רש"י על שופטים ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על שופטים · ה · >>

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"בפרע פרעות בישראל בהתנדב עם" - כשבאו פרצות על ישראל שפרצו בהם אויביהם על עזבם את ה' והתנדב העם לשוב בתשובה מעתה ברכו את ה' על התשועות שעשה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"אנכי אנכי" - כפול שמעתי מדרש אגדה (ילקוט שמעוני ב מז) לא קפח הקדוש ברוך הוא שכר תבור וכרמל שבאו למתן תורה לתת עליהם את התורה וחזרו בבשת הפנים אמר להם הקדוש ברוך הוא סוף שאני פורע לכם כפלים נאמר בסיני (שמות כ ב) אנכי ה' אלהיך בתבור יאמר אנכי אנכי נאמר בסיני (שם) אנכי ה' אלהיך בכרמל יאמר כפול (מלכים א יח לט) ה' הוא האלהים ה' הוא האלהים בימי אליהו

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ה' בצאתך משעיר" - זה מתן תורה כמה שנאמר (דברים לג ב) וזרח משעיר למו ומה עניינה לכאן כך אמרה דבורה קשה היא התורה לפרוש ממנה וטובה היא לדבק בה שהרי במורא ובגבורה נתנה ולכך נמסרו ישראל ביד אויביהם על פרישתם הימנה וכשהתנדבו לעסוק בה נושעו כל זה יש ללמוד מתרגומו של יונתן

"נטפו" - הזילו טל תחייה

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"הרים נזלו" - כמים נוזלים נמוגו

"זה סיני" - כבר מפורש (שמות יט כ) מה נראה בו עשן כולו וקול ולפידים ואש

"מפני ה'" - והרי זה מקרא קצר זה סיני מה אירע בו מפני אשר ירד עליו ה'

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"בימי שמגר בן ענת בימי יעל" - מלמד שאף יעל שפטה את ישראל בימיה

"חדלו ארחות" - היו יראים ישראל לצאת לדרכם מפני האויבים והיו הולכים דרך עקלתון בהחבא

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"חדלו פרזון" - ערי הפרזי שאין להם חומה חדלו מהיות יושבים בהם מפני אויביהם ונאספו אל ערי המבצר

"עד שקמתי" - כמו שקמתי וכן (שופטים ו יז) שאתה מדבר עמי

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"יבחר אלהים חדשים אז לחם שערים" - כשבחר לו ישראל אלהים חדשים אז הוזקקו למלחמה בשעריהם ראו עתה בהתנדבם אם יראה בישראל מגן ורומח שצריך להלחם בארבעים אלף ראשי גייסות שהביא הגוי עליהם וכולם הממם המקום במלחמת הכוכבים (פסוק כא) ונחל קישון גרפם

"שערים" - כמו (דברים יז ב) כי ימצא בקרבך באחד שעריך עיירות

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"לבי" - אני דבורה לחוקקי ישראל לאהוב את חכמי ישראל שהתנדבו בעם לאמר ברכו את ה' ושובו אליו

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"רכבי אתנות צחורות" - הסוחרים והשרים שירכבו מעתה על אתונות לבנות החשובות מבלי יראה ודאגת אויביהם ואותן שיושבין על מדין לשון דיינים שהיו יראים לעשות משפט בפרהסיא וכן תרגם יונתן דהוו מתחברין למיתב על דינא ואותן שהולכין רגלי על דרך שיחו וספרו את התשועה הזאת אשר מקול המחצצים אתכם אורבים ליסטים ומוכסין היושבין גדודים במערכות לארוב בעברי המים שם יתנו עתה רוכבי האתונות והולכי על דרך את צדקות ה' ומה הן הצדקות (פסוק יא) צדקות פרזונו בישראל שהשקיט את ישראל לשכון פרזון ולצאת מפוזרים ביחידי שלא באסיפת עם

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"מחצצים" - פתר מנחם עורכי מלחמה וסודרי קרב וחברו עם (משלי ל כז) מלך אין לארבה ויצא חצץ כולו לשון גדודים דבר אחר

"מקול מחצצים בין משאבים" - כשהייתם הולכים בין משאבים לשאוב מים הייתם יראים מקול אבנים חלוקי הנחל קיזל"ש בלע"ז שהעובר עליהם נשמע קולם והייתם יראים שלא ירגישו בכם אויביכם מעכשיו אין לחוש על זאת ומשום הכי מצוה עליכם ליתן הודיה לשמו

"מחצצים" - לשון אבני חלוקי הנחל כמו (איכה ג טז) ויגרס בחצץ

"אז ירדו לשערים" - חזרו לערי מושבותם שברחו מהם ליאסף אל ערי המבצר

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"עורי עורי דבורה" - לשון שבח כפשוטו התגברי בשירתך ורבותינו אמרו (פסחים סו ב) מפני שנתהללה ואמרה (פסוק ז) עד שקמתי דבורה נסתלקה הימנה רוח הקודש

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"אז ירד שריד לאדירים" - ירד ירדה כמו (ישעיהו מה א) לרד לפניו גוים שרידי ישראל רדו באדירי הגוים

"ה' ירד לי בגבורים" - ירדה לי את גבורי הגוים

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"מני אפרים" - מן אפרים יצא שורש יהושוע בן נון לרדות בעמלק לחלש אותו לפי חרב ומחובר מקרא זה לעליון לפרש ה' ירד לי בגבורים את יהושוע הקים לרד בעמלק

"אחריך" - יקום משבט בנימין שאול בן קיש שיגרמנו ויעמם אותו כגחלים עוממות ויש לפתור בעממיך בחיל של מאתים אלף רגלי שבא שאול עליהם

"מני מכיר ירדו מחקקים" - שרים גדולים שכבשו את האמורי אשר כבשו (דברים ג ד) ששים עיר כל חבל ארגוב שכבש יאיר

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ושרי ביששכר" - שרים שביששכר הם סנהדראות עוסקין בתורה (דברי הימים א יא לב) יודעי בינה לעתים הם תמיד עם דבורה ללמד בישראל חק ומשפט

"ושרי ביששכר" - יו"ד זו טפילה היא ואינה משמשת כלום והרי היא כיו"ד (תהלים ח ח) בהמות שדי (ירמיהוו כב יד) וקרע לו חלוני

"ויששכר כן ברק" - ושאר העם של יששכר כן הם עם ברק לכל אשר יצוה

"בעמק שלח ברגליו" - שלחם בכל שליחותו ולאסוף את העם ולכל צרכי המלחמה

"בפלגות ראובן" - אבל בחילוקי לבו של ראובן רבו חקקי לב (תרגום) נכלי ליבא ערמומית ומה היא ערמומיתו ישב לו בין משפתי המלחמה לשמוע מי נוצח ויהיה עמו

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"שרקות עדרים" - לשמוע קול עדרי המלחמה למי קול ענות גבורה ולמי קול ענות חלושה

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"בעבר הירדן שכן" - ולא בא אל המלחמה וכן דן הכניס ממונו בספינות לעמוד ולברוח

"ועל מפרציו" - לשמור פרצות ארצו

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"זבלון עם חרף וגו'" - בזה נפשו והפקיר עצמו למות במלחמה עם ברק וכן

"נפתלי על מרומי שדה" - על הר תבור

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"בתענך על מי מגדו" - תרגם יונתן בתענך הוו שרן ומטן על מי מגדו ראש המחנה בתענך ומגיע עד מי מגידו

"בצע כסף לא לקחו" - חנם באו לעזרת סיסרא לא בקשו ממנו שכר

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"מן שמים נלחמו" - ואף הקדוש ברוך הוא שלח בם צבאיו שאינם רוצים שום שכר

"ממסלותם" - ראש הכוכב בשמים וסופו בארץ מכאן אמרו (תנחומא בראשית ה) עוביו של רקיע כאויר שבין שמים לארץ שהכוכב תקוע ברקיע כמין נגר בדלת מדת ארכו כעביו של רקיע ומן המקרא שמעיד ממסילותם נלחמו אנו שומעין שעוביו של רקיע כגובה שמים מן הארץ

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"גרפם" - טאטם מן העולם כמגרפה זו שגורפת את האפר מן הכירה

"נחל קדומים" - שנעשה ערב לים על זה מימות מצרים כדאיתא (בפסחים קיח ב)

"תדרכי נפשי" - ברגלים את עוז גבורי כנען

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"הלמו עקבי סוס" - נשתלפו טלפי סוסיהם שהיה חום הכוכב מרתיח את הטיט והציפורן נשמטה כמו שמולגין את הרגלים ברותחין והטלפים נשמטים מתוך שנשתלפו נהלמו הרגלים

"מדהרות דהרות אביריו" - שהיו מרקידים את סוסיהם במלחמה כמו (נחום ג ב) וסוס דהר הוא לשון הרקדת הסוס

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"אורו מרוז" - אמרי לה כוכבא הוה ואמרי לה גברא חשיבא הוה (מועד קטן טז א) והיה סמוך למקום המלחמה ולא בא

"אמר מלאך ה'" - אמר ברק בשליחותו של הקדוש ברוך הוא

"יושביה" - היושבים בארבע אמות שלו (שם) בארבע מאות שפורי שמתיה ברק למרוז

"לעזרת ה'" - כביכול שמי שהוא עוזר את ישראל כעוזר את השכינה

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"מנשים באהל" - שרה שנאמר בה (בראשית יח ט) הנה באהל רבקה שנאמר בה (שם כד סז) ויביאה יצחק האהלה רחל ולאה שנאמר בהן (שם לא לג) ויצא מאהל לאה וגו'

"מנשים באהל תבורך" - יעל למה הן ילדו וגידלו ואם לא יעל הרי הרשע הזה בא ומאבדן כך הוא בבראשית רבה (מח טו) דבר אחר אף יעל היתה יושבת אהלים לפיכך הזכיר אותה בברכת אהלים

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"חלב נתנה" - לדעת אם לבו עליו שיבין בין טעם מים לטעם חלב כן תרגם יונתן

"בספל אדירים" - בספל ששותין בו מים שהמים נקראו אדירים שנאמר (שמות טו י) במים אדירים

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"להלמות עמלים" - סיסרא שהיה עמל ויגע

"מחקה" - לשון חיקוי

"ומחצה" - לשון מחץ

"וחלפה" - יוצא מצד אחר

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ותיבב" - לשון דבור כמו (ישעיהו יז יט) ניב שפתים ורבותינו פירשוהו (ראש השנה לג ב) לשון גניחה כתרועה דמתרגמינן יבבא (ויקרא כג כד) ואני אומר לשון ראייה כמו (זכריה ב ב) בבת עיני וכן חברו מנחם

"אשנב" - חלון

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"חכמות שרותיה תעננה" - החכמות שבשרותיה לכך נקוד חי"ת פת"ח חכמות שהוא שם דבר נקוד חט"ף קמ"ץ כמו (משלי יד א) ראמות לאויל חכמות וזה נקוד חכמות וכן (שם יד א) חכמות נשים בנתה ביתה חכמות שבנשים

"תענינה" - דגשות של נו"ן משמשת במקום נו"ן שלישית ופתרונו תענינה אותה דגשות נו"ן משמשת במקום אותה כמו (ויקרא ו יד) מרבכת תביאנה

"אף היא תשיב אמריה" - תנחומין לעצמה מה אני מתמה תמיה על עכוב בני

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"הלא ימצאו יחלקו שלל" - והוא מעכבן

"רחמתים לראש גבר" - מענים נשים יפות בישראל וכל איש מהם יש לו במטתו שתים ושלש נשים

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"כן יאבדו" - דבורה אמרה תנחומין של הבל הן לה כן יאבדו כל אויביך ה' כאשר אבד הוא

"ואהביו כצאת השמש בגברתו" - לעתיד לבא (ישעיהו ל כו) שבעתים כאור שבעת הימים שהיא על אחת שלש מאות וארבעים ושלש כמספר ארבעים ותשע שביעיות

"ותשקט הארץ" - אין זה מדברי דבורה אלא מדברי כותב הספר

<< · רש"י על שופטים · ה · >>