מצודות על יחזקאל כז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שא" - הרם קול קינה על צור

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מבואת" - מלשון ביאה

"רוכלת" - סוחרת כמו בעיר רוכלים שמו (לעיל י"ז)

"כלילת" - מלשון כל וכן מכלל יופי (תהלים נ'

מצודת דוד

"רוכלת העמים" - המספקת סחורה אל העמים להביאה אל איים רבים

"צור את אמרת" - ר"ל את צור אמרת אני כלולה בכל מיני יופי

"לצור" - על צור

"על מבואות ים" - על הנמל מקום שהספינות באים

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בלב" - חוזק הדבר יקרא לב ע"ש לב בעל חי שהוא חזקו ועקרו וכן דרך אניה בלב ים (משלי ל')

"כללו" - מלשון כל 

מצודת דוד

"בוניך" - הבונים אותך שמו בך כל היופי הראוי לך

"בלב ימים" - ר"ל וזהו על כי גבוליך היא בלב הים ר"ל במקום עומק הים וחזקו ואמר ימים לפי שמשם היו יכולים לפרוש לכמה ימים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ברושים" - שם אילן סרק החשוב

"משניר" - שם מקום

"לוחתים" - מלשון לוח ונסר

"תרן" - הוא עץ הזקוף שעל הספינה ובו משימים הוילון כמו בל יחזקו כן תרנם (ישעיהו ל"ג

מצודת דוד

"מלבנון" - מיער הלבנון מקום הארזים החשובים משם לקחו ארז לעשות תורן עליך

"ברושים משניר" - לפי שצור ישבה בים ונאבדה במקומה המשילה לספינה משובחת שהכבידו משאה ונטבעה ע"י רוח קדים ובעבור כבדותה לא יוכלו מנהיגי הספינה להצילה ולכן אמר הנה ברושים הבאים משניר המובחרים במינם מהם בנו אותך את כל לוחות ונסרי הספינה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אלונים" - שם אילן סרק

"משוטיך" - מלשון השטה ושחיה במים כמו אני שיט (שם) ויאמר על העצים הארוכים שמנהיגים בהם הספינה להשיטה אל המקום הנרצה

"קרשך" - ענין לוח ונסר כמו ועשית את הקרשים (שמות כ"ו)

"שן" - הוא שן הפיל

"בת אשורים" - עדת אשורים וכן בת בבל (תהלים קל"ז

מצודת דוד

"קרשך" - הוא הקרש הרחב שמשימין באחורי הספינה וע"י מנהיגים הספינה אל מקום הנרצה הקרש הזה עשו משן מה שהביאו עדת אשורים מן האיים של כתיים כי מנהג בני אשור היה להביא מאיי כתיים שן הפיל היותר מובחר

"מבשן" - מקום אלונים טובים מהם עשו לך משוטים להנהיג בהם את הספינה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שש" - הוא הפשתן העב

"לנס" - הוא הוילון שעל תורן הספינה כמו בל פרשו נס (ישעיהו ל"ג)

"תכלת וארגמן" - מיני צבעונים חשובים 

מצודת דוד

"תכלת וארגמן" - יריעות צבועות בצבע תכלת וארגמן המובאים מאיי אלישה המובחרים מאוד מהם היה למכסה על הספינה לכסות אנשיה לבל יכם שמש ושרב ומסתור מזרם המטר

"שש ברקמה" - יריעה של שש עשויה במעשה רוקם הבאה ממצרים מקום השש היפה היריעה ההיא פרשו עליך להיות לך לנס הוא הוילון שעל התורן המקבל הרוח להוליך הספינה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וארוד" - שם מקום

"שטים" - מלשון שטיה ושחיה

"חובליך" - מלשון חבל וקו ויקראו כן מנהיגי הספינה על כי מושכים בחבלי הוילון וכן רב החובל (יונה א'

מצודת דוד

"חכמיך צור" - על כי כאילו אל צור ידבר לכן אמר חכמיך צור וגו' ר"ל חובלי הספינה מושכי חבלי הוילון לנטותה מול הרוח שהיא חכמה מרובה היו מחכמיך צור כי שם נמצאו חכמים מופלאים

"יושבי צידון וארוד" - שהיו בקיאים בהנהגת ספינה הם היו משיטים ומוליכים את הספינה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"גבל" - שם אומה והיו בנאים כמ"ש ובוני חירם והגבלים (מלכים א' ה')

"מחזיקי" - מלשון חיזוק ותקון

"בדקך" - מקום השבר והרעוע כמו בדק הבית (מלכים ב ג') וקרא בלשון בדק על כי צריך בדיקה וחיפוש אחר השבר ומקום הרעוע למצאה

"ומלחיהם" - כן יקראו מוליכי הספינה כמו וייראו המלחים (יונה א') והוא ענין ערבוב כמו ממולח טהור קדש (שמות ל') ע"ש שמוליכי הספינה מערבבים המים עם המשוטות

"לערוב מערבך" - הסחורה תקרא מערב והסוחרים עורבים כי הסוחרים מתחייבים זה לזה בהקפותיהם את הסחורה זה לזה וערב הוא ענין התחייבות כמו התערב נא את אדוני וכו' (ישעיהו לו)וכן מי הוא זה ערב את לבו לגשת אלי (ירמיהו ל'

מצודת דוד

"זקני גבל וחכמיה" - הם היו בקיאים במלאכת הבנין ולכן הם היו בך לחזק ולתקן בדקי הספינה ומקומות הרעועים

"כל אניות הים" - כל הספינות ההולכות בים ומלחיהם הם מנהיגי הספינה כולם באו אליך לסחור סחורתך כי הרבה סחורה נמצא בך

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בחילך" - מלשון חיל ועושר

"וכובע" - הוא כלי מגן על הראש

"תלו" - מלשון תלויה 

מצודת דוד

"המה" - כלי המלחמה האלה נתנו הדר ופאר על עירך

"תלו בך" - כן היה מנהגם לתלות כלי מלחמה על המגדלים כמ"ש אלף המגן תלוי עליו (שיר השירים ד)

"היו בחילך אנשי מלחמתך" - ר"ל האומות ההם נלחמו בעבורך במחיר העושר שנתת להם בשכרם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וחילך" - ענין צבאות עם

"וגמדים" - כן יקראו אנשי מדה קצרה והוא מלשון גמד ארכה (שופטים ג') שר"ל אמת הזרוע

"שלטיהם" - הם כעין מגונים 

מצודת דוד

"המה" - השלטים התלויים על החומה נתנו בך כל היופי הראוי לך

"וגמדים" - אנשים קצרי המדה היו על המגדלים לראות משם מה הנעשה במחנה האויב ובעבור קטנותם לא ראם האויב לזרוק בהם חצים

"על חומותיך" - עמדו על החומות מסביב לשמור העיר מן האויב

"וחילך" - וגם אנשי חילך מאנשיך

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עזבוניך" - היא הסחורה ויתכן שהוא מלשון ויעזבו ירושלים (נחמיה ג') שהוא ענין חיזוק וכן הסחורה הוא לחזוק אל העוסקים בה 

מצודת דוד

"תרשיש" - אנשי תרשיש הביאו לך סחורה עשירה ממרבית הון וחוזר ומפרש שעם כסף וברזל וגו' נתנו סחורתך כי בארצם נמצאו מחצבים המוציאים כל אלה המתכות

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"המה" - האומות ההם היו סוחריך וחוזר ומפרש שעם נפשות אדם לעבדים ולשפחות וכלי נחושת נתנו סחורתך כי דרכם היה להסתחר באלה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ופרשים" - הם רוכבי הסוסים בגבורה ובזריזות

"ופרדים" - הם הנולדים מן החמור ומן הסוס 

מצודת דוד

"מבית תוגרמה" - שם מקום מוצא הסוסים וימצא שם אנשים רוכבים בגבורה רבה וגם פרדים ימצא שם וכל אלה הביאו ונתנו לך בסחורה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ידך" - מקומך כמו יד חזית (ישעיהו נז)

"קרנות שן" - שן הפיל גדול כקרן

"והבנים" - שם עוף הנקרא טווס ונוצותיה יפות למראה וכן תרגם יונתן

"השיבו" - לפי שהביאו רבת פעמים לכן אמר השיבו

"אשכרך" - ענין מתנה ומנחה כמו אשכר יקריבו (תהלים עב

מצודת דוד

"השיבו אשכרך" - ר"ל הביאו וחזרו והביאו לך לתשורה

"סחורת ידך" - סחורת מקומך הובא מאיים רבים

"רוכליך" - סחרו עמך

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בנופך" - שם אבן יקר

"ארגמן" - בגדים צבועים ארגמן והוא שם צבע חשוב

"ורקמה" - בגדים מעשה רוקם בחלוף הגוונים

"ובוץ" - הוא הפשתן הטוב

"וראמות וכדכוד" - שמות אבני יקר 

מצודת דוד

"בנופך גו'" - ר"ל במחיר נופך וארגמן וגו' אשר נתנו בסחורתיך כי בתמורת מעשה המלאכות היקרות הנעשים בך נתנו כל אלה

"ארם" - אנשי ארם סחרו מעמך מרוב המלאכות היקרות הנעשים שמה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מנית" - שם מקום וכן ועד בואך מנית (שופטים יא)

"ופנג" - הוא אפרסמון

"וצרי" - הוא נטף המוזכר בסממני הקטורת והוא שרף אילן וכן הצרי אין בגלעד (ירמיהו ח

מצודת דוד

"המה רוכליך" - המה סחרו עמך וחוזר ומפרש שעם חטים הבאים ממנית שחטיה יפות ועם פנג וגו' נתנו סחורתך

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חלבון" - שם מקום

"צחר" - ענין לובן כמו אתונות צחורות (שופטים ה

מצודת דוד

"ביין חלבון" - ר"ל במחיר יין הבא מחלבון והוא שם מקום בדמשק שיינה חשוב ובמחיר צמר לבן כי אלה נתנו תמורת מעשה המלאכות אשר סחרו ממך

"ברוב מעשיך" - ברוב המלאכות היקרות הנעשים בצור ממלאכה עשירה ממרבית הון

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מאוזל" - ענין הליכה כמו ואוזל לו (משלי כ)

"עשות" - מצהיר ומזהיר כמו שמנו עשתו (ירמיהו ה)

"קדה וקנה" - שמות מיני בושם 

מצודת דוד

"ברזל עשות" - ברזל טוב המצהיר וקדה וקנה כל אחד מהם היו בסחורתך כי גם באלה סחרת

"מאוזל" - ר"ל ההולך בתמידות ממקום למקום להסתחר

"בעזבוניך נתנו" - ר"ל גם הם היו בין סוחריך והביאו לך סחורה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חופש" - בן חורין כמו לחפשי ישלחנו (שמות כא)

"לרכבה" - למרכבה 

מצודת דוד

"בבגדי חופש" - ר"ל בבגדים יקרים הראוים לבני אדם חפשים ובני חורין להציע בהם את המרכבה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ערב" - הם הערביים השוכנים במדבר

"ידך" - מקומך

"בכרים" - כבשים שמנים

"ועתודים" - הם הזכרים מן העזים 

מצודת דוד

"סוחרי ידך" - הם סוחרי מקומך וחוזר ומפרש שעם כרים וגו' בהם סחרו עמך כי במקומם היו מובחרים ושמנים

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בראש" - ענין מיטב כמו ראשית גבורתם (ירמיהו מט

מצודת דוד

"המה רוכליך" - המה סחרו עמך וחוזר ומפרש שבראש כל בושם ר"ל בשמים הראשים והחשובים שבכולם ובכל אבן יקרה ופארות זהב בהם נתנו סוחרתך

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כלמד" - זה מדי כן תירגם יונתן 

מצודת דוד

"רוכלי שבא" - שהם רגילים ללכת לשבא לקחת סחורה

"רוכלתך" - כל אלה סחרו עמך

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"במכלולים" - מלשון כל ור"ל כלול בכל היופי

"בגלומי" - ענין כריכה וכן ויקח אליהו את אדרתו ויגלם (מלכים ב' ב) ופי' שעשאה כריכה אחת

"ובגנזי" - מלשון גניזה והטמנה

"ברומים" - תיבות עשויות מעור קשה לגנוז בהם דברים חמודים

"חבושים" - ענין קשור ותקון וכן פארך חבוש עליך (לעיל כד)

"וארוזים" - כמו וחרוזים כי אחה"ע מתחלף ועניינו דברים מושמים על החוט כמו צוארך בחרוזים (שיר השירים א'

מצודת דוד

"במרכולתך" - ר"ל כל אלה היו בסחורתך עם כולם סחרת

"וארוזים" - עדי זהב ומרגליות חרוזים בחוט לעדי הצואר

"בחבלים חבושים" - התיבות ההם היו קשורים ומתוקנים בחבלים יפים ונאים

"המה רוכליך" - הם סחרו עמך בדברים הכלולים בכל מיני יופי וחוזר ומפרש שהם בכריכות בגדי תכלת ומעשה רקמה ובגנזי ברומים והם תיבות עשויות מעור לגנוז בהם דברים חמודים

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שרותיך" - מלשון שיירה והם הרבה אנשים הולכי אורח ביחד וזה הלשון ידוע בדרז"ל

"בלב ימים" - בעומק הים 

מצודת דוד

"ותמלאי" - חזר לראשית הדברים שהמשילה לספינה חשובה ולכן אמר הנה מרוב הסחורה נעשית מלאה וכבדה מאד כשהיית בלב ימים

"אניות תרשיש" - הספינות ההולכות על ים תרשיש היו השיירות שלך להביא סחורתך ר"ל רבות ספינות באו לך עם סחורה כשיירה של אנשים

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"השטים" - מלשון שטיה ושחיה 

מצודת דוד

"השטים אותך" - מנהיגי הספינה המשיטים אותך ע"פ המים הם הביאו אותך במקום מים רבים מקום סכנה ורוח הקדים העזה שברוחות שבר אותך בלב ימים ומחמת מרבית המים וכובד משאה היה קשה להצילה

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הונך" - מלשון הון ועושר

"ועזבוניך" - סחורתך

"מערבך" - כפל הדבר במ"ש לומר שהכל נאבד

"מלחיך" - אוחזי המשוטות

"וחובליך" - מושכי חבלי הוילון

"מחזיקי בדקך" - סותמי סדקי הספינה

"ועורבי מערבך" - סוחרי סחורתך 

מצודת דוד

"הונך" - עשרך וסחורתך ומנהיגי הספינה ומחזיקי הבדק וסוחרי סחורתך ואנשי המלחמה שבך ועם כל קהלך אשר בתוכך מעם הארץ כולם יפלו בלב ימים ביום שיבוא מפלתך שישבור אותך רוח הקדים ר"ל ביום שיכבשה האויב ישלול כל שללה ויאבד כל זכר למו מבלי שארית

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ירעשו" - מלשון רעש וחרדה

"מגרשות" - הם הבתים שמחוץ לחומת העיר וקרובים הם אל הים ונקראו כן על כי נראים המה שנגרשו מן העיר וכן ומגרש לערים (במדבר לה

מצודת דוד

"לקול" - לשמיעת קול זעקת מנהיגי הספינה ירעשו מגרשי הערים הסמוכות אל מקום הספינה הנשברה

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תופשי" - אוחזי

"משוט" - הם העצים הארוכים אשר משיטין בהם את הספינה 

מצודת דוד

"כל תופשי משוט" - כל הרגילים לאחוז המשוטות והמלחים והחובלים ירדו מן האניות ויעמדו על הארץ כי יפחדו עוד ללכת בספינה שלא יקרה להם כמקרה הספינה ההיא והוא ענין מליצה

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יתפלשו" - ענין הגלגול בעפר והכסוי בה כמו עפר התפלשי (מיכה א

מצודת דוד

"יתפלשו" - יתגלגלו באפר וגם הוא מדרך צער ואבל

"ויעלו עפר" - כן היה מנהגם לעשות דרך צער ואבל

"והשמיעי" - ר"ל ישמיעו קינה עליך בקולם ויזעקו זעקת מרה

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"והקריחו" - ענין תלישת השער להשאר חלק מבלי שער וכן קרח הוא (ויקרא יג)

"קרחא" - כמו קרחה בה"א 

מצודת דוד

"ובכו אליך" - יבכו עליך במר נפש בעת יעשו מספד מר

"והקריחו" - ימרטו עליך שערות ראשם וישאר המקום קרח

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בניהם" - מלשון נהי ויללה

"כדומה" - ענין כריתה וחורבן כמו גם מדמן תדמי (ירמיהו מח

מצודת דוד

"ונשאו אליך" - ירימו עליך קינה בקול נהי הנהוג אצלם ויקוננו עליך וכן יאמרו מי כצור וגו' ר"ל מי הוא העיר להיות חשובה כצור ומי כמוה שהיא דומה ונכרתת בתוך הים ואין מי להמשיל אליה לא לעת שלותה ולא לעת מפלתה

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ברוב" - עם רוב עשרך וסוחרתך העשרת מלכי ארץ

"בצאת" - עתה יפרש דבריו לומר הנה עודך בשלותך בצאת סחורתך מדרך הימים שישבת בהן השבעת עמים רבים במרבית הסחורות

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עת נשברת" - ועתה עת שהיא נשברת מסבת המים בעומק הים הנה סחורתך וכל קהליך איש לא נעדר כולם נפלו בתוכך

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שממו" - ענין תמהון

"שערו שער" - מלשון סערה בסמ"ך

"רעמו" - ענין זעם וכעס וכן בעבור הרעימה (שמואל א א

מצודת דוד

"שערו שער" - יאחזם חיל ורתת כמרוח סערה כי יפחדו פן יקרה להם כמקרך ויהיו זעומי פנים כדרך המיצר שכועס בעצמו

"שממו עליך" - יתמהו על מפלתך

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שרקו" - ענין השמעת קול בקבוץ השפתים וכן ויושביה לשרקה (מיכה ז)

"בלהות" - הוא הפוך מן בהלות 

מצודת דוד

"ואינך" - לא תהיה עוד עד עולם לחזור לקדמותה

"בלהות היית" - תהיה מלא מבהלה

"סוחרים בעמים" - הסוחרים שבין האומות השמיעו עליך קול שריקה הנעשה בקבוץ השפתים והדרך לעשותה כשרואין באבדן דבר חשוב