עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/45

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה

אבא בר אבא - ר' אבא בר אבינא


קידושין סו:, סוטה כ., ב"ק פה. קה:, ב"מ צ: קטז., ב"ב יב., סנהדרין סג:, ע"ז לח:, זבחים ח: כו. קח:, חולין יז. סג: עג., נדה לו:.

האומרים בשמו מלבד שמואל בנו, מצינו אך רב מתנה ומר עוקבא כשבת קח:, מו"ק כו. ומה שמצינו פסחים פ"ה סה"כ א"ר יוחנן על דא אמר לי אבא בר אבא הוא ט"ס כי כשהיה אבוה דשמואל בא"ח אז לא נולד עדיין ר' יוחנן שהיה עול ימים בפטירת רבי וגם את שמואל לא הכיר. וצ"ל בירושלמי כשקלים פ"ב ה"ד א"ר יוסי (צ"ל יוחנן) על דא עליל אבא בר אבא, או אפשר ששלחו בכתב.

וזכה לאריכת ימים כמו שהבאנו למעלה שזכה ללמוד מפי רבי ועוד בימי ר' יהודה נשיאה היה חי עדיין כיבמות קטו: ששלח אבוה דשמואל שאלה אליו.

פטירתו נזכרה ברכות יח: שנפטר בעת ששמואל בנו לא היה אצלו וכאשר היה מונח תח"י מעות של יתומים ולא ידע היכן טמן אביו הכסף הלך לחצר מות לשאול ממנו. ובדק"ס גרס עד דאתי שמואל מבי רב נח נפשיה דאבוה, ובלי ספר הכונה שהלך שמואל לסורא מקום רב כמפורש באגרת דרש"ג ח"ג פ"ב שהיה רגיל שמואל לבא לפני רב, ושמואל ראהו שבוכה ושוחק. וכששאלו שמואל למה היה שוחק והשיבו יען שהוא חשוב בהאי עלמא ומה שהוא בוכה יען שבמהרה ימות שמואל. ולפי פשטות הגמרא האריך שמואל ימים רבים אחריו, יען כי רב נהג שרירותא אחריו ואחר רב מלך שמואל ז' או עשר שנים.


אבא בר אבא בר ממל

נזכר פ"א בפאה פ"ח ה"ח שבעי קומי ר' לא (אילא).


אבא בר אבהו

נזכר ב"ק פ"א ה"א והוא רבה בר אבוה.


אבא בר אבימי

ערך אדא בר אבימי.


ר' אבא בר אבין

נזכר תרומות פ"א ה"ז שמספר מחסיד אחד ששאל לאליהו ערום מהו שיקרא ק"ש (וב"מ קיד. מובא שרבה בר נחמני שאל זאת מאליהו). ונזכר ב"ר פל"ג ס"ג ביחד עם ר' תנחומא שאמרו בשם ר' אחא.


ר' אבא בר אבינא

(ובירושלמי ר' בא בר בונא אז בינא ולפעמים מינא כי בי"ת מתחלף במי"ם).

כפי הנראה היה ירושלמי ולמד תורה מרב בהיותו עוד בא"י וזה שמצינו ב"מ פ"ד ה"א. סנהדרין פ"ג ה"ג שאמר בשם רב. וב"מ פ"א סה"ד שהיה לו שדות נתן באריסות, ופ"א סליק אריסיה לדיקלא ואשכח גיזלין וגסתון אזל שאיל לרב ולא א"ל כלום אזל חזר הגוזלין למקומן אמר ר' בא בר מינא - למה מהרת להחזיר טרם שהגדנו לך דין ברור. והיה דיין בעירו כב"מ פ"ה ה"א חד בר נש אשאל לחבריה דינרין - אתא עובדא קימי ר' בא בר מינא וכו'.

וזכה להעמיד תלמידים גדולי הדור כדמצינו שבת ס: שר' אבא בר זבדא בעי מיניה עשאו שמין כלבוס מהו א"ל מותר, וכן מצינו ר' ברכיה בשמו יומא ספ"ח. ר' פטרוקי אחוה דר' דרוסא בשמו יומא פ"ד ה"ד.

ומצינו שהיה לו אח בשם חגרא כמגילה פ"א ה"ט יב., מאמריו נמצאו שבת פ"ב ה"ו שאין השטן מקטרג אלא בשעת הסכנה, יומא פ"א רה"א אמר למה סמך הכתוב פ' מרים לפ' פרה, וכן מובא המאמר הזה בויק"ר ספ"ף על שמו, ובס' דר"כ קע"ד. בטעות ע"ש אבא בר זבינא וצ"ל כינא.

ובכתובות פ"א רה"ב חונה בשם שמואל בשקל הקודש ר' בא בר בינא אמר מטבע יוצא.