מהל' ס"ת הלכה ט"ו, סמג עשין כה, (טור ושו"ע יו"ד סי' רע"ג סעיף א', וטור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ג סעיף א'):

קכז ב ג מיי' פ"ט מהל' ס"ת הלכה ב', סמג עשין כה, טור ושו"ע יו"ד סי' רע"ג סעיף א':

קכח ד מיי' שם וסמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רע"ח סעיף ב':

קכט ה ו ז מיי' פ"ט מהל' ס"ת הלכה א', וסמג עשין כה, טור ושו"ע יו"ד סי' ער"ב סעיף א', [וברב אלפס הלכות ספר תורה דף סו]:

דף יד עמוד ב[עריכה]

קל א ב מיי' פ"ז מהל' ס"ת הלכה ט"ו, סמג עשין כה, טור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ג סעיף ה':

דף טו עמוד א[עריכה]

קלא א מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה ו' ועיין בהשגות, סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' תכ"ח סעיף ז', [ וברב אלפס פרק ד' דמגילה דף רע ]: