רש"י על ירמיהו ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על ירמיהו · ד · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"אם תשוב ישראל" - בתשובה זו אלי תשוב לכבודך וגדולתך הראשונה

"ואם תסיר שקוציך מפני" - אז לא תנוד לצאת בגולה

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ונשבעת חי ה' באמת" - כשתשבע בשמי תשבע באמת ולא כאשר עתה שכתוב בכם (לקמן ה) אם חי ה' יאמרו אכן לשקר ישבעו

"והתברכו בו גוים" - אם תעשו כן אז יתברכו בישראל הגוים כל גוי יאמר לבנו תהא כפלוני ישראל

"יתהללו" - יגידו שבחכם ד"א יתהללו מי שיוכל להדבק בישראל יתפאר בדבר (פורוונטי"ר בלע"ז)

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"כי כה אמר ה' וגו' נירו לכם ניר" - הוו למידין מעובדי אדמה שנרים אותה בימי הקיץ להמית שרשי העשבים שלא תהא מעלה קוצים בעת הזרע בחורף אף אתם הטיבו מעשיכם בטרם תבא עליכם הרעה שלא תהא תפלתכם נמאסת כשתצעקו

"ואל תזרעו אל קוצים" - ואל תהי צעקתכם לפני מתוך הרשע כי אם מתוך תשובה שלא תהיו דומים לזורע בלא ניר והיא נהפכת לקוצים קרדונ"ש בלע"ז

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"המולו לה'" - בטרם תצא חמתי כאש זהו כניר לפני הזרע

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ואמרו תקעו שופר" - הזהירו את יושבי הארץ שיתקעו בשופר לברוח

"מלאו" - לשון אסיפה והרבה יש במקרא אשר יקרא עליו מלא רועים (ישעיהו לא) יקראו אחריך מלא (לקמן יב) יחד עלי יתמלאון (איוב טז)

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"שאו נס" - לברוח לציון

"העיזו" - האספו כמו שלח העז (שמות ט)

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"עלה אריה" - נבוכדנצר

"מסבכו" - דרך אריה לישב במארב סבכי היער (אשפייש"ש בלע"ז)

"תצינה" - לשון ציה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"על זאת" - מה הוא זאת כי לא שב וגו' ואע"פ שדבר למעלה בנבוכדנצר על החורבן כאן חזר לדבר במיתת יאשיהו

"כי לא שב חרון אף וגו'" - ואע"פ ששב יאשיהו בכל לב נאמר בו (מלכים ב כב) לא שב ה' מחרון אפו על כל הכעסים אשר הכעיסו מנשה

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"והיה ביום ההוא" - ביומו של יאשיהו יתמהו למה עלתה בו כל כך והם אין יודעין שאין דורו חוזר יפה כשבא לבער את עכו"ם מה היו ליצני הדור עושין חוקקין צורת עכו"ם על דלתותיהן חציה בדלת זה וחציה בדלת זה כשהיה פותחו לא היתה נכרת וכשהלך משם סוגרה והיא מתחברת

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"השא השאת" - (אטינטא"ר בלע"ז) לשון הנחש השיאני (בראשית ג) שנביאי השקר נבאים לכם שלום יהיה לכם

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"לעם הזה" - על העם הזה כשיגלו כולם

"צח שפים" - מכבד ומטאטא אף את שדות יבלי המים לשיתם מדבר ל"א צח ל' צמא דמתרגמינן צחותא

"דרך בת עמי" - אותו רוח בא וגם לא לזרות מוץ מגורן (אבהבוניי"ר בלע"ז) כמו ויזרם במזרה (לקמן כא)

"ולא להבר" - ולנקות תבואה הוא בא כלומר לא לטובה כי אם לרעה להגלות את אנשים (ונשים) טף ובהמה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"רוח מלא" - מאלה הפורענות יבא לי

"רוח מלא" - רוח שלם שלא אחזור בו ולא אנחם רוח (טלנ"ש בלע"ז)

"משפטים" - לשון ויכוח

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"וכסופה" - (איקומטארובילו"ן בלע"ז)

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"אונך" - חמסך

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"כי קול מגיד מדן" - ארי קל נבייא מתנבן עליהון דיגלון על דפלחו לעגלה דבדן ומבשרן בשורן בישן ייתון עליהון על דאשתעבדו לצלמא דאקים מיכה בטורא דבית אפרים ואע"פ שכבר גלו העגלים מימות סנחריב עדיין עוונם קיים גדולה היא עבירה ששוברת לפניה ולאחריה לפניה מימות אברהם שנאמר וירדוף עד דן (בראשית יד) כיון שהגיע לדן תשש כחו שעתידין בניו לעבוד שם עכו"ם ולאחריה בחורבן הבית שנאמר כי קול מגיד מדן

"ומשמיע און" - און שבר

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"נוצרים" - נותני מצור עליהם

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"שדי" - כמו שדה

"אותי מרתה" - הקניטה כמו ממרים הייתם (דברים ט) מרגזין

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"עשו אלה" - לעשות אלה לך

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"אוחילה" - לשון חיל ורתת

"קירות" - (אנטינא"ש בלע"ז)

"שמעת נפשי" - מאחורי הפרגוד באתני בשורת קול מתרועת מלחמה

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"שבר על שבר" - חרבות ירושלים על גלות יכניה

"רגע יריעותי" - רגע שודדו יריעותי

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"עד מתי אראה" - האסיפות האלה הנושאים נס להקבץ לבוא להלחם

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"התקלקלו" - נתקו ונזרקו ממקומן ועם קלקל בחצים (יחזקאל כא) חברו מנחם

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"והנה הכרמל" - ארץ הנטוע כל טוב ככרמל נהיה מדבר מדרש אגדה ראיתי ההרים אלו האבות וכל הגבעות אלו אמהות כלומר זכותן תמה אין האדם זכות משה שנאמר בו עניו מכל האדם (במדבר יב) והנה הכרמל אליהו

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"וכלה לא אעשה" - ביושביה כי אותיר פליטים שילכו בגולה

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"תאכל" - תחרב

"זמותי" - ל' מחשבה

"על כי דברתי" - הפורענות הזה ואקיימנה

"ולא אשוב" - ולא אנחם לחשוב מחשבות טובות עליהם

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ורומה" - כמו רמה בים (שמות ט)

"באו בעבים" - ביערות עבים מקום סיבוך קוצים להטמן

"ובכפים עלו" - סלע מתורגם בכיפיא

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"כי תלבשי שני" - להתנאות ולמצוא רחמים לפני השודד

"תקרעי בפוך" - לשון קריעה שהפוך נראה כמרחיב קרע העין כך שמעתי וגם מנחם לא חלק במחברת קרע

"פוך" - ל' כחול

"עוגבים" - המשחקים עם הנשים בצדי מיני ניאוף כמו ותעגבה על פלגשיהם (יחזקאל כג)

"נפשך יבקשו" - מבקשים להרגך

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"כמבכירה" - כאשה המבכרת תחלת לידתה

"תתיפח" - תייליל ותצעק גניחות (קונפליינ"ט בלע"ז) כמו ויפח חמס (תהלים כז) ל' דיבור

"אוי נא לי" - כך אומרת

<< · רש"י על ירמיהו · ד · >>