מצודות על יחזקאל כח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואתה" - אבל אתה אדם ואין לך יכולת כמו לאל ואיך נתת לבך להשוותך כלב אלהים וכאומר מה ראית לשטות זה

"מושב אלהים ישבתי" - ר"ל לפי שיש לי מקום מושב נבדל ומשומר מאנשים וכמו האלהים יושב בשמים ממעל כן אני כמוהו ישבתי בלב ים ואין מי יוכל לבוא אלי

"אל אני" - ר"ל בעל יכולת רב כאל

"לנגיד צור" - על מושל צור

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הנה חכם וגו'" - תחסר ה"א התימה וכאומר החכם אתה מדניאל וכי כל דבר סתום ונסתר לא נכסה ממך כעין מ"ש בדניאל כל רז לא אנס לך (דנייאל ז) 

מצודת ציון

"עממוך" - ענין ההסתר והכסוי כמו ארזים לא עממהו (לקמן לא)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בחכמתך" - וכי בחכמתך עשית לך כח ואומץ ואספת זהב וכסף באוצרותיך 

מצודת ציון

"חיל" - ענין כח ואומץ כמו המאזרני חיל (תהלים יח)

"ותעש" - ענין קבוץ ואסיפה כמו ואת הנפש אשר עשו בחרן (בראשית יב)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ברוב" - וכי ברוב חכמתך במרבית הסחורה שעשית וכי בזה הרבית עשרך עד שגבה לבך בעשרך וכאומר הלא הכל בא מיד ה' ומה לך להתגאות בזה 

מצודת ציון

"חילך" - ענין עושר כמו ישא את חיל דמשק (ישעיהו ח)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תתך את לבבך" - נתת את לבבך להשוותה כלב אלהים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וחללו" - יבזו זוהר בינתך ולא ימנעו חרבם מדם בעבור הבינה הנמצא בך

"והריקו" - ישלפו חרבם מתערם על יופי חכמתך ר"ל לא תהיה נעזר להמלט ביופי חכמתך

"זרים" - עמים נכרים אומות חזקים הם הכשדים 

מצודת ציון

"זרים" - נכרים

"עריצי" - ענין חוזק כמו כגבור עריץ (ירמיהו כ)

"והריקו" - מלשון ריק ר"ל ישלפו וירוקנו מתערה וכן וחרב אריק (לעיל ה')

"יפעתך" - ענין זוהר וזריחה וכן הופיע מהר פארן (דברים לג)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לשחת" - אל בור הקבר יוריד אותך האויב ותמות גם אתה מעין מיתת שאר חללים עם כי אתה בלב ימים במקום משומר 

מצודת ציון

"לשחת" - בור הקבר

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואתה" - אבל באמת אתה אדם ולא אל ביד העושים אותך לחלל והרוג

"האמור" - וכי לפני הבאים להרגך תאמר אלהים אני ולמה תהרגוני וכאומר אם אלהים אתה לא יוכלו להרגך 

מצודת ציון

"מחללך" - מלשון חלל והרג

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי אני דברתי" - ובידי לקיים דברי

"מותי ערלים" - כמיתת רשעים ערלי לב כן תמות גם אתה ביד זרים ולא מיתת עצמך 

מצודת ציון

"ערלים" - ערלי לב וכן תרגם יונתן רשיעיא

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חותם תכנית" - צורה מוכן ומתוקן בכל דבר וחוזר ומפרש מלא חכמה וגו' 

מצודת ציון

"חותם" - ר"ל צורה כמו תתהפך כחומר חותם (איוב לח)

"תכנית" - מלשון הכנה ומתוקן וכן הדרכי לא יתכנו (לעיל יח)

"וכליל" - מלשון כל ר"ל כלול בכל יופי שאפשר להיות

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מלאכת תופיך" - מעשה התופים ושאר כלי נגון המלאים נקבים שהיו בך כאילו הוכנו לך ביום שנבראת ר"ל אין דוגמתם ולא היה מי ראוי להתענג בהם אלא אתה

"וזהב" - אף הזהב היה קבוע בו

"מסוכחך" - על הלבוש המכסה אותך היה קבוע כל אבן יקרה והם אדם וגו' והם שמות אבני יקר

"בעדן גן וגו'" - לא חסרת דבר כאילו היית בעדן גן וגו' 

מצודת ציון

"בעדן גן" - בעדן שנטע בו המקום את הגן כמ"ש ויטע ה' אלהים גן בעדן (בראשית ב) והוא מקום עדון ותענוג רב

"מסוכתך" - מלשון סכך וכסוי

"תופיך" - שם כלי נגון כמו בתופים ובמחולות (שמות טו)

"ונקביך" - כלי נגון בעלי נקבים רבים

"כוננו" - מלשון הכנה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בתוך אבני אש התהלכת" - ר"ל שהיה מתהלך בחברה אחת ובאהבה רבה עם מלכי ישראל והם דוד ושלמה שהיו מחוזקים ומזהירים כאבני אש

"ונתתיך" - ר"ל ואני נתתי לך כל המעלה והגדולה על כי היית פעם בהר קדש של אלהים ר"ל על כי מלך צור שהיה בימי שלמה היה מסייע בבנין בית המקדש הנבנה בהר קדש של אלהים הוא הר המוריה וכמ"ש ויהי חירום נותן לשלמה עצי ארזים וגו' (מלכים א ה)

"כרוב ממשח" - אדם רב המעלה גדול בחשיבות המגין בסכך כנפיו על עמו ולפי שקראו כרוב לרוב מעלתו ובכרובים נאמר סוככים בכנפיהם (שמות כה) לכן אמר לשון סוכך 

מצודת ציון

"את" - כמו אתה

"כרוב" - כן יקרא פני אדם כי תינוק תרגם אונקלוס רביא ולפי גודל מעלתו קראו בלשון כרוב המוזכר בכרובים שעל הארון

"ממשח" - הוא ענין גדולה כמו למשיחו לכורש (ישעיהו מה)

"הסוכך" - מלשון סכך והגנה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד נמצא" - עד העת ההיא שנמצא בך עוולתה שנתגאית מאד

"תמים" - גם אתה היית תמים בדרכיך מיום הבראך ר"ל מיום עמדך על דעתך ואמר בלשון הפלגה וכן מבטן אמי אנחנה (איוב לא

מצודת ציון

"תמיה" - מלשון תם וישר

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואבדך" - אאבד אותך אתה כרוב הסוכך מתוך חברת מלכי ישראל הנמשלים לאבני אש ר"ל מה שהיית במעלה גדולה ומגין על עמך הכל היה בזכות שהיית מאז בחברת ואהבת מלכי ישראל אבל עתה אאבדך ואסירך מן הזכות ההוא ולא תגן עוד

"ואחללך מהר אלהים" - ולכן אחלל ואבזה אותך להרחיקך מהר אלהים ר"ל עוד לא יזכר לך הזכות מה שהיה המלך ההוא מסייע בבנין בית המקדש

"ותחטא" - ובזה חטאת גם אתה על שלא מחית בידם

"ברוב" - בעבור מרבית הסוחרים שבך נתמלאו תוך מקומות ארצך חמס ועושק כי עשקו לכל הבאים בבטחון שעכ"ז לא מנעו לבוא עד כי ימצאו בה סוחרים מרובים ויש עם מי להסתחר 

מצודת ציון

"מלו" - נתמלאו

"ואחללך" - מלשון חלול ובזיון

"ואבדך" - כמו ואאבדך

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על ארץ השלכתיך" - לכן אשליך אותך מכסא המלוכה לשבת על הארץ ואתן אותך לפני מלכים להסתכל בך בבזיונך כי דרך האויבים להסתכל בפני האדם בעת בזיונו למען הכלימו

"ביפיך" - בעבור יפיך גאה לבך ובזה שמת חכמתך עם זוהר בינתך כי הגאוה היא מנגדת אל החכמה והבינה 

מצודת ציון

"על" - ענינו כמו עם וכן ויבואו האנשים על הנשים (שמות לה)

"יפעתך" - זוהר בינתך

"לראוה" - מלשון ראיה והסתכלות

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לעיני וגו'" - כולם יראו בבשתך

"ואתנך לאפר" - לפי שהמשיל האבדון לשרפת אש לכן אמר ואתנך לאפר ור"ל תהיה מושפל לעפר

"בעול רכלתך" - שעשקו כל הבאים ולא מחית בידם ובעבור זה חללת ובזית ארמונך כי תחרב מעתה

"ואוציא אש" - ר"ל דברי הגאוה הבוער כאש אוציא אז מתוכך כי לא תוכל להתגאות עוד והאש ההיא תאכל אותך כי בזה העון תהיה נאבד מן העולם

"מרוב עוניך" - שנתגאית ביותר 

מצודת ציון

"מקדשיך" - ארמון המלך נקרא כן וכן כי מקדש מלך הוא (עמוס ז)

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בלהות היית" - תהיה מלא מבהלה ולא תמצא עוד עד עולם לשוב לקדמותך

"כל יודעיך" - כל היודעים ומכירים אותך בין העמים יתמהו על מפלתך 

מצודת ציון

"שממו" - ענין תמהון

"בלהות" - הוא הפוך מן בהלות

"ואינך" - ואין לך

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שים פניך" - סבב פניך אל מול צידון

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בעשותי" - בעת אעשה בה משפט אז ידעו שאני ה' וע"י אהיה מקודש בעיני הבריות בראותם שאני משלם גמול

"כי אני ה'" - הנאמן ליפרע

"הנני עליך" - הנה אני אלחם עליך

"ונכבדתי בתוכך" - על ידי הדין שאעשה בתוכך אהיה מכובד

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונפלל" - הרבה חללים יפלו בתוכה בחרב האויב הבא עליה מסביב וידעו שאני ה' הנאמן לשלם גמול

"ודם" - הזלה מן ההרוגים 

מצודת ציון

"בחוצותיה" - וכן יקרא השווקים

"ונפלל" - מלשון נפל ונכפלת הלמ"ד

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא יהיה עוד לבית וגו'" - כשיפלו העובדי כוכבים ההם לא יהיה נמצא עוד לבית ישראל סילון וגו' מכל סביבותם אשר בזו אותם כי כולם יכלו ואז ידעו שאני ה' והכל בידי 

מצודת ציון

"סילון" - מין קוץ כמו וסלונים אותך (לעיל ב)

"ממאיר" - ענין הכאבה כמו צרעת ממארת (ויקרא יג)

"השאטים" - ענין בזיון

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונקדשתי בם" - אהיה מקודש על ידיהם בהאותות ומופתים שאעשה אז עמהם 

מצודת ציון

"נפוצו" - ענין פזור

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בעשותי" - בסבת עשותי שפטים בכל המבזים אותם מסביבותם ישבו בו לבטח כי לא ימצא עוד מי ירע להם ואז ידעו שאני ה' אלהיכם העושה משפטם מיד הבבלים