ויקיטקסט:ציטוט השבוע/הוספת ציטוט השבוע/דיונים/2015

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

צ'ארלי צ'פלין[עריכה]

Cquote2.svg אני מצטער, אך אינני רוצה להיות קיסר. זה לא עסקי. אינני רוצה לשלוט או לכבוש אף אחד. הייתי רוצה לעזור לכולם אם זה אפשרי - יהודי, גוי, שחור, לבן. כולנו רוצים לעזור אחד לשני; זהו טבעם של בני האדם. אנו רוצים לחיות מאושרו של הזולת - לא מאומללותו. איננו רוצים לשנוא ולבוז לזולת. בעולם הזה יש מקום לכולם, והאדמה הטובה עשירה ויכולה לספק את צרכיהם של כולם. Cquote1.svg
נאום הדיקטטור הגדול (צ'ארלי צ'פלין), סצנת הנאום מתוך הסרט הדיקטור הגדול (1940)

חוקי חמורבי - בנאי[עריכה]

Cquote2.svg 229. אם בנאי בנה בית לאיש ולא עשה את הבית חזק ויציב, והבית שהוא בנה התמוטט וגרם למותו של בעל הבית - הבנאי הזה יומת.

230. אם זה גרם למותו של בן בעל הבית - בנו של הבנאי יומת.

Cquote1.svg
חוקי חמורבי


הלכות צדקה - טור[עריכה]

Cquote2.svg ובעני המחזר על הפתחים -- כתב רמב"ם אין נותנין לו מתנה מרובה אלא מתנה מועטת, ואסור להחזיר העני השואל ריקם אפילו אין נותן לו אלא גרוגרת אחת שנאמר "אל ישוב דך נכלם" (תהלים עד, כא). Cquote1.svg
טור יורה דעה הלכות צדקה
Symbol support vote.svg בעד--נחום - שיחה 02:03, 1 בינואר 2015 (IST)
 • בוצע בוצע

שונא מתנות - טור[עריכה]

Cquote2.svg מדת חסידות שלא לקבל מתנה משום אדם אלא לבטוח בה' שיתן לו די מחסורו שנאמר (משלי טו, כז) "ושונא מתנות יחיה". Cquote1.svg
טור חושן משפט רמט
 • בוצע בוצע

ניכור - ועדת טרכטנברג[עריכה]

Cquote2.svg המקור השלישי למחאה נעוץ בתחושה נרחבת ומסוכנת של ניכור. הכוונה היא לתחושה של ריחוק ואף ניתוק ממוסדות המדינה, הנתפסים ככאלה אשר אינם באים לשרת את האזרח והם מנותקים ממצוקות הציבור ומתחושותיו ועל כן זוכים לחשדנות ולחוסר אמון. בעיני הציבור הרחב תהליך קבלת החלטות המתקיים במערכת השלטונית נתפס כתהליך עמום ולקוי, שאינו מאפשר שיח פתוח דרכו אפשר להשפיע עליו. כל אלו יוצרים בקרב הציבור חוסר אונים אל מול גופי השלטון, ומצמיחים את הטענות נגד “השיטה" בכללותה, שהן ביטוי מובהק של ניכור. Cquote1.svg
דו"ח ועדת טרכטנברג
 • בוצע בוצע

כלי יקר - ערבות[עריכה]

Cquote2.svg "והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות" (דברים לא, כא)

ואמר "וצרות", לפי שבזמן שיש שלום וריעות בין ישראל -- אז אין הערבות מזיק להם כל כך, ואדרבה מועיל, כי בזמן שרואה את חבירו שהוא נוטה מדרך השכל אז הוא מדריכו בדרך ילך להחזירו למוטב מיראת הערבות .... אבל בזמן שאין שלום במעגלותם, אז -- לא די שאינו מוכיחו -- אלא אדרבה שמח במפלתו כדי להדיח עליו הרעה ושיספה בעונו. ואם תמצי לומר שהמצא ימצא איזו איש שלם שיוכיח גם את שונאו -- הנה השונא אינו מקבל תוכחה ממנו, כי הוא חשוד בעיניו שאינו מתכוין לטובתו. ואם כן הערבות מכה רבה בישראל בזמן שאין שלום ביניהם והם כצרות זו לזו כזיבורא ועקרבא. כי מה שנראה טוב וישר בעיני זה -- נראה רע בעיני חבירו. וכן להפך. עד שלעולם אינן בהסכמה אחת, מה שזה אוסר זה מתיר.

Cquote1.svg
כלי יקר על התורה
 • בוצע בוצע

חוק טיפול בחולי נפש[עריכה]

Cquote2.svg
(א)
חולה המבקש להתאשפז מרצונו בבית חולים, יחתום על הסכמה לאשפוז מרצון ולקבלת טיפול; ...
(ב)
חולה שהתאשפז מרצונו והוא מבקש להשתחרר מבית החולים, יחתום על טופס בקשה לשחרור, וישוחרר לפי רצונו בתוך ארבעים ושמונה שעות מחתימתו.

...

(ד)
ביקש חולה להשתחרר לפי סעיף קטן (ב) ומצא המנהל כי נתמלאו בו התנאים לאשפוז כפוי כאמור בסעיף 9, יבקש המנהל מיד מהפסיכיאטר המחוזי לתת הוראת אשפוז; לא נתן הפסיכיאטר המחוזי הוראת אשפוז תוך ארבעים ושמונה שעות מהגשת בקשתו של החולה לשחרור, ישוחרר החולה מבית החולים.
Cquote1.svg
חוק טיפול בחולי נפש סעיף ד
 • בוצע בוצע

איל משולש[עריכה]

Cquote2.svg סו. כל הזויות של מרובע מחזיק ש"ס מעלות, שאם תמשוך קו באלכסון מזוית לזוית יתחלק המרובע לשני משולשין, אם כן מחזיק ב' פעמים ק"פ מעלות.

והמחומש מחזיק ג' פעמים ק"פ מעלות לפי שאפשר לחלקו על ג' משולשין. והמשושש מחזיק ד' פעמים ק"פ מעלות.

והכלל -- שתחסר מן התמונה ב' צלעות, וכמנין הצלעות הנשארים, כך פעמים מחזיק ק"פ מעלות.

Cquote1.svg
הגאון מווילנה על גיאומטריה
 • בוצע בוצע

חוק מקומות הקדושים[עריכה]

Cquote2.svg
1.
שמירת המקומות הקדושים

המקומות הקדושים יהיו שמורים מפני חילול וכל פגיעה אחרת ומפני כל דבר העלול לפגוע בחופש הגישה של בני הדתות אל המקומות המקודשים להם או ברגשותיהם כלפי אותם המקומות.

2.
עבירות
(א)
המחלל מקום קדוש או הפוגע בו בכל דרך אחרת, דינו – מאסר שבע שנים.
(ב)
העושה דבר העלול לפגוע בחופש הגישה של בני הדתות אל המקומות המקודשים להם או ברגשותיהם כלפי אותם מקומות, דינו – מאסר חמש שנים.
3.
שמירת דינים
חוק זה בא להוסיף על כל דין אחר ולא לגרוע ממנו.....


 • לוי אשכול
  ראש הממשלה
 • זרח ורהפטיג
  שר הדתות
 • שניאור זלמן שזר
  נשיא המדינה
Cquote1.svg
חוק השמירה על המקומות הקדושים
 • בוצע בוצע

טעם שנשים לא תלבשנה ציצית[עריכה]

Cquote2.svg ועוד נראה לי טעמא, דציצית שאני משאר מצוות עשה שהזמן גרמא, דהואיל וקיימא לן דחובת גברא הוא, אם כן לא חייבה התורה בציצית אלא שמלת גבר. דבשלמא אי הוה קיימא לן דחובת טלית הוא, הוה אפשר לומר כל טלית שיש בה ד' כנפות חייבת בציצית ואפילו שמלת אשה; אבל כיון דלא חייבה התורה אלא שמלת איש, האיך תתחייב האשה עצמה בדבר שיש בו נדנוד עבירה, דהיינו שמלת גבר? ומיכל שאני, שהיתה בת מלך ואשת מלך, ועיקר מצוה דשמלת גבר לא אסדה תורה אלא בשמלבשת אותה כדי שלא יכירו אותה הכל כדי שתזנה, מה שאין שייך כן בבת מלך ואשת מלך שהכל מכירין אותה. נראה לי לפיכך אשה שעושה כן ודאי היא יוהרא יתירה, שמראה לכל כלומר שהיא אינה נחשדת. Cquote1.svg
לבוש התכלת, סימן י"ז
 • בוצע בוצע

תשובות רשב"א - מעמד הר סיני[עריכה]

Cquote2.svg עוד אמרת: שהוגד לך בשמי, מה שמאמין אני במעמד הנכבד, מעמד הר סיני, שהיה כולו נבואי, וישר בעיניך. אלא שהוקשה לך, איך הגיע כל העם, שאינם חכמים כחכמים, למדרגת הנבואה. שכבר נודע שהוא מן הנמנע, שיגיע למדרגת הנבואה, רק מי שהשיג הקדמות הראויות לה.

דע: כי באמת, מה שמאמין אני במעמד הנכבד, ושאמרת לחכם, שאמרת שהיה עיקרו נבואיי, אבל לא כולו, ויש בו נבואיי ומקצתו מושג השיגוהו החושים: השמע, והראות, ההרגשים. ואגיד לך פרטי הדברים, איזה מהם לפי דעתי בהרגש החושים, ואיזה מהם נבואיי, ומה שהביאני לזה בהכרח.

Cquote1.svg
הרשב"א בתשובות על עניין מעמד הר סיני

בוצע בוצע

תשובות רשב"א - קידושין[עריכה]

Cquote2.svg שאלת: על ראובן שהכניס בביתו את דינה בת יהושע, לרצונה ולרצון אביה ואמה, לשמש ולעבוד לו. וראובן זה עברו עליו עשר שנים, ולא נתעברה אשתו ולא היה לה בן. ובהיות דינה בביתו, פיתה אותה ושכב עמה ונתעברה ממנו. וכשהרגיש ראובן בדבר, קידש אותה וכתב לה כתובה, ואז נתרצו בדבר אביה ואמה של דינה. ושאלת ממני: אם הבן כשר, אם לאו? Cquote1.svg
הרשב"א בתשובות על עניין מצות קידושין

בוצע בוצע

חזון בית המקדש והשבת של הרצל[עריכה]

Cquote2.svg העינים הצופיות שבי ישבו בלי הפוגה אל העיר העתיקה אשר במרכז התמונה. היא השתרעה לפניהם, מעבר לעמק הקדרון, עוטה אור השמש שאחרי הצהרים, ומעין רוח יום טוב היתה מרחפת עליה. קינגסקורט כבר שאל את כל השאלות שיש לשאול וכבר קבל את כל התשובות מאת דוד. עתה חקר לדעת שרש דבר על אודות בנין ענק מלא הוד, שהאיר בלבנת זהר ובכתם פס; גגו נשען על עמודי שיש, יער של עמודים, ועל כל עמוד כותרת זהב. ולב פרידריך נפעם בשמעו מפי דוד את המלים:

זה בית המקדש.

לקבלת שבת צעדו כפות רגלי פרידריך על קרקע בית המקדש בירושלים... הם הלכו דרך הרחובות הנהדרים שבעיר החדשה, לעת הצהרים היו הרחובות האלה מלאות תנועה ורוח חיים מִפַעֲמִים בתעצומות עוזם. עתה פתאם החלה התנועה הזאת לחדל וְלִגְועַ. מספר העגלות הנוסעות נמעט מאד, והחנויות סוגרו בכל מקום. השבת השתרעה לאט ובהדרת כבוד על העיר שהיתה עד עתה הומיה, ובשיירות שיירות נהרו החרדים אל בתי התפילה. כי חוץ מן ההיכל הגדול היו עוד בעיר העתיקה וגם בעיר החדשה בתים רבים מקודשים לאל כביר אשר לא תשורנו עין, ואשר את רוחו נשא ישראל בכל התבל במשך אלפי שנים.

Cquote1.svg
אלטנוילנד ה א
 1. Symbol support vote.svg בעד--נחום - שיחה 10:43, 22 בפברואר 2015 (IST)

בוצע בוצע

תשובות רשב"א - מגדל הפורח באויר[עריכה]

Cquote2.svg וששאלתם: הא דאמרינן (חגיגה טו, ב) אשכחיה שמואל לרב יהודה, דתלי וקאי בעיבורא דדשא, וקא בכי א"ל: שיננא, אמאי קא בכית? אמ"ל: מי זוטר מאי דכתיב בהו, איה סופר איה שוקל! ובסופא אמר ר' אמי: ארבע מאה בעיי בעו דואג ואחיתופל במגדל הפורח באויר וכו'. מאי ניהו: מגדל הפורח באויר? Cquote1.svg
תשובות רשב"א/חלק ה/קפה

בוצע בוצע


בעל הטורים - שבת נשמה יתירה[עריכה]

Cquote2.svg השביעי שבת וינפש (שמות לא, יז). בגימטריא דכיון שהוא שבת אבדה נפש Cquote1.svg
בעל הטורים נותן רמז לנשמה יתירה בשבת

בוצע בוצע

חוק מימון מפלגות[עריכה]

Cquote2.svg
2.
הזכות למימון [תיקון: תשנ"ד-4, תשס"ד-2, תשע"ה]
(א)
כל סיעה זכאית, לפי הוראות חוק זה –
(1)
למימון הוצאות הבחירות בתקופת הבחירות;
(2)
למימון הוצאותיה השוטפות בכל חודש החל בחודש שאחרי פרסום תוצאות הבחירות לכנסת ועד החודש שבו פורסמו תוצאות הבחירות לכנסת הבאה;
(3)
למימון התשלומים לצוות הפרלמנטרי.
(א1)
סיעה או רשימת מועמדים שקיבלה בבחירות מספר קולות כשרים העולה על 1%, אך אינה משתתפת בחלוקת המנדטים לפי סעיף 81(א) לחוק הבחירות, זכאית לקבל הוצאות בחירות בשיעור של יחידת מימון אחת, ובלבד שנתקיימו התנאים שבסעיף 6(א), בשינויים המחויבים.....
Cquote1.svg

בוצע בוצע


סטז' רופאים[עריכה]

Cquote2.svg
[תיקון: תשמ"ז]

פרק ב1: סטז'רים

בחינות לסטז'רים [תיקון: תשמ"ז]
(א)
המבקש לעשות סטז' חייב לעמוד בבחינות; נושאי הבחינות, סדריהן, דרכי הרישום וכל ענין אחר הקשור בהן, ייקבעו בתקנות, בהתייעצות עם המועצה המדעית ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.
(ב)
חובת הבחינות לפי סעיף קטן (א) לא תחול על מי שסיים את חוק לימודיו העיוניים בפקולטה או בבית ספר לרפואה כאמור בסעיף 4(ב)(1).
חוות דעת על סטז'ר [תיקון: תשמ"ז]

המנהל רשאי לסרב לתת רשיון למי שאין לגביו חוות דעת חיובית על עבודתו כסטז'ר שניתנה מאת מנהל בית החולים שבו נעשה הסטז' או מאת מי שהוא קבע לכך, לאחר שהתייעצו בוועדה שמנהל בית החולים מינה לענין זה.

Cquote1.svg
פקודת הרופאים

בוצע בוצע

קניית קבר[עריכה]

Cquote2.svg
(ט)
(1)
פנה בן משפחה של נפטר, בתוך 45 ימים מיום קבורת הנפטר, בבקשה לרכוש חלקה צמודה בעבור עצמו, תדון החברה קדישא בבקשתו בתוך 21 ימים מיום הפניה ותודיע למבקש על החלטתה בתוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה...

....

(3)
הוגשו בתוך 45 ימים מיום קבורת הנפטר בקשות בני משפחתו לרכישת חלקה צמודה, ולא היו די חלקות צמודות לכל הפונים, תהיה לבן זוגו של הנפטר זכות קדימה על כל בני המשפחה ולאחריו להורי הנפטר; השר יקבע, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, הוראות בענין זכות קדימה בין בנים ובנות, אחים ואחיות של הנפטר.
(י)
רכש אדם חלקת קבר בחייו וחזר בו -- יחזירו לחברה קדישא או למועצה הדתית, לפי הענין, והחברה או המועצה כאמור תחזיר לו את כספו בצירוף הפרשי הצמדה מיום הרכישה ועד יום החזרת חלקת הקבר כאמור בהתאם למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
Cquote1.svg
חוק שירותי הדת היהודיים

בוצע בוצע

עבריין מין[עריכה]

Cquote2.svg
3.
צו המגביל חזרת עבריין מין לסביבת נפגע העבירה [תיקון: תשע"א, תשע"א-2]
(א)
בית המשפט רשאי להטיל על עבריין מין, בצו, מגבלות על מגורים או על עבודה בקרבת מקום המגורים או מקום העבודה של נפגע העבירה (בחוק זה – מגבלות), אם שוכנע, לאחר שקיים דיון בענין, כי יש צורך בהטלת מגבלות משום שלנפגע העבירה עלול להיגרם נזק נפשי של ממש אם עבריין המין יתגורר או יעבוד בקרבת מקום מגוריו או מקום עבודתו; בהחלטה לפי סעיף זה יביא בית המשפט בחשבון, בין השאר, את הפגיעה שתיגרם לעבריין המין בשל הטלת המגבלות.
Cquote1.svg
חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה

בוצע בוצע

רמב"ם סוף מעילה[עריכה]

Cquote2.svg ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולידע סוף ענינם כפי כחו. ודבר שלא ימצא לו טעם ולא ידע לו עילה -- אל יהי קל בעיניו, ולא יהרוס לעלות אל ה' פן יפרוץ בו, ולא תהא מחשבתו בו כמחשבתו בשאר דברי החול.

בוא וראה כמה החמירה תורה במעילה. ומה אם עצים ואבנים ועפר ואפר -- כיון שנקרא שם אדון העולם עליהם בדברים בלבד -- נתקדשו, וכל הנוהג בהן מנהג חול -- מעל בה, ואפילו היה שוגג צריך כפרה. קל וחומר למצוה שחקק לנו הקדוש ברוך הוא שלא יבעט האדם בהן מפני שלא ידע טעמן, ולא יחפה דברים אשר לא כן על השם, ולא יחשוב בהן מחשבתו כדברי החול....

כסף משנה: דברי רבינו ודרכיו אמונה והם ראוים אליו.
Cquote1.svg
רמב"ם וכסף משנה, סוף הלכות מעילה

בוצע בוצע--Roxette5 (שיחה) 06:32, 6 במאי 2015 (IDT)

חוק הספנות[עריכה]

Cquote2.svg כלי שיט ישראלי חייב להניף את הדגל [ הישראלי ] בכניסה לנמל ישראלי או לנמל-חוץ או ביציאה מהם, וכן כל שעה שנדרש לעשות זאת על ידי כלי שיט או כלי טיס שבשירות צבא-הגנה לישראל או של משטרת ישראל או בנסיבות אחרות שיפורטו בתקנות. Cquote1.svg
חוק הספנות (כלי שיט)

בוצע בוצע--Roxette5 (שיחה) 06:33, 6 במאי 2015 (IDT)

שחמט - שני פרשים[עריכה]

Cquote2.svg בטרם נסב את תשומת ליבנו לנושא זה, מן הראוי להבהיר כעת כי אין ביכולתם של שני פרשים לבדם להנחיל מט, אולם, תחת תנאים מסויימים כמובן, הם יכולים לעשות זאת אם ליריב יש רגלי אחד או יותר. Cquote1.svg
יסודות השחמט (קפבלנקה)

בוצע בוצע

מנורה[עריכה]

Cquote2.svg
וָאֹמַר: רָאִיתִי, וְהִנֵּה מְנוֹרַת זָהָב כֻּלָּהּ וְגֻלָּהּ עַל רֹאשָׁה,ּ וְשִׁבְעָה נֵרֹתֶיהָ עָלֶיהָ, שִׁבְעָה וְשִׁבְעָה מוּצָקוֹת לַנֵּרוֹת אֲשֶׁר עַל רֹאשָׁהּ. וּשְׁנַיִם זֵיתִים עָלֶיהָ, אֶחָד מִימִין הַגֻּלָּה וְאֶחָד עַל שְׂמֹאלָהּ.
Cquote1.svg
זכריה ד

ברוח ההפטרה, מתאים לשבוע של יום העצמאות. אלישיב ליפא (שיחה) 22:05, 6 ביוני 2015 (IDT)

קשה לי לשבץ את זה דווקא לשבוע של יום העצמאות או חנוכה, פשוט לא אוהב להסתכל בלוח שנה ולחשב עכשיו, אין זמן.. אם מישהו רוצה לשבץ את זה בעצמם אתם מוזמנים ואם לא אני אשבץ אותו בשבוע הכי קרוב שעדיין פנוי. רשימת נמצא כאן ויקיטקסט:ציטוט השבוע.--Roxette5 (שיחה) 22:41, 6 ביוני 2015 (IDT)
הציטוט מאבד אפקט שלא סביב יום העצמאות. wolframalpha אומרים שזה השבוע ה19 ב2016, וע"ש. אלישיב ליפא (שיחה) 22:55, 6 ביוני 2015 (IDT)
בוצע בוצע

בנות צלפחד - רחמי המקום[עריכה]

Cquote2.svg (במדבר כז א): "ותקרבנה בנות צלפחד" - כיון ששמעו בנות צלפחד שהארץ מתחלקת לשבטים ולא לנקבות, נתקבצו כולן זו על זו ליטול עצה. אמרו: לא כרחמי בשר-ודם רחמי המקום! בשר-ודם, רחמיו על הזכרים יותר מן הנקבות, אבל מי שאמר והיה העולם אינו כן, אלא על הזכרים ועל הנקבות, רחמיו על הכל, שנאמר (תהלים קמה): "טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו". Cquote1.svg
ספרי על במדבר כז א

--אראל סגלשיחה • כ"ד בסיוון ה'תשע"ה 21:26, 11 ביוני 2015 (IDT)

מזמור שיר חנוכת[עריכה]

Cquote2.svg "מזמור שיר חנוכת" ראשי תיבות משח שהיא ראשי תיבות מילה שבת חדש, שעליהם גזרו היוונים והיה נס חנוכה. ולכן תקנו משח שהוא שמן לנרות, שרומז מילה שבת חדש. Cquote1.svg
יוסף תהלות לחיד"א, מזמור ל
 • איכפת לכם לאיזה שבוע אני משבץ את זה?--Roxette5 (שיחה) 08:40, 15 ביוני 2015 (IDT)
לדעתי כדאי מאוד שזה יהיה בשבוע של חנוכה. אם לא, אז שבוע שחל בו ראש חודש. נחום - שיחה 10:18, 15 ביוני 2015 (IDT)

נעם אלימלך - בנים[עריכה]

Cquote2.svg ..."ולבניך" היינו בני דאיתא בגמ' "אין מושיבין בסנהדרין חשוכי בנים שאין יודעים בצער גידול בנים", ולכן צריך להיות להצדיק בנים כדי שישפיע לישראל כמו שהוא מרחם על בניו... Cquote1.svg
נועם אלימלך פר' קרח

תשעה באב[עריכה]

Cquote2.svg אם חל תשעה באב במוצאי שבת, אין אומרים "צדקתך" במנחה בשבת.
הגה: ומבדילין בלילה בתפילה כשאר מוצאי שבת (הגהות מרדכי הלכות ט' באב). ואם שכח מלהבדיל, עיין לעיל סי' רצ"ד סעיף ג'.
Cquote1.svg
שולחן ערוך אורח חיים סימן תקנט, סעיף א

בשבוע שחל בו. (http://www.wolframalpha.com/input/?i=9+av) אלישיב ליפא (שיחה) 19:00, 30 ביוני 2015 (IDT)

מלבי"ם אילת השחר כלל מב[עריכה]

Cquote2.svg העתיד יבוא על שני פנים אם יש מקום לוי"ו
 • ( א ) העבר-המהופך-לעתיד על ידי הוי"ו שבראשו. כמו וסמך ושחט
 • ( ב ) העתיד הגמור עם ו' החיבור. כמו "ואעשך לגוי גדול ואברכך".

ויש הבדל ביניהם. שהעתיד-עם-ו'-המהפכת הוא העבר הנמצא בזמן עתיד, ר"ל שמדבר על שיהיה הדבר נגמר ונשלם בזמן עתיד. אבל העתיד-עם-ו'-החיבור יכוין לומר שיפעיל בעתיד -- לא על שיהיה הדבר נגמר ונשלם, ועל כן בא עתיד זה לרוב בגלות רצון ובקשה ומורה התחלת הפעולה והמשכתה. והעתיד עם ו' ההיפוך מציין התשלום והגמר.

וזה היה יסוד בידי חז"ל לכמה דרושים גדולים (תזריע סימן ו באורך, וסימן קיח . ועוד אמור סימן פ, אמור סימן קצג, אמור סימן ר . בחוקותי ס' ע). ועל כן במ"ש "וטמא עד הערב וטהר" יש סתירה בלשון, ודרשו שכבר הוא טהור מאיזה דבר (שמיני סימן קכג, תזריע סימן סה באורך, מצורע סימן קנב)

Cquote1.svg
המלבי"ם באילת השחר, חיבור על כללי דרשות חז"ל
 • בוצע בוצע

הקדמת הש"ך ליורה דעה[עריכה]

Cquote2.svg לכן אם ירצה איזה בעל דין לחלוק עלי הרשות נתונה לכל אשר הריהו אלהים בתורתו ית"ש ולחפוש ולבדוק אחרי עד מקום שידו מגעת ודעתו מכרעת רק ראיות ברורות יתנו עדיהן ויצדקו כי אין כוונתי ח"ו להעמיד על דברי כי האמת יורה דרכו שלא באתי לעשות קטיגוריא בין הלומדים כי מזרעא דאהרן קאתינא אוהב שלום ורודף שלום וקראתי חיבור זה שפתי כהן על שם הפסוק (מלאכי ב, ז) כי שפתי כהן ישמרו דע"ת וגו' Cquote1.svg
הקדמת הש"ך ליורה דעה
 • בוצע בוצע

בני יששכר על הפטרת עקב[עריכה]

"כה אמר י"י איזה ספר כריתות אמכם אשר שלחתיה או מי מנושי אשר מכרתי" וכו' (ישעיהו נ, א).

מהראוי להתבונן, הנה דבר הנבואה הזאת באו לדבר על לב כנסת ישראל, שלא יעלה על לבם שכבר נשכחו מן לב דודם כדרך אשה גרושה מאישה אשר שוב אין לה חלק ונחלה בבית אישה, וכדרך העבד שמכרו רבו לאחרים אשר אין לו שוב שייכות לרבו ראשון, הנה באת הנבואה לדבר על לב כנסת ישראל שאין כאן גירושין ואין כאן מכירה. ולפי זה, היה לו לומר: "איזה ספר כריתות אמכם אם שלחתיה", היינו אם כסברתכם ששלחתיה, איה הספר כריתות? מה שאין כן כעת, באומרו: "אשר שלחתיה", משמע דבאמת היו שילוחין וגירושין, רק ששואל הש"י: איזה ספר כריתות? וזה אינו שאלה, דלעניין הדין — האשה כיון שקיבלה גיטה, אפילו נשרף ונאבד הגט אחר כך היא מגורשת. וכן קשה בסיפא דקרא, "או מי מנושי אשר מכרתי" וכו', הוה ליה למימר "אם מכרתי" וכו', הבן.

בני יששכר על הפטרת עקב, אות ח
 • בוצע בוצע

פרשת כי תבוא - אור החיים אהבת תורה[עריכה]

ירמוז במאמר "בכל הטוב" אל התורה כאומרם ז"ל (ברכות ה, א) "ואין טוב אלא תורה", שאם היו בני אדם מרגישין במתיקות ועריבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם:
אור החיים פרשת כי תבוא כו, יא
 1. Symbol support vote.svg בעד--נחום - שיחה 04:29, 31 באוגוסט 2015 (IDT)
סליחה שלא ראיתי את זה עד לעת עתה, כאשר עבר כבר פרשת כי תבוא. מתנצל. לא מזמן חזרת מחו"ל. כעת שיבצתי את זה לציטוט השבוע הנוכחי. --Roxette5 (שיחה) 22:49, 8 בספטמבר 2015 (IDT)
ניסיתי למצוא איזה שבוע פרשת כי תבא חל לשנה הבאה דרך האתר של WOLFRAMALPHA אבל לא הצלחתי...--Roxette5 (שיחה) 01:36, 9 בספטמבר 2015 (IDT)
אם לא קשה לך, אנא שוב ושבץ אותו גם לשבוע שלפני חג השבועות תשע"ו. שבועות עצמו יוצא ביום ראשון ה-12 ביוני 2016, אני מניח שהשבוע שלפניו מתחיל ביום שני ה-6 ביוני. וולפראםאלפא אומר שזה השבוע ה-23. בברכה, נחום - שיחה 01:29, 9 בספטמבר 2015 (IDT)

אורות הקודש - אושר[עריכה]

יסוד האושר הוא אהבת האמת בשכל, אהבת היושר בחיים, אהבת היופי ברגש, אהבת הטוב במעשה. ובכל הערכים כולם, כל אדם בונה לו אמת, יושר, יופי וטוב, בפני עצמו כפי מדתו. וכולם, כל המדות הללו של כל יחיד ויחיד מבני אדם, מתכנסים לאוצר מאוחד אחד, שכל האמת, היושר, היופי והטוב מתארגנים בו. ובזה באים אל המסלה של דעת ד', הנאורה, המלאה קדושה, ויראת אלהים ברורה.
הרב קוק, אורות הקודש
בוצע בוצע
 1. Symbol support vote.svg בעד--נחום - שיחה 01:28, 9 בספטמבר 2015 (IDT)

שמיטת חובות[עריכה]

מִקֵּץ שֶׁבַע שָׁנִים תַּעֲשֶׂה שְׁמִטָּה.
וְזֶה דְּבַר הַשְּׁמִטָּה:
שָׁמוֹט כָּל בַּעַל מַשֵּׁה-
יָדוֹ אֲשֶׁר יַשֶּׁה בְּרֵעֵהוּ!
לֹא יִגֹּשׂ אֶת רֵעֵהוּ וְאֶת אָחִיו!
כִּי קָרָא שְׁמִטָּה לה'.
--דברים טו א-ב.
מציע לשים בשבוע הבא - השבוע שבו חלה המצוה - לקיים מה שנאמר "ודבר בעיתו - מה טוב".
אפשר גם לשים קישור לטקסטים נוספים על שמיטת חובות בשביעית. --אראל סגלשיחה • כ"ו באלול ה'תשע"ה 09:36, 10 בספטמבר 2015 (IDT)
 1. Symbol support vote.svg בעד.--נחום - שיחה 10:27, 10 בספטמבר 2015 (IDT)

בוצע בוצע--Roxette5 (שיחה) 18:13, 10 בספטמבר 2015 (IDT)

סליחות לעיו"כ[עריכה]

יֵרָצֶה צוֹם עַמְּךָ / אֲשֶׁר דָּמוֹ לְךָ מַזֶּה
חֲשֹׁב חֶלְבּוֹ כְּעַל זֶבַח / וְקָרְבָּנוֹ אַל תִּבְזֶה
חֲתֹם עָלָיו אוֹת חַיִּים / וּתְפִלָּתוֹ תֶּחֱזֶה
   מָחָר יִהְיֶה הָאוֹת הַזֶּה
סליחות לערב יום כיפור

אם מישהו יכול לנקד, אפילו יותר טוב.

--(בוצע בוצע)--נחום - שיחה 17:45, 20 בספטמבר 2015 (IDT)

צריך להיות לשבוע הבא...

אלישיב ליפא (שיחה) 18:57, 16 בספטמבר 2015 (IDT)

 1. Symbol support vote.svg בעד. נחום - שיחה 17:42, 20 בספטמבר 2015 (IDT)

לחכימא ברמיזא[עריכה]

"לחכימא — ברמיזא, לשטיא — בכורמיזא". פירוש: לחכם — ברמז; לשוטה — בשוט.

אם זכה אדם — הרי שבט של תורה, ואם לאו — הרי שבט מלכות.

-- מדרש מִשְׁלֵי על פרק כב פסוק טו

 1. Symbol support vote.svg בעד.--נחום - שיחה 10:04, 22 בספטמבר 2015 (IDT)

בוצע בוצע--Roxette5 (שיחה) 20:41, 3 באוקטובר 2015 (IDT)

חנוכה[עריכה]

לימי החנוכה הבעל"ט -

אחר שהדליק אומר הנרות הללו אנו מדליקין על התשועות ועל הנסים ועל הנפלאות וכו':

אחר שהדליק נר הראשון שהוא העיקר אומר הנרות הללו ויגמור ההדלקות בעוד שאומר הנרות וכו' ובנוסח הנרות יש ל"ו תיבות נגד הנרות של חנוכה מלבד אלו שני תיבות הנרות הללו כלומר הנרות הללו הם ל"ו עכ"ל רש"ל [ובשני תיבות הנרת הללו יש ח' אותיות רמז לח' ימי חנוכה] ומ"מ מי שנוהג לומר הנרות הללו לאחר שהדליק הכל נמי שפיר דמי [פמ"ג]:

שולחן ערוך, אורח חיים, סימן תרע"ו, סעיף ד' ומשנה ברורה שם

אלישיב ליפא (שיחה) 18:48, 5 בנובמבר 2015 (IST)

Symbol support vote.svg בעד, אם לא קשה לך תוכל לשבץ את זה בעצמך לאיזה שבוע שתרצה.--Roxette5 (שיחה) 20:37, 5 בנובמבר 2015 (IST)

בוצע בוצע -- שובץ לשבוע השני של חנוכה. אלישיב ליפא (שיחה) 10:03, 6 בנובמבר 2015 (IST)