לדלג לתוכן

משנה טהרות ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


טהרות פרק ו', ב: משנה תוספתא ירושלמי בבלי


<<משנהסדר טהרותמסכת טהרותפרק שישי ("מקום שהיה")>>

פרקי מסכת טהרות: א ב ג ד ה ו ז ח ט י

משנה אמשנה במשנה ג •  משנה ד •  משנה ה • משנה ו • משנה ז • משנה ח • משנה ט • משנה י • 

נוסח הרמב"םמנוקדמפרשים
פרק זה במהדורה המבוארת | במהדורה המנוקדת

לצפייה בכתבי יד סרוקים של המשנה ב"אוצר כתבי יד תלמודיים" של הספרייה הלאומית לחצו כאן


מקום שהיה רשות היחיד ונעשה רשות הרבים, חזר ונעשה רשות היחיד, כשהוא רשות היחיד, ספיקו טמא.

כשהוא רשות הרבים, ספיקו טהור.

המסוכן ברשות היחיד והוציאוהו לרשות הרבים, והחזירוהו לרשות היחיד, כשהוא ברשות היחיד, ספיקו טמא.

כשהוא ברשות הרבים, ספיקו טהור.

רבי שמעון אומר, רשות הרבים מפסקת.

ארבעה ספיקות רבי יהושע מטמא, וחכמים מטהרין.

כיצד, הטמא עומד והטהור עובר, הטהור עומד והטמא עובר, הטומאה ברשות היחיד וטהרה ברשות הרבים, טהרה ברשות היחיד וטומאה ברשות הרבים, ספק נגע ספק לא נגע, ספק האהיל ספק לא האהיל, ספק הסיט ספק לא הסיט, רבי יהושע מטמא, וחכמים מטהרין.

אילן שהוא עומד ברשות הרבים והטומאה בתוכו, עלה לראשו, ספק נגע ספק לא נגע, ספיקו טמא.

הכניס ידו לחור שיש בו טומאה, ספק נגע ספק לא נגע, ספיקו טמא.

חנות שהוא טמא ופתוח לרשות הרבים, ספק נכנס ספק לא נכנס, ספיקו טהור.

ספק נגע ספק לא נגע, ספיקו טהור.

שתי חנויות, אחד טמא ואחד טהור, נכנס לאחד מהם, ספק לטמא נכנס ספק לטהור נכנס, ספיקו טמא.

כל שאתה יכול לרבות ספיקות וספק ספיקות, ברשות היחיד, טמא.

ברשות הרבים, טהור.

כיצד, נכנס למבוי והטומאה בחצר, ספק נכנס ספק לא נכנס, טומאה בבית, ספק נכנס ספק לא נכנס, ואפילו נכנס, ספק היתה שם ספק לא היתה שם, ואפילו היתה שם, ספק שיש בה כשיעור ספק שאין בה כשיעור, ואפילו שיש בה, ספק טומאה ספק טהרה, ואפילו טומאה, ספק נגע ספק לא נגע, ספיקו טמא.

רבי אלעזר אומר, ספק ביאה, טהור.

ספק מגע טומאה, טמא.

נכנס לבקעה בימות הגשמים, וטומאה בשדה פלונית, ואמר, הלכתי למקום הלז ואיני יודע אם נכנסתי לאותה השדה ואם לא נכנסתי, רבי אלעזר מטהר, וחכמים מטמאין.

ספק רשות היחיד, טמא, עד שיאמר לא נגעתי.

ספק רשות הרבים טהור, עד שיאמר נגעתי.

איזו היא רשות הרבים, שבילי בית גלגול, וכן כיוצא בהן, רשות היחיד לשבת, ורשות הרבים לטומאה.

אמר רבי אלעזר, לא הוזכרו שבילי בית גלגול, אלא שהם רשות היחיד לכך ולכך.

השבילים המפולשים לבורות ולשיחים ולמערות ולגיתות, רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה.

הבקעה, בימות החמה, רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה.

ובימות הגשמים, רשות היחיד לכך ולכך.

בסילקי, רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה.

רבי יהודה אומר, אם עומד הוא בפתח הזה ורואה את הנכנסין ואת היוצאין בפתח הלז, רשות היחיד לכך ולכך.

ואם לאו, רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה.

הפרן, רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה.

וכן הצדדין.

רבי מאיר אומר, הצדדין, רשות היחיד לכך ולכך.

האסטוונית, רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה.

חצר שהרבים נכנסים בזו ויוצאים בזו, רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה.

משנה טהרות ו ניקוד

נוסח הרמב"ם

(א) מקום שהיה רשות היחיד,

ונעשה רשות הרבים,
וחזר ונעשה רשות היחיד -
כשהוא רשות היחיד - ספקו טמא,
וכשהוא רשות הרבים - ספקו טהור.
המסוכן ברשות היחיד,
והוציאוהו לרשות הרבים,
והחזירוהו לרשות היחיד -
כשהוא ברשות היחיד - ספקו טמא,
וכשהוא ברשות הרבים - ספקו טהור.
רבי שמעון אומר: רשות הרבים מפסקת.


(ב) ארבעה ספקות - רבי יהושע מטמא, וחכמים מטהרין.

כיצד?
הטמא עומד, והטהור עובר,
הטהור עומד, והטמא עובר,
טומאה ברשות היחיד, וטהרה ברשות הרבים,
טהרה ברשות היחיד, וטומאה ברשות הרבים,
ספק נגע, ספק לא נגע,
ספק האהיל, ספק לא האהיל,
ספק הסיט, ספק לא הסיט -
רבי יהושע - מטמא.
וחכמים - מטהרין.


(ג) אילן שהוא עומד ברשות הרבים, וטומאה בתוכו -

עלה לראשו,
ספק נגע, ספק לא נגע - ספקו טמא.
הכניס ידו לחור שיש בו טומאה,
ספק נגע, ספק לא נגע - ספקו טמא.
חנות שהיא טמאה, ופתוחה לרשות הרבים -
ספק נכנס, ספק לא נכנס - ספקו טהור.
שתי חניות, אחת טמאה ואחת טהורה -
נכנס לאחת מהן,
ספק לטמאה נכנס, ספק לטהורה נכנס - ספקו טמא.


(ד) כל שאתה יכול לרבות ספקות וספק ספקות -

ברשות היחיד - טמא,
וברשות הרבים - טהור.
כיצד?
נכנס למבוי, והטומאה בחצר - ספק נכנס, ספק לא נכנס.
טומאה בבית - ספק נכנס, ספק לא נכנס.
ואפילו נכנס - ספק היתה שם, ספק לא היתה שם.
ואפילו היתה שם - ספק שיש בה כשעור, ספק שאין בה.
ואפילו יש בה - ספק טמאה, ספק טהורה.
ואפילו היא טמאה -
ספק נגע, ספק לא נגע - ספקו טמא.
רבי אלעזר אומר:
ספק ביאה - טהור,
ספק מגע טומאה - טמא.


(ה) נכנס לבקעה בימות הגשמים,

טומאה בשדה פלונית,
ואמר: הלכתי למקום הלז,
ואיני יודע, אם נכנסתי לאותה שדה, ואם לא נכנסתי -
רבי אלעזר - מטהר.
וחכמים - מטמאין.


(ו) ספק רשות היחיד - טמא, עד שיאמר לא נגעתי.

ספק רשות הרבים - טהור, עד שיאמר נגעתי.
ואיזו היא רשות היחיד?
שבילי בית גלגול, וכן כיוצא בהן -
רשות היחיד - לשבת,
ורשות הרבים - לטומאה.
אמר רבי אלעזר:
לא הוזכרו שבילי בית גלגול - אלא שהן רשות היחיד לכך ולכך.
השבילין המופלשין לשיחין, ולבורות, ולגיתות -
רשות היחיד - לשבת,
ורשות הרבים - לטומאה.


(ז) הבקעה בימות החמה -

רשות היחיד - לשבת,
ורשות הרבים - לטומאה.
ובימות הגשמים - רשות היחיד לכך ולכך.


(ח) בסילקי -

רשות היחיד - לשבת,
ורשות הרבים - לטומאה.
רבי יהודה אומר:
אם עומד הוא בפתח הזה, ורואה את הנכנסין ואת היוצאין בפתח הלז - רשות היחיד לכך ולכך,
ואם לאו - רשות היחיד לשבת, ורשות הרבים לטומאה.


(ט) הפרן -

רשות היחיד - לשבת,
ורשות הרבים - לטומאה.
וכן הצדדין.
רבי מאיר אומר: הצדדין - רשות היחיד לכך ולכך.


(י) האיסטוונית -

רשות היחיד - לשבת,
ורשות הרבים - לטומאה.
חצר, שהרבים נכנסין בזו, ויוצאין בזו -
רשות היחיד - לשבת,
ורשות הרבים - לטומאה.