עין משפט ונר מצוה/שבועות/פרק ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף מד עמוד ב[עריכה]

א ד מיי' פ"א מהל' טוען הלכה ב , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' פט סעיף א:

ב ה מיי' פ"יא מהל' שכירות הלכה ו , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' פט סעיף ב:

ג ו מיי' פ"ד מהל' גזילה הלכה ב , סמ"ג עשין פג , טור ושו"ע חו"מ סי' צ סעיף א:

ד ז מיי' פ"ה מהל' חובל ומזיק הלכה ד , סמ"ג עשין ע , טור ושו"ע חו"מ סי' צ סעיף טז:

ה ח מיי' פ"ב מהל' טוען הלכה ב והלכה ד , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' צב סעיף ז:

דף מה עמוד א[עריכה]

ו א מיי' פ"ב מהל' טוען הלכה ד , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' צב סעיף ז:

ז ב מיי' פ"טז מהל' מלוה הלכה ה , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' צא סעיף א:

ח ג ד ה ו מיי' פ"כ מהל' מכירה הלכה ח והלכה ט , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' צא סעיף ט:

ט ז מיי' פ"טז מהל' אישות הלכה יד , ומיי' פ"יד מהל' מלוה הלכה א , סמג עשין מח וסימן צה , טור ושו"ע אה"ע סי' צו סעיף ז , וטור ושו"ע חו"מ סי' פד סעיף א:

י ח מיי' פ"טז מהל' מלוה הלכה ה , ומיי' פ"טז מהל' אישות הלכה טו , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' צו סעיף ח , וטור ושו"ע חו"מ סי' פד סעיף ה:

יא ט מיי' פ"טז מהל' מלוה הלכה ה , ומיי' פ"טז מהל' אישות הלכה כ , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' צו סעיף ט , וטור ושו"ע חו"מ סי' קיד סעיף ד:

יב י מיי' פ"טז מהל' מלוה הלכה ה , ובהל' אישות שם הלכה יט , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' צו סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' קח סעיף יז:

יג כ מיי' פ"טז מהל' מלוה הלכה ה , ובהל' אישות שם הלכה טז , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' צו סעיף י , וטור ושו"ע חו"מ סי' קו סעיף א:

יד ל מיי' פ"יז מהל' מלוה הלכה א והלכה ב , סמ"ג עשין צד ועשה צה , טור ושו"ע חו"מ סי' קח סעיף ה:

טו נ מיי' פ"ט מהל' שותפין הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' צג סעיף א , [ וברב אלפס עוד בכתובות פ"ט דף קיא. ]:

טז ס ע מיי' פ"ט מהל' שותפין הלכה ז , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' צג סעיף ו:

יז פ מיי' פ"ט מהל' שמיטין הלכה ז , סמג עשין קמט , טור ושו"ע חו"מ סי' סז סעיף ו:

דף מה עמוד ב[עריכה]

יח א מיי' פ"יא מהל' שכירות הלכה ח , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' פט סעיף ה:

יט ב ג מיי' פ"יא מהל' שכירות הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' פט סעיף ג:

כ ד מיי' פ"ב מהל' שכירות הלכה יב , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' רצו סעיף א ודלא כסוגיא דידן ע"ש:

כא ה מיי' פ"ב מהל' שכירות הלכה יב , טור ושו"ע חו"מ סי' רצו סעיף ב:

כב ו מיי' פ"ט מהל' טוען הלכה ב , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' רצו סעיף ב , וטור ושו"ע חו"מ סי' רצז סעיף א:

כג ז מיי' פ"ב מהל' שכירות הלכה יב , סמג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' רצו סעיף ב ונאמן בשבועה בנק"ח ע"ש וכפי' התוספות:

דף מו עמוד א[עריכה]

כד א ב מיי' פ"יא מהל' שכירות הלכה ז , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' פט סעיף ד:

כה ג ד מיי' פ"יא מהל' שכירות הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' פט סעיף ה ועיי' שם:

כו ה מיי' פ"ד מהל' גזילה הלכה ד , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' צ סעיף ב:

כז ו מיי' פ"ד מהל' גזילה הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' צ סעיף א:

דף מו עמוד ב[עריכה]

כח א מיי' פ"ט מהל' טוען הלכה ד , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' צ סעיף יא:

כט ב מיי' פ"ח מהל' טוען הלכה י , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע שם סעי' יא יב יג:

ל ג מיי' פ"ח מהל' טוען הלכה י:

לא ד ה טור ושו"ע חו"מ סי' צ סעיף ד:

לב ו טור ושו"ע חו"מ סי' צ סעיף א:

לג ז ח ט מיי' פ"ה מהל' חובל ומזיק הלכה ה , סמ"ג עשין ע , טור ושו"ע חו"מ סי' צ סעיף טז

דף מז עמוד א[עריכה]

לד א מיי' פ"ב מהל' טוען הלכה ב , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' צב סעיף ב:

לה ב מיי' פ"ב מהל' טוען הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' צב סעיף ז:

לו ג מיי' פ"יז מהל' מלוה הלכה ב , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קח סעיף ט:

לז ד מיי' פ"יז מהל' מלוה הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' קח סעיף יא:

לח ה ו מיי' פ"ד מהל' טוען הלכה ה והלכה ז , סמ"ג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' עה סעיף טז:

דף מז עמוד ב[עריכה]

לט א סמג לאוין קג:

מ ב ג מיי' פ"טז מהל' מלוה הלכה ה , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' צא סעיף א:

מא ד מיי' פ"כב מהל' עדות הלכה א , סמג עשין קי , טור ושו"ע חו"מ סי' לא סעיף ב:

מב ה ו מיי' פ"כב מהל' עדות הלכה ב והלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' לא סעיף ב:

מג ז מיי' פ"כב מהל' עדות הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' לא סעיף ג וע"ש:

דף מח עמוד א[עריכה]

מד א ב מיי' פ"ב מהל' קידוש החדש הלכה ה:

מה ג מיי' פ"כ מהל' מכירה הלכה ז , סמג עשין רכב , טור ושו"ע חו"מ סי' צא סעיף ט:

מו ד מיי' פ"יז מהל' מלוה הלכה ב , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קח סעיף ט:

מז ה מיי' פ"יז מהל' מלוה הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' קח סעיף יא:

מח ו מיי' פ"יז מהל' מלוה הלכה ג , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קח סעיף יא , וטור ושו"ע אה"ע סי' צו סעיף א:

מט ז מיי' פ"יח מהל' אישות הלכה ו , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' צו סעיף א , וטור ושו"ע אה"ע סי' קא סעיף א:

נ ח ט מיי' פ"יט מהל' אישות הלכה ז , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קיא סעיף ח , [ וברי"ף כתובות פ"י דף קיד ע"ב ]:

נא י כ מיי' פ"טז מהל' אישות הלכה כ , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' צח סעיף ג:

דף מח עמוד ב[עריכה]

נב א מיי' פ"יז מהל' מלוה הלכה ה , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קח סעיף יד , וטור ושו"ע חו"מ סי' פד סעיף ה:

נג ב ג ד ה מיי' פ"יז מהל' מלוה הלכה ג והלכה ד , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קח סעיף יא:

נד ו ז ח ט מיי' פ"ט מהל' שותפין הלכה א והלכה ב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' צג סעיף א:

נה י מיי' פ"ט מהל' שותפין הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' צג סעיף ו:

דף מט עמוד א[עריכה]

נו א מיי' פ"א מהל' טוען הלכה יב , סמג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' צד סעיף א:

נז ב מיי' פ"א מהל' טוען הלכה יב , ומיי' פ"יא מהל' שכירות הלכה ט , סמג עשין שם , טור ושו"ע חו"מ סי' צד סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' פט סעיף ו:

נח ג מיי' פ"יא מהל' שכירות הלכה ט , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' פט סעיף ו: