רש"י על שופטים ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על שופטים · ו · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ויעשו הרע" - עד כאן נאמר ויוסיפו שהיה נצבר חטא על חטא אבל בשירה זו נמחל להם כל אשר עשו ועכשיו מתחילין לחטוא כך נדרש באגדת תהילים (מדרש תהילים יח ו)

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"המנהרות" - (תרגום) מטמוריתא ובלשון לע"ז וודו"ש ועל שם שעושין בהם מאור קטן במקום שאין ניכר קוראן מנהרות לויישיט"ש בלע"ז

"מערות" - גרוט"ה בלע"ז

"מצדות" - פליישאי"ץ בלע"ז על שם שעושים ביערים על ידי הפלת האילנות סביב סביב

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"הם ומקניהם" - לרעות את התבואה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"איש נביא" - זה הנביא הוא פנחס ב"סדר עולם" (פרק ב)

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"אבי העזרי" - מבני אביעזר בן גלעד בן מנשה

"וגדעון בנו" - אביו היה חובטן והוא כוברן אמר לו אבא זקן אתה ואם יבאו המדינים לא תוכל לנוס לך אתה ואני אחבט

"בגת" - בקורות בית הבד

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ה' עמך גבור החיל" - שנתן לך כח כזה

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ויש ה' עמנו" - ואם יש ה' עמנו למה מצאתנו וגו'

"אשר ספרו לנו אבותינו" - פסח היה אמר לו אמש הקרני אבא את ההלל ושמעתיו שהיה אומר (תהלים קיד א) בצאת ישראל ממצרים ועתה נטשנו אם צדיקים היו אבותינו יעשה לנו בזכותם ואם רשעים היו כשם שעשה להם נפלאותיו חנם כן יעשה לנו ואיה כל נפלאותיו

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ויפן אליו" - הקדוש ברוך הוא בעצמו

"בכחך זה" - בכח הזכות הזה שלמדת סניגוריא על בני כך דרש רבי תנחומא (מדרש תנחומא שופטים ד)

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"הנה אלפי" - האלף שאני נמנה בו להיות תחת שר האלף הוא האלף הדל בכל אלפי מנשה

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"שאתה" - כמו שאתה

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"קמח מצות" - למדנו שפסח היה יום תנופת העומר לכך נאמר (לקמן ז יג) והנה צליל לחם שעורים מתהפך וגו'

"והמרק" - והרוטב

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"אהה" - לשון דאגה כלומר מה תהא עלי

"כי על כן ראיתי" - כי על אשר ראיתי מלאך ה' לכך אני דואג וצועק אהה

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ויקרא לו" - גדעון למזבח

"ה' שלום" - ה' הוא שלומנו

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"פר השור" - פר הבחור שהשור בן יומו קרוי שור

"ופר השני" - (תרגום) ותורא תנינא

"שבע שנים" - (תרגום) דאיתפטם שבע שנין לעבודה זרה שמונה דברים הותרו אותו הלילה מוקצה אשרה ולילה ובמה וכו' כדאיתא (בתמורה כח ב)

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ראש המעוז" - ראש הסלע

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"האתם תריבון לבעל" - בשביל הבעל

"תושיעון אותו" - תנקמו נקמתו וכן (שמואל א כה לב) והושיעה ידי לי דדוד בנבל

"אשר יריב לו" - בשבילו

"עד הבקר" - עד הבקר המתינו

"אם אלהים הוא" - יריב הוא לעצמו ריבו ונקמתו וכדי לדחותם עד שיברח גדעון היה אומר כן

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ירב בו" - בגדעון אצל ריב נופל עם או את או בו כמו (בראשית לא לו) וירב בלבן אבל לו אינו נופל על הלשון וכל לו הכתובים כאן בשביל הם

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"רוח ה'" - רוח גבורה

"ויזעק אביעזר" - כל המשפחה

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ויהי כן" - שהיה טל על הגזה לבדה יותר מבשאר מקומות כמו שהוא אומר (פסוק לז) מלא הספל מים אבל על כל הארץ חורב לא נתקיים שהברית כרותה לטל שאינו נעצר (תענית ג א)

"ויזר" - לשון מכבש וכן (ישעיהו א ו) לא זורו ולא חובשו לא נחבשו להוציא הלחה

<< · רש"י על שופטים · ו · >>