שולחן ערוך אורח חיים תקכא א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


שולחן ערוך אורח חיים · א· >>

שולחן ערוך אורח חיים · תקכא · א · >>

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · מגן אברהם · באר היטב · משנה ברורה · ביאור הלכה · כף החיים · באר הגולה

שולחן ערוך

משילין פירות דרך ארובה (פירוש מן "כי ישל זיתך" כלומר מפילין הפירות לארץ) ביום טוב ולא ישלשלם בחלונות ולא יורידם בסולמות ולא יטלטלם מגג לגג אף על פי שהן שוין.

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(א) משילין:    בגמרא משמע דוקא כשהמטר יורד עליהם ומשום הפסד שרי וכ"כ הטור דאל"כ ה"ל כמפנה אוצר עיין סי' של"ג וכתב היש"ש אפי' טובא ואפי' לגמור האוצר שרי וכ"ד הרי"ף והרמב"ם מדסתמו דבריהם וכ"מ דעת הש"ע דלא כמ"ש בב"י:

(ב) ארובה:    הוא חלון שבתקרה:

(ג) בחלונות:    הן בכותל וצריך להגביהן:

(ד) בסולמות:    וה"ה במדריגות שלנו (רש"י יש"ש):

באר היטב

(א) משילין:    דוקא כשיורד המטר עליהם ומשום הפסד שרי ואפי' לגמור האוצר. רש"ל.

(ב) ארובה:    הוא חלון שבתקרה.

(ג) בחלונות:    הן בכותל וצריך להגביהן.

(ד) בסולמות:    וה"ה במדריגות שלנו. רש"י יש"ש.


משנה ברורה

(א) משילין וכו' - פי' שיש לו פירות על הגג וראה גשמים ממשמשים ובאים ואפשר שיבוא לידי הפסד התירו לו חכמים לטרוח ביו"ט ולהורידם לבית דרך ארובה שבגג על ידי חבל או להשליכם דכיון שאין בזה טורח כ"כ התירו לו מפני הפסד ממונו אבל בלא הפסד לא:

(ב) פירות - ואפילו היה לו פירות הרבה שם מותר לו לסלק כולם משם:

(ג) ארובה - הוא חלון העשוי בתקרת הגג:

(ד) ולא ישלשלם בחלונות - ר"ל אם היה הגג מוקף במחיצות ובאחד מן המחיצות היה חלון אסור להורידם דרך שם בחבל דאיכא טרחא יתירה להעלותם עד החלון ולהורידם ואפילו אם ירצה רק להגביהם עד החלון ולהשליכם דרך שם ארצה ג"כ אסור דהיה בזה עכ"פ טרחא להעלותם אמנם אם היה החלון נמוך שוה לגג דליכא טרחא יתירה מסתברא דמותר כמו דרך ארובה:

(ה) בסולמות - ר"ל אם היו מונחים בשקים ליקח השקים ולהורידם למטה דרך הסולם וה"ה במדרגות שלנו אסור דהוי טרחא יתירה:

(ו) ולא יטלטלם מגג לגג - היינו שאין ארובה בגג זה ורוצה להוליכם לגג הסמוך לו שיש בו ארובה להפילם דרך שם אסור דנחשב טרחא יתירה וכש"כ שלא במקום הפסד בודאי אסור לטלטלם מגג לגג:

(ז) אעפ"י שהן שוין - שאין אחד גבוה מחבירו:
פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש