רש"י על ירמיהו ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על ירמיהו · ה · >>

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ה' עיניך" - הלא הם בעלי אמונה להטיב ולמה בגדו אלה בך ואין מבקשין אמונה

"הכיתה אותם" - ולא נעשו חולים על המכה לשום על לבם לשוב מרעתם

"קחת" - כמו לקחת

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ואני אמרתי" - הנביא אומר כך אך דלים הם מחכמה אלו שאני מדבר עמהם

"נואלו" - לשון אויל כתרגומו איטפשו

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"אלכה לי אל הגדולים" - הם ישמעו אך לא הועלתי וגם המה יחדו שברו עולו של הקב"ה מעליהם

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"אריה" - מלכות בבל

"זאב" - מלכות מדי

"נמר" - מלכות אשור

"זאב ערבות" - לשון ערבה ושוחה זאב המדבר

"שקד" - ממהר ומנחם חברו עם ל' שמירה כמו לשקוד על דלתותי (משלי ח) י"ת לשון אריבה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"אי לזאת אסלח לך" - בתמיה שמא לזאת אסלח לך ומנחם פירש אי כמו אין אשר בניך עזבוני ואשביע אותם כל טוב

"יתגודדו" - יתקבצו גדודים

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"סוסים מיוזנים משכים היו" - בכל בקר היו משכים לאור בקר בהשכמה

"יצהלו" - ל' זה נופל על הסוסים מקול מצהלות אביריו (לקמן ח) לשון צהלה (אנוויישמיצ"ט בלע"ז)

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"בשרותיה" - ל' מישור ומנחם חברו ל' חומה עם אדלג שור (תהלים יח) אך לא יתכנו נטישותיה (צי"ש בלע"ז) שהם שרשי כרם להיות נחשבים עם החומות ולא עם המישור ואני אומר שרותיה ל' שורות הכרם וי"ת בשרותיה בקירוהא ונטישותיה ברניתהא

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ויאמרו לא הוא" - לא מן קדמוהי אתיא עלנא טבתא

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"והנביאים יהיו לרוח" - כתרגומו ונביי שקרא יהון ללמא כלומר הנבואה הניבאים לנו נביאי שקר בשמו של הקב"ה דבריהם יהפכו להבל והדבור של קדושה שהם אומרים לנו בשם הקב"ה אינן בהם

"כה יעשה להם" - הנביא אומר לאומרים זאת כה יעשה להם כאשר אמר ה' לי ומה אמר ה' לי יען דברכם את הדבר הזה וגו'

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ואכלתם" - ותאכל אותם

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"איתן" - תקיף

"גוי מעולם הוא" - מימי קדם התחיל למרוד בי בדור הפלגה בארץ שנער

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"אשפתו" - מקום נרתק החצים

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ירושש ערי מבצריך וגו'" - הרי זה מקרא מסורס ירושש בחרב את ערי מבצריך אשר אתה בוטח בהנה

"ירושש" - ימסכן

"בחרב" - על ידי גייסות וכן הוא אומר וחרב לא תעבור בארצכם (ויקרא כו)

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"האותי לא תיראו" - הלא הים שאינו דואג מפני הפורעות ואינו מצפה לקיבול שכר ירא מפני ואינו עובר הגבול אשר שמתי סביביו

"תחילו" - ל' פחד

"ויתגעשו גליו" - ומרומם לעבור הגבול ולא יוכלו לעבור

"והמו גליו" - שאון קול גדול

"ולא יעברנהו" - הגלים לא יעברו הגבול

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"יורה ומלקוש" - כתרגום בכיר ולקיש

"שבועות חוקות קציר" - שבעה שבועות שחקק לנו בהן שתי חוקות קציר חק העומר וחק שתי הלחם

"ישמר לנו" - שיהא הקציר בזמנו

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"הטו אלה" - הטו החוקות האלה מעליכם שאינם שומרים לכם ואתם כלים ברעב

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ישור" - יארוב וכן למען שוררי (תהלים ה) ל' אשורנו ולא קרוב (במדבר כד)

"כשך יקושים" - כאשר ישוך היקוש שעושין ללכוד צביים ביער כשרגלו בא לתוכו והוא נושכו ומחזיקו ברגלו ונלכד וקורין לו (פי"ד בלע"ז)

"הציבו משחית" - (צינב"ל בלע"ז) כן עושין אורבים על עיר או על דרך

"הציבו" - כמו מצב פלשתים (סא"א)

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ככלוב" - הוא מקום שמפטמין בו עופות וכן תרגמו יונתן כבית פיטמא (ובלע"ז פרנ"ק)

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"עשתו" - ל' עשת שן (שיר השירים ה) גוף עב (ובלע"ז אישפישור"ט)

"עברו דברי רע" - אם באת רעה או עבירה לידם לא נטו ממנה אלא עברו בה ועשאוה

"לא דנו דין יתום" - למען יצליחו

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"שמה" - תמהון

"ושערורה" - דבר מגונה לכל ומהו דבר התמהון הנביאים נבאים שקר ואומרים הוו גוזלין ואונסין והכהנים שהם שופטי העם ונוגשיהם ירדו את העם על ידי הנביאים כלומר לאחריהם כמו (שמואל ב טז) והמלך עובר וכל העם עוברים על ידו (רודף) (ס"א דדוד) אחריו אף כאן על ידיהם אחריהם לעשות כדברי הנביאים

<< · רש"י על ירמיהו · ה · >>