תולדות תנאים ואמוראים/א/רב אסי

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפושרב אסי[עריכה]

בשם זה נקרא ע"פ רוב בבבלי ואך לפעמים נשתבש מהמעתיקים בשם "רבי אסי", ובירושלמי ע"פ רוב נקרא בשם אסי לבד, ככל האמוראים דבבל שלא נסמכו ונקראו אך בשמם כמו אבא אבוה דשמואל, ושמואל, כהנא, זעירי ועוד.

מי היו אבותיו או משפחתו לא מצינו בשום מקום וכן מי היו רבותיו לא נדע אך זאת ידוע לנו שהיה הריש בעיר הוצל כמגילה ה: רב אסי קרי בהוצל יד' וטו' שהיתה עיר מוקפת חומה מימות יהב"נ (וביוחסין כתב שהוצל קרובה לנהרדעא).

ובחולין כו: אתקין רב אסי בהוצל, וכן צ"ל שם קז. ושם איתא בטעות רב אשי וצ"ל רב אסי.

וכשבא רב לנהרדעא מצא את רב אסי ורב כהנא חבירו, כבר גדולי הדור וע"פ עדות הגאונים מובא בזכרון לראשונים סרע"ד וז"ל רב ורב אסי ושמואל היו כמעט שוין במעלה, והאמת כן הוא כמפורש ב"ק פ: רב ושמואל רב אסי איקלעו לבי שבוע הבן רב לא עייל קמיה דשמואל, שמואל לא עייל קמיה דרב אסי (ופרש"י שהיה רב אסי גדול ממנו).

ובסנהדרין לו: רב כהנא ורב אדי לגמריה דרב הוו צריכי (כי רב שהיה רוב ימיו בא"י בישיבת ר"ח ורבי וקיבל מהם כל פירושי המשנה לכך היו צריכין לו לגמריה הגרסאות והפירושים האמיתים) אבל לסבריה דרב לא הוו צריכי, וזה כמו שאמרנו כי כשבא רב לבבל כבר מצאן גדולי הדור. ובשבת קמו: דרב לא יתיב אבי סדיא משום כבוד רבותינו ומאן נינהו ר"כ ורב אסי. ובמגילה ה:, קידושין מד:, סנהדרין כט: אמרו הוה עובדא וחש לה רב להא דרב אסי. ובסוכה ו:, ביצה י. לז: א"ל רב כהנא ורב אסי לרב - ושתיק רב. ובפסחים קו: שר"י בר אבא איקלע לרב אסי - א"ל שבקיה "כרביה ס"ל" (והוא רב) ומזה ראינו בפירוש שרב לא היה רבו דרב אסי, ובכתובות פט: אמרו לרב לדידך. ובנזיר יט. אמרו לו מ"ט לא מפרשית לן.

מחלוקתן של רב ורב אסי מגילה ה., קידושין מה:, גיטין כה., סנהדרין כט:, יבמות פ"א ה"א, גיטין פ"ג ה"א, ב"ק פ"י ה"ג.

וכשהיה הולך רב לעיירות לדין ולהורות היו הולכין עמו ר"כ ורב אסי כע"ז נז., חולין צה:.

והם ידעו איך להוקיר את רב והכירו את מעלתו שהוא באמת ריש לכל הגולה ולכן מצינו חולין מד: שאמרו לו לימדתנו רבינו. וב"ב נא. א"ל הדר ביה מר משמעתיה. ופסחים קיג. א"ל רב לרב אסי לא תדור במתא דלא צניף בה סוסיא וכו'.

וכן מצינו רב אסי אמר רב שבת כב., ביצה טז., סוטה ל., ע"ז לח..

אבל לרב אסי היה לו ישיבה פרטית ותלמידים סביב לו גם במקום רב כדמוכח בירושלמי פ"א ה"ז וז"ל רב מפקד לתלמידיו לא תיתכון לכון כל טבלא ברייתא "דסדרא דאסי" דאינון צנונין.

וכן מצינו כתובות מח:, קידושין מו., כריתות יז., איתיביה חייא בר רב לרב אסי אמר להו רב וכו'.

ומלבד רב שהיה גדול ממנו מצינו את לוי שקראו רב אסי "רבי" כע"ז לח:, אבל שמואל היה כתבר ממש, ומב"ק פ: משמע שהיה עוד גדול משמואל. וכן מצינו יבמות מא. שמואל ורב אסי דאמי תרווייהו.

מחלקותן מצינו קידושין פ"ג ה"ז, נדה פ"א ה"ג.

וכן רב ירמיה בר אבא (שהיה תלמיד חבר דרב) היה כמו חבירו כפסחים קו:. ורב כהנא חבירו יען שעלה לא"י ונשאר שם לכן לא מצינו הרבה הלכות בין שניהם וכך בתענית פ"ג ה"ג ר' אידי אמר איתפלגון כהנא ואסי.

וכן מצינו את בנימין גנזכייה חולק עם רב אסי כברכות פ"ב ה"ו ומלבד אלו, כל תלמידי דרב ואפילו הגדולים שבהם כר"ה ורב יהודה כולם קבלו מרב אסי וכדמצינו ר"ה אמר רב אסי כב"ב קכו., חולין יט., אותיב לרב אסי - א"ל רב אסי לאו אמינא לכו לא תיזלו בתר איפכא כתובות מח:, וכן כתבו התוס' ברכות לד:.

וכן רב יהודה אמר רב אסי שבת כב., יבמות טז:, כתובות עז. קה., נדרים כא:, גיטין נז. סד:, קידושין יא. פא:, שבועות מא:, שקלים פ"ו ה"ג.

וביבמות יז. אר"י אמר רב אסי - כי אמריתא קמיה דשמואל וכו', ופרש"י שאחר פטירת רב אסי בא ללמוד לפני שמואל, והאמת כן הוא שאע"פ ששמואל נהג ישיבתו הרמה בנהרדעא מ"מ אחר פטירת רב הלכו כולם לפני רב אסי, אבל יען שרב אסי לא האריך ימים אחר רב כאשר נבאר לקמן לכן מובא הלשון באגרת דרש"ג ח"ג פ"ב שאחר פטירת רב מלך שמואל.

וכן שאר תלמידי דרב מצינו אותם שקבלו מרב אסי.

ר' אבא אמר רב אסי ב"ב קמ:, ובכתובות מג. איתא בטעות ר' יוסי.

רב אדא בר רב עזא אמר רב אסי קידושין פא:.

גניבא אמר רב אסי חולין נו:.

דניאל בר רב קטינא א"ר אסי שבת רפ"ג.

רב המנונא בשם אסי יבמות פ"ג ה"א.

חייא בר אשי בשמו גיטין פ"ט ה"ט, קידושין פ"ג ה"ח.

רב חסדא בשם אשי (וצ"ל אסי) שבת רפ"א-כ: וכן איתא שם בסוף הלכה א. וכן הוא שם פי"א ה"ב. ובמובא הירושלמי משער שזה אשי הוא אביו של ר' חייא בר אשי, ושגגה היא, כי בל"ס צ"ל "אסי".

רב עמרם משמיה עירובין קב.. רמי בר אבא א"ר אסי עירובין ק:.

רמי בר חמא א"ר אסי עירובין ק:.

רב ששת א"ר אסי סנהדרין לג., חולין צב:.

מקורות ימי חייו הפרטים ידוע לנו אך שהיה עשיר ובעל נכסים כחולין קה. שהיה מסייר נכסיה כל יומא, אמר היכא נינהו כל הני אסתירי דמר שמואל, יומא חד חזא צינורא דבדקא בארעיה שקיל לגלימיה כרכיה אותביה בנוה רמא קלא אתו אינשי סכרוה אשכחתינהו לכולהוא איסתרא דמר שמואל.

ומצינו שהיה זהיר בכוס של ברכה והיה פריס סודרא על רישיה ונוטלו בשתי ידיו כברכות נא..

וסיבת מיתתו יסופר נדה לו: שרב סובר נדה ליומא ורב קודם פטירתו צוה לרב אסי שיאמר לשילא בר אבינא תלמידו שיחזור בו ואי לא גרייה (גרור אותו בדברים של טעם שיחזור בו) ורב אסי סבר שרב א"ל גדייה (פי' הכריתו בשמתא) וכשנפטר רב א"ל רב אסי הדר בך דהדר ביה רב א"ל אי איתא דהדר ביא לדידי הוה אמר לי ולא ציית לרב אסי ושמתיה א"ל שילא ולא מיסתפי מר מדלוקיתא (שמא תכוה בגחלתי) א"ל אנא איסי בן יהודה בן גור אריה - אסיתא דנחשא דלא שליט ביה רקבא. א"ל ואנא שילא בר אבינה בוכנא דפרזלא דמתבר אסיתא דנחשא, חלש רב אסי עיילוה בחמימי אפקוה מקרירי - נח נפשיה דרב אסי, ואח"כ נפטר שילא בר אבינא. ומזה אנו רואין שנפטר כמעט תיכף אחר רב. ומה שמצינו קידושין יג. כי נח נפשיה דרב אסי הוא ר' אסי חבירו דר' אמי כדמוכח שם.