רש"י על משלי ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על משלי · ג · >>

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אורך ימים וגו' ושלום יוסיפו לך" - תורתי ומצותי

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בטח בה'" - ופזר מעותיך לבקש לך רב ללמוד ממנו ואל בינתך אל תשען

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל תהי חכם בעיניך" - להיות מואס בדברי מוכיחך

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רפאות תהי לשרך" - החכמה שרך כמו (שיר השירים ו) שררך וזהו טיבורך

"ושקוי לעצמותיך" - הוא המוח כענין שנאמר ומוח עצמותיו ישוקה (איוב כא)

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מהונך" - מכל מה שחננך אפי' מקול ערב (אל תקרי מהונך אלא מגרונך)

"ומראשית" - אלו תרומות ומעשרות

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מוסר ה' בני אל תמאס" - אם יבואו עליך יסורין יהיו חביבין עליך

"ולא תקוץ" - מלשון קצתי בחיי (בראשית כז)

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וכאב את בן ירצה" - שרוצה בבנו להטיב לו ויפייסהו לאחר שמכהו בשבט כן יערב לך הטובה אחר המכה

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה" - שלומד חכמה עד ששגורה היא להוציא מפיו

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי טוב סחרה מסחר כסף" - כל חלופין שאדם מחליף בסחורה זה נוטל זה וזה נוטל זה אבל האומר לחבירו שנה לי פרקך ואני אשנה לך פרקי נמצאו שניהם ביד כל אחד ואחד

"חרוץ" - מין זהב הוא

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וכל חפציך" - כל חמדותיך

"לא ישוו בה" - לא יהיו שוין בשוויה ודמיהן בדמיה

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בימינה" - למיימינים בה ועוסקים בה לשמה אורך ימים וכ"ש עושר וכבוד ולמשמאילים בה שעוסקים בה שלא לשמה מ"מ עושר וכבוד יש

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למחזיקים בה" - לאוחזים בה כמו וישלח ידו ויחזק בו (שמות ד)

"ותומכיה מאושר" - המתקרבים לה וכן כל לשון תמיכה שבספר זה שהוא אוחז בה

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ה' בחכמה יסד ארץ" - ע"פ התורה והיא התורה והיא התבונה והוא הדעת ואחר שכל העולם נברא בהם לכך

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ירעפו" - כמו יטיפו

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל ילוזו מעיניך" - אל יתעקמו מנגד עיניך להסירם מכנגדך

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויהיו חיים לנפשך" - שהרי עץ חיים הוא

"וחן לגרגרותיך" - שהרי זה שבחה האמור למעלה וענקים לגרגרותיך

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא תגוף" - לשון כשלון אצופי"ר בלע"ז וכן פן תגוף באבן (תהלים צא) וכן בטרם יתנגפו רגליכם (ירמיהו יב) וכן ונגפו אשה הרה (שמות כא)

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושכבת וערבה שנתך" - ותנעם שנתך כשתישן שלא תירא מפחד פתאום

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומשואת" - כשתבוא על הרשעים

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי ה' יהיה בכסלך" - במבטחך ד"א בדברים שאתה כסיל בהן כך מצאתי בירושלמי

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל תמנע טוב מבעליו" - אם ראית חבירך חפץ להטיב, לעניים אל תמנעהו "בהיות לאל ידך" להחדילו.

דבר אחר:

"אל תמנע טוב מבעליו" - אל תמנע צדקה מן העני "בהיות לאל ידך לעשות" צדקה, שמא יבוא יום ואין לאל ידך.

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וכן אל תאמר לרעך" - לעני

"ויש אתך" - מה שתתן לו ורבותינו פירשו לך ושוב על שכר שכיר

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל תחרוש על רעך" - אל תחשוב ואינו זז ממשמעות חרישה מה דרך החורש מכין מקום לזמן הזריעה אף החושב רעה מכין מקום תחבולות בלבו איך יעמוד ויעשנה

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל תריב עם אדם" - להתלונן עליו

"אם לא גמלך רעה" - שעבר על המצוה הכתובה בתורה ואהבת לרעך כמוך (ויקרא יט) ומי שהוא רשע רשאי אתה לשונאו

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל תקנא באיש חמס" - לעשות כמעשיו אם תראהו מצליח

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי תועבת ה' נלוז" - מעוות בדרכיו

"ואת ישרים סודו" - ועם ישרים סודו

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם ללצים" - אדם נמשך אחריהם לסוף אף הוא יהיה לץ עמהם

"ולענוים יתן חן" - אם לענוים יתחבר סוף שיתנו מעשיו חן בעיניהם של בריות

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כבוד חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון" - לעצמו מפריש קלון לחלקו