רש"י על משלי י

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על משלי · י · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"משלי שלמה בן חכם ישמח אב" - זה הקב"ה ד"א אביו ממש

"ובן כסיל תוגת אמו" - תמיד הוא עם אמו בבית ורואה את שטותו ומצירה ולפי המשל בן כסיל כמו ירבע' בן נבט

"תוגת אמו" - תוגת כניסיותו

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"לא יועילו אוצרות רשע" - שהיה משתבח בעשרו שנאמר (הושע י"ב) ויאמר אפרים אך עשרתי וגו'

"וצדקה תציל ממות" - וא"ת צדיק שיבזבז נכסיו לצדקה מהיכן יתפרנס

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"לא ירעיב ה' נפש צדיק והות רשעים יהדוף" - ידחוף אותם ותפול

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ראש עושה כף רמיה" - מי שעני בתורה מורה הוראות שקר

"כף רמיה" - מאזנים של רמיה לפי פשוטו משמע בתגרים

"ויד חרוצים" - ישרים שחורצים דבר באמתו ומשפטו בלא עולה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ופי רשעים יכסה חמס" - החמס יכסה על פיהם ויהרגם

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"זכר צדיק לברכה" - המזכיר צדיק מברכו

"ושם רשעים ירקב" - רקבון עולה בשמם שאין אדם חפץ להזכיר שמו והוא משתכח מאליו

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"חכם לב יקח מצות" - משה רבינו שכל ישראל היו עוסקין בביזת מצרים והוא היה עוסק במצות שנאמר ויקח משה את עצמות יוסף וגו' (שמות יג)

"ואויל שפתים ילבט" - ל' יגיעה ויש בספרי בפרשה ויהי העם כמתאוננים (במדבר יא) אמרו כמה נתלבטנו בדרך

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ומעקש דרכיו יודע" - ישבר ויתיסר כמו ויודע בהם את אנשי סוכות (שופטים ח)

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"קורץ עין יתן עצבת" - זה המסית אדם בקריצותיו לרעה

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"מקור חיים פי צדיק ופי רשעים וגו'" - פיהם יכסה חמס שבלבם שמחליקין את שפתיהם ושנאה טמונה בלבם ואין פתרון מקרא זה דומה לפתרון העליון והענין יורה עליהם

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"שנאה תעורר מדנים" - אפילו עבירה שנתנה לשכחה נזכרת ע"י מרבית עוונות באה שנאה אחרונה ומעוררתן שכן יחזקאל הוכיח את ישראל על עבירות מצרים ואומר להם איש את שקוצי עיניו השליכו וגו' (יחזקאל כ) כמה (שנים היתה) שנאה זו כבושה ולא הזכירם להם הקב"ה עד עכשיו שהרבו עבירות על פשעיהם

"(ועל כל פשעים תכסה אהבה" - כשישראל מטיבים מעשיהם הקב"ה מכסה על פשעיהם)

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"בשפתי נבון תמצא חכמה" - כשאדם מוכיח לנבון משיב לו חטאתי כגון דוד שאמר לנתן חטאתי (שמואל ב' יב)

"ושבט לגו חסר לב" - אבל חסר לב אינו שומע עד שילקה כמו פרעה

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"חכמים יצפנו דעת" - ישמרוהו בלבם, שלא ישכחוהו.

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"הון עשיר" - בתורה

"קרית עוזו" - היא לו

"מחתת דלים רישם" - עניות' שלא עסקו בתורה היא מחיתתם

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"פעולת צדיק לחיים" - כמשמעו ומדרש אגדה שלמה עשה פעולת המקדש לחייהם של ישראל לכפרתן

"ותבואת רשע" - תבואתו (ס"א הבאתו) של מנשה שהכניס בו הסמל היא היתה לחטאת

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"אורח לחיים" - השומר מוסר היא הדרך לחיים

"ועוזב תוכחת מתעה" - את עצמו ואת אחרים

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"מכסה שנאה שפתי שקר" - החונף שפתיו שקר ומכסה שנאה בלבו

"ומוציא דבה הוא כסיל" - לעז שיהו אנשים דובבין בו על חבירו

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ברוב דברים לא יחדל פשע" - המרבה דברים מביא חטא

"וחושך שפתיו" - הוא המשכיל

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"כסף נבחר לשון צדיק" - שיודע להוכיח

"לב רשעים כמעט" - שאיני שומע לתוכחת צדיק ומדרש רבי תנחומא אומר על עדו הנביא נאמר שקרא על המזבח בבית אל וירבעם אע"פ שיבשה ידו לא קבל תוכחה שנאמר חל נא את פני ה' אלהיך וגו' (מלכים א יג) ולא אלהי ואומר ותשב ידו כבראשונה (שם) עובד ומקטיר לעבודת גלולים ואף בסוף כן

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"שפתי צדיק ירעו רבים וגו'" - שרבים אוכלים בזכותו ובתפלתו

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ברכת ה' היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה" - אין צריך להתייגע להעשיר בו די בברכה מה שהוא מברכו

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"כשחוק לכסיל עשות זמה" - עצת חטאים

"וחכמה" - כשחוק

"לאיש תבונה" - כלו' קלה היא בעיניו לעשות

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"מגורת רשע" - מה שהוא ירא יבא לו דור הפלגה יראו ואמרו (בראשית י) פן נפוץ וסופן כתיב ויפץ ה' אותם משם (שם)

"ותאות צדיקים יתן" - מי שבידו ליתנה (לתת)

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"כעבור סופה ואין רשע" - פתאום בא עברת רוח סערה נכרת הרשע ממקומו

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"תוחלת צדיקים שמחה" - סופה מתקיימת ושמחי'

"ותקות רשעים תאבד" - כי לא תבא

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"מעוז לתום דרך ה' ומחתה היא לפועלי און" - שאינן הולכין בה והיא נפרעת מהם

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"צדיק לעולם בל ימוט" - כשהוא מט אין מוטתו מוטת עול' כי יפול וקם

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"פי צדיק ינוב חכמה" - ידבר לשון ניב שפתים (ישעיהו נ"ז)

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"שפתי צדיק ידעון רצון" - יודעי' לרצות ולפייס את בוראם ויודעים לרצות את הבריות ולהטיל שלום ביניהם

<< · רש"י על משלי · י · >>