עין משפט ונר מצוה/ביצה/פרק ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף לה עמוד ב[עריכה]

א ב מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תקכא סעיף א:

ב ג טור ושו"ע או"ח סי' שלח סעיף ז:

ג ד מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה כג , טור ושו"ע או"ח סי' שלח סעיף ז , וטור ושו"ע או"ח סי' תקכא סעיף ב:

ד ה מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה כד , טור ושו"ע או"ח סי' שלח סעיף ח , וטור ושו"ע או"ח סי' תקכא סעיף ג:

ה ו מיי' פ"ז מהל' ביאת מקדש הלכה ט , סמ"ג לאוין שח:

ו ז מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה יד:

ז ח מיי' פ"יא מהל' כלים הלכה ח:

ח ט מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה כ , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף מה:

ט י מיי' פ"ד מהל' מתנות עניים הלכה א:

י כ מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה ב , ומיי' פ"כו מהל' שבת הלכה טו , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שלג סעיף א:

דף לו עמוד א[עריכה]

יא א מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה ב , ומיי' פ"כו מהל' שבת הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' שלג סעיף א:

יב ב ג מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תקכא סעיף א:

יג ד מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה כג והלכה כה , טור ושו"ע או"ח סי' תקכא סעיף ב , וטור ושו"ע או"ח סי' שלח סעיף ז:

יד ה ו מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה כד והלכה כה , טור ושו"ע או"ח סי' שלח סעיף ח , וטור ושו"ע או"ח סי' תקכא סעיף ג:

טו ז ח מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה כה , טור ושו"ע או"ח סי' שטז סעיף ד:

טז ט מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' שלז סעיף א:

דף לו עמוד ב[עריכה]

יז א מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה כד , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' שלח סעיף ח , וטור ושו"ע או"ח סי' תקכא סעיף ג:

יח ב מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף לד , וטור ושו"ע או"ח סי' תקיח סעיף ה:

יט ג טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף לה:

כ ד טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף לד:

כא ה מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה יז:

כב ו מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה ו , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שלו סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' תקכד סעיף א:

כג ז מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה ט , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שלט סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' תקכד סעיף א:

כד ח מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה ה , טוש"ע שם , וטור ושו"ע או"ח סי' שלט סעיף ב וסעיף ג:

כד (ח) מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' תקכד סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' שלט סעיף ד:

דף לז עמוד א[עריכה]

כה א מיי' פ"ב מהל' יבום וחליצה הלכה ו , סמ"ג עשין צב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסא סעיף ד:

כו ב מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' תקו סעיף ג:

כז ג מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תצח סעיף י:

כח ד מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' שצז סעיף ג:

כח (ד) מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' שצז סעיף ד:

כט ה טור ושו"ע או"ח סי' שצז סעיף ח:

כט (ה) מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה יז , טור ושו"ע או"ח סי' שצז סעיף יא:

ל ו מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה כ , טור ושו"ע או"ח סי' שצז סעיף יב:

דף לז עמוד ב[עריכה]

לא א ב מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה יא , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שצז סעיף ה:

לב ג מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה יח , טור ושו"ע או"ח סי' שצז סעיף ט:

לג ד מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה כ , טור ושו"ע או"ח סי' שצז סעיף י:

לג (ד) מיי' פ"ו מהל' טומאת מת הלכה ב:

לד ה מיי' פ"יא מהל' שמיטה ויובל הלכה כ:

דף לח עמוד א[עריכה]

לה א מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה כ:

לו ב מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' שצז סעיף ו:

לז ג מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' שצז סעיף ז:

לח ד ה ו ז מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה יז , טור ושו"ע או"ח סי' שצז סעיף יא:

דף לח עמוד ב[עריכה]

לט א מיי' פ"טו מהל' מאכלות אסורות הלכה יב , סמ"ג לאוין קמא , טור ושו"ע יו"ד סי' צח סעיף ב , וטור ושו"ע יו"ד סי' קט סעיף א:

מ ב מיי' פ"יח מהל' מכירה הלכה יג , סמ"ג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכט סעיף ב:

מא ג מיי' פ"טז מהל' מאכלות אסורות הלכה ב , סמ"ג לאוין קמא:

דף לט עמוד א[עריכה]

מב א מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' שצז סעיף יג:

מג ב מיי' פ"ב מהל' מעילה הלכה יג:

מד ג מיי' פ"ז מהל' ע"ז הלכה י , טור ושו"ע יו"ד סי' קמב סעיף א:

מה ד מיי' פ"ו מהל' נדרים הלכה יא , טור ושו"ע יו"ד סי' רכא סעיף יב:

מו ה מיי' פ"יח מהל' שבת הלכה ה:

מז ו מיי' פ"יח מהל' שבת הלכה ד:

מח ז מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' שצז סעיף יד:

מט ח מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שצז סעיף טו:

נ ט מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שצז סעיף טז:

נא י מיי' פ"ה מהל' נדרים הלכה א , סמ"ג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רכד סעיף א:

דף לט עמוד ב[עריכה]

נב א מיי' פ"ז מהל' נדרים הלכה ב , טור ושו"ע יו"ד סי' רכד סעיף א:

נג ב מיי' פ"ז מהל' נדרים הלכה ד , סמ"ג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רכו סעיף א:

נד ג מיי' פ"ו מהל' בכורות הלכה י , ומיי' פ"ג מהל' שקלים הלכה ד והלכה ה:

נה ד מיי' פ"ו מהל' בכורות הלכה י:

נו ה מיי' פ"יז מהל' גזילה ואבידה הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' רסט סעיף א:

נז ו מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' שצז סעיף יז:

דף מ עמוד א[עריכה]

נח א מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' שצז סעיף יח:

נט ב מיי' פ"ג מהל' נזקי ממון הלכה יד , סמ"ג עשין סו , טור ושו"ע חו"מ סי' שצג סעיף א:

ס ג מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' שצז סעיף יז:

סא ד ה מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ב , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תצז סעיף ב , וטור ושו"ע או"ח סי' תצח סעיף ג:

סב ו מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה יד , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שי סעיף ב: