תולדות תנאים ואמוראים/י/ר' יהודה הנשיא - רבי - רבינו הקדוש

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

קפיצה לניווט קפיצה לחיפושר' יהודה הנשיא - רבי - רבינו הקדוש[עריכה]

גדול העצה ורב העלילה‪ ,‬אשר עיניו ‫פקוחות על כל בריותיו בכלל ועל עמו‬ בני ישראל בפרט‪ ,‬ישלח בכל דור ודור‬ ‫מלאכיו עושה דברו להסך באברתם לבל‬ ‫תמעדינה רגליהם ולבל יפלו בנופלים, ‫ופתגם ההמוני יאמר, הק"בה הקדוש ברוך הוא יתן הקור ‫לפי ערך הבגדים. והאמת כן הוא כי קול ‫המון כקול שדי‪ ,‬כי בדור השמד הגדול והנורא זמן חורבן ביתר‪ ,‬אשר אז היתה‬ ‫כמעט כליון חרוץ לנשמת אומה הישראלית ‫כולה‪ ,‬כי רבן גמליאל הנשיא נפטר והלך לו‪ ,‬וראשי חכמי הדור מהם מתו ומהן ‫הומתו במיתה משונה‪ ,‬בית ועד החכמים ‫בטלה‪ ,‬והנשארים נתפזרו לכל רוח‪ ,‬אז ‫הוצרכו למלאך מושיע כביר כח‪ ,‬ואז‬ ‫נולד לרבן שמעון בן גמליאל] בן בכור, וכמו נבואה נזרקה מפיהם לקראתו בשם‬ ‫יהודה, אשר היה באמת נשמת היהודי ‫כי המשנה שהיא נשמת היהודים יצאה ‫לאור על ידו. והק״בה השפיע עליו מטובו ביד רחבה כעדות התנא בן דורו ר״ש‬ ‫בן מנסיא אבות פ״ו מ״ט אלו שבע‬ ‫מדות (הנוי, הכח, והעושר, והכבוד, והחכמה, והזקנה‪ ,‬והשיבה, והבנים) שמנו חכמים‬ ‫לצדיקים, כולם נתקיימו ברבי ובניו, ‫וכירושלמי סנהדרין פ' הנחנקין ה״ג א"ר יוחנן "כל שאמרו חכמים בצדיקים היו‬ ‫ברבי מאן רבי "הוא רבי הוא ר' יהודה ‫הנשיא" ולא לחנם קראוהו‬ רבינו הקדוש ‫כי לבד מה שהיה באמת‬ ‫קדוש וטהור, אבל גם הוקדש מרחם כי היה בן רבן שמעון בן רבן גמליאל בן רבן שמעון (הנהרג) בן רבן גמליאל‬ (הזקן) בן שמעון בן הלל הבבלי שעלה ‫מבבל לא״י ונתמנה לנשיא בראשית ימי‬ ‫מלכות העריץ הורדוס, וא״כ היה דור

‫השביעי שלשלת היוחסין בישראל וכמו‬ ‫יום השבת שהוא שביעי והוא שבת קודש‪,‬‬ ‫כן היה רבינו קדוש ישראל, ובא שבת‬ בא מנוחה‪.‬‬

וכמו משה רבינו אשר ע"י נתנה‬ ‫התורה מסיני יסופר עליו בתורה שהושלך‬ ‫בסוף על שפת היאור ובת פרעה לקחה‬ לו לבן, ונתגדל בפלטרין של מלכים, כן ‫רבינו הקדוש אשר ע"י יצאה לאור ‫התורה - שבעל פה תספר עליו האגדה‬ ‫ומובא בתוס' ע"ז י:ד"ה דיבור המתחיל א"ל, וז"ל ‫אמרינן במדרש כשנולד רבי גזרו שלא ‫למול, אך אביו שהיה נשיא ישראל לא שמר מצות המלך ומל את בנו, והלשין ‫ההגמון לפני הקיסר שנשיא ישראל עבר‬ ‫על גזירתו, וצווה להביא אותו לפניו ‫לראות אם אמת הדבר, וכשהובא לפניו מצאו ערל, כי אֵם אנטונינוס (מי שהיה ‫קיסר אח"כ ואוהבו דרבי) הייתה רעותה דאשת רבן שמעון ב"ג והיא חמלה עליו שלא ‫יהרג והחליפה את בנה בבן רשב"ג, ‫וההגמון העיד שהוא בעצמו ראה איך ‫שמלו אותו ואמר אין זה כי אלוהיהם עושה להם נסים ופטרום לשלום.

‫והנה אם כי בלי ספק סיפור המדרש הזה יסודתו בהררי קודש אבל קצת טעות נפל בו, כי שנולד רבי לא היה אז עדיין אביו נשיא בישראל, וכמו שבארנו באריכות בערך ר' יהודה ור"מ ורשב"ג שהוקם לנשיא שנים הרבה אחרי פטירת ר"ע ואך אחרי שהורשה להם להתקבץ באושא אז יצא רשב"ג ממחבואו ונתמנה לנשיא, וע"פ עדות חז"ל קידושין עב: שביום שמת ר"ע נולד רבי, וכמעט כל חכמי הדור יאמרו שר"ע נהרג נב או נה אחר החורבן, ואם כי כבר בארנו בערך ר"ע שגרסת הרמב"ם והיא האמת שצ"ל עד שלא מת ר"ע נולד רבי, ור"ע נהרג זמן רב אח"ז לערך בשנת סח אחר החורבן, אבל רבי זה דבר ברור אצלנו שנולד תל"ד לשטרות שהוא ג' אלפים‬ ‫ותתפ"ב לבריאת עולם שהוא נב לחורבן‬ ‫הבית או אפשר עוד קודם תל"ד, אבל ‫לא מאוחר מזה, כי כבר ביאר הגאון שי"ר בערך מלין בערך אנטונינוס מקה"ר ‫פ"י-ה שאנטינינום זעירא (בנו של אנטונינוס אוהבו דרבי) שאל לרבי מי ימות קודם והשיבו "אני", וזה אנטונינוס מת בשנת ‫‪ 198‬למספרם שהוא תקה לשטרות, ‫ובילקוט זכריה מביא בשם ילמדנו על‬ הפסוק ואכחיד את שלשת הרועים בירח ‫אחר זה רבינו הקדוש, ארטבן מלך פרס, ‫וקיסר אנטונינוס, וכאשר ידוע לנו שרבי הגיע לשנות שיבה שהוא שבעים כאבות ‫ספ"ה, ע"כ בע"כ נולד כאשר אמרנו ‫בשנת תל"ד, וז"ב. ולכן מה שמובא בתוס' ממדרש שהלשינו על נשיא ישראל הכונה‬ ‫יען שהיה בן הנשיא ואח"כ היה בעצמו ‫הנשיא, אבל כשנולד רבי אז בלי שום‬ ‫ספק לא הוקם עוד רשב"ג לנשיא כי אז עדיין חיו כמה מחכמי דור יבנה, ור"ע ‫היה אז ראש לכל זקני הדור ההוא.

הוא היה בנו הבכור כמפורש בירושלמי פסחים רפ"י, ואביו רשב"ג ראה כי ברכה בו ויעניקהו מתורתו ויעניקהו מתורתו וחכמתו. ‬ובהיותו קטן התחמם כנגד אורן של חכמי הדור כמפורש מגילה כ. ‬שאמר רבי קטן הייתי וקראתי (להמגילה) למעלה מר' יהודה, ואח"כ כששבו כל חכמי הדור לאושא ורשב"ג נתמנה לנשיא ושם היה התנא ר' יעקב בן קורשאי כמפורש סוף הוריות, אז מסרו אביו שילמד עמו משניות וברייתות המסורות לו, זה שאמרו בירושל' שבת פ"י ה"ה ופסחים רפ"י שר' יעקב‬ בן קורשאי היה רבו דרבי, ודרך החידוד והחריפות קבל מר' מאיר כעירובין יג: אמר רבי האי דמחדדנא טפי מחבראי דחזיתיה לר' מאיר מאחוריה (ןפירש"י כשלמדתי לפניו ישבתי בשורה של אחריו). ועיין ירושלמי ביצה פ"ה ה"ב. עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/160 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/161 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/162 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/163 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/164 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/165 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/166 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/167 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/168 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/169 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/170 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/171 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/172 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/173 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/174 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/175 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/176 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/177 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/178 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/179 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/180 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/181 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/182 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/183 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/184 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/185 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/186 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/187 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/188 עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. II. 1910.pdf/189