מעשה רב הסכמות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מעשה רב

הסכמות [מהוצאה הראשונה, להרב המסדר]

מוהר"ר חיים זלה"ה מק"ק וולאזין[עריכה]

מכתב הגאון החסיד מאור הגולה בדורו, אור ישראל זיוו הודו והדרו; כבוד מוהר"ר חיים זלה"ה מק"ק וולאזין יצ"ו. החיים והשלום לכבוד ידידי האהוב.

הגיעני אמרי נועמו אשר שאל בעצתי. אם להדפיס הנהגות של רבינו הגדול והקדוש נשמתו עדן לבל יושכחו. ודאי ראוי הוא שיודפסו. אבל לגבי דידי מלתא זוטרתי הוא כי כן נתפשטו ונדפסו הנהגות מהרי"ל ע"י שמש קטן ששימש אותו. ואשר שאל אם ההנהגות מכוונים. מהם לא ידעתי כלל. ואשר ידעתי מכוונים המה. זולת אשר כתב ושבחיך ביוד ובסנול. אמת כן הדפיס הרב החסיד מוהר"מ מענדיל נ"י בבאור הש"ע אבל השומעים שמעו וטעו. ואני דקדקתי בשמעי מפה קדוש שאמר ושבחך בלא יוד ובחטף פתח והכי משמע לישנא דאמרי' לא ימוש לשון יחיד. ואשר כתב לקרות בפרשת זכור זכר בשש נקודות. אני שמעתי מפה קדוש שקרא בחמש נקודות. ולא ידעתי אם השומעים שמעו וטעו לומר בשש נקודות או אולי בזקנותו חזר בו. יחקור נא לעמוד בזה על האמת. ובחדושי מעלתו. מרובי טרדתי לא עיינתי בם. ובדרך העברה ראיתי שישר הולך כאשר ידעתיו בעל סברא ישרה. ה' יצליחהו. ויקבל שלום ורב ברכות. כנפשו ונפש החיים באאמ"ו מוהרי"ץ זללה"ה.

מוהר"ר אברהם אבלי זצ"ל[עריכה]

הסכמת הרב הגאון המפורסם בדורו לתורה ולתעודה. אוצר כל כלי חמדה, מוהר"ר אברהם אבלי זצ"ל, וכבוד הרב הגדול המפורסם בתורה ומשנתו הסדורה, ויראת ה' טהורה, מו"ה צבי הירש זללה"ה מו"ץ דק"ק ווילנא יצ"ו.

הרימותי ידי בספר המקנה למיקנא קימחא נהלין וטחינא סולת מנופה, טוב ויפה, אשר בירר וליבן ידי בחירי רצתה נפשי... מתרומת מדות והנהגות רבינו הגדול הגאון רבן של ישראל מוהר"ר אליהו חסידא קדישא אשר היה בקהלתנו אשר בודאי כוונים למלאכת שמים מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה כאשר ראו ב"ד וכל ישראל ואמרו מקודש מקודש שושן סודתו, גם חשף הרב הנ"ל זרוע עיונו להביא מטעמים אשר עשה מפרי תנובת חכמתו, כאשר ידעתי מאז החכמה לחכם תעוז, והוא בודאי על דרך האמת ובנוי על דרכן של חכמים מובהקים מופלגים עמיקי ורדיפי ומזוקקה וצרופה, לזאת מהראוי להביא לבית הדפוס ולזכות את הרבים בכל אלה, הכ"ד המדברים לכבוד אכסניא של תורה, היום יום ד' י"ר כסליו טוב לדורשך לפ"ק פה ק"ין ווילנא. אברהם אבלי בלא"א מ"ו הרב הג' מוהר"ר אברהם שלמה זלה"ה. ונאום שלמה צבי הירש במו"ה צמח זלה"ה.

מוהר"ר אברהם דאנציג זלה"ה[עריכה]

הסכמת הרב הגאון ידיו רב לו במלחמתה של תורה וה' עמו שהלכה כמותו המפורסם בחבוריו לשם ולתהלה מוהר"ד אברהם דאנציג זלה"ה בעהמ"ס חיי אדם ונשמת אדם, חכמת אדם ובינת אדם ועוד חבורים יקרים.

כבר נודע בשערים מעלות גדולת מרנא ורבנא גאון ישראל וקדושו מחותני מוהר"ר אליהו חסיד מווילנא ויותר שהיה חכם בתורה וביראה עוד לימד דעת ואיזן וחיקר מנהגים טובים שהיה נוהג בבית מדרשו ועליהם נאמר עלהו לתרופה ובהמשך הזמן יבואו לידי שכחה ולזאת נתעורר ידידי כנפשי.. וקיבץ כל המנהגים והלכות פסוקות שהיה נוהג הגר"א זצ"ל וכל האנשים אשר ישמעו וילמדו תכנס יראת ה' בלבם וילכו גם הם באורחות החיים, ואגב רצונו לקבוע כיון באיזה חדושים בפוסקים שהמציא ידידי הרב הנ"ל, ולזאת הגם שאין דרכי בכך בטלתי רצוני לכבוד מחותני הגאון זצ"'ל, ולאהבת הרב הנ"ל דיתיב בתוונא דליבאי, והנני הנני מסכים להעלות על הדפוס, דברי המדבר לכבוד התורה ולומדיה, יום ב' י"ט כסליו תקע"ז. נאום אברהם דאנציג.