לדלג לתוכן

ויקרא רבה כ יב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

יב.    [ עריכה ]
א"ר אבא בר אבינא מפני מה נסמכה פרשת מיתת מרים לאפר פרה אלא מלמד שכשם שאפר הפרה מכפר כך מיתת הצדיקים מכפרת א"ר יודן מפני מה נסמכה מיתת אהרן לשבירת לוחות אלא מלמד שהיה קשה לפני הקדוש ברוך הוא מיתתו של אהרן כשבירת לוחות א"ר חייא בר אבא בא' בניסן מתו בניו של אהרן ולמה מזכיר מיתתן ביוה"כ אלא מלמד שכשם שיום הכפורים מכפר כך מיתתן של צדיקים מכפרת ומנין שיוה"כ מכפר שנאמר (ויקרא טז, ל): "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם" ומנין שמיתתן של צדיקים מכפרת דכתיב (ש"ב כא, יד): "ויקברו את עצמות שאול" וכתיב "ויעתר אלהים לארץ אחרי כן".